Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, October 10, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 10-10-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 10-10-2010

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10-10-2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ¸ÁªÀvÀ ªÀAiÀÄ: 60 eÁ : ªÀÄgÁoÀ G: ¹®égÀ j¦ü£ÀgÀ ¸Á Cl¥Ár vÁ Cl¥Ár f ¸ÁAVè ¸ÀzÀå «zÀå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0930 UÀAmÉUÉ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ ©ÃUÀ ºÁQ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢ HjUÉ ºÉÆÃzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ bÁªÀtÂUÉÃl ªÉÄð£À SÁ° eÁUɬÄAzÀ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ CAUÀrAiÀÄ ¸ÉlÖgÀ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ¸ÉlÖgÀ£ÀÄß J©â¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV qÉQì£À qÁæzÀ°èzÀÝ 2.50 PÉ.f ¨É½î C.Q: 75000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 192/2010 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 25/09/2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ d¯ÉÝ ªÀAiÀÄ: ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ²PÀëPÀ ¸Á Dgï.E.¹. PÁ¯ÉÃd ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ d¯ÉÝ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð G: «zÁåyð ¸Á ªÉÄÃw ªÉÄüÀPÀÄAzÁ ¸ÀzsÀå ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ¸ÉÊ®PÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃVzÀÄÝ DzÀgÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. J¯Áè ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä ¥ÀvÉÛAiÀiÁV®è JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 162/2010 PÀ®A 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09/10/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¥sÉÛSÁgÀ SÁ¢æ vÀAzÉ E¨Áæ»A SÁ¢æ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð G: ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ «zÁå PÉÃAzÀæ ¸Á ©¯Á® PÁ¯ÉÆä a¢æ gÉÆÃqï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÁ¯ÉÃf£À°è DgÉÆæ eÁÕ£ÀzÉêÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¥Àæ¨sÁj ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ ©ÃzÀgÀ «zÁå PÉÃAzÀæ, ±ÁAw ¤PÉÃvÀ£À PÁ¯ÉÃd a¢æ gÉÆÃqï ©ÃzÀgÀ 2008-09 jAzÀ 2009-10 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ° ©ÃzÀgÀ a¢æ gÉÆÃrUÉ EzÀÝ «zÁå PÉÃAzÀæ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ±ÁAw ¤PÉÃvÀ£À PÁ¯ÉÃdzÀ°è «zÁå D¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwgÀĪÀ «zÁåyðUÀ½AzÀ ¥Àæ¨sÁj ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®jzÁÝUÀ, «zÁåyðUÀ½AzÀ ±ÀÄ®Ì (¦üøï) ªÀ¸ÀÄ®Ä ªÀiÁr PÁ¯ÉÃf£À SÁvÉUÉ dªÀiÁ ªÀiÁqÀzÉ «zÁåyðUÀ½AUÀ £ÀPÀ° gÀ¹Ã¢ PÉÆlÄÖ «zÁåyðUÀ¼À ¦üøï vÀ£Àß ¸ÀéAvÀPÉÌ §¼À¹PÉÆAqÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÁUÀÆ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÉÆøÁ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆÃlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09/10/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹ªÀÄÄè vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀÄÄ£ÀߥÀ½î, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á gÁWÀªÀ ¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ d»gÁ¨ÁzÀ (J.¦) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ºÉAqÀw ®Qëöä ºÁUÀÆ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ ¨ÉÃgÉ d£ÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÀÄUÀ¼À eÁªÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ zsÀvÀÛgÀV ¨sÁUÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹ ªÀÄgÀ½ HjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæAiÀiÁVgÀĪÀzÀjAzÀ a¢æ UÁæªÀÄzÀ §ÄwÛ §¸ÀªÀuÁÚ ªÀÄA¢gÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28/29/-5-2010 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆæ ¸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ¥Ánî ¸Á a¢æ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ 8 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ C Q 16000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 160/2010 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀSÁ£ï vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ E¸Áä¬Ä®SÁ£ï ªÀAiÀÄ : 66 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÉÆPÁæuÁ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ CTî ºÁUÀÄ ¸ÀA§A¢üÃPÀgÀÄ, ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÉÆÃA¢UÉ ºÉÆ®zÀ°è mÁæöåPÀÖgÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ zÁzÁgÁªÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ¨sÁ¯ÉÌ ºÁUÀÄ E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ºÉÆPÁæuÁ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CqÉvÀqÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2010 PÀ®A 379 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09/10/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfªÀgÀrØ vÀAzÉ ¸Á¬ÄgÀrØ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, G: ¦ü¯ï D¦ü¸Àgï, ¸Á ¤uÁð, vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA : 95/1© £ÉÃzÀÝgÀ°è ¤«Äð¹zÀ Jgïmɯï mÁªÀgï EAqÁ¸ï [L.J£ï. £ÀA:1074728] PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ J¯ï.