Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, June 30, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-06-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30-06-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2012 PÀ®A 447, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/2012 gÀAzÀÄ ¤Ã®A£À½î ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 37/03 £ÉÃzÀÝgÀ «¹Ûtð 3 JPÀÌgÉ 27 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀÀ ¸ÉÃqÉƼÉ, 2] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¸ÉÃqÉƼÉ, 3] ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ ¸ÉÃqÉƼÉ, 4] AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¸ÉÃqÉÆ¼É J®ègÀÆ ¸Á: ¤Ã®A£À½î, vÁ: ¨sÁ°Ì J®ègÀÆ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀzÀj ºÉÆîzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠲椪Á¸À vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ ¸ÉÃqÉƼÉ, ªÀaiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ¤Ã®A£À½î, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¸ÀĨsÁµÀgÁªÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ EªÀjAzÀ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ°è ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr, CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ¤UÉ PÉüÀUÉ PÉÃqÀ« PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁqgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ UÀt¥Àw gÁoÉÆÃqÀ ªÀaiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ªÀĸÀ̯ï vÁAqÁ, vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ «PÀæªÀÄ vÀAzÉ ¹PÀAzÀgÀ DqÉ ªÀaiÀÄ: 6 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ Dl DqÀÄvÁÛ ªÀĸÀ̯ï vÁAqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÀÆædgï ªÁºÀ£À £ÀA. J¦-22/«í-1435 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¦AlÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ «PÀæªÀÄ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ «PÀæªÀÄ EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÆVUÉ, vÀÄnUÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §®PÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁvgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/06/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀgÀ¸Àéw vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀªÀqÉUÉÆüÀ ¸Á: V®Q, ¸ÀzÀå: ªÀÄAoÁ¼À EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÉÆÖêÀ (¹ÃªÉÄ JuÉÚ) ºÉÆwÛ¹ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¸ÉÆÖêÀ DPÀ¹äPÀªÁV MqÉzÀÄ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ E¯Ád PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®âUÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 28/06/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2315 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, EªÀ¼À ¸ÀvÀÛ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀªÀqÉUÉÆüÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: V®Q, ¸ÀzÀå: ªÀÄAoÁ¼À EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 29-06-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2012 PÀ®A 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀĸÀ̯Éè ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, G: PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹ qÉæöʪÀgÀ, eÁw: PÉÆý, ¸Á: PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹ PÁ¯ÉÆä AiÀįÁè°AUÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀĸÀ̯Éè ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: ªÀQî ªÀÈwÛ, EªÀj§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgÀ £ÀA PÉJ-38-JA-1034 £ÉÃzÀgÀ°è ªÀÄÈvÀ£À UɼÉAiÀÄgÀÄ LzÀÄ d£ÀgÀÄ PÁj£À°è §AzÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EvÀ¤UÉ PÁj£À°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ PÁgÀ qÉæöÊ«AUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ zÀzÀÝ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ gÁwæ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƨÉʯïUÉ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ£À ªÉƨÉʯï¤AzÀ AiÀiÁgÉÆà PÀgÉ ªÀiÁr ¤ªÀÄä CtÚ ¹jAiÀĸï EzÁÝ£É PÀÆqÀ¯É ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæUÉ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛ£É, ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀAUÀªÉÄñÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛ EgÀ°¯Áè PÁgÀÄ ªÀiÁvÀæ EvÀÄÛ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ ¸ÀAeÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ d£ÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, AiÀiÁPÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, J°è ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆÃwÛ¯Áè, CtÚ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ PÉÆÃwA§gÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¯Á®, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä £ÀªÀÄä n.«.J¸ï ZÁA¥À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: J.ºÉZï.N-3097 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀºÁeÁ¤ OgÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV ±ÀºÁeÁ¤ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß n.«.J¸ï. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è VqÀUÀ¼À gÀhÄÆrAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  


GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ರಾಜು ತಂದೆ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಜಾ: ಡೋರ ಸಾ|| ಗೊಬ್ಬೂರ [ಬಿ] ರವರು ಮಾನ್ಯ 2 ನೇ ಅಪರ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ  ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಸಂಖ್ಯೆ: 04/2012 ನೇದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಶ್ರೀ ರಾಜು ಇವರು ಗೊಬ್ಬೂರ[ಬಿ] ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 176 ನೇದ್ದರ ವಾರಸುದಾರನಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:23-03-2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಂದಪ್ಫಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ, ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪಾ, ಶಿವಾನಂದ ಮಾನಕರ, ಮಹಿಬೂಬ ಅವರಳ್ಳಿ ರವರು ಪ್ರದೀಪ ತಂದೆ ಶಿವಾನಂದ, ಪ್ರಶಾಂತ ತಂದೆ ಶಿವಾನಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ|| ಗೊಬ್ಬುರ (ಬಿ) ರವರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಜೋಪಡಿ ಕಿತ್ತಿ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೂ ಅವಾಚ್ಯ ವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:30-06-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ವಸೂಲಾಗಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ :75/2012 ಕಲಂ.323,324,504,506, ಸಂ. 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 (1)(10) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಪಿ.ಎ ಆಕ್ಟ 1989 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.                                                                                                                                                                             
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ ವ|| 40 ಸಾ|| ಬೋರಾಬಾಯಿ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ಅಶೋಕನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಮದು ಮಕ್ಕಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾಗು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಬುದ್ಧಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಲ ತಂದೆ ರಾಣಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬಂದವನೇ ನನಗೆ  ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಲವಾರದಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ,ನಾನು ಕೈಮುಂದೆ ಮಾಡಲು ಆ ಏಟು ಬಲಗೈ ಹಸ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಮೂರು ಜನರು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 46/2012 ಕಲಂ 341, 323, 324, 504 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


