Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, January 4, 2016

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ¢£ÁAPÀ;-31/12/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢:-01/01/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è, zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ L©AiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÉ. ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ SÁ¹A¸Á§ CAd¼À 41ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:¹jzÀÄUÀð«ÄvÀæ ªÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ ¸Á-L.© »AzÀÄUÀqÉ zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ  ¢£ÁAPÀ:-31/12/2015 gÀAzÀÄ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ PÀÆr  vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÀAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉAiÀÄ vÀmÉÖAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÝ 20 ««zsÀ §tÚzÀ ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ®UÉÃeï ¨ÁåV£À°è EnÖzÀÄÝ CA.Q 10000/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ, ºÁUÀÆ 3 gÉVÓ£ï ¨ÁåUÀUÀ¼ÀÄ CA.Q 1500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ, MAzÀÄ ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPïì ªÉƨÉʯï CA.Q 1300/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ, MAzÀÄ PÉ£Á£ï PÀA¥À¤AiÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ PÁåªÉÄgÁ CA.Q 7000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ. JgÀqÀÆ PÀA¥ÀÆålj£À ¹áPÀgï ¨ÁPïì CA.Q 1000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ, CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ CA.Q 1000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ. ºÁUÀÆ 1)¹jzÀÄUÀð «ÄvÀæ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀÄÆ® zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ. CA.Q E¯Áè 2)CAd¼À«ÄvÀæ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀÄÆ® zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ. CA.Q E¯Áè 3)£ÀzÁ¥sï PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀÄÆ® zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ, CA.Q E¯Áè 4) vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¥sÀPÀÄæ¢Ý£ï ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£ï EªÀgÀ ±Á¯Á zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ CA.Q E¯Áè ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¥ÁåµÀ£ï UÁr £ÀA. PÉ.J.36 PÀÆå-140 EzÀgÀ ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ CA.Q E¯Áè EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ  ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2016.  PÀ®A. 457, 380 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ 17/12/12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ J-1 ¸ÀAvÉÆõÀ ¸ÀdÓ£À eÉÆvÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ¢£À¢AzÀ 1)¸ÀAvÉÆõÀ ¸ÀdÓ£À vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï ¸ÀdÓ£À 2)ªÀÄ°è PÁdÄð£À vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà ¸ÀdÓ£À 3)CPÀ̪ÀĺÁ zÉë UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À 4)±ÉéÃvÁ vÀAzÉ  ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÀdÓ£À  J®ègÀÆ ¸Á:vÁ½PÉÆÃmÉ f: ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ ªÀiÁwUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ zÉÊ»PÀ & ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 8 vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®èªÁzÀgÉà vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÁzÀgÉà 15 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 25 ®PÀë ºÀt PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV PÀÆr ºÁQzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 19/12/15 gÀ 1430 UÀAmÉUÉ J-1 jAzÀ 3 gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É DeÁzÀ £ÀUÀgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ ²æêÀÄw ²ªÀªÀÄä @ ¤TvÁ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ¸ÀdÓ£ï ¸Á: vÁ½PÉÆÃmÉ, ºÁªÀ DeÁzÀ £ÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ     gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 3/16 PÀ®A 498(J) 323,504, 506, 342 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3,4 r¦ PïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ;-02/01/2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀ¹gÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 60ªÀµÀð, eÁ:ªÀqÀØgÀ, G:PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á-gÉÃPÀ®ªÀÄgÀr vÁ-zɪÀzÀÄUÀð FvÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀªÀÄÆäjM¤AzÀ ¹gÀªÁgÀdPÉÌ ºÉÆÃV, ¹gÀªÁgÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ  fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J 25/ ©-5884 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹gÀªÁgÀ¢AzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ FvÀ£ÀÄ UÁrAiÀÄ mÁ¦£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¹gÀªÁgÀ CgÀPÉÃgÁ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉÃPÀ®ªÀÄgÀr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà ZÀ¯Á¬Ä¹¢æAzÀ mÁ¦£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ «gÉñÀ FvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ºÁUÀÆ «gÉñÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ CgÀPÉÃgÁ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV, £ÀAvÀgÀ jêÀiïì ¨sÉÆÃzÀPÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ,  fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ, UÁr ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. UÁrAiÀÄ°è M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ d£ÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. 02/2016.  PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA«PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ¢: 02/01/16 ರಂದು  18.00  ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ರಾಯಚೂರ ಮಾನವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ  ಮಾನವಿ ಹೊರವಲಯದ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರೈಸಮಿಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಬಾಜು ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿ  ಬಾಪೂರ ಸೀಮಾ ಹೊಲ .ನಂ 107 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 5 ಎಕರೆ 2 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಇದ್ದು ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ದಿನಾಂಕ 2/01/2016 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನೀರಮಾನವಿಗೆ ಹೋಗಿ  ವಾಪಾಸ ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾನವಿಗೆ ಬರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು  ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದು ಹೊಲದ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಶವ ಬಿದ್ದಿದ್ದು  ನೋಡಲಾಗಿ ಆಕೆಯ ತಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಹಣೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳವರೆಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ತಲೆಬುರುಡೆ ಒಡೆದು ನಾಲಿಗೆ ಚಾಚಿದ್ದು ಆಕೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆ  ಆಕೆಯು ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸೀರೆಯಿಂದಲೇ ಸುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು  ದೇಹದಾದ್ಯಾಂತ ಕಂದು ಗಟ್ಟಿದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಶವವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 2-3 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದಿನದು ಅಂತಾ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಶವು ಕೊಳೆತು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೊಬ್ಬೆಗಳು ಬಂದು ತೊಗಲು ಸುಲಿದು ಕೆಂಪಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆಮೃತಳ ವಯಸ್ಸು ಅಂದಾಜು 22 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷ  ಇರಬಹುದು. ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈಗ್ಗೆ  ಅಂದಾಜು 2-3 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ  ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವದನ್ನು ಮರೆ ಮಾಚುವ  ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶವವನ್ನು ತಂದು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ  ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.03/16 ಕಲಂ 302, 201 .ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                         C¥ÀjavÀ ºÉAUÀ¹£À ªÀÄÈvÀ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ
                                                                                              

ºÉ¸ÀgÀÄ                :-                   UÉÆwÛ¯Áè
vÀAzÉ/UÀAqÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ       :-                   UÉÆwÛ¯Áè
ªÀAiÀĸÀÄì                       :-                  CAzÁdÄ 22-25 ªÀAiÀĹì£À ºÉAUÀ¹£À ±ÀªÀ,
JvÀÛgÀ                 :-                   JvÀÛgÀ 5 ¦Ãmï 2 EAZÀÄ
ZÀºÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÀlÄÖ     :-                   ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, ¸ÁzÁUÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ, zÀÄAqÀĪÀÄÄR,     
                                        ¤Ã¼ÀªÁzÀ PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä, 
zsÀj¹zÀ GqÀÄ¥ÀÄUÀ¼À «ªÀgÀ :-            ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É UÀįÁ© §tÚzÀ ©½ºÀÆ r¸ÉÊ£ï£À ¹ÃgÉ, UÀįÁ© §tÚzÀ PÀÄ¥Àà¸À, UÀįÁ© §tÚzÀ ®AUÀ, §ÆzÀÄ §tÚzÀ M¼ÀZÀrØ, ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼É lªÁ¯ï, zsÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀ¼À°è JgÀqɼÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀAvÉ PÁtĪÀ JgÀqÀÄ vÁ½ §lÄÖUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄtÂPÀnÖ£À ºÀwÛgÀ ©½§tÚzÀ ªÀÄt¸ÀgÀ PÀnÖPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. 
         ¸ÀzÀj ªÉÄîÌAqÀ ZÀºÀgÉAiÀÄļÀî ªÀÄÈvÀ ºÉAUÀ¹£À §UÉÎ ªÀiÁ»w EzÀÝ°è F PɼÀPÀAqÀ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA§jUÉ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä «£ÀAw.