¹.«. CA.Q.gÀÆ.20000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ :06-07/10/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 142/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506(11) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09/10/10 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: 65 G: NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á amÁÖ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð G: NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á amÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉý CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Õ ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2010 PÀ®A 279 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 09/10/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ G¸Áä£À vÀAzÉ §¹ÃgÀ«ÄAiÀiÁå MAmɪÁ¯É ªÀAiÀÄ :55 ªÀµÀð QèãÀgÀ ¸Á d»ÃgÀ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¯Áj £ÀA PÉ.J-39/4827 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ FgÀuÁÚ PÉÆýªÁqÀ ¯Áj £ÀA-PÉ.J 39/4827 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ. 9gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À §® §¢AiÀÄ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¯Áj ¸Àé®à ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2010 PÀ®A 307, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09-10-2010 gÀAzÀÄ 1610 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħ, G: PÀÄjPÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À, ¸Á gÀvÁߥÀÆgÀ, vÁ d»gÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¦ügÉÆÃeï vÀAzÉ R°Ã® Ggï gɺÀªÀiÁ£ï, ªÀAiÀÄ: 20ªÀµÀð, G: ªÀiÁA¸ÀzÀ ªÁå¥ÁgÀ, eÁ: bÉÆÃmÁ R¸Á¨ï,
¸Á C°¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄAUÀ®¥Émï PÀªÀiÁ£ï ºÀwÛgÀ PÀÄjUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀwÛ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À JqÀ¨sÁUÀzÀ PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆÃlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, GªÀiÁ¥Àw vÀAzÉ §¸ÀtÚ EªÀgÀ 17 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃf£À°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:04.10.2010 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÁ¯ÉÃeï¤AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÁ°äÃQ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃj zÉêÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á:¹gÀªÁgÀ EªÀgÀÄ «zsÁåyð¤AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:CgÀPÉÃgÁ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ ¤£Àß vÀAzÉ-vÁ¬Ä & CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ °AUÀ¥Àà¤UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀÝjAzÀ °AUÀ¥Àà£ÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁVgÀĪÀ C¥Áæ¥ÀÛ AiÀÄĪÀwAiÀÄ vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ:09.10.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, vÀ¤SÁ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ:09.10.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà 20 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄįÁègÀNt ¹gÀªÁgÀ EªÀ£À£ÀÄߧA¢ü¹, «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹£ÀAvÀgÀ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹, E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁVgÀĪÀ ¨Á®QAiÀÄ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ »gÉÃPÀqÀ§ÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï EªÀ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:03.10.2010 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà EªÀgÀ 15 ªÀµÀðzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ »gÉÃPÀqÀ§ÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹, ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, §®ªÀAvÀªÁV CªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁVgÀĪÀ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄ vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ:09.10.