                               
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ 21-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-45 UÀÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À UÀÄgÀÄ ¥Àæ¸ÁzÀÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ gÀAUÁgÀrØ ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð, eÁ: ¥ÁPÀ£ÁPÀ gÀrØ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀ£Àß½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ ¤°è¹zÀÝ BLACK COLOUR BAJAJ DISCOVER K.A.36 X.7691 CHESSI NO. MD2DSJZZZUWE39616 ENGINE NO. JZMBUESE51515 C.Q.gÀÆ 38,000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ F ¢£À vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CAvÁ   §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ gÀAUÁgÀrØ ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð, eÁ: ¥ÁPÀ£ÁPÀ gÀrØ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀ£Àß½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2012 gÀAzÀÄ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA.150/12 PÀ®A.379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ:-29/06/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £ÀªÀÄä ¯Áj £ÀA,J.¦.24-n.J.9689 £ÉÃzÀÝgÀ°è §¼Áîj fAzÀ¯ï ¥ÁåPÀÖj¬ÄAzÀ LgÁ£À ²mï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Á®AiÀÄå PÁåA¥À zÁnzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤Ãj£À mÁåAPï ºÀwÛgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯ÁjUÉ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ LgÁ£ï ²ÃlUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀjzÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¯Á®Ä 20 ªÀµÀð,eÁ;-»AzÀÆ £ÁAiÀÄPÀ.G:-J.¦.24-n.J.-9689 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï ¸Á;-PÉÆÃgÀvÁAqÁ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÁ £É®UÉÆAqÀ J.¦. gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ºÀj¯Á® vÀAzÉ ©ZÁÑ 35ªÀµÀð.eÁ;-»AzÀÆ £ÁAiÀÄPÀ.G:-J.¦.24-n.J.-9689 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á;-E¨Áæ»A¥ÉmÁÖA gÀAUÁgÉrØ f¯Áè J.¦. gÀªÀjUÉ  vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ PÀĪÀiÁgÀ£ÀJqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¨É¤ßUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ZÁ®PÀ ºÀj¯Á® FvÀ¤UÉ  §®UÉå ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¨É¤ßUÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÀl£É¬ÄAzÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ dPÀÌAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2012. PÀ®A.279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                  ¢£ÁAPÀ: 27.06.2012 gÀAzÀÄ vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ £ÁAiÀÄÌ ¸Á: ¨ÉÊ®ªÀÄZÉðqï  FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtªÀÄä¼À£ÀÄß ªÀiÁvÁ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä §®èlV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°èAzÀ ªÁ¥Á¸ï ¨ÉÊ®ªÀÄZÉðqï UÉ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß §®èlV¬ÄAzÀ §¸Àì£ÀÄß ºÀwÛ ªÀiÁ£À«UÉ §AzÀÄ E½zÀÄ ªÀiÁ£À« §¸ï ¤¯ÁÝ£À¢AzÀ vÀªÀÄÆäj£À ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ EªÀgÀ CmÉÆà £ÀA: J.¦.22 JPïì 5602 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÁAiÀĪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ºÁUÀÆ CzÉà FgÀªÀÄä UÀAqÀ ZÉ£ÀߥÀà ,FgÀtÚ vÀAzÉ §Ä¢ÝªÀAvÀ¥Àà J®ègÀÆ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À«¬ÄAzÀ ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀĺÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ¥ÀUÀ¯ï zÁn ¨ÉÊ¯ï ªÀÄZÉðqï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ ©üêÀÄgÁAiÀÄ FvÀ¤UÉ JzÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ  DvÀ£À£ÀÄß ªÀiÁ£À« ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ G½zÀªÀjUÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ .C®èzÉ ZÁ®PÀ ªÀĺÉñÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2012 PÀ®A: 279,337.338,304 (J) L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
           §¸À°AUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ- 50 eÁw- PÀÄgÀħgÀÄ G-PÀÆ° ¸Á|| D£ÉºÉÆøÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄÄ               ¢£ÁAPÀ: 27-06-2012 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ D£ÉºÉÆøÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉtzÀ ªÀÄÄAzÉ C¼ÀÄvÁÛ PÀĽwgÀĪÁUÀ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁqÀĪÀ «ZÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄtÄÚ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÁUÀ M«ÄäzÉƪÀÄä¯Éà §AzÀ  ¨Á®¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ  ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà E§âgÀÆ eÁw- PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á|| D£ÉºÉÆøÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀPÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ DªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CJ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  148/12 PÀ®A. 504, 324, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.06.2012 gÀAzÀÄ   252 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  40,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


                                                                       

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ರಹೇಮಾನ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಬಾಬಾ  ಸಾ:ಅಂಕಲಗಾ ತಾ||ಜೇವರ್ಗಿ ಹಾ|\ವ|| ಸನಾ ಸ್ಕೂಲ ಹತ್ತಿರ ಎಕ್ಬಾಲ ಕಾಲೋನಿ   ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಮ್ಮನಾದ ಮಹಿಬೂಬ ಪಟೇಲ್ ಇತನು ದಿನಾಂಕ: 29-06-2012 ರಂದು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಉದನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಉದನೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಹೊಸ್ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ್ ಮಾಯಾ ವೈನ ಶಾಪ ಸಮೀಪ ಚಹಾ ಕುಡಿದು, ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೆನು. ಮಹಿಬೂಬ ಪಟೇಲ ಇತನು ಸಹ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಯಾ ವೈನ ಶಾಪ ಸಮೀಪದ ರೋಡ್ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವದೋ ಒಂದು ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಅಟೋವನ್ನು  ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು  ಬಂದು ಮಹಿಬೂಬ ಪಟೇಲ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಟೋ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋದನು. ಮಹಿಬೂಬ ಪಟೇಲ ಇತನಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಎಡಗಡೆ ಮೂಗಿಗೆಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ಎಡಗಾಲು ಹಿಮ್ಮಡಿ ಹತ್ತಿರ ತರಚಿದ ಗಾಯಹೊಂದಿದ್ದನು. ಇತನನ್ನು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ . ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಟೋ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 69/2012 ಕಲಂ 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Friday, June 29, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-06-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-06-2012

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2012 PÀ®A 302, 304(©), 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ fUÉð, ¸Á: ªÀÄgÀR® EvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ÃªÀ°Ã¯Á UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¸ÉÆgÀ½î EªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¢£ÁAPÀ 02/06/2010 gÀAzÀÄ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 2,50,000/-¸Á«gÀ gÀÆ, 25 UÁæA §AUÁgÀ E¤ßvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¸ÉÃj 30,000/- gÀÆ GqÀÄUÉÆÃgÉAiÀiÁV PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÄ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ, 2)    ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ E§âgÀÄ ¸Á: ¸ÉÆgÀ½î EªÀj§âgÀÆ ²ªÀ°Ã¯Á EPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ²ªÀ°Ã¯Á EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ C¼À®Ä vÉÆÃrPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 20,000/-¸Á«gÀ gÀÆ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ CvÉÛ ±ÀgÀtªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ²ÃªÀ°Ã¯ÁUÉ  ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀÄgÀĦAiÀiÁV¢Ý, ¤£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä ¢PÀÄÌ E¯Áè, ¤£ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÉüÀĪÀgÀÄ PÉüÀĪÀgÀÄ E¯Áè, ¤£ÀUÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁr ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛªÉ CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, F «µÀAiÀÄ ²ªÀ°Ã¯Á EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DªÁUÀ-DªÁUÀ w½¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥Àr¹ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ w½¹ ºÉüÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÆ PÀ¼ÉzÀ JAlÄ wAUÀ¼À ²ªÀ°Ã¯Á EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀÄ PÀȵÁÚ EvÀ£À vÉÆnÖ® PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ 10 UÁæA §AUÁgÀ PÉÆÃqÀĪÀAvÉ ¦r¸ÀÄwÛgÀĪÁWÀ 5 UÁæA ¯Ë¯ÁPÀ, 50 UÁæA ¨É½î PÀqÀUÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, 10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀ®Ä JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆqÀĪÀAvÉ E®èªÁzÀgÉ 20,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹzÁUÀ ¸ÀzÀåPÉÌ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ºÀt E®èzÀ PÁgÀt £ÀªÀÄä ©vÀÛ£É AiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ  CAvÁ ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-06-2012 gÀAzÀÄ ²ªÀ°Ã¯Á EPÉUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ §UÉÎ ¦Ãr¹ PÉÆÃ¯É ªÀiÁr £ÉÃtÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2012 PÀ®A 420, 468, 471, 504, 506, 509 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ DgÉÆæ ªÀÄwãÀ ±ÉÃR vÀAzÉ G¸Áä£À ±ÉÃR ¸Á: ±ÁºÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¸ÀÄdvÁ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, G: «zÁåyð, ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ, ¸ÀzsÀå: ©ÃzÀgÀ EPÉUÉ ¸ÀļÀÄî D¥ÁzÀ£É ªÀiÁr £ÉÆAzÀt ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉ ¤qÀÄvÁÛ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉ-vÁwAiÀĪÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ E®è ¸À®èzÀ C¥ÀªÁzÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¨sÁªÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆøÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄ EAlgÀ£ÉÃmï£À°è eÁ»gÁvÀÄ ªÀiÁr ªÀÄ£À¹ìUÉ PÀëw GAqÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ PÁ²£ÁxÀ PÀÄAzÉð, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ºÉƸÀ §qÁªÀuÉ ªÀÄĸÀÛj EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄÈvÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät PÀÄAzÉð ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, EvÀ£À£ÉÆA¢UÉ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÁ²£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÛ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÀÄ°è£À ºÉÆgÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÄÖPÉÆAqÀÄ £Á¢¤ ªÀĺÁ£ÀAzÁ eÉÆvÉAiÀÄ°è §gÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 4:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁj ªÀÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ UÀÄqÀÄUÀÄ DUÀÄwÛgÀĪÁWÀ ±ÁªÀÄgÁªÀ E¥Àà½î gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄä¯É ¨sÁj UÀÄqÀÄUÀÄ ¸À»vÀ «ÄAZÀÄ DVzÀÄÝ PÁ²£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ JwÛUÉ ¹r®Ä §r¢zÀÝjAzÀ, PÁ²£ÁxÀ EvÀ£À JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹r°£À ±ÀPÉ §r¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JwÛ£À ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ¹r°£À ±ÀPɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ºÁUÀÆ JvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀiÁqÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, G: ¥ÀæeÁªÀt PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¥Àæ¸ÀgÀuÁ¢üÃPÁj, ¸Á: PÀAUÀn, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ  ¥ÀæeÁªÀt PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ JeÉlAgÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß r.r. vÉUÉAiÀÄ®Ä ¸ÉÖÃl ¨ÁåAPÀ D¥sÀ EArAiÀiÁ GzÀVÃgÀ gÉÆÃqÀ ±ÁSÉà ©ÃzÀgÀUÉ §AzÀÄ r.r. vÉUÉAiÀÄ®Ä PÀrªÉÄ EzÀÝ 10,500=00 ºÀtªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ J.n.JªÀÄ. ¢AzÀ qÁæ ªÀiÁr, ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ ¨ÁV® ºÀwÛgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß Jt¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ  AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ E§âgÀÆ ªÀÄ»¼É PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀ ¨ÁåV£À ZÉÊ£À£ÀÄß ¸Àj¹ CzÀgÀ°èzÀÝ 51,130=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwñÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉAzÀÄ «±Á® ¥sÀAUÀPÀë£À ºÁ°UÉ §AzÀÄ PÀÄað ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ ¸Àé®à PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑzÁUÀ DgÉÆæ CPÀæªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄPÀÆìzÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á: UÉÆïÉSÁ£Á EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÁåAn£À eÉé£À°è PÉÊ ºÁQ ¥ÁPÉl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ ¨É£ÀßwÛzÁUÀ ¥sÀAUÀPÀë£À ºÁ® ºÉÆgÀUÀqÉ PÁ®Ä eÁj ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É, DUÀ CªÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ZÉPï ªÀiÁrzÁUÀ 1320/- gÀÆ ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ wæªÀÄÄSÉ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ UÀĪÁ¯Éà ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÁ, ¸Á: ¤®PÀAoÀªÁr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ DUÀzÀ PÁgÀt PÉÆ»£ÀÆgÀ ¥ÀºÁqï zÀUÁðzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ & ¸ÉƸÉAiÀÄ ¨sÁ¹AUï ©qÀĪÀUÉÆøÀÌgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C®UÀÆqï amÁÖ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ lAlA lAlA ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-39/891 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ mÉÊgï ¥ÀAZÀgï DV ZÁ®PÀ£À »rvÀ vÀ¦à lAlA ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ°£À ªÀÄÄAUÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä, ¤Ã®ªÀiÁä UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ qsÉÆAqÁ¨Á¬Ä, d£À¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°Pï, gÁªÀÄ UÉƮƯÉ, ²ªÀªÀiÁä J¯ÁèjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2012 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ²¯Áà UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd C°¥ÀÆgÀ ¸Á: ¤A§ÄgÁ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà C°¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¤A§ÄgÁ EvÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ «µÀ ¸Éë¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ²¯Áà EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 27-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀÄ¼É ¸Á: UÉÆÃgÀaAZÉƽ vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-06-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2012 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2012 gÀAzÀÄ alUÀÄ¥Áà-ºÀÄqÀÄV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦æAiÀiÁzÀ²ð¤ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA PÉJ-35/JªÀiï-6455 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ ªÀÄÄPÉÃj ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® gÀªÀgÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ C°èAzÀ PÉÃgï D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 28/06/2012 gÀAzÀÄ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÀÝ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 29/06/2012 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0430 UÀAmÉUÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ CPÀæªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀݪÀÄ E¸Áä¬Ä® ªÀÄÄPÉÃj ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀĸÉä D®A alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES AS ON 29.06.2012


