Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, April 8, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-04-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 08-04-2016

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2016, PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ §AqÉÃ¥Áà UÀÄqÀØzÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ, vÁ: avÁÛ¥ÀÆgÀ, f: PÀ®§ÄVð gÀªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¹¹ð(J) UÁæªÀÄzÀ ±ÉÆèsÁ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà K¼Éî£ÉÆgÀ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 03-04-2016 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä PÀÄ® ¥ÀzÀÝwAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¹¹ð(J) UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀÄªÉ ¢ªÀ¸À vÀªÀÄÆäjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 05-04-2016 gÀAzÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀÄä £ÁUÀgÁd E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ E§âgÀÄ ¹¹ð(J) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV CAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄ PÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 06-04-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ±ÉÆèsÁ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹¹ð(J) UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄ£ÁßKSÉýî UÁæªÀÄzÀªÀgÉUÉ ªÀiÁªÀ £ÀgÀ¸À¥Áà gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ E§âjUÀÆ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¹ì£À°è ©lÄÖ ºÉÆÃzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÁUÀ ºÉAqÀw ±ÉÆèsÁ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àðd£É ªÀiÁr §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉÆÃV ªÀÄÆvÀæ «¸Àðd£É ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¨Á¼É ºÀtÄÚ w£ÀÄߪÀ D¸ÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ ¨Á¼É ºÀtÄÚ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¤ß CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ E°è §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è ¨Á¼ÉºÀtÄÚ ¹UÀĪÀÅzÀįÁè, §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ UÉÃn£À DZÉUÉ ¹UÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ ºÉÆÃV ¨Á¼É ºÀtÄÚ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¤ß CAvÀ ºÉýzÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JgÀqÀÄ ¨ÁåUÀ CªÀ¼À ºÀwÛgÀ ©lÄÖ ¨Á¼É ºÀtÄÚ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃV ¨Á¼É ºÀtÄÚ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨ÁåUÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ºÉAqÀw EgÀ°¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ºÉAqÀw PÁtÂgÀĪÀÅ¢¯Áè, C¯Éè EzÀÝ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ alUÀÄ¥Áà §¹ì£À°è ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ ºÉÆÃV alUÀÄ¥ÁàzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁr ªÀiÁªÀ, ¨sÁªÀ vÀ£Àß CtÚ gÉêÀt¹zÀÝ gÀªÀjUÉ PÀgÉ ªÀiÁr vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸À줯ÁÝt¢AzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ alUÀÄ¥ÁàzÀ°è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ºÉAqÀwAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ JvÀÛgÀ 5 ¦üÃl 1 EAZÀ JvÀÛgÀ G¼ÀîªÀ½gÀÄvÁÛ¼É, GzÀÝ£É ªÀÄÄR, UÉÆâü ªÉÄʧtÚ, ºÉAqÀw PÀAzÀÄ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ¹ÃgÉ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É, PÉÆgÀ½£À°è MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ UÀÄAr£À ¸ÀgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É, ºÉAqÀwUÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÁqÀ®Ä §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¢£ÁAPÀ 07-04-2016 gÀAzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2016, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 328, 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-04-2016 gÀAzÀÄ ¯Á®ªÁr ªÀÄfÓzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É ªÀÄvÀÄÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀj¸ÀĪÀ PÉÆgÉPïì ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¥ÀæPÁ±À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀÄgÉÆqÀ£É ¯Á®ªÁr ªÀÄfÓzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæ «ÃgÀ¨sÀzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: eÉÆüÀzÁ§PÁ, vÁ: ¨sÁ°Ì, ¸ÀzÀå: 8 £Éà PÁæ¸À «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁl JA§ aÃn §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀj¸ÀĪÀ PÉÆgÉPïì ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß ¸ÀºÀ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV 1) MAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀ, 2) JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 420/-gÀÆ., 4) MAzÀÄ ¸ÁªÀĸÀAUï ªÉÆèÉʯï C.Q 2500/- gÀÆ., 5) 100 JªÀÄ.J¯ï ªÀżÀî 8 PÉÆÃgÉPïì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 648/- gÀÆ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2016, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 07-04-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ ¯Á®¥Áà zÀAqÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è ¤AvÀ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-32/J-7817 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ¢AzÀ-¨sÀAUÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¨sÀAUÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É UËj ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ¨sÀAUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/3153 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ªÀiÁgÀ¯ï  ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf£ÀvÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DmÉÆÃzÀ §®¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß DmÉÆà ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÁUÀÆ vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ  ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ±ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀ ±ÀgÀtà¥Á,à §PÀÌ¥Áà vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀuÁÚ, ¸À¯ÉÆÃ«Ä UÀAqÀ C¤®PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆà ZÁ®PÀ C¤®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà J®ègÀÄ ¸Á: PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½îà gÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2016, PÀ®A 323. 