Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, December 18, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 18/12/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 18-12-2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 349, PÀ®A 341, 504, 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/12/2010 gÀAzÀÄ 18:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®±ÉÃmÉÖ¥Áà ªÀÄ®±ÉnÖ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: PÉ.E.©. ¯ÉÊ£ÀªÉÄ£ï ¸Á: PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄ, ²ªÁ£ÀAzÀ ºÁUÀÄ ªÀÄÈvÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CuÉÃ¥Áà ©üêÀıÉnÖ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzÀåPÀë ¸Á: PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ «ÃgÀ¨sÀzsÉæñÀégÀ rVæ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ CªÀgÀ »A¢¤AzÀ E§âgÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÁgÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀUÉ CqÀØUÀnÖ ¤AvÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÁUÀ ªÀÄÈvÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄß CªÀjUÉ AiÀiÁPÀæ¥Áà K£À ¸ÀÄ¢Ý AiÀiÁPÀ £À£ÀUÉ CqÀØUÀnÖ ¤Aw¢Ýj JAzÀÄ PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁvÁqÀzÉà ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ C¥ÀjavÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ±Ànð£À PÁ®gï ºÀwÛgÀ¢AzÀ MAzÀÄ dA©AiÀiÁ vÉUÉzÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÁUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ CvÀ£À eÉÆÃvÉ EzÀÝ E£ÀÄß E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ CªÀgÀÄ ¸ÀÄzsÁj¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄîPÉÌ J¼ÀĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ dA©AiÀiÁ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ w«AiÀÄĪÁUÀ CªÀ£À eÉÆÃvÉVzÀÝ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ²ªÁ£ÀAzÀ E§âgÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ºÉÆrAiÀĨÉÃræ CAvÀ PÉÊeÉÆÃr¸ÀĪÁUÀ CªÀjUÀÆ PÀÆqÀ dA©AiÀiÁ¢AzÀ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÁUÀ CªÀgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ DgÉÆæUÀ½AzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqÉ Nr §gÀÄwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ DvÀ¤UÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ »rzÀÄ dA©AiÀiÁUÀ½AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JgÀqÀÄ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄïÉ, PÀÄwÛUÉ »A¨ÁUÀzÀ°è, §®UÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄïÉ, §®UÀqÉ ¨É£Àß°è, §®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è, ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ w«zÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ eÉÆÃvÉ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¹Üw aAvÀd£ÀPÀ DVgÀĪÀzÀjAzÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ DvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ¸À®ºÉ ¤Ãr CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆmÁÖUÀ ¸ÀzÀj ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ C¥ÀjavÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÁgÀjçâgÀÄ §¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆîzÀ dUÀ¼À ¸ÀA¨sÀAzsÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆüÀ¹ PÉÆÃ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2010, AiÀÄÄrDgï 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 17/12/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ®èUÉÆAqÀ vÀAzÉ CA§ÄgÀUÉÆAqÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: OgÁzÀ(©), EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀÄä EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀݼÀÄ, CªÀ½UÉ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁj AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ 16/12/2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀÄä ºÉÆmÉÖ ¨É£É ºÉÃZÁÑV £ÉÆêÀÅ PÀrªÀiÁAiÀiÁUÀĪÀ¢®è CAvÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ° fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀ ¨ÉüÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl £Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ ºÁUÀÄ UÁæªÀÄzÀ EvÀgÀ ªÀåQUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/2010, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÉÆqÀA§¯É ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð G: QgÁuÁ CAUÀr PÉ®¸À ¸Á: zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°è ¨sÁ°, EªÀgÀ vÀªÀÄä¤UÉ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ 4 d£À dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ¤UÉ §®UÉÊ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2010, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ : 17/12/2010 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÁݪÀÄ vÀAzÉ SÁeÁ¨sÁ¬Ä ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨ÉÆêÀÄä£À½î vÁ: ¸ÉÃqÀA ¸ÀzÀå §ºÁzÀÆÝgÀ¥ÀÆgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÀÄĤÃgÀ vÀAzÉ SÁeÁ¨sÁ¬Ä ¸ÀAiÀÄåzÀ eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨ÉÆêÀÄä£À½î vÁ: ¸ÉÃqÀA ¸ÀzÀå §ºÁzÀÆÝgÀ¥ÀÆgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÁVzÀÄÝ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âPÁÌV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ ¨ÉÆêÀÄä£À½îUÉ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. J.