                               
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ :27-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ   ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ªÀ:40 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀ:49 d:°AUÁAiÀÄvÀ G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ ¸Á:PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ  FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ  ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ªÀiÁåQìªÉÆà UÁrUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ §rzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ MzÀgÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ  AiÀiÁPÀ¥Àà £ÀªÀÄä UÁrUÉ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ K£À¯Éà °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ CAzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄå°èzÀÝ eÁ° PÀnÖUɬÄAzÀ MªÀÄä¯Éà PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è ü vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2012 PÀ®A. 324, 504, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

EvÀgÉ L.¦.¹.:_
                 ºÀ¸ÀÄߢÝãï vÀAzÉ  ªÉÆûAiÀÄÄ¢ÝÃ£ï ¸Á; qÁår PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß £ÁµÀ£À¯ï mÁæ£ïì PÉÃgï £À°è ªÀÄĸÀÛ¥sÁ FvÀ£ÀÄ C¹¸ÉÖAmï CAvÁ F§UÉÎ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.£ÀªÀÄä £ÁµÀ£À¯ï mÁæ£ïì PÉÃgï £À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ J¯Áè ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ.DPÉÆÖçgï 2011 gÀ°è eɸÁÌA E¯ÁSɬÄAzÀ mÁæ£ïì ¥sÁªÀiïð £À D¬Ä¯ï 200 °Ãlgï £À 23 ¨ÁågÀ¯ï C.Q.gÀÆ: 2;30,000/- UÀ¼À ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ PÉÃgï £À°è EnÖzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ 3.5 l£ï C®Ä«Ä¤AiÀĪÀiï ªÉÊgï ¸ÀºÀ EvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¢: 02.11.2011 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä PÉÃgï £À°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV EgÀ°®è. CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ¤UÉ PÉýzÀgÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ°®è CA¢¤AzÀ PÉ®¸À ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 20.06.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05.30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä £ÁåµÀ£ï mÁæ£ïì PÉÃgï £À ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ, £ÀĵÀgÀvï £ÁAiÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄPÀæªÀiï EªÀgÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæ PÉüÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ CAzÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £À£ÀߣÀÄß F ªÀÄÆgÀÄ d£À vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæ PÉðzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀiÁå£ÉÃdgï ªÀĺÀäzï ¸Áfzï£À£ÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2012 PÀ®A: 341,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð²vÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                ²æêÀÄw ¥sÀQÃgÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAfêÀAiÀÄå ¸Á: §®èlV  FPÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¹gÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ §®èlV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 164/ J¥sÀävÀÄÛ 164/eÉ d«ÄãÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÉ£ÀߥÀà  EªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.09.2009 gÀAzÀÄ J¸ï.©ºÉZï. ªÀiÁ£À«AiÀÄ ¨sÁµÁ (gÀÆ:100/-)PÁUÀzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆøÀ¢AzÀ SÉÆnÖ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr PÁ£ÀƤUÉ «gÀÄzÀݪÁV SÉÆnÖ zÁR®qÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ ªÉÆøÀ¢AzÀ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2012 PÀ®A: 419,420,465,467,468 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2012 gÀAzÀÄ   181 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  27700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