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀvÁÌgï ºÉÆÃl¯ï£ÀÄß 2004gÀ°è dUÀ¢Ã±À ¥Àæ¨sÀÄ, ®QëöäèÁ¬Ä, VjñÀ ¥Àæ¨sÀÄ & gÁeÉñÀ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀgÀÄ RjâªÀiÁr, UÉÆëAzÀ gÉrØ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ, qÁ:±ÀgÀt¥Àà ¸ÀvÀåA¥ÉÃmÉ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀ«ÄµÀ£Àgï ¹JA¹, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, UÀAUÁzsÀgÀ JEE ¹JA¹ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ¸ÀÄgÉÃAzÀæ ¨Á§Ä EE gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, PÉ.«.±ÀAPÀæ¥Àà EE gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ¹.J¸ï.¥Ánïï JEE ¦qÀ§Æèöår ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, °AUÁgÉrØ JEE ¦qÀ§Æèöår ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ¸ÀzÁ²ªÀgÉrØ J¸ïE PɸïºÉZïL¦ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ & PÀÈ¥ÁPÀgÀ JEE PɸïºÉZïL¦ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.02.2009 & ¢£ÁAPÀ:21.03.2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ jmï ¥ÉnµÀ£ï ¸ÀA:15412/2008 £ÉÃzÀÝgÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß G®èAX¹, ²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt-©ÃzÀgï gÁdå ºÉzÁÝj ¸ÀPÁðj eÁUɸÀªÉÃð¸ÀASÉå:768/1 £ÉÃzÀÝgÀ°è CwPÀæ«Ä¹, ¨ÉÆÃgï ºÁQ¹ ºÉÆÃl¯ï zÉÆqÀØzÁV PÀnÖ¹, ¥ÁQðAUï ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÝ®èzÉ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:08.10.2010 gÀAzÀÄ r.J¸ï.PÀ®äoÀ vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå PÀ®äoÀ ªÀQîgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:08.09.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀtÚ ¸Á:ªÀAzÀ° EªÀ£ÀÄ, PÀªÀiÁAqÀgï fÃ¥ÀĸÀASÉå:PÉJ.33,JA.194 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÉƸÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÀÝ mÁmÁJ¹ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:PÉJ.36, 8733 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£ÀzÀ »A¨sÁUÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà 18 ªÀµÀð, ¸Á:ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®¥Àà ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd EªÀjUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ ¢£ÁAPÀ:09.10.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀðoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:09.10.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¸Á: vÀqÀPÀ¯ï EªÀ£ÀÄ vÀqÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà VgÀrØ EªÀ£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ E§âgÀÆ ªÉAPÉÆç vÀAzÉ FgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£ÀÄ CªÀÄgÉñÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CªÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:09.10.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¨É½îPÀnÖ & ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¨É½îPÀnÖ E§âgÀÆ ¸Á:£ÁUÀgÁ¼ï EªÀgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®è¥Àà EªÀ£À ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤AUÀ£ÀUËqÀ AiÀÄAPÀAa ªÀÄÄvÁå£À zÀUÁðzÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÀiÁvÁqÀzÉÊw PÀjAiÀÄ°PÉÌ PÀ½¸ÁågÀ CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¸Àé®à PÉ®¸À EzÉ £ÀAvÀgÀ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ E¯Áè eÉÆvÉAiÀÄ°èAiÉÄà PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÁPÀ ºÉüÁågÀ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°èAiÉÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀļÀV £ÁUÀgÁd£À CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¤AUÀ£ÀUËqÀ AiÀiÁPÀ PÀjvÁ£À £ÁªÉà PÀgÉ¢¢Ýë CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆrèPÁ«¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ºÀÄ°UÉ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ²æà ºÉZï.DAd£ÉÃAiÀÄ rJ¸ï¦ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è, ²æà r.PÉ.¥Àæ¨sÀÄUËqÀ ¹¦L ªÀĹÌ, ²æà GzÀAiÀÄgÀ« ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:08.10.2010 gÀAzÀÄ 22.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ £ÁAiÀÄPÀªÁr ±Á¯ÉAiÀÄ ºÉÆgÀ DªÀgÀtzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¯ÉPÀÌ-¥ÀvÀæzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉAzÀÄ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨sÁwäªÉÄðAzÀ zsÁ½ªÀiÁr, «gÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà, ²æñÉÊ® vÀAzÉ gÉêÀ¥Àà, D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ªÀĹÌEªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 7 ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ, 2 ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:15,450/- gÀÆ¥Á¬Ä UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ²æà ºÉZï.DAd£ÉÃAiÀÄ rJ¸ï¦ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è, ²æà r.PÉ.