¦.12.PÉ.1352 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ gÁ.ºÉzÁÝj-9gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄqÀÄV ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2010, PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16,17-12-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀıÉnÖ ºÉƸÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CUÀæºÁgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃgÀ C½AiÀÄ £ÁUÀ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ jAiÀiÁeï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: V¯ÁªÁ PÉ®¸À ¸Á: CUÀæºÁgÀ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ. EªÀj§âgÀ ªÀÄzsÀå ¦ÃgÀ ªÉÄgÀtªÀtÂUÉAiÀÄ°è PÀÄtÂzÁqÀĪÁUÀ ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ EzÉ, EzÉ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ¦üÃAiÀiÁ¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ, K UÀAUÀ±ÉnÖ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ J°èzÁÝ£É ºÉÆgÀUÉ PÀj ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀÄð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2010, PÀ®A 465, 468, 420 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 17/12/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦ÃAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁvÀAiÀiÁå ²¸ÀÄ C©üªÀÈ¢ AiÉÆÃd£Á C¢PÁjUÀ¼ÀÄ CA.PÁ.PÀ.LPÀå ¸À«ÄÃw ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 3 £Éà ºÀAvÀzÀ°è 66 CAUÀ£ÀªÁr PÉAzÀæUÀ¼ÀÄ ºÉÆøÀzÁV ªÀÄAdÆjAiÀiÁzÁUÀ SÁ°EgÀĪÀ UÁæªÀÄUÀ½ÃAzÀ CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§®Ä CfðUÀ¼À£ÀÄß CªÁ餸À¯ÁVvÀÄÛ, CzÀgÀAvÉ J¯Áè C¨ÁåyðUÀ¼ÀÄ gÀhÄgÁPÀì zÀÈrPÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ DgÉÆæ UÀAUÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ ºÁUÀÆ dUÀzÉë UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ E§âgÀÄ ¸Á: UÉÆ«AzÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ eÁ° ºÁUÀÄ CAPÀ¥ÀnÖ wzÀÄÝ ¥ÀqɪÀiÁr zÁ¼À¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹ DAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝgÉAzÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj¹°¸À®Ä E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ ºÁUÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîéZÁjPÀgÀÄ C¨sÁåyðUÀ½UÉ £ÉÆÃn¸À ¤ÃrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ vÉÆÃj¹gÀĪÀÅ¢®è UÀAUÁ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ dUÀzÉë EªÀgÀ£ÀÄß Njd£À¯ï zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ PɽzÀgÉ E®è £Á£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÉÝ£É £À£ÀUÉ £ËPÀj ¨ÉÃqÀ »ÃUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀļÀÄîUÀ¼À£ÀÄß ºÉý vÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ £ÀPÀ° CAPÀ¥ÀnÖ ¸ÀªÀÄwð¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2010, PÀ®A 143, 147, 148, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/12/10 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: aªÉÄäUÁAªÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ DgÉÆæ UÉÆÃ¥Á¼À vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: aªÉÄäUÁAªÀ vÁAqÁ ºÁUÀÄ E£ÀÄß ºÀvÀÄÛ d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÄ aªÉÄäUÁAªÀ vÁAqÁ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉà ¤ªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ªÉÄìĹ¢Ý CAvÁ CAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ ºÁUÀÄ DvÀ£À ºÉAqÀw, ªÀÄUÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ KPÀ®ªÀå ªÀiÁzÀj ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ°è 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ¸Á:D¯ÉÆÌÃqï, ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀtÚ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:PÉÆvÀÛzÉÆrØ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀgÁeï vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:aPÀ̺ÉÆ£ÀßPÀÄt EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:11.12.