                                                                        

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಸುಮಾರು 2-3 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಡು ಶವ ಅಂದಾಜ 30 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನು ಅವರಾದ (ಬಿ) ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಜಾಕ ಮೇವಡಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನ ಮೈಮೇಲೆ ಮುಖ, ಎದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ, ಕೈ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮ ಸುಂಕಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅವನು ಬಡಕಲು  ಶರೀರ  ಉಳ್ಳವನು ಇದ್ದು ಅವನ ಮೈಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ವಗೈರೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಅವನ ಎಡಗಾಲಿನ ಕಾಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಕಾಸಿದಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ಅವನು ಯಾವದೋ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಬರ ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಮೇವಡಿ ವ:49 ವರ್ಷ  ಉ: ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಅವರಾದ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಅರ್.ನಂ:17/2012 ಕಲಂ 174 ಸಿಅರಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದೆನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಅಂದರೆ ಬಂದಪ್ಪಾ ಪಿ,ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಂಚಾಲಕ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಳಗೆರಾ ಗ್ರಾಮ ರವರು ನನಗೆ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ ಮತ್ತು ಕೊಂಡವಾಡಿ ಹರಾಜ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಪಿಡಿಓ ರವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ಸಮದಯಲ್ಲಿ ಹಣಮಂತ ದೇವರ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಊರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅದ್ಯಕ್ಷರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.  ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚುವಾಗ ದುಡ್ಡು ತಿಂದು ಸದಸ್ಯರೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ದೇವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಕಡ್ಡೆರ (ಕಬ್ಬಲಿಗ) ಇತನು ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದು  ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಊರಿನ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪಾ ತುಮಕೂರ ಮತ್ತು ದೇವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪಾ ತುಮಕೂರ ಭಿಮರಾಯ ನಿಳಿ ಮಿಸೆಶರಣಪ್ಪಾ ಮಡಿವಾಳ ಕೂಡಾ ಅವಾಚ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗು ಇನ್ನೂ ಕೇಲವರು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 94/2012 ಕಲಂ 147, 504, 323, ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(1) (10) ಎಸಸಿ/ಎಸಟಿ ಸಿ ಆಕ್ಟ 1989 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Thursday, June 28, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-06-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 2806-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 11/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27/06/2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ±ÉÃ¥Áà vÀAzÉ D£ÀAzÀ¥Áà UÁzÀUÉ,  ªÀAiÀÄ : 60 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á|| UÉÆâüû¥ÁàUÁð EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ºÀÄZÉÑ, ªÀAiÀÄ : 39 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®vÀ£À, ¸Á|| ¹zÉÝñÀégÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 105 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀĪÀwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¹r®Ä UÀÄqÀÄUÀÄ eÉÆÃgÁV §gÀÄwÛzÀÄÝ MªÉÄä¯É ¹r°£À ±ÀPÉ  ªÀÄÈvÀÀ¤UÉ §rzÀjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.  JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÀÄ¥ÀgÀªÉÊdgÀ PÉ®¸À ¸Á|| eÁAw EªÀgÀÄ ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAQ¤AzÀ zÀä ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæAiÀÄ SÁvɬÄAzÀ 12 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ qÁ|| CªÀÄgÀ JgÉÆüÀîPÀgÀ gÀªÀgÀ ªÉʱÁå ¨ÁåAQ£À°èzÀÝ CªÀgÀ SÁvÉUÉ dªÀiÁ ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠨ÁåAPÀ D¥sï EArAiÀiÁ ¢AzÀ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ §mÉÖAiÀÄ ¨ÁåV£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ, ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAQUÉ dªÀiÁ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÁåAPÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ HlzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ EzÉ £ÀAvÀgÀ §¤ßj CAvÁ w½¹zÀPÉÌ C°èAzÀ §mÉÖAiÀÄ ¨ÁåUÀ£ÀÄß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌAiÀÄ°èAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄgÀ©ü ¹n PÉç¯ï PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ C°è ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÀ¼ÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢ PÁ®Ä eÁj ZÀ¥Àà° GaÑzÀ PÁgÀt §mÉÖAiÀÄ ¨ÁåUÀ°èzÀÝ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌAiÀÄ°è ElÄÖ ZÀ¥Àà° ºÁQPÉƼÀÄîªÀµÀÖgÀ°è M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ §AzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌAiÀÄ°è EnÖzÀÝ §mÉÖAiÀÄ ¨ÁåUÀzÀ°èzÀÝ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À£ÀÄß »A¨sÁ°¸ÀÄvÁÛ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÄÝ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛ C ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÀwÛzÀ PÉÆqÀ¯É ¸ÀzÀj E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. §mÉÖAiÀÄ ¨ÁåUÀzÀ°èzÀÝ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛ CAzÁdÄ 30-32 ªÀµÀð, GzÀÝ CAzÁdÄ 5’6”, PÀ¥ÀÄà ©¼ÀÄ¥ÀÄ §tÚzÀ ZÀPïì ºÁ¥sï ±Àmïð zsÀj¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2012 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/2012 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¸ÉÆ®¥ÀÆgÉ 30 ªÀµÀð ¸Á/ ªÀqÀUÁAvÀ (zÉñÀªÀÄÄR) vÁ|| OgÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß oÉïÁ §ArAiÀÄÄ UÀÄA¥Á gÉÆÃr£À ±ÉÃlPÀgÀ PÁA¥ÉèÃPÀì PÉ.E.©. PÀbÉÃj JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ±ÉAUÁ PÁ¬Ä ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-32/«í-6189 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ oÉïÁ §ArUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄî ¨sÁUÀPÉÌ, vÉÆqÉUÀ½UÉ G©âzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÀÄgÉøÀ¤UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2012 PÀ®A 279. 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/12 gÀAzÀÄ 1910 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «eÉAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÉA¨É¼Éè ¸Á|| ¸ÀÄAzÁ¼À EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ OgÁ¢UÉ §AzÀÄ DmÉÆà ¤¯ÁÝtzÀ°è E½zÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄªÀÄzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ. §®UÁ® »A§rAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁzÀ SÁeÁ PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃrUÉ ºÀwÛPÉÆArgÀĪÀ MAzÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹¸À®Ä JªÀiï.r. ªÀfÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀĸÁÛ£ï ºÁUÀÆ 4 d£ÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ«zÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ MlÄÖ ºÀt 6645/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 5 ªÉÆèÉʯï C.Q. 3500/- gÀÆ, »ÃUÉ MlÄÖ 10,145/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 185 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/2012 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃRgÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ : 17 ªÀµÀð ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä 2 £Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸À¥ÀÛVj ¸ÀÆÌ® PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉƤAiÀÄ ¸ÉAlæ¯ï ¸ÀÆÌ® PÀA¥ËAqÀ UÉÆqÉ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ.38-ºÉzï/8282 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwêÉUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀjAzÀ JqÀPÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 160/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtÄ @ ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà, ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, PÀÄgÀħ, ªÁZÀªÀiÁå£À PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀgÀqÀV. vÁ: f¯Éè UÀħUÁð. ºÁ° ªÁ¸À ²ªÀ £ÀUÀgÀ (zÀQët) ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ²ªÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÖÃl ¨ÁåAPÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ JnJªÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃqÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÁlÄwÛzÁÝUÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-3957 £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ Q«UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ UÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2012 PÀ®A 302, 304(©), 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/2012  gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ fUÉð ¸Á|| ªÀÄgÀR® EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ÃªÀ°Ã¯Á UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| ¸ÉÆgÀ½î EªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ DVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 2,50,000/-¸Á«gÀ gÀÆ, 25 UÁæA §AUÁgÀ E¤ßvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¸ÉÃj 30,000/- gÀÆ GqÀÄUÉÆÃgÉAiÀiÁV PÉÆnÖzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ DUÀ ªÀÄvÉÛ 20,000/-¸Á«gÀ gÀÆ PÉÆnÖgÀÄvÉÛ£É ªÀÄvÉÛ EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ CvÉÛAiÀiÁzÀ ±ÀgÀtªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ²ÃªÀ°Ã¯Á EªÀ½UÉ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀÄgÀĦAiÀiÁV¢Ý JAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ½UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ §UÉÎ ¦Ãr¹ PÉÆÃ¯É ªÀiÁr £ÉÃtÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  Raichur District Reported Crimes


