Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, January 18, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಫಜಲಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಜಳಬಾ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಗೋಸನರ ಸಾ ಪಂಫಳಗುಟ್ಟಾ ತಾ ಮುಖ್ಯಾಡ ಜಿ ನಾಂದೇಡರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಸಚೀನ ಸರಪತಿ ಇಬ್ಬರೂ ದಿನಾಂಕ 07/01/2012 ರಂದು 10 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಎಮ್ ಹೆಚ್-20 ಜಿ-5445 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಅಫಜಲಪೂರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮರಳಿ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಸಚೀನನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಘತ್ತರಗಾ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಟ್ರಾಲಿ ನಂ. ಕೆ ಎ-32 ಟಿ-0646 ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂ. ಕೆ ಎ-32 ಟಿ ಎ-0525 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪಘಾತ ಪಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಸಚೀನ ಇತನಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಪಚಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಫಜಲಪೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಸಚಿನ ಇತನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 12/2012 ಕಲಂ 279 337 304 (ಎ) ಐ ಪಿ ಸಿ ಸಂ. 187 ಐ ಎಮ್ ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಹಸನಲಿ ಜಾಹೀದ ತಂದೆ ಮಿರಾನಸಾಬ ಸಾ:ಖಮರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ನ್ಯೂಜ ಪೇಪರ ಓದುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದ, ಮಗನಾದ ಇರ್ಪಾನ ಇತನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಜಾಹಿದಾ ಬೇಗಂ ಇವರು ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಸೊಸೆಯಾದ ಅಜಮತ ಯಾಸ್ಮಿನ ಇವಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು ಸಮಯ ಬೆಳಗಿನ 11:30 ಗಂಟೆಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೊಸೆಯಾದ ಅಜಮತ ಯಾಸ್ಮೀನ ಇವಳು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಚೀರಿದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ಮನುಷ್ಯನು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬಳು ಬುರ್ಕಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಿ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದರು ನಂತರ ನನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ಕೈಗೆ ನೋಡಲು ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸೊಸೆ ಅಪರಿಚಿತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೋದಾಗ ಆತನು ಚಾಕುದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯ ಪಡೆಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಳು ಬೆಡ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಲು ಅಲಮಾರಿ ಲಾಕರ ಮುರಿದು ಬಾಕ್ಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಒಂದು ಲೇಡಿಸ್ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 79,000/- ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಲೇಡೀಜ ವಾಚ್ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:04/2012 ಕಲಂ 394 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

EAzÀæªÀÄä UÀAqÀ ¢: «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå §gÀzÀ£Á¼ÀªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ: 32, eÁw; dAUÀªÀÄ, ¸Á: ªÀÄÄ£ÀÆßgÀĪÁr FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆgÀÄ LzÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ¢£ÁAPÀ: 17-01-12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 18-01-11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 6-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ°£À PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1) MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï C:Q: 15,000/- gÀÆ, 2) MAzÀÄ eÉÆvÉ 4 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆïÉUÀ¼ÀÄ C:Q: 5,000/- 3) MAzÀÄ eÉÆvÉ 4 3 UÁæA£À §AUÁgÀzÀ ªÀiÁnïï C:Q: 4000/- gÀÆ MlÄÖ 24000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EAzÀæªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/12 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà @ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà eÁªÀÇgÀÄ ¸Á: £ÀgÀPÀ®¢¤ß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÁ¼Á¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 23, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: £ÀgÀPÀ®¢¤ß gÀªÀgÀÄ ªÀÄzsÉå ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀµÀåªÀÄåUÀ½zÀÄÝ, CzÉà ªÉʵÀåªÀÄåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀzÀj ¢£ÁAPÀ: 16-01-12 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ £ÀgÀPÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÁ¼Á¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ D°èUÉ §AzÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆqÀ°AiÀÄ »A§¢¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀÄ®è¥Àà£À vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀÆ ¸ÀºÁ CzÉà PÉÆqÀ°AiÀÄ »A§¢¬ÄAzÀ E§âgÀ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ J®§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/12 PÀ®A 504,326,506(2) L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

