Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, December 22, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 22-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 22-12-2010
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 234/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/12/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á®ZÀAzÀæ vÀAzÉ gÁªÀÄZÁj ªÀAiÀÄ: 59 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÀjPÁgÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì vÁ ¨sÁ°Ì f ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 20-21/12/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°è ¨Á«UÉ PÀÆr¹zÀ PÀgÉAl ªÉÆlgÀUÉ eÉÆÃqÀ£É ªÀiÁrzÀ ¸ÁÖ¸ÀgÀ ¨ÉÆqÀð PÀ£ÉPÀë£ï PÀmï ªÀiÁr, ¸ÁÖlgï ¨ÉÆÃqÀð£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¸ÁÖlgï ¨ÉÆÃqÀð£À C.Q. 20000/-gÀÆ zÀµÀÄÖ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ °TvÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 235/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/12/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀªÀıÉƢݣÀ vÀAzÉ ¥sÀPÉÆæ¢Ý£À ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 30 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á »ÃgÉ ªÀÄoÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì vÁ ¨sÁ°Ì f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¢£ÁAPÀ : 16-17/12/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¹Ã¨É(eÁ¥À¼À) ªÀÄgÀPÉÌ PÀnÖzÀ 1) JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ C.Q. 20,000/- gÀÆ 2) MAzÀÄ ºÉÆÃj C.Q. 5,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 25,000/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ °TvÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 19/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21-12-2010 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀÀ AiÀiÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÀÆ¥ÁªÀw vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀÀ AiÀiÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-12-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è 107/1 £ÉÃzÀÝgÀ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁ°UÉ ºÁªÀÅ PÀr¢gÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¸À¯ÁV 1840 aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀAiÀÄAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 196/2010 PÀ®A 196/2010 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/12/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁåªÀÄuÁ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áàà ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÄgÉà ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀ ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉý EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀArvÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ -39-eÉ 3163 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ G¥ÁàgÀ ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà £ÁnÃPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39-eÉ 3163 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÃPÀļÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A§¼ÀV ²ÃªÁgÀzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ªÀĺÉñÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV JgÀqÀÄ Q«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è 1830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀºÉÆâgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÆ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 236/2010 PÀ®A 504, 307 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/12/2010 gÀAzÀÄ 2120 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ DjÃ¥sÀ vÀAzÉ C«ÄÃgÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: UÁè¸À PÀnÃAUÀ PÉ®¸À ¸Á : ©Ã®£ï ¥ÀªÀð±À PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ jAUÀ gÉÆÃqï UÀÄ®âUÁð ¸ÀzÀå : PÁaUÀÄqÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀÆgÀ zÀUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨sÁ°Ì §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤AvÁUÀ 2100 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ 1) E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ 2) d«ÄÃgÀ vÀAzÉ ±À¥sÉÆð¢Ý£À ¨Á£ÉPÀgÀ E§âgÀÄ ¸Á : ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ §AzÀÄ ºÀ¥ÁÛ ªÀ¸ÀÆ° JAzÀÄ ºÀt PÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ PÉÆÃqÀĪÀÅ¢®è JAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ JzÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 237/2010 PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/12/2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉʯÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁºÀzÀ¥Áà ¸ÀÄAmÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ºÀ¼É ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀAUÀªÉÄñÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ 2) d«ÄÃgÀ vÀAzÉ ±À¥sÉÆð¢Ý£À ¨Á£ÉPÀgÀ E§âgÀÄ ¸Á : ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀªÀÄä JªÀĺÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38-E-3996 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Ànð£À°èzÀÝ 500=00 gÀÆ¥Á¬Ä §®ªÀAvÀªÁV PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ZÁPÀÄ ºÁUÀÆ jªÁ¯Áégï CAvÁ ªÀ¸ÀÄÛ vÉÆÃj¹ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:21.12.2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¸Á®UÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁgɪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CgÉÆæ ¸ÀªÀÄÄzÁ¤ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL. ²æà PÀgÀÄuÉñÀ UËqÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ CAzÁdÄ gÀÆ.2300/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 180 JAJ¯ï.£À 72 Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

