Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, August 31, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-08-2019


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 31-08-2019

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2019, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-08-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà RAqÁ¼É ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ gÀªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ®°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀįÉè¥Áà AiÀÄgÀAqÀV ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è£À ¸ÉÆAiÀiÁ ¨É¼ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ DPÉUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì PÉÆr¹ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀ®§ÄVðUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ wæ¥ÀÄgÁAvÀ ºÀwÛgÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è ®°vÁ¨Á¬Ä EPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, CªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 94/2019, ಕಲಂ. 279, 304() L.¦.¹ ಜೊತೆ 177 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 30-08-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀದೆವಿ ಗಂಡ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಬೆಳ್ಳೆ ವಯ: 32 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ,  ಸಾ: ಮನ್ನಳ್ಳಿ, ತಾ: ಆಳಂದ ರವರ ತಂಗಿಯ ಗಂಡ ಸಂಗಮೇಶ, ತಂಗಿ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಗೂ ಮಗು ಗಣೇಶ ವಯ: 2 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-56/ಎಚ್-1798 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಅಮೃತ ಕುಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಮಂಠಾಳಕ್ಕೆ ರಾ.ಹೇ ನಂ. 65 ಮುಖಾಂತರ ಬರುವಾಗ ರಾ.ಹೇ ನಂ. 65 ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ಆರೋಪಿ ಸಂಗಮೇಶ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಹತ್ತೆ ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಮಂಠಾಳ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಒಮ್ಮಲೆ ಬ್ರೆಕ್ ಹಾಕಿ ಕಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಗಂತಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲಿಂದ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾಳೆ, ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಇವಳಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಗೈಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಗಮೇಶ ಇತನು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ವೈದ್ಯರು  ಜ್ಯೋತಿ ಇಕೆಯು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 159/2019, PÀ®A. 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-08-2019 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀéj UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ mÉAUÀ¸Á¯É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ »AzÀÄUÀqÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦æAiÀiÁAPÁ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¹zÁÞgÀÆqsÀ ªÀÄoÀ ªÀÄA¢gÀPÉÌ zÀ±Àð£ÀPÉAzÀÄ §AzÀÄ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹zÁÞgÉÆÃqÀ ªÀÄoÀ zÁégÀzÀ §½ E§âgÀÄ §AzÁUÀ CAzÁdÄ 1800 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ C°è AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ CªÀgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ PÀĽzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ½£À°ègÀĪÀ ZÀAzÀæÀgÀ ªÀÄÄT WÀAn£À §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ MlÄÖ 28 UÁæA. C.Q 1,00,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÉÆÃgÀ¼À°èzÀÝ ZÉÊ£ï J¼ÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, D ªÀåQÛUÀ½UÉ £Á£ÀÄ £ÀÄrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 158/2019, PÀ®A. 447, 506 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 25 ¨sÁgÀwÃAiÀÄ DAiÀÄÄzsÀ PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 15-04-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಹ್ಮದ ಗೌಸೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ನಬಿ ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಬಿಲಾಲ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ ರವರ ಅಂಗಡಿಯಾದ ಲಕ್ಕಿ ಟ್ರೆಡರ್ಸ ಚಿದ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಬೀದರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಯುಮ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಹೆದ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಮೂಸಾ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಜಹೀರಾಬಾದ ಇತನು ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಜೊತೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ರಿವಾಲ್ವರ ತೋರಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 30-08-2019 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 82/2019, ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ :-
AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀnÖzÀ ¦üAiÀiÁ𢠢åÀPÀ gÉrØ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt gÉrØ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ¤uÁð zÉÆqÀØ¥Àà£À 2 JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 27-08-2019 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 28-08-2019 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À°è MAzÀÄ w½ PÉA¥ÀÄ §tÚ G¼ÀîzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ UÁqsÀ PÉA¥ÀÄ §tÚ G¼ÀîzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ, 2 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 75,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®å G¼ÀîzÁÝVgÀÄvÀÛªÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀ۰ãÀ J¯Áè UÁæªÀÄUÀ¼À°è ºÉÆÃV JvÀÄÛUÀ¼À §UÉÎ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 30-08-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 68/2019, PÀ®A. 143, 147, 323, 498(J), 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 3 & 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁ𢠸À«vÁ UÀAqÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ¯ËAqÉ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀÄuÉ, ¸ÀzÀå ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀjUÉ ¥ÀÆuÉ £ÀUÀgÀzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ¯ËAqÉ ¸Á: ±ÀAPÀgÀ £ÀUÀgÀ ¸Á¬Ä¨Á¨Á mÉA¥À® ºÀwÛgÀ PÉñÀªÀ £ÀUÀgÀ ¥ÀÆuÉ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 12-06-2011 gÀAzÀÄ CªÀgÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ DAiÀÄð ¸ÀªÀiÁd ¥sÀAPÀë£À ºÁ®£À°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ ºÁUÀÄ ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÆUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 6 ªÀµÀð UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ ZÀ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 6 ªÀµÀðPÉÌ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÀÄÝ, UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ FUÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢yu vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ FUÀ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ UÀAqÀ ¹ÃvÀ® UÀAqÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ¯ËAqÉ ¸Á: PÉñÀªÀ £ÀUÀgÀ ¥ÀÄuÉ EPÉAiÀÄ eÉÆvÉ 2£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 13-08-2019 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ¯ËAqÉ (UÀAqÀ), 2) PÀªÀÄ® UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ¯ËAqÉ (CvÉÛ), 3) «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ¯ËAqÉ (¨sÁªÀ), 4) DgÀw UÀAqÀ «£ÉÆÃzÀ ¯ËAqÉ (¨sÁUÀ£À ºÉAqÀw), 5) ¹ÃvÀ® UÀAqÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ¯ËAqÉ (UÀAqÀ£À 2£Éà ºÉAqÀw), 6) Q±À£À vÀAzÉ eÉÊgÁªÀÄ PÁA¨Éî (¹ÃvÀ® EPÉAiÀÄ vÀAzÉ), 7) ¸ÉÆãÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ Q±À£À PÁA¨Éî (¹ÃvÀ® EPÉAiÀÄ vÁ¬Ä) ºÁUÀÆ 8) PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ Q±À£À PÁA¨Éî (¹ÃvÀ® EPÉAiÀÄ CtÚ) ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ J®ègÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É  PÉøï KPÉ ªÀiÁr¢ CAvÀ UÀAqÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÉaÑ£À ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¨Á E®è CAzÀgÉ §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ, DªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ §qÀªÀjzÁÝgÉ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 30-08-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 149/2019, ಕಲಂ. 279, 338 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 30-08-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸೋನಲ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಕಾಂಬಳೆ ವಯ: 34 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ. ಮಾದಿಗ, ಸಾ: ಚರ್ಚ ರೋಡ ಉದಗೀರ ರವರು ತನ್ನ ಭಾಗಾದಿ ಗಣೇಶ ತಂದೆ ಸುಧಾಕರ ಕಾಂಬಳೆ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯದವರಾದ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ಗಾಯಕವಾಡ ಸಾ: ಲೋನಿ ಮತ್ತು ಉದಗಿರದ ಜೈಪ್ರಕಾಶ  ನಗರದ ಶ್ರಿಪತಿ ತಂದೆ ರಾಮರಾವ ಗರೋಡಕರ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಭಾಲ್ಕಿ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದಾಭಾದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ರೋಡಿನ ಬದಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಆದಿತ್ಯ ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತಾನು ಕೂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದನು, ಸದರಿ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಂಬುಲೇನ್ಸಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಭಾಲ್ಕಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದಾಗ ವೈಧರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಗಣೇಶನಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನಿಗೆ ಕೂಡಾ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನ ಹೆಸರು ಹಾವಗ್ಯಾಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬೆಲ್ಲಾಳೆ ಸಾ: ತೀನ ದುಕಾನ ಗಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.