                               
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              vÀÄ¥ÀàzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ²æà °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÉÄñÀ¥Àà ªÀAiÀÄ-26ªÀµÀð eÁwB ªÀiÁ¢UÀ GB MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB vÀÄ¥ÀàzÀÆgÀÄ  FvÀ£À ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.80gÀ°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ PÉÆÃj,ºÁUÀÆ 5 d£ÀgÀÄ  vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀA¥À¸ÉlÖ ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß EnÖzÀÄÝ °AUÀ¥Àà£ÀÄ  CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ CªÀgÀÄUÀ½UÉ  w½¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ¢.26-06-2012 gÀAzÀÄ °AUÀ¥Àà£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀ 6 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÀgÀ°è PÉÊUÀ½AzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÉ   PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2012 PÀ®AB 143,147,148,324,323,504,506, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà PÉƼÀ¨Á® ªÀAiÀÄ-45 eÁw- £ÁAiÀÄPÀ G- PÀÆ° ¸Á|| CqÀ«¨Á« FPÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà , ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ,±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¨Á®£ÀUËqÀ, ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, zÀÄgÀÄUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ£ÀUËqÀ, ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà J¯ÁègÀÆ eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á|| CqÀ«¨Á « EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ºÉƸÀ ºÉÆ®zÀ PÀ§ÓUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ ªÉʪÀÄ£À¹zÀÄÝ 27-06-12gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ CqÀ«¨Á« UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉƸÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄîÌAqÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ zÉêÀªÀÄä½UÉ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉÆtPÁ°£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ £ÀAvÀgÀ G½zÀ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ F¸ÀÆ¼É ¬ÄAzÀ¯Éà dUÀ¼À CAvÁ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fªÀAvÀªÁV ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2012 PÀ®A. 143,147,148,504,324,506 ¸À»vÀ 149 L ¦.¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                     ¢£ÁAPÀ:- 27-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ²æà UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ: gÀÄzÀæ¥Àà, 48ªÀµÀð, eÁ: PÀ¨ÉâÃgï, ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ºÀÆ«£ÀqÀV FPÉAiÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ: PÀȵÀÚ¥Àà, ºÁUÀÆ E£ÉÆßÃ§â  PÀÆr §AzÀÄ  ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è C£ÀÄߪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr ºÉÆqÉ UÁAiÀÄUÉÆý¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2012 PÀ®A, 504,354,324,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_[ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ QgÀÄPÀļÀ:]
                   gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ¨Á§Ä, ªÀÄÄzÁß¼À, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀĽ vÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUɪÁr f¯Áè: ©eÁ¥ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ ¨Á§Ä vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀÄÄzÁß¼À, 40 ªÀµÀð, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ªÁðºÀPÀ ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀƽ
FvÀ£À£ÀÄß FUÉÎ 13 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ zÀıÀÑl PÀ°vÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ  DPÉAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄÄqÀ®V PÁåA¦£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 16-06-2012 gÀAzÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ®V PÁåA¦UÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 188/2012 PÀ®A. 323,324,504,506,498(J), gÉ/« 149 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ:19-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ : f.UÉÆÃ¥Á®gÉrØ vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ gÉrØ G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ªÀÄ£ÀA:9-19-22 ªÀÄrØ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ gÁeÉÃAzÀæ UÀAd ¥Áèmï £ÀA:05 £ÉÃzÀÝgÀ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-36 PÉ-8459 ZÉ¹ì £ÀA:03PÉ16J¥sï14236 C.Q.gÀÆ.25000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä ºÁUÀÄ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÀÆr ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¹UÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ: 27.06.2012 gÀAzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqïð oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2012 PÀ®A:379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ-25/06/2012 gÀAzÄ 1530 UÀAmÉUÉ ±ÁªÀAvÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¹gÀªÁgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è PÉ,J-36 Dgï-6899 ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÁëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄĤ¥Àw zÉÆqÀØ ªÀĤ 32 ªÀµÀð eÁ-ZɮĪÁ¢ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-dA§®¢¤ß vÁ-ªÀiÁ¤é  FvÀ£ÀÄ £ÀqÀ¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉ.J-36 PÉ-637 ¸Éà®AqÀgï ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀgÁd£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉÃlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ §® PÁ°UÉ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄ DVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jêÀiïì D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì[M.¦.r] D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVÉzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ-26/06/2012 gÀAzÀÄ 1725 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁÀjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà PÀqɪÀĤ37 ªÀµÀð eÁ-ZɮĪÁ¢ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-dA§®¢¤ß vÁ-ªÀiÁ¤é gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA-56/2012 PÀ®A-279.304[J] L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L,JA,« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ:27-06-2012 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAdĨÁgï ±Á¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄð£À DzÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀ:38 eÁ:G¥ÁàgÀ G:CQÌ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ªÀiÁgÀÄw UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ  FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ  ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1) ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ĺÀt gÀÆ.350/-2)MAzÀÄ ªÀiÁåPïì ªÉƨÉʯï C.Q.500/-2) JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q.gÀÆ E¯Áè .3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè  EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß  d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ   DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  70/2012 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                       ¢£ÁAPÀ 27-06-2012 gÀAzÀÄ 4-15 ¦.JA.PÉÌ PÉ. ºÀAa£Á¼À PÁåA¦£À ¸ÀtÚ ºÀªÀÄAvÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ ¸ÁªÁðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÁ¸ÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà±ÉnÖ 50ªÀµÀð,ªÉʱÀågÀÄ, ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁBPÉ.ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ £À¹Ã§zÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 600/-, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÁ£ÀÄ  §gÉzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß CªÀÄgÉñÀ ¸ÁB PÁgÀlV FvÀ¤UÉ  PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ  zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 187/2012 PÀ®A. 78 (111)s PÉ.¦ DPïÖ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
         vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸Àì¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ  «gÉñÀ vÀAzÉ gÁZÀAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀ: 24, eÁ:°AUÁAiÀÄvï, G: ¥Á£ï±Á¥ï PÉ®¸À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ  gÀÆ 1-00PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L. vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 2100/-, ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ . ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß  ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ªÀ: 29, ¸Á: ºÀnÖ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ (§ÄQÌ) EªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.£ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ÀoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2012 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
             ¢£ÁAPÀ 27-06-2012 gÀAzÀÄ 1) DmÉÆà wªÀÄä¥Àà, 2) wªÀÄä¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ 3) ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà, J®ègÀÆ eÁ-PÀÄA¨ÁgÀ, EªÀgÀÄ ©üêÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ UÉÆëAzÁ¸À, 51 ªÀµÀð, eÁ-ªÀiÁ¯ÁzÁ¸Àj, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¨Á¬ÄzÉÆrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀ¤AzÀ n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©üêÀiÁAd£ÉÃAiÀÄå gÀªÀgÀÄ  vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV CªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ F ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä CfÓAiÀĪÀgÀÄ ¤ªÀÄUÉ MvÉÛ ºÁQzÀ CªÀ¢ü ªÀÄÄV¢zÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄvÁåPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ DvÀ£ÉÆA¢UÉ  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £ÁªÀÅ F ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrzÉÝêÀ¯Éà zÁ¸ÀgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ eÁw JwÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹ ¨ÉÃqÀPÉÆAqÀÄ w£ÉÆßà F zÁ¸ÀgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£À£ÀÄß VqÀPÉÌ PÀnÖ ºÁPÀgÀ¯Éà CAvÁ »rzÀÄ J¼ÉzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2012 PÀ®A. 447, 323, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï.¹./J¸ï.n. ¦.J. PÁAiÉÄÝ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2012 gÀAzÀÄ   186 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  28900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

