Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, January 6, 2015

Raichur District Press Note and Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
£ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ DªÀÄAvÀæt
            £ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 08.01.2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ : ¨É¼ÀUÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÉÃqÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVzÀÄÝ, F ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV ²æà ¸ÀĤïïPÀĪÀiÁgÀ CUÀgÀªÁ¯ï ªÀiÁ£Àå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÀÄ F±Á£Àå ªÀ®AiÀÄ PÀ®§ÄgÀV gÀªÀgÀÄ DUÀ«Ä¸À°zÁÝgÉ. JAzÀÄ ²æà JªÀiï.J£ï. £ÁUÀgÁd ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ £ÁUÀjÃPÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ DUÀ«Ä¹ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀî®Ä PÉÆÃjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ:05/01/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÁ®ªÀÄä UÀAqÀ  gÁªÀÄtÚ,40ªÀµÀð,eÁ:®ªÀiÁtÂ,¸Á:ZÀAzÀæ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ, vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ zÉãÀ¥Àà, eÁzÀªï, 50ªÀµÀð,eÁ:®ªÀiÁtÂ,¸Á:ZÀAzÀæ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ ºÁ:ªÀ: §¸ÀtÚ PÁåA¥ï ¸ÀÄAPÉñÀégÀºÁ¼ï ¹ÃªÀiÁ EªÀ£ÀÄ vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð-PÀ¯Áä® ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV aÃgÁr zÀ¥ÀàAvÀºÀ ©zÀÝ ±À§Ý PÉý ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É ¥ÀPÀÌzÀ vÀªÀÄä d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ PÀÆr ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁªÀÄtÚ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà UÀ§ÆâgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ J©â¹ £ÉÆÃrzÁUÀ gÁªÀÄtÚ£À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖV ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.04/2015 PÀ®A;279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ಫಿರ್ಯಾದಿ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ aUÀj, ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀAzÀ° ºÉÆøÀÆgÀÄ, vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FvÀನು ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ  ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾರಿಯ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಂ-1 ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ PÀÄj, ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು, ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ-2  ¸Á§tÚ vÀAzÉ ¸Á§tÚ PÀÄj, ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£Àಈತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ-3  ¸Á§tÚ vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà PÀÄj, ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ಈತನು ಆಕೆಯ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ-4 ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ PÀÄj, ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£Àಈತನು ಆಕೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ-5 £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¸Á§tÚ PÀÄj, ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À6) ¸ÀÄ«ÄvÀæªÀÄä vÀAzÉ ¸Á§tÚ PÀÄj, ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ಇವರಿಬ್ಬರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ  ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಉಲ್ಲೇಖಿತಗೊಂಡ ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 133/2014 ನೇದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2015 PÀ®A : 341,323,354,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
  
ಪಿರ್ಯಾದಿ ಜಿ.ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಜಿ. ಸುಬ್ಬರಾವ್, 42 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕಮ್ಮಾ, ಉ: ಗುತ್ತೆದಾರ, ಸಾ: ಮನೆ ನಂ. 913, ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಲೇಔಟ್, 3 ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್, 16 ಮೇನ್, 26 ಕ್ರಾಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು EªÀgÀ ಮಾವನಾಕೆ.ಸುಧೀರ್ ಬಾಬು ಇವರು ದಿನಾಂಕ 05-01-2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 0930 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನವಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಹೊಂಡಾ ಶೈನ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ36 ಇ7469 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1300 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬರುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 0330 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ   ನೀನು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬೇಗನೆ ರಾಯಚೂರುಗೆ ಬಾ, ನನಗೆ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಸಮಸ್ಯಯಾಗಿದೆ, ಮಾತನಾಡುವುದು ಇದೆ, ನೀನು ಬೇಗ ಬಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಾಪಸ್ಸು ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮನೆಯವರು ಸಂಬಂದಿಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೂ ಪತ್ತೆಯಾಗದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ಮಾವ ಕೆ.ಸುಧೀರ್ ಬಾಬು ಇವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 02/2015 ಕಲಂ. ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
  £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀÆå E£ÀÆß ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè, PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¨sÁªÀavÀæ ºÁUÀÆ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À §UÉÎ K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ°è ¦.J¸ï.L ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ªÉÆ.£ÀA.9480803847, ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ zÀÆ.¸ÀASÉå :08532-232570 CxÀªÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥Éưøï PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï zÀÆ.¸ÀASÉå : 08532-235635 (100)  UÉ ªÀiÁ»w w½¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃgÀ¨ÉÃPÁV vÀªÀÄä°è  «£ÀAw.
PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAwgÀÄvÀÛzÉ.

