Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, March 1, 2012

Raichur District Reported Crimes

 
 

 
 

¢£ÁAPÀ :29.02.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉUÉ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÁAiÀÄÌ ¸Á: PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄäA¢gÁzÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ PÀªÀÄäAiÀÄå FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÝ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À¤UÉ ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁPÉà ¸Á® ªÀiÁr¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ wªÀÄä¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÀuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 36/2012 PÀ®A: 324,504,506. ¸À»vÀ 34 L.¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁ¼ÀzÉÆrØ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ UÀzÁé® ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå eÁw UÉÆ®ègÀ ( AiÀiÁzÀªÀ ) ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁ¼ÀzÉÆrØ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ºÉÆ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÁAiÀÄZÀÆj£À ªÀĺÁgÁµÀÖç ¨ÁåAQ£À°è MlÄÖ 82000/- gÀÆ ¸Á®ªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå eÁw UÉÆ®ègÀ ( AiÀiÁzÀªÀ ) ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀðzÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁ¼ÀzÉÆrØ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ FUÉÎ 6 wAUÀ½AzÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸Á®zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß EzÀƪÀgÉUÀÆ PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä EªÀgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå¤UÉ PÉýzÀÝjAzÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 29-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É wªÀÄäAiÀÄå£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ '' K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ºÀt PÉÆqÀ®Ä PÉüÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁr ¤£ÀUÉ ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀA©ÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆllÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2012 PÀ®A: 504,307,506 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥ÀĵÁàªÀw UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀAiÀiÁ: 38 eÁ: G¥ÁàgÀ G:ºÉÆÃmɯïPÉ®¸À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À FPÉAiÀÄ ºÉÆÃmÉ¯ï ¥ÀPÀÌzÀ°è ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÆ ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀ ¥Á£À±Á¥ï EzÀÄÝ PÉÆqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀåªÀºÁgÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥À«zÀÄÝ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¥ÀĵÁàªÀw FPÉAiÀÄ §UÉÎ PÉlÖzÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÝjAzÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß §aÑlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®è JAzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 29-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è Hj£À ªÀÄÄRAqÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÉÃj ¥ÀĵÁàªÀw ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀiÁ: 42 eÁ: G¥ÁàgÀ G: ºÉÆÃmɯïPÉ®¸À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À FvÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr UÁæªÀÄzÀ°è EgÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CzÀ£Éß ªÀÄ£À¸ÁÜ¥ÀUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.02.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÀtÂÚ£À vÉÆÃlzÀ°è «µÀ ¸Éë¹zÁUÀ DvÀ£À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ E¯ÁfUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DvÀ£À ºÉAr PÉÆlÖ zÀÆgÀj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2012 PÀ®A. 143.147.504.323.506.306. gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æêÀÄw ¤d°AUÀªÀÄä UÀAqÀ: gÀAUÀ¥Àà, 19 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, G: «zsÁå¨sÁå¸À, ¸Á: ºÉÆ£ÀßPÁlªÀĽî, ºÁ.ªÀ. ¸À.¨Á®QAiÀÄgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð.À FPÉAiÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV zÀÄrAiÀÄzÉà ¤d°AUÀªÀÄä FPÉAiÀÄ vÁ¬ÄUÉ vÀ£Àß RaðUÁV ºÀt PÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, DUÀ DPÉAiÀÄÄ PÉÆqÀzÉà EzÁÝUÀ DPÉAiÉÆAVzÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:-01-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 04-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ ¤d°AUÀªÀÄä¼À vÁ¬ÄUÉ, ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ RaðUÁV ºÀt PÉÆqÀÄwÛ¯Áè JAzÀÄ ¹nÖ¤AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ

PÀ°è¤AzÀ, ªÀgÀ¹£À PÉÆr¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §ArAiÀÄ UÀÆl¢AzÀ, vÀ¯ÉUÉ §®ªÁV ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀÄ ªÀiÁzÉêÀªÀÄä¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2012, PÀ®A. 302 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.03.2012 gÀAzÀÄ 163 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 27,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

 
 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-03-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-03-2012