   J¸ï.¦ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 08532 235635                     
r.J¸ï.¦ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 08535 220222

¹¦L ªÀiÁ£À« 08538 220333
¦.J¸ï.L ªÀiÁ£À« 08538 220333 & ¸É¯ï £ÀA. 9480803865

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:04.01.2016 gÀAzÀÄ  35 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6,800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2016 PÀ®A 4(1J),21 22 JA.JA.Dgï.r DPÀÖ ¸ÀAUÀqÀ 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 03/01/2016 gÀAzÀÄ 12-30 J.JA PÉÌ ²æà ±ÀAPÀgÀ J.J¸ï.L UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï  oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgï, ZÁ®PÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ °TvÀ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ,  ¢£ÁAPÀ 02/01/20105 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-55 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ²ªÁ£ÀAzÀ J¸ï. ªÁ°PÁgÀ ¹.¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ wý¹zÉÝãÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ gÀeɬÄAzÀ ªÀÄgÀ½ PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ (UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ) §gÀÄwÛzÉÝãÉ. PÀAzÀPÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ ¸ÁV¸ÀĪÀzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ, ¹§âA¢d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ vÀPÀët ¹§âA¢AiÀiÁzÀ zÀªÀ®¸Á§ ¦¹ 23 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVj-UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï gÉÆÃqÀ ZÉ¥ÉmÁè PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤AvÁUÀ, AiÀiÁzÀVj PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ªÀĺÉÃAzÀæ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ qÉæöʪÀgÀUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ vÀAzÉ QµÀÖ¥Àà PÉÆÃnæQ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð, eÁ|| gÉrØ G|| mÁæöåPÀÖgï qÉæöʪÀgï ¸Á|| ©rQPÀmÁÖ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ªÁºÀ£ÀzÀ£À £ÀA§gÀ PÉüÀ¯ÁV ªÁºÀ£ÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. EzÀÄ £ÀgÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¥ÀÄ£Áå£ÁAiÀÄPÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ¨ÉÆÃgÀ§AqÁ ºÁ|| ªÀ|| ZÀAræQ gÉÆÃqÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï gÀªÀgÀ mÁæöåPÀÖgï EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgï ªÀiÁ°PÀ £ÀgÉÃAzÀæ gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ ºÉýzÀAvÉ PÉÆAPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝãÉ. £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À (gÁAiÀÄ°Ö) EgÀĪÀÅ¢®è, CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV ZÁ®PÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ PÀqÉUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß  RavÀ ¥ÀlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj MAzÀÄ £ÀA§gÀ E®èzÀ ªÀĺÉÃAzÀæ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀægï ºÁUÀÆ CzÀgÀ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ §UÉÎ.
PÉÆqÉPÀ®è ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2016 PÀ®A: 447,324,504,506,R/W 34 IPC :- ¢£ÁAPÀ 03.01.2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18:30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠠©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥ÀàUËqÀ ºÀ½î ªÀ:36 eÁ: ¨ÉÃqÀgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÀPÉÌÃgÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀj¹zÀ  ¦AiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ   PÀPÉÌÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è £À£ÀßzÉÆAzÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 289 ºÉÆ®«zÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ §UÉÎ £À£ÀUÀÆ £À£Àß  ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà ºÀ½î ¸Á: ºÀ¼ÉîÃgÀzÉÆrØ PÀPÉÌÃj, £ÀAzÀtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ºÀ½î , zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀ½î EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀå ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EgÀÄvÀÛzÉ »ÃVzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 02.01.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÀªÀ½ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖjAiÀÄ qÉæöʪÀgÀzÀ£ÁzÀ  ©ÃªÀÄtÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ  ªÀÄAr gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è PÀªÀ½ gÁ² ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ  £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà ºÀ½î ¸Á: ºÀ¼ÉîÃgÀzÉÆrØ PÀPÉÌÃj, £ÀAzÀtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ºÀ½î , zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀ½î gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃrzÀªÀgÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è  CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £À£ÀUÉ ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÉý F ºÉÆîzÀ gÁ² ªÀiÁqÀÄwÛ¯Éà CAvÁ £À£ÀߣÀÄß »rzÀÄ dUÁÎqÀÄwÛgÀĪÁUÀ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAiÉÄà EzÀÝ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ qÉæöʪÀgÀ£ÁzÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀÄAr FvÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà ºÀ½î  FvÀ£ÀÄ ©üêÀÄtÚ ªÀÄAr FvÀ¤UÉ ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É ¸ÀĪÀÄä£É mÁæöåPÀÖgÀ £ÀqɸÀĪÀzÀÄ ©lÄÖ ©r¸À®PÉÌ §gÀÄwÛzÉ£À¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À  §®¥ÀPÀÌrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ £ÀAzÀtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ºÀ½î, FvÀ£ÀÄ ©üêÀÄtÚ ªÀÄAr Fv¤UÉÀ JqÀUÀqÉ Q«UÉ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©üêÀÄtÚ ªÀÄAr FvÀ£À PÀwÛ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr £À£ÀUÉ zÀ¨Áår ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ C£ÀÄßwÛgÀĪÁUÀ C°èAiÉÄà £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ  ªÀiÁ£À¥Àà  vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà ºÀ¼ÉîÃgÀ, ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á:  E§âgÀÄ PÀPÉÌÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ©r¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj  F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀÄ¼É ªÀÄPÀ̼Éà EªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è G¼À¢j E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¹PÀÌgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆzÀgÀÄ. PÁgÀt ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÉƼÀUÉ  Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ qÉæöʪÀgÀ¤UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝ®èzÉ E§âjUÀÆ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ DVzÀÝ PÁgÀt ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀqÀªÁV §A¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ «£ÀAw. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2016 PÀ®A 447,324,504,506,¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ (C¸À® ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆlð ¥Àæ.ªÀ ªÀgÀ¢üUÉ ®UÀwÛqÀ¯ÁVzÉ).
©üÃ.UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2016 PÀ®A 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 03/01/2016 gÀAzÀÄ 4 ¦JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆÃvÀ¥ÉÃl UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ  EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CAvÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ 3060/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ 5-20 ¦JªÀiï PÉÌ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 6-20 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2016 PÀ®A 87 Pɦ  AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2016 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506, 448, ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ: 03/01/2016 ರಂದು 03:00 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಣ್ಣ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹುಡಗನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತಿರೆನಲೇ ಅಂತಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ  ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2016 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506, 448, ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ: 03/01/2016 ರಂದು 02.30 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಅವನ C½AiÀÄ  ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ C½AiÀĤUÉ ¤ªÀÄä ºÀÄqÀUÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀVUÉ AiÀiÁPÉà ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ£É CAvÁ  ಇಬ್ಬರಿಗೂ  ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-01-2016            ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 04-01-2016

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ P˱À®å¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: ¸ÉÆgÉÆýî UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ (©), f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð ¸ÀA. 82 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ ºÁUÀÆ ¥ÀæUÀw PÀȵÁÚ UÁæ«Ät ¨ÁåAPÀ dA§V ¬ÄAzÀ ¨É¼É ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨ÉüÉAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¨ÉüÉAiÀÄzÀ PÁgÀt ¨ÁåAQ¤AzÀ ¥ÀqÉzÀ ¸Á® wj¸À®Ä DUÀzÉ aAvÉAiÀÄ°èzÀÄÝ 2, 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÀ ¸Á®PÁÌV 2 JPÀÌgÉ ºÉÆ® ¸ÀºÀ ªÀiÁjzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¸Á® wj¸À®Ä DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, UÀAqÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ ¸Á® ºÉÃUÉ wj¸À° ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄÆ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛ®è  £Á£ÀÄ EgÀĪÀzÀÄ QAvÀ ¸ÁAiÀÄĪÀzÀÄ GvÀÛªÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ, CªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ eÁÕ£À¨Á¬Ä, ªÀiÁªÀ WÁ¼É¥Áà gÀªÀgÉ®ègÀÄ EA¢¯Áè £Á¼É ¸Á® wj¸ÉÆÃt ¸ÁAiÀÄĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÀ zsÉÊAiÀÄð ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 03-01-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¸ÉÆgÉÆýî, vÁ: OgÁzÀ (©) gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀqÉzÀ ¨ÉÃ¼É ¸Á® wj¸À®Ä DUÀzÉà ¸Á®zÀ ¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ©ÃzÀgÀ-¨ÉãÀßPÀ£À½î gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ UÁzÀV UÁæªÀÄ ²ªÁgÀzÀ ¨Á¥ÀÆgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ mÉÆAVUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ UÁªÀiÁ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ gÀªÀgÀ CtÚ ¸ÀĨsÁµï vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ FUÀ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ ¥sÀ¸À®Ä ¸ÀjAiÀiÁV ¨sÁgÀzÀ PÁgÀt ºÁUÀÆ 4 ¯PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÀȶ ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ènÖzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl £Á±ÀPÀ O¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ ¢£ÁAPÀ 03-01-2016 gÀAzÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀÄrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 03-01-2015 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ªÀiÁªÀÄÄ ¥sÀAPÀë£À ºÁ°£À°è ¦üAiÀiÁð¢ PÀ°A¥Á±Á vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: UËgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä CdUÀgÀ¥Á±Á ºÁUÀÆ vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ ªÀÄƪÀgÀÄ §AzÀÄ Hl ªÀiÁr »ÃgÀÆ ¥sÁå±À£À ¥ÉÆæà ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-56/ºÉZï-1756 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É CdUÀgÀ¥Á±Á EvÀ£ÀÄ vÀAzÉUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ ºÉÆÃzÀ 10 ¤Ã«ÄµÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀAeÉÃ¥Áà vÀAzÉ ºÀįÉÃ¥Áà ªÉÄÃvÉæ EªÀgÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt «ÄRð® gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UËgÀ xÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ ºÉÆÃAqÁ ±ÉÊ£À ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-56/E-4278 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉƦAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁÌPÁ¼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ vÀªÀÄä CdUÀgÀ¥Á±Á EvÀ¤UÉ JzÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄVzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ C¦à DmÉÆà jPÁëzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ¥Ánî D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹ £ÀAvÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃj¸ÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-01-2016 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ¨sÁ¯ÉÌ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÁåAPÀ PÁ®Æ¤ ©ÃzÀgï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-9546 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÁåAPÀ PÁ®Æ¤¬ÄAzÀ ©ÃzÀgï £ÀUÀgÀzÀ°è SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÁgÀÄgÀUÉÃj PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀjAzÀ ¹ÌqÀ DV PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ©ÃzÀgï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀæªÀÄ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¨sÁ¯ÉÌ ªÀAiÀÄ: 67 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÁåAPÀ PÁ®Æ¤, ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2016, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 03-01-2016 ರಂದು ಫರ್ಯಾದಿ ಅನೀಲ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಹುಡುಗಿ ಸಾ: ಕಬೀರಾಬಾದ ವಾಡಿ ರವರು ದುಬುಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಬೀರಾಬಾದ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ದುಬುಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಪಸರ್ಗಿ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಕಬೀರಾಬಾದ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀÄÄgÁ¼É ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ತಿ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀ©gÁ¨ÁzÀ ªÁr UÁæªÀÄ ಇತನು ಹಿಂದುಗಡೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ತಪ್ಪಿ ರೋಡಿನ ಬದಿಗೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಬಜಾಜ ಡಿಸ್ಕವರಿ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಕೆ-0153 ಇದ್ದು ಸದರಿ ಪಲ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ, ಎಡಕಾಲು ಪಾದದ ಹತ್ತಿರ, ಬಲಗೈ ಅಂಗೈಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅರುಣ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ನಾಗೂರೆ ಸಾ: ನಾಮದಾಪೂರ ವಾಡಿ ಇದ್ದು ಶಂಕರ ಈತನ ಸಂಬಂಧಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಆತನ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2016, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁ𢠲ªÁ¤ vÀAzÉ PÉʯÁ±À£ÁxÀ eÁzsÀªÀ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: eÁzsÀªÀ, ¸Á: ªÀĸÀPËgï, oÁuÉ: £ÀªÁqÁ, f: ªÀĸÀPËgï (©ºÁgÀ gÁdå), ¸ÀzÀå: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀĺÁ®Qëöä zÁ®«ÄîzÀ°è ¯Éçgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è £ÁUÀ£ÁxÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀiÁtgÁªÀ UÁzÁ ¸Á: CA¨ÁzÁ¸À UÀ°è ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀÄ ªÀÄĤªÀiï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 03-01-2016 gÀAzÀÄ zÁ®«ÄîzÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ£ÁxÀ UÁzÁ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-38/DgÀ-2741 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆüÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ PÉƼÁgÀ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¨sÁUÀåªÀAw UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ UÁzÁ EªÀgÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ,  CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.