304 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 08-04-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸದ್ದಾಂ ಹುಸೇನ ತಂದೆ ಹಾಜಿಮಿಯ್ಯಾ ಚಿದ್ರಿ ವಯ: 22 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ದುಬಲಗುಂಡಿ ರವರು ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮನಾದ ಮೊಸಿನ ತಂದೆ ಹಾಜಿಮಿಯ್ಯಾ ಚಿದ್ರಿ ವಯ 19 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ದುಬಲಗುಂಡಿ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ಸ ಮೇರವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೇರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಉರ್ಸ ಮೇರವಣೆಗೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ದರ್ಗಾದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ ದಾಟಿದ ನಂತರ ರೇವಣಪ್ಪಾ ಮದಕಟ್ಟಿ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಮೇರವಣಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಜನಜಂಗುಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನುಕುತಾ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಹಫೀಜ್ ತಂದೆ ಹಕಿಂಸಾಬ ಸೈಯದ, 2) ಹನೀಫ್ ತಂದೆ ಹಕಿಂಸಾಬ್ ಸೈಯದ, & 3) ಬಾಬಾ ತಂದೆ ಹಕಿಂಸಾಬ ಸೈಯದ ಎಲ್ಲರು ಸಾ: ದುಬಲಗುಂಡಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಜೋರಾಗಿ ನುಕಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಜೋರಾಗಿ ನೇಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗೈ ಮೊಳಕೈ ಹತ್ತಿರ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಮೊಸಿನ ಇತನಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಬೇಹುಷ ಬಿದ್ದಿದನು, ಸದರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಗೋರೆ ಅಲಿ, ಸಮೀರ, ಫೆರೋಜಖಾಣ, ಚಾಂದ ಬಾಗವಾನ ಮೂವರು ದುಬಲಗುಂಡಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಹುಮನಾಬಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಹುಮನಾಬಾದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

Kalaburagi District Reported Crimes.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ  ಕಲಬುರಗಿ : ದಿನಾಂಕ 12-3-2016 ರಂದು 9-00 ಎ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರಾ ಗಂಡ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ  ಬಿರಾದರ ವಯ;30 ವರ್ಷ  ಜ್ಯಾತಿ;ಲಿಂಗಾಯತ ಉ;ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ;ಗೌಡಗಾಂವ ತಾ;ಅಫಜಲಪೂರ ಜಿ;ಕಲಬುರಗಿ ಹಾವ; ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಾಲೂನಿ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಗುಡಿಯ ಎದರುಗಡೆ ಆಳಂದ ರೋಡ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಂಶ ಏನೆಂದರೆ
          ಹೀಗಿದ್ದು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 12-3-2016 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಾದನಿ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಬಿರಾದರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಯಲು ಕಡೆಗೆ (ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ) ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ವಿಶ್ವರಾದ್ಯ ಗುಡಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ರೋಡ ದಾಟಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದೇ ವೇಳಗೆ ಆಳಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್  ನಂ.ಕೆ.ಎ.32 ಇಸಿ 9711 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಪ್ರವೀಣ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಕುಕುಮರ  ಇತನು  ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದನು ಇದರಿಂದ ನನಗೆ  ಎಡಗಾಲು ಮೋಳಕಲು ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ , ಬಲಟೊಂಕಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ , ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು , ತಲೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮೂಗಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಗ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ತಲೆಗೆ ,ಟೊಂಕಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ , ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಅಲಲ್ಲಿ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಬಲಗಾಲಿನ ಪಾದದ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ , ಹಾಗೂ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕೂಡಾ ಕೆಳಗೆ ಬಿದಿದ್ದು  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ  ಹಿಂದ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಕುಂಕುಮಕರ ವಯ;22 ವರ್ಷ ಸಾ;ಕೆರಿಬೋಸಗಾ ಇತನಿಗೆ  ಎದೆಗೆ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು , ಬಲಗಾಲು ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ, ಪಾದದ ಮೇಲೆ ತರಚಿದಗಾಯ ,ಎಡಗೈ ಮೊಳಕೈ ಮೇಲೆ ತರಚಿದಗಾಯ ,ಟೊಂಕಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಹೀರೋ ಸ್ಟ್ಲೆಂಡರ ನಂ.ಕೆ.ಎ.32 ಇಸಿ.9711 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ  ಪ್ರವೀಣ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಕುಂಕುಮಕರ ವಯ;26 ವರ್ಷ ಸಾ;ಕೆರಿಬೋಸಗಾಗ್ರಾಮ ಇತನಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಸದ ಮೇಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ 94/2016 ಕಲಂ. 279,337,338 ಐಪಿಸಿ ನೆದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
             ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 8-4-2016 ರಂದು 9-00 ಎ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ದಾರ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪಾ @ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆಸಾತಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಬಿರಾದರ ವಯ;35ವರ್ಷಜ್ಯಾತಿ;ಲಿಂಗಾಯತ ಉ;ಹೊಟೆಲ ಕೆಲಸ ಸಾ;ಗೌಡಗಾಂವ ತಾ;ಅಫಜಲಪೂರ ಜಿ;ಕಲಬುರಗಿ ಹಾವ;ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಾಲೂನಿ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಗುಡಿಯ ಎದರುಗಡೆ ಆಳಂದ ರೋಡ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಪುರವಣೆ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶ ಏನೆಂದರೆ  ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಚೈತ್ರಾ ಇವಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ.25-3-2016ರಂದು ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಸೋಲಾಪೂರ ಅಶ್ವೀನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು  ಅಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರದಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖಳಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ.28-3-2016 ರಂದು 11-45 ಎ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ.ಸೋಲಾಪೂರ ಅಶ್ವೀನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ  ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಪುರವಣೆ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಈಗಾಗಲೆ ವರದಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 94/2016 ಕಲಂ. 279,337,338 ಐಪಿಸಿ ನೆದ್ದರ  ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಲಂ. 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ನೆದ್ದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.