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ UÀÄqÀØPÉÌ §»zÉðµÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄPÀÆÌ §gÀzÉ vÀªÀÄä ¸ÀéUÁæªÀÄPÀÆÌ ºÉÆÃUÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃVzÀÄÝ FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ²æà ªÀÄ®è¥Àà ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ªÁqÀð£ï gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:14.12.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, vÀ¤SÁ PÁ®PÉÌ PÁuÉAiÀiÁVzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ «zsÁåyðUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:17.12.2010 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ£À°è ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ «zsÁåyðUÀ¼À£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ¤AzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ KPÀ®ªÀå ªÀiÁzÀj ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÉ vÀ®Ä¦¹gÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:17.12.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà PÉÆgÀªÀgï ¸Á:ºÀnÖUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ºÀnÖUÁæªÀÄzÀ°è ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨ÁåAqï ¨Áj¸À°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀÄgÀ¥Àà £Á¬ÄPÉÆÃr, gÀrØ, ²ªÀgÁeï, ²ªÀ¥Àà, £ÁUÀ, gÀ«, UÀÄAqÁ, PɪÀiÁ, ªÀiÁzÉêÀ, zÉêÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÄ¢AiÀiÁ J®ègÀÆ ºÀnÖUÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ «£Á:PÁgÀt ¤AUÀ¥Àà£À PÁ®Ä vÀĽzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀÄgÉñÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀ¥Àà£À ¥Àwß ±ÁAvÀªÀÄä ºÁUÀÆ ¥ÁªÀðw EªÀjUÀÆ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤AUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:16.12.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà 35 ªÀµÀð ¸Á:gËqÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ gËqÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C¯Á¬Ä PÀÄtÂAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ ¤AvÀÄ PÉÆArzÁÝUÀ CzÉÃUÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄjzÀ¥Àà£ÀÄ ¥ÀgÀ¸À¥Àà£À ±Àlð »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ C°èzÀÝ ¥ÀgÀ¸À¥Àà£À eÁwAiÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¢£ÁAPÀ:17.12.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:17.12.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀÆgï CºÀäzï vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ§ 21 ªÀµÀð ¸Á: ZËqÀªÀÄäUÀÄr ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ZËqÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÉÆïÁlªÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ ¤AvÀÄ PÉÆArzÁÝUÀ PÉÆïÁlªÁqÀÄwÛzÀÝ CzÉà ¥ÀlÖtzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ EªÀ£ÀÄ PÉÆïÁl £ÉÆÃqÀÄvÀÛ £ÀÆgïCºÀäzï£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, ¸ÀtÚ-ªÀÄPÀ̽UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ £ÁUÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ PÉÆïÁlªÁqÀÄwÛzÀÝ EvÀgÉ 7-8 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀ°PÉÌ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆð¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ ºÀĸÉÃ£ï £ÁAiÀÄÌ ¸Á:ªÀiÁ£À« EªÀ¤UÀÆ PÉÆïÁlzÀ PÉÆð¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÀÆgï CºÀäzï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:14.12.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ §rUÉÃgÀ 10 ªÀµÀð ¸Á:PÉÆÃmÉPÀ¯ïUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ PÉÆÃmÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è D£ÀAzÀUÀ¯ï gÉÆÃr£À°è ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÉÄêÀÅ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄ°Ø ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀÄ §Ar ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ £ÁUÀgÁd£À vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà, UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd PÀgÉUÀÄqÀØ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà PÀgÉUÀÄqÀØ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÁUÀgÁd£À vÁ¬Ä ªÀÄ®èªÀÄä ¢£ÁAPÀ:17.12.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀÄUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÀ¥ÀàgÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ:17:12:2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ZÀ¥ÀàgÀzÀ°èzÀÝ C.Q.gÀÆ:16,000/- ªÀiË®åzÀ MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ, DgÀÄ aî MtªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä, ªÀÄÆgÀÄ aî £É®Äè ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ©üêÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.