 
1
PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À
²æà PÉ.¸ÀÄ¢üÃgï ¨Á§Ä vÀAzÉ PÉ.ªÉAPÀlgÁªÀÄAiÀÄå, 54 ªÀµÀð, eÁ: ¨ÁæºÀät, G: jAiÀįï J¸ÉÖÃmï §Äå¸À£É¸ï, eÁ: PÀªÀiÁä, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 1-12-56/56, qÁår PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
2
°AUÀ
¥ÀÄgÀĵÀ
3
JvÀÛgÀ
57 ¦Ãmï
4
PÀÆzÀ®Ä
¨ÉÆüÀÄ vÀ¯É
5
ªÉÄʧtÚ
UÉÆâü ªÉÄʧtÚ
6
ªÀÄÄR
zÀÄAqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR
7
ªÉÄÊPÀlÄÖ
¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ
8
zsÀj¹zÀ GqÀÄ¥ÀÄ
¥ÁåAmï ±Àlð zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É
9
ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨ÁµÉ
vÉ®ÄUÀÄ, PÀ£ÀßqÀ, »A¢
10
¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ,
zÀÆ. ¸ÀA.
f.£ÁUÉñÀ vÀAzÉ f.¸ÀħâgÁªï, 42 ªÀµÀð, eÁ: PÀªÀiÁä, G: UÀÄvÉÛzÁgÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 913, ºÉZï.J¸ï.Dgï ¯ÉÃOmï, 3 £Éà ¸ÉPÀÖgï, 16 £Éà ªÉÄãï, 26 £Éà PÁæ¸ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ  ¥sÉÆÃ.£ÀA. 9448074164
  


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.01.2015 gÀAzÀÄ         79 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                                      BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-01-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06-01-2015