¥Àæ¨sÀÄUËqÀ ¹¦L ªÀĹÌ, ²æà GzÀAiÀÄgÀ« ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:09.10.2010 gÀAzÀÄ 00.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ ZËqÉñÀéj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¯ÉPÀÌ-¥ÀvÀæzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉAzÀÄ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨sÁwäªÉÄðAzÀ zsÁ½ªÀiÁr, ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà §Ä¼Àî, ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£À J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄ¹Ì EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃnUÀ¼ÀÄ, 5 ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:21,900/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà PÉ.¦.gÀÄzÉæñÀ ¦J¸ïL AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:09.10.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀqÀªÀnÖUÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ E§âgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ®Qëöäà @ §ÄdÓªÀÄä vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ 30 ªÀµÀð, & UÉÆëAzÀªÀÄä UÀAqÀ DAd£ÉÃAiÀÄ ¸Á:ªÀqÀªÀnÖ UÁæªÀÄEªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 4 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À°èzÀÝ 60 °Ãlgï ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:60/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃzÀªÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 46 ªÀµÀð & DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ 25 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á: ªÀqÀªÀnÖ CAvÁ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        ¢£ÁAPÀ:09.10.2010 gÀAzÀÄ ¨É½V£ÀeÁªÀ 02.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀzÁé¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ±ËZÁå®AiÀÄUÀ½UÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ 1 ºÉZï.¦. ªÉÆÃmÁgÀ ¥ÀA¥ï C.Q.gÀÆ. 4000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ ©. dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® ¹JA¹ D¦üøï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, vÀ¤SÁ PÁ®PÉÌ RavÀ¨sÁwäªÉÄðAzÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ªÀAiÀiÁ 25ªÀµÀð, eÁw ªÀiÁ¯Á G. ¸Á. aAvÀ®PÀÄAmÁ ºÁ.ªÀ. ¸ÀwðUÉÃj ªÉÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ eÁUÉAiÀÄ eÁ¯É VqÀzÀ°è §aÑnÖgÀĪÀÅzÁV ºÉý, ¸ÀܼÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV 1 ºÉZï.¦. ªÉÆÃmÁgï ¥ÀA¥ï C.Q.gÀÆ. 4000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:24.08.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ©.gÁWÀªÉÃAzÀæ ¥Àæ¸Ázï vÀAzÉ ©.®PÀëöätgÁªï ¸Á. ¸Á«wæ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄEªÀgÀÄ, vÀªÀÄä ¸ÀÆÌn ¸ÀASÉå:PÉJ.36,eÉ.882 CQ. 10,000-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉJ¸ïDgïn¹ r«d£À¯ï ªÀPÀð±Á¥ï ºÀwÛgÀ ElÄÖ AiÀÄgÀUÉÃgÁPÉÌ ºÉÆÃV 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀÆÌn C°è EgÀ°®è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ©.gÁWÀªÉÃAzÀæ ¢£ÁAPÀ:09.10.2010 gÀAzÀÄPÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.208/10 PÀ®A 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ 08-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ©.ªÀÄÄgÀ½ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ EArPÁ PÁgï £ÀA. PÉ.J.34/JA-8351 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀÖV E£ÀÆß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 QÃ.«ÄÃ. EgÀĪÁUÉÎ DgÉÆæ «.Dgï.J¯ï. ¨Á¸ï £ÀA. PÉ.J.-25/¹-986 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À PÁjUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgï »A§¢ ¨sÁUÀ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.209/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹ 187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢:09-10-10 gÀAzÀÄ E®PÀ¯ïzÀ ªÀĺÁAvÉñï CQÌ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 12:30 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°èUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ ©æd¯Á® gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢ªÀ¸À ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ E®PÀ® PÀqÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÁå¢UÀÄA¥Á ¹ÃªÀiÁzÀ°è E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J-29 J-0946 gÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀÄ ªÀiÁr C¥sÀWÁvÀªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠯Áj £ÀA JZï.Dgï-47 J.0586 £ÉÃzÀÄÝ dRAUÉÆArzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢ UÁrAiÀÄ°èzÀÝ QèãÀgï¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.210/10 PÀ®A 323,326,504 L¦¹