        ¢£ÁAPÀ:21.12.2010gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¯Áj £ÀA. PÉJ24/ 2536£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÀgÀlUÉÃgÁ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÀAvÉ §eÁgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥À±ÀÄ aQvÁì®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀzÀ°è    ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀnÖªÀĤ 20 ªÀµÀð ¸Á: eÁ®ºÀ½î FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ UÁ°UÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV aQvÉì PÀÄjvÀÄ eÁ®ºÀ½îAiÀÄ ¸ÀPÁðj ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ wªÀääAiÀÄå PÀnÖªÀĤgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        ¢£ÁAPÀ:21.12.2010gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÉÆæ QȵÀÚAiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄgÀætÚ ¸Á: r.gÁA¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ36/n¦9204 mÁæ° £ÀA.PÉJ 36 36/2504£ÉÃzÀÝgÀ°è vÀÄA©zÀÝ £É®Äè ¯ÉÆÃqï£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §AzÀÄ C£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄì r.gÁA¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁgÀzÉà ªÀqÉØ¥À°è ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ AiÀÄgÀUÀÄAl ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgï mÁæ° ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽwÛzÀÝ «ÃgÉñÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÁzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÄ zÉêÉÃAzÀæ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        ¢£ÁAPÀ:21..12.2010gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.15 UÀAmÉ CgÉÆæ ZÁ®PÀ PÀȵÁÚ¹AUï vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ¨Á£À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.PÉJ19/4605£ÉÃzÀÝgÀ°è ¨sÀvÀÛzÀ aîUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »gÉÃPÉÆmÉßPÀ¯ï ¦qÀ§Æèr PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §®§¢UÉ ¥À°Ö ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ CgÉÆæ ZÁ®PÀ, ¨sÀvÀÛzÀ aîUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀĽwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà CªÀÄgÉñï vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ºÁUÀÄ §¸Àì¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀgÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¸ÀÄPÁ®¥ÉÃmÉ ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ PÀgɪÀÄä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 20 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà PÉÆý§AV, 23 ªÀµÀð EªÀj§âgÀÄ vÁªÀÅ ¦æÃw¸ÀÄwÛgÀĪÀ «µÀAiÀĪÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »jAiÀÄjUÉ w½zÀgÉ vÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉÆæ¹PÉƼÀÀÄzÀÄ CxÀªÁ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¤gÁPÀj¸À§ºÀÄzÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:21.12.2010gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĸÁÛ£À PÁåA¥ïzÀ°ègÀĪÀ °AUÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è EªÀj§âgÀÆ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, aQvÉìUÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÀÝgÀÆ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¨É½UÉÎ 9.30 UÀAmÉUÉ PÀgɪÀÄä¼ÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 12.15UÀAmÉUÉ ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ¥sÀQÃgÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        ²æêÀÄw §¸ÀªÀ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd 26 ªÀµÀð, ¸Á: £ÀªÀ®PÀ¯ï, vÁ: ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ 15-20 ¢£ÀUÀ½UÉƪÉÄä §gÀÄwÛzÀÝ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤ AzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:20.12.2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C£ÀéjUÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ C¸ÀàvÉæAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ ²æà ªÀiÁ£À¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ §Ä¢Ý ¨sÀæªÀÄuÉAiÀiÁV ºÉÆgÀUÀqÉ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁ£À«AiÀÄ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ªÁ¹ ¸ÀvÁÛgï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï SÁ¹A 40 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:20.12.10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ dĪÀÄä®zÉÆrØ PÉgÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV CPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ²æêÀÄw ªÀiÁ®£À©Ã ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRCIT REPORTED CRIMES

J¯ï.¦.f PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : qÁ|| ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÀzÀÝgÀV, ¸Á|| CvÀÛgÀ PÀA¥ËAqÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀA¥ËAqÀzÀ°è EnÖzÀÝ ªÀiÁqÀð£À UÁå¸À PÀA¥À¤AiÀÄ J¯ï.¦.f ¹¯ÉAqÀgï AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ ¥ÀæPÀgÀt :

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà dUÀ¢Ã±À ºÀAZÀ£Á¼À ¦.J¸ï.L avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAUÉæøÀ ¥ÁnðAiÀÄ C¨sÀåyð ¨sÀAPÀÆgÀ, PÁ¯É¸Á§ ¥ÀoÁt PÉJ-23-JªÀiï-3536 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAUÉæøÀ ¥ÁnðAiÀÄ C¨sÀåyð mÉAUÀ½, ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ JªÀiï.ºÉZï.-13-J£ï-6867 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¥ÁnðAiÀÄ zsÀédUÀ¼À£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀPÉÌ §¼À¹¸ÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ ¥ÀæPÀgÀt :

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà dUÀ¢Ã±À ºÀAZÀ£Á¼À ¦.J¸ï.L avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ©.eÉ.¦ D¨sÀåyð ¨sÀAPÀÆgÀ, ±ÀAPÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä PÉJ-32J-3847 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ , PÀÆædgÀ ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-32-J-3847 C¨sÀåyð ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ gÀªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¥ÁnðAiÀÄ zsÀédUÀ¼À£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :

zÉêÀ® UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ¥ÀÄgÀĵÉÆvÀÛªÀÄ vÀAzÉ ²æÃzsÀgÀ zsÀªÀiÁð¢PÁj ¸Á|| UÀÄgÀĪÁgÀ ¥ÉÃmÉ ¥ÀÄuÉ ªÀiÁºÁgÀµÀÖç gÁdå gÀªÀÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw PÀÆrPÉÆAqÀÄ ²æà zÀvÀÛvÁæAiÀÄ zÉêÀgÀ eÁvÉæAiÀÄ ¸À®ÄªÁV zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÄgÀPÉÌ §AzÀÄ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ 15 UÁæA. §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ ` 25,000=00 zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ® UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ²ªÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Áà zÉÆqÀªÀĤ ¸Á|| dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ¸ÉÃqÀA gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð.gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð C®ªÀiÁjAiÀÄ ¯ÁPÀgÀzÀ°è §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ` 36,000/- ªÀiË®åzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀĺÁvÀä §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :²æà gÁdCºÀäzÀ vÀAzÉ SÁ¹ªÀÄ C°¸Á§ aUÀgÀ½î ¸Á:£ÀgÀ¨ÉÆüÀ vÁ:eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ SÁeÁ §AzÉ£ÀªÁd zÀUÁðzÀ JzÀÄgÀÄ §eÁ§ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 32 PÀÆå 567 ¹®égÀ PÀ®gï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ zÀUÁðzÀ M¼ÀUÀqÉ £ÀªÀiÁd ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀĺÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :²æà ªÀÄZÉÃAzÀæ£ÁxÀ vÀAzÉ «oÀ® ¸ÀÄvÁgÀ ¸Á: ¸ÀÄAl£ÀÆgÀgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ¨sÀzÀæ¥Áà ¸ÀÄvÁgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄAl£ÀÆgÀ¢AzÀ D¼ÀAzÀ PÀqÉUÉ mÉ¥ÉÆà £ÀA: PÉ.J.-32 -4257 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ D¼ÀAzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, D¼ÀAzÀ Dgï.n.N. ZÉPÀÌ ¥ÉÆøÀÖ ºÀwÛgÀ mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PÀmï ºÉÆqÉzÁUÀ ¨sÀzÀæ¥Áà EvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.