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2012 PÀ®A 338, 304(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-02-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ gÀwÃPÁAvÀ ¸Áé«Ä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆgÀ£É CAvÀ¹Û£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DPÀ¹äÃPÀªÁV ¥ÀgÀzÉ PÀqÉzÀÄ ©üêÀÄuÁÚ ºÁUÀÆ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀÄ⮫ÄAiÀiÁå ¸Á: CµÀÆÖgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PɼÀUÀ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ©üêÀÄuÁÚ EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, AiÀÄƸÀÄ¥sÀ EvÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/02/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ DªÀÄuÉ eÁw: ºÀjd£À, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. AiÀÄ°è §¸ï ZÁ®PÀ, ¸Á: ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ, vÁ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ vÀ¯É £ÉÆêÀÅ EzÀÝ §UÉÎ DUÁUÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ DªÀÄuÉ eÁw ºÀjd£À ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, EPÉUÉ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ¯É ¨ÉÃ£É ºÉZÁÑV, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ RAqÉ¥Áà PÁA¨Éî EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ªÀiÁ«£À VqÀPÉÌ vÀ£Àß ®ÄAV¬ÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2012 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 29/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ eÁ¤ £ÁUÀ£ÀPÉÃgÉ, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÄgÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® »A§¢ ¸ÁzÀPÀ C° EªÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÄgÀ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ - PÀªÀÄoÁt gÉÆÃr£À°è a¢æ §ÄwÛ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉƸÀzÁV ¤«Äð¹gÀĪÀ JgÀ ¥sÉÆøÀð zÁégÀ-¨É¼ÀÆîgÁ PÁæ¸À ªÀÄzsÀå »AzÀÄUÀqÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ C¥ÀjavÀ PÉæãÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉæãÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ, CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆzÀ°UÉ ¥Àæ¨sÀÄUÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹, ¥Àæ¨sÀÄ EªÀ£À vɯÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PÉæä£À mÉÊgÀÄ ºÀjzÀÄ vÉ¯É MqÉzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2012 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉʪÀAvÀgÉrØ vÀAzÉ UÀÄAqÁgÉrØ PÀ£ÀPÀmÁÖ ¸Á: ªÀÄĸÀÛj ªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀ©â£À ®ªÀt ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæ¥ÁàgÉrØ vÀAzÉ UÀÄAqÁgÉrØ PÀ£ÀPÀmÁÖ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄĸÀÛj ªÁr, ¸ÀzÀå: ªÀÄzÀgÀV EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®Ä ¤£Àß PÀ©â£À ®ªÀt ªÀiÁqÀÄw¢Ý, ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ gÉÆPÁÌ PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ ªÉÄïÉ, JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, PÁ°¤AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ, E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj ºÀt PÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¤gÀ£ÁxÀ ¹¸Éð, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÉüÀV, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¤Ã®PÀAmÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ eÁAw PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/E-9685 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà zsÀ£ÀUÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: £ÉüÀV, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀA§gÀ E®èzÀ ºÉƸÀ §eÁd ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 29-02-12 gÀAzÀÄ PÀ¥Áè¥ÀÆgï (J) UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ PÉÆüÁgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ E¸Ààmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠫gÉÃAzÀæ J£À. ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÉÆæ¨ÉñÀ£Àj ¦.J¸ï.L, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ PÉÆüÁgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ §¸À¥Áà ¹PÉ£À¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÀ¥Áè¥ÀÆgï (J) EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ E¸Ààmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, CªÀjAzÀ 4055/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Ààmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2012 PÀ®A 78(J) PÉ.¦ DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 29/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ f.J¸ï ºÉ¨Áâ¼À ¦J¸ïL alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ²ªÁf ZËPÀ ¨ÉÃ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ¸À¯ÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ RÄgÉö ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨sÁ¸ÀÌgï £ÀUÀgÀ alUÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ 4 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ 440/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2012 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 29/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ JJ¸ïL alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, E§âgÀÆ ¥ÀAZÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É PÉÆqÀA§® UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV, zÀÄUÁðzÉë UÀÄrAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆæ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ ©üêÀıÁå §Äæ£Á¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆqÀA§® EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ aïï ElÄÖPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è£À ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ §UÉÎ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EzÀÝgÉ vÉÆj¸À®Ä w½¹zÁUÀ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀĪÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 25 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 1024=25 £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 28-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ ªÉAPÀmÉñÀ bÀ®ªÁ¢ EªÀj§âgÀÆ ªÉAPÉñÀ£À »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/J¸ï-7964 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÉzÀUÉÃj PÀqÉUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ªÀÄ®PÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ-PÀÄlUÀÄAn gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÉÆÃgÀªÀÄä£À ºÀ¼ÀîzÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌÃqïDV ©¢ÝzÀÄÝ, DUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà bÀ®ªÁ¢ FvÀ¤UÉ JzÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃqÉAiÀÄ ¸ÀA¢üAiÀÄ°è ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd E§âgÀÆ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV, DA§Æ宣ÀìzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ FvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ ºÀħâ½î QêÀiïì PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©APÀzÀPÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ºÉZï.J¸ï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-02-2012 gÀAzÀÄ 04:00 ¦.JAUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ZÀ¼ÀUÉÃj ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÉÆãÀ¸ÁUÀgÀ vÁ:AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢£À PÀĵÀÖV-UÀeÉÃAzÀæUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è fÃ¥ï £ÀA:PÉ.J-29 JA-1492 gÀ°è K¼ÀÄ d£À ¸ÉÃj ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ 10 Q.«Äà zÀÆgÀzÀ°è fÃ¥ï ZÁ®PÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ vÀVΣÀ°è ºÉÆÃV ¤°è¹zÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢¬ÄAzÀ ªÁ¥Á¸ÀÄ oÁuÉUÉ 05-15 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2012 PÀ®A. 279,337. 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÉÊd£ÁxÀ ºÉZï.¹-45 PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMESಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ:
ಶಂಕರ ತಂದೆ ರಾಜಶೇಖರ ಮುತ್ತಂಗಿ ಸಾ ಕರಚಖೇಡ ತಾ ಚಿಂಚೋಳರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನರೇಶ ತಂದೆ ಜಗಪ್ಪಾ ಸಾ ಕರಚಖೇಡ ಚಿಂಚೊಳಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ: 29-02-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಇಎ-1303 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಮಳಖೇಡದಿಂದ ಸೇಡಂ ಕಡೆಗೆ ಹೋರಟಾಗ ಸೇಡಂ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂಬರ MH-12 FZ-8351 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವ ಸಾ ವರವಡ ತಾ ಮಾಡಾ ಜಿ:ಸೋಲ್ಲಾಪೂರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಇವನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀ ವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಲಗಾಲು ಮೋಳಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗೊಳಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ನರೇಶ ಇತನಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹೊಂದಿ ಹಾಗೂ ಬಲಗಾಲು ತೋಡೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 17/2012 ಕಲಂ 279, 337, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐಎವಿ,ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ.
ಶ್ರೀ ಅನಿಲ ತಂದೆ ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟಿಲ ಸಾ ಶಹಾಪೂರ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಮಾವನಾದ ಜಗದೀಶ ಪಾಟಿಲ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ: 29-02-2012 ರಂದು ಕಾರ ನಂ ಕೆ.ಎ 19 ಪಿ 5239 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ 5,00000/- ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ 1,14 ಸಾವಿರ ಸನ್ ಸೂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾವೇಟ ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಆರ್.ಟಿ.ಜಿ.ಎಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಉಳಿದ 3 ಲಕ್ಷ 86 ಸಾವಿರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಆರ್.ಕೆ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೇಸಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಸಿ ಟಿವಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಮರಳಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಹಣ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದು ಡ್ರೈವರನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಗುಡಕಾ ತರಲು ಹೋಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 20/12 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ದಿನಾಂಕ 29-2-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಪನೂರ ಏರಿಯಾದ ಮಾಸಾಫ್ತಿ ದರ್ಗಾದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಪ್ರಬು ವಾಡಿ ಇವರ ಹೋಟೆಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾವ ಬೇಲೂರೆ ಸಾ: ಮಹಾಗಾಂವ ವಾಡಿ ಹಾವರಾಮನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಟಜಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನೋಕಿಯಾ ಮೋಬಾಯಿಲ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ ಮೋಬಾಯಿಲ್ ನಗದು ಹಣ 1060-00 ಮತ್ತು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 63/2012 ಕಲಂ 73 (3) ಕೆಪಿಆಕ್ಟ ಪ್ಕರಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.