¢£ÁAPÀ 02-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2115 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀ«vÁ¼À - ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è eÉÆüÀzÀgÁ² PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J.36 JPïì :0774 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ PÉÆÃtPÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ PÉÆÃtzÀ PÉÆÃqÀÄUÀ¼ÀÄ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ£À ºÉÆmÉÖUÉ vÁVzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è£À PÀgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§A¢gÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À zÀÆgÀ£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 18-01-20125 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-10 UÀAmÉUÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPï, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: JA.gÁªÀÄ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ PÀ«vÁ¼À oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ , ¢uÁAPÀ 18-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-05 J.JA.PÉÌ.N¥ÉPï D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 29 ªÀµÀð ¸Á; J¸ï.gÁªÀÄ®¢¤ß UÁæªÀÄ FvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 02-01-2012 gÀAzÀÄ PÉÆÃtzÀ EjvÀªÁVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 18-01-2012 gÀAzÀÄ 5-30 J,.JA.PÉÌ.ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 03/2012 PÀ®A: 279.338 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A: 338 L.¦.¹. §zÀ¯ÁV PÀ®A: 304(J) L.¦.¹. CAvÁ ¥ÀjUÀt¸À®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.;

¢£ÁAPÀ-17/01/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0800 UÀAmÉUÉ UÁtzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¤AUÀtÚ vÀAzÉ PÁqÀ¥Àà 33 ªÀµÀð eÁ-°AUÁvÀAiÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-UÁtzÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ,ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀUÁ CzÉ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ UÀÄA¥ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzsÀÄ J£À¯É ªÀÄPÀ̼Á ¤£Éß PÉÆlð£À°è gÁf AiÀiÁPÉ DUÀ°®è ¤ªÀÄUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §AzÉÊvÉ£À¯É CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄ®Ä £ÁªÀÅ gÁf DUÀ®è K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwj CA¢zÀÝPÉÌ ¹mÁÖzÀ CªÀgÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ ¤AUÀtÚ£À ºÉAqÀwUÉ C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DPÉAiÀÄ ¹gÉÃAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉzÁqÀºÀwÛzÀgÀÄ vÀ¯É PÀÄzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ F ¸ÀļÉà ªÀÄUÀ£À fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.ÀÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2012 gÀAzÀÄ ¤AUÀtÚ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2012 PÀ®A-143,147,323,354,504,506 gÉ/« 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¢£ÁAPÀ 17/01/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀrغÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁgÀ ¸Á: UËqÀÄgÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.PÉ.J.25-¹/6434 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹¢ÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ vÉÃVΣÀ°è GgÀ½ ©zÀÄÝ ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ GAmÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ²ªÀ¥ÀÄvÀæAiÀÄå vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ:37 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G:«,Dgï.J¯ï.PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á:°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ.gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2012 gÀAzÀÄPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2012 PÀ®A. 279,337,L¦¹&187 LJªÀiï.« PÁAiÉÄÝAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÀ.

¢£ÁAPÀ 11-01-2012 gÀAzÀÄ 7-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï. avÁæªÀw UÀAqÀ J£ï.«. ¨sÁ¸ÀÌgïgÁªï, 40 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, ¸Á: ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À FPÉAiÀÄÄ ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ CzÉ PÁåA¦£À J£ï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ UÀAUÀgÁd, 60 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, ¸Á: ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 2 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D¹Û «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£É M¼ÀUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ ¨ÉÆA©¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ £À®è gÀvÀßPÀĪÀiÁj FPÉAiÀÄÄ PÀÈvÀåPÉÌ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ J£ï. avÁæªÀw gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18.01..2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2012 PÀ®A. 323,324,354,504,506,453,448,109, gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ :17-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¸ÁèA vÀAzÉ ¸ÀįÁÛ£ï ªÀ:13 eÁ:ªÀÄĹèA G:4 £Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸À.».¥Áæ.±Á¯ÉAiÀÄ »A¢£À gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï(PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ)£ÀA§gï UÉÆwÛ¯Áè. ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¸ÁèA FvÀ¤UÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÁÌgï PÉÆlÄÖ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¸ÁèA FvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀĤPÀlÄÖ ªÉÄÃ¯É PÉÊ ªÀÄÄjzÀAvÉ DVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà ¸ÀįÁÛ£ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2012 PÀ®A. 279,337,338,L¦¹ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