¢:09-10-10 gÀAzÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 1:45 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°èUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ ¯Á®ªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà ®ªÀiÁuÉ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¤£Éß ¢ªÀ¸À gÁwæ 12 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ G¢æ ZÀÄlÖ PÀrØAiÀÄ£ÀÄß PÉýzÀÝPÉÌ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¹nÖUÉ §AzÀÄ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÁgÀ¸ÁìV £ÀÆQzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ §®UÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.15/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÀAiÀÄÄvÁÛ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 08-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß E®PÀ¯ïUÉ ºÉÆÃV Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ ¥ÀA¥ï vÀgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÁ¥À¸ï ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¤ªÀÄUÉ ¤ÃªÀÅ ¨ÉøÁAiÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀĪÀ¢®è CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ CAzÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ HlPÉÌ CAvÁ J©â¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÁAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀzÀ ªÁ¸À£É EzÀÝ £ÉÆgÉ §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà E®PÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À0±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè C0vÁ ªÀÄÄ0vÁV ¦üAiÀiÁð¢ EzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.184/10 PÀ®A 107 ¹Dg惡

§¸Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¢ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ºÀjd£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ, ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢ ªÀįÉèñÀ ªÀqÀØgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä°è ¥Ánð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áèn£À «µÀAiÀÄzÀ°è ºÉÆqÉzÁl ºÁUÀÆ §qÉzÁl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀ vÀAzÀÄ D¹Û ¥Á¹Û ºÁUÀÆ fêÀ ºÁ¤ ªÀiÁr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀĪÁV ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.185/10 PÀ®A 107 ¹Dg惡

§¸Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¢ ªÀįÉèñÀ ªÀqÀØgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ, ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ºÀjd£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä°è ¥Ánð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áèn£À «µÀAiÀÄzÀ°è ºÉÆqÉzÁl ºÁUÀÆ §qÉzÁl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀ vÀAzÀÄ D¹Û ¥Á¹Û ºÁUÀÆ fêÀ ºÁ¤ ªÀiÁr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀĪÁV ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖñÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà C§ÄÝ® d¨ÁâgÀ vÀAzÉ ¨Á±ÀÄ«ÄAiÀiÁ ¨ÉÃUï ¸Á|| PÉ.ºÉZï© PÁ¯ÉƤ ªÀPÀÌÌ®UÉÃgÁ f|| UÀÄ®âUÁð gÀªÀgÀÄ, vÀªÀÄä ¸Á̦ðAiÉÆà fÃ¥À £ÀA PÉJ-32- JªÀiï 4882 £ÉÃzÀÝgÀ°è MAzÀÄ jªÁ®égï C.Q. 58,000/- `, PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 20,000/-` »ÃUÉ MlÄÖ 78 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®å ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¨ÁåUï C£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖñÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

dÆeÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ §AzsÀ£À :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :±ÀºÁ¨ÁzÀzÀ PÉÆüÀ¸Á ¥sÉÊ® KjAiÀiÁzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1630/-`, ºÀt d¦Û ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ©üêÀıÁ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ ¸Á|| ºÀ¼É ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ gÁAiÀÄ¥Áà ºÉÆmÉî£À°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥É£Éì£ïzÀ°è ¥Á®Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

jªÁ¯Áégï ºÁUÀÄ ªÀÄzÀÄÝ UÀÄAqÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :dUÀvï ¥ÉƸïÖ D¦üøï JzÀÄgÀÄUÀqÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÝ ¨ÁåUÀ£À°ènÖzÀÝ MAzÀÄ jêÁ®ªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 13 fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ¸ÀÄzsÁ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ¸Á|| Gdé® ºË¹AUï ¸ÉÆøÁ¬Än gÁeÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¯ÉÃzÀgï ¥À¸Àð£À°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 30,000/-` 2) J.n.JªÀiï PÁqÀð 3) ¥Áå£À PÁqÀð 4) EJªÀiïr r.r UÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¥À¸Àð ºÁUÀÆ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.