                                                                        

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ ತಂದೆ ದಿಂಗಬರ ರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ   ವ:20  ಉ: ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ  ಸಾ; ಮನೆ ನಂ 10-598  ವಿನೋಭಾ ಬಾವೆ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 26-06-12 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ   1-30 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮೋಟಾ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಇಎ 953 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ಗೋವಾ ಹೊಟೇಲ ದಿಂದ ಆನಂದ ಹೊಟೇಲ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎನ್.ವಿ.ಕಾಲೇಜ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಬಿ 3054 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ  ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎದುರಿನಿಂದ ಅವಿನಾಶ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ಸಮೇತ   ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ  ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 68/2012  ಕಲಂ: 279,338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ sಸಂ:187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Wednesday, June 27, 2012

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES


                               
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ UÀAUÀ¥Àà PÁZÀ¥ÀÆgÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;-GzÁâ¼À (AiÀÄÄ) FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ  UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÁZÀ¥ÀÆgÀÄ 28 ªÀµÀð,eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;-GzÁâ¼À (AiÀÄÄ) JA§ÄªÀªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ  DPÉAiÀÄ£ÀÄß  3-ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÀUÀ¼À°è CªÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ, F §UÉÎ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ F «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25- ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-26/06/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉDPÉAiÀÄ£ÀÄß  DPÉAiÀÄ UÀAqÀ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À CtÚ PÀjAiÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð,eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ,G:-ºÀnÖ UÉÆÃ®Ø ªÉÄÊ£ïì PÀA¥À¤AiÀÄ°è CAqÀgï UËæAqÀ PÉ®¸À.«.f.£ÀA.677 «¯ÉÃeï ±Á¥sÀÖ ºÀnÖ ¸Á;-AiÀÄ®UÀlÖ vÁ;-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ.ºÁ.ªÀ.UÁA¢ü ªÉÄÊzÁ£À ºÀnÖ. gÀªÀgÀÄ  oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ 91/2012. PÀ®A.498,(J),302 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
           §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà D£ÀÆgÀÄ ªÀAiÀÄ-38 eÁw- £ÀAiÀÄPÀ G- ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á||| gÁA¥ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzsɬÄzÀÄÝ SÁ¸ÀV jÃwAiÀÄAzÀ C®è°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè ¢£ÁAPÀ 26-06-2012 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ £É®Äè ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉà PÀÄr¢zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPɪÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 26-06-2012 gÀAzÀÄ 23.40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¸ÀzÀj ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 20/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
          ©.gÁWÀªÉÃAzÀæ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ °Ãeï ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ §®UÉÊ £ÀqÀÄ«£À ¨ÉgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà ºÀwÛgÀ zÁjAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:-26-6-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ zÉÆqÀØ bÀvÀæAiÀÄå vÀAzÉ ©. £ÁUÀAiÀÄå±ÉnÖ ªÀ:32, eÁ: ªÉʱÀå G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 7£Éà ªÉÄʯï PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄ.r.Dgï. £ÀA:  15/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
         ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà, 23 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¨Á¼ÉVqÀ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸À¹ªÀÄr UÀzÉÝAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-30 ¦.JA.PÉÌ ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝAiÀÄ°èzÀÝ «µÀzÀºÁªÀÅ, §VÎ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÀÄwÛUÉUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ C¸Àé¸ÀÞªÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÉ zÁR¯ÁV ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjUÉ CA§Ä¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄÈvÀ£ÀÄ «µÀzÀ ¨ÁzɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 26-06-2012 gÀAzÀÄ 11-45 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ.AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 17/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀA¥À¸Émï ¸ÀÄlÖ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ²æà ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå PÀ¥ÀUÀ¯ï eÁwB £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð, GB MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB vÀÄ¥ÀàzÀÆgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀÄ¥ÀàzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°èzÀÝ ºÀ¼ÀîzÀ ¤Ãj¤AzÀ ¥ÀA¥À¸Émï ªÀÄÆ®PÀ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀA¥À¸Émï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß ¸ÀtÚ ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è PÀÆr¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 JPÀgÉ ºÉÆ®zÀ°è ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¤AUÀ¥Àà£ÀÄ EvÀgÉ 3 d£ÀÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 wAUÀ½¤AzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è PÀÆr¹zÀ ¥ÀA¥À¸Émï ªÉÆÃmÁgÀ QvÀÄÛªÀAvÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà¤UÉ  MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¢.25-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¥ÀA¥À¸Émï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß ¤AUÀ¥Àà£ÀÄ ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 435 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


   EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-   
                    ¢£ÁAPÀ :24-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉ §eÁgï ¸ÀܼÀÀzÀ°è ²æêÀÄw C£À¸ÀÆAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀ:35 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ° ¸Á;ªÀĺÁAvÀ £ÀUÀgÀ ºÀnÖUÁæªÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß CtÚ¤UÉ AiÀiÁPÀ¥Àà £ÀªÀÄä ©ÃUÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆýUÉ Hl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÀÝjAzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ )¸Á§ªÀÄä UÀAqÀ ¨Á®AiÀÄå 2)CªÀÄgÀ¥Àà 3)ºÀA¥ÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà 4)DzÉ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¸Á:J®ègÀÆ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj §AzÀÄ DPÉUÉ J¯Éà ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹   J¯ÉÉà ¸ÀÆ¼É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2012 PÀ®A. 323,341,504, 506 s ¸À»vÀ 34 L¦¹gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
  ¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2012 gÀAzÀÄ   100 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  14600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.