  

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2012 gÀAzÀÄ --83     ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr -16,400-/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-01-2012

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2012 PÀ®ªÀÄ 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 17-01-2012 gÀAzÀÄ §lUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ §lUÉÃgÁ ªÁrAiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À vÀAzÉ gÁªÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á: §lUÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ §A§gï §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫.JªÀiï «oÀ® UÉÆÃR¯É ¦.J¸ï.L. ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ 1530/- gÀÆ, 3 ªÀÄlPÁ an ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 17/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥ÉæêÀįÁ UÀAqÀ ²ªÁf VgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆAUÀ½ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ PÀıÁ®VgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À vÁ£Áf, Hj£À ¥ÀArvÀ ²ªÀ¼É J®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆî¢AzÀ 3 ªÀµÀðzÀ MAzÀÄ d¹ð DPÀ¼ÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉÆAUÀ½ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ZËgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ PÉÆAUÀ½ PÀqÉ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J-39/n-2135 mÁæöå° £ÀA -2136 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ d¹ð DPÀ½UÉ rQÌ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JzÉUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV, §®PÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ d¹ð DPÀ½UÉ »A¢£À PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DV ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 17/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ DdA vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀPÁ¤, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÁUÀzÀj, vÁ: GzÀVgÀ (JªÀiï.J¸ï), ¸ÀzÀå: ªÀÄ£É ¸ÀA. 5-3-168 ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃA ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ Z˨ÁgÁ PÀqɬÄAzÀ-UÀªÁ£À ZËPÀ PÀqÉUÉ ¸ÀÆÌn £ÀA. PÉJ-38/PÉ-9908 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ® CAUÀrAiÀÄ°è vÀ£Àß ¸É¯ï ¥sÉÆä£À°è jZÁdð ªÀiÁr¹PÉƼÀî®Ä vÀ£Àß ¸ÀÆÌn ¤°è¸ÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CazÀgÉ UÀªÁ£À ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38/1058 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ð®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ, vÀ£Àß ¸ÉÊqÀ£ÀÄß ©lÄÖ MAzÉà ¸ÀªÀ£Éà £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀÆÌnUÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀÆÌn ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ M¼À ¨sÁUÀzÀ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 17/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà zsÉÆÃqÉ ¸Á: ¨Á宺À½î EvÀ£ÀÄ Hj£À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ- ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉæPÀgÀ ºÀwÛgÀ £ÀgÀ¸ÀUÉÆAqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸À«Ä¥À §AzÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°è ElÄÖ PÉƼÀîzÉà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÁ¨sÁUÀPÉÌ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ¸ÉÆÃAlPÉÌ ºÁUÀÆ JqÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁvgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-1-2012 gÀAzÀÄ ªÀĺÀäzÀ ¸À«Ä CºÀäzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥À®ìgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA. PÉ.J-38/JZï7799 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÁågɸÁ§ EvÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀrجÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É »A¢¤AzÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA. J.¦-009/©PÉÆåÃAiÀÄ-09180 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ UÉÆ«AzÀ ¥Àæ¸ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-38/ JZï-7799 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÀgÀgÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ¸À«Ä CºÀäzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁågɸÁ§ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ CVgÀÄvÀÛªÉ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÀäzÀ ¸À«Ä CºÀäzÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁzÀ PÁgÀt ºÉaÑ£À aQvÀì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À ¤eÁªÀÄ (¤ªÀiïì) C¸ÀàvÉæUÉ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 18-1-2012 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¤eÁªÀÄ C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉazÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CT® CºÀäzÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ºÀĸÉÃ£ï ªÀaiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¹¢Ý vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಜಗದೇವಪ್ಪ @ ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಮಾಧುರಾಯ ರೇವಣಿ ಸಾ: ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾರವರು ನಾನು ದಿ: 17/1/12 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ 32 ಡಬ್ಲು 6393 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಣ್ಣ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಆಳಂದ ರಸ್ತೆಯ ಶಾಂತಪ್ಪ ಕಾರವಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ 32 ಎಮ್‌ 7590 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗ & ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡೆಯಿಸಿ ಭಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಾದಾ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:11/2012 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.