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2015, PÀ®A 457, 380, 511 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಾ ದಾನಾ ವಯ: 34 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಖೇಡ ರವರು ತಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕಿರಾಣಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಹಾದೇವಿ, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳು ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ದಿನಾಂಕ 04-01-2015 ರಂದು 2200 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ತನ್ನ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2330 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರವಿದ್ದು ನಂತರ ಹೊರಬಾಗಿಲಿಗೆ ಒಳಗಿನ ಮಗ್ಗಲಿಗೆ ಕೊಂಡಿ ಹಾಕಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಅಡಕ ಹಚ್ಚಿ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 05-01-2015 ರಂದು 0100 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹೊರ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಒಳಗಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ ಕಲ್ಲು ಸರಿಸುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಾಗಿಲು ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ಕೋಡಲೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕಳ್ಳ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಬಡಿಗೆ ತಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೊದನು, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ಬಾಗಿಲ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಾಗಿಲದ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ ಕೊಂಡಿ ಯಾವುದೋ ಆಯುಧದಿಂದ ಕಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದ, ಕೊಂಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹುಡುಕಾದಿರೂ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದ್ದಿಲ್ಲ, ಸದರಿಯವರ ವಯಸ್ಸು ಅಂದಾಜು 40 ವರ್ಷ ಇರಬಹುದು, ಅವನು ಲುಂಗಿ, ಬನಿಯನ್ ಜಾಕೇಟ ತೊಟ್ಟಿದನು, ತೆಲ್ಳನೇಯ ಮೈಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿದ್ದನು, ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಪುನಃ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಕಾರಣ ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮನೆಯ ಹೊರಬಾಗಿಲಿನ ಒಳಮಗ್ಗಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೈ ಹಾಕಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಯುಧದಿಂದ ಕೊಂಡಿ ಕಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಳವು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1) ಕುಕನೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 2/2015 ಕಲಂ. 143, 147, 432 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಹಾಗೂ 2()(ಬಿ) ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವೆನ್ಷನ್ ಆಪ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಪ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಕ್ಟ್ 1981:
ದಿನಾಂಕ:06-01-2015 ರಂದು 8-30 ಎಎಂಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಗಣಕೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ದೂರನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಕುಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಂಧಿನಗರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ, ಗವಿಶಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕುರುಬರ ಓಣಿ ಎಲ್ಲಾ ಓಣಿಯ ಗಟಾರಗಳ ನೀರು ಕುಕನೂರ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಬಾನಾಪುರ-ಬಾದಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿದ್ದ ಸಿಡಿಯು ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ದುರಸ್ಥಿಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸದರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯ ಸಿಡಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಹೊಸ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸದರ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಚರಂಡಿಯ ನೀರು ಹರಿಯಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:29-12-2014 ರಂದು 9-00 ಎಎಂದಿಂದ 4-00 ಪಿಎಂವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಟ್ರಕ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿತರಾದ ಬಸವರಾಜ ಬಣ್ಣದಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಐದು ಜನರು ಗುಂಪು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಗಟಾರಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಹೇರಿಸಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಚರಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತಾರೆಇದರಿಂದ ಕುಕನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹರಿಯದಂತಾಗಿ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಓಣಿಯ ಸುಮಾರು 400 ರಿಂದ 500 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಗಟಾರ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಚರಂಡಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ದುಷ್ಕ್ರತ್ಯದಿಂದ ಕುಕನೂರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆಅಲ್ಲದೇ, ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಓಣಿಯ ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನೀರು ಹೊಕ್ಕು ಆಸ್ತಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಕೇಡಿನಿಂದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ, ಡೆಂಘಿ, ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ ಮುಂತಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹರಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರೀ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವತ್ತಾದ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಿ ಅಂ. 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ,ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡೆ-ತಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಕಾರಣ, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕುಕನೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ:2/15 ಕಲಂ:143, 147, 432 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಹಾಗೂ 2()(ಬಿ) ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವೆನ್ಷನ್ ಆಪ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಪ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಕ್ಟ್ 1981 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ. 
2) ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 5/2015 ಕಲಂ. 457, 380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:
¢£ÁAPÀ: 05-01-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ªÀĺÀäzï gÀ¦üÃPï vÀAzÉ §ÄqÀ£ï¸Á§ gÉÆÃt ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 136 PÀĪÉA¥ÀÄ £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ,  ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-01-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ aîªÁqÀV, Q£Áß¼À ºÁUÀÆ ºÀ©âUÉÃj HgÀÄUÀ½UÉ E¹ÛªÀiÁPÉÃAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀi£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 03-01-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ d£ÀßvÀÛ©Ã vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀgÀzÁgÀ UÀ°èAiÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÀ§âzÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. vÁ£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 04-01-2015 gÀAzÀÄ ºÀ©âUÉÃjAiÀÄ°èzÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-01-2015  gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ²ªÀtÚ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA§gÀUÉ PÀgÉ ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ §jæ CAvÁ ºÉýzÀzÀÄ. vÀPÀët vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ vÀ£Àß J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ EtÄQ £ÉÆÃrzÁUÀ ¨Éqï gÀƪÀiï£À°è §mÉÖUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ ºÁUÀÆ C¯ÁägÀzÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ, ºÁUÀÆ ¸ÀÆmïPÉøï£ÀÄß ©aÑ PɼÀUÀqÉ EnÖgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢vÀÄ. £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ ²ªÀtÚ EªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ, F ¢£À ¨É½UÉÎ 06-30 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ.   £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ C¯ÁägÁªÀ£ÀÄß ZÉPÀÌ ªÀiÁqÀ®Ä C¯ÁägÀzÀ°ènÖzÀÝ [1] MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ UÀÄAqÀÄ qÁæ¥ïÖ÷ì CAzÁdÄ vÀÆPÀ 03 UÁæA CA.Q.gÀÆ: 6,900=00 2] 20 §AUÁgÀzÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ vÀÆPÀ 06 UÁæA CA.Q.gÀÆ: 13,800=00 3] JgÀqÀÄ eÉÆÃvÉ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼À ¨É½î PÁ®Ä ZÉÊ£ï CAzÁdÄ vÀÆPÀ 15 vÉÆÃ¯É CA.Q.gÀÆ: 3000=00 MlÄÖ CA.Q.gÀÆ 23,700=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÁt°¯Áè, £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ ¸ÀÆmïPÉøï£ÀÄß ZÉPÀÌ ªÀiÁqÀ¯ÁV vÁ£ÀÄ PÀĪÉA¥ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è Rjâ ªÀiÁrzÀ ªÀÄ£É £ÀA: 519 £ÉÃzÀÝgÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨ÁåAPïUÉ ºÀt PÀnÖzÀ gÀ²Ã¢ PÁt°¯Áè. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÀÄ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ ¤£Éß ¢: 04-01-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 05-01-2015 ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£Àß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ C¯ÁägÁzÀ°èzÀÝ §AUÁgÀ CAzÁdÄ vÀÆPÀ 09 UÁæA, ªÀÄvÀÄÛ 15 vÉÆÃ¯É ¨É½î ¸ÉÃj MlÄÖ CA.Q.gÀÆ: 23,700=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛà ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è K£ÉãÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr F ¢£À vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ EgÀĪÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/¸À2015 PÀ®A: 457,380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
3) ಕುಷ್ಟಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 4/2015 ಕಲಂ. 279, 337, 338, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಹಿತ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ:.
¢£ÁAPÀ 06-01-2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-00 UÀAmÉUÉ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁzÀgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.vÀ«Ää£Á¼À vÁ.§zÁ«Ä gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-01-2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ 15-18 d£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ºÀÄtÂÚªÉÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÀÄ®V zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀݪÀgÀÄ zÉêÀgÀ PÁAiÀÄð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À vÀªÀÄÆäjUÉ mÁæPÀÖgï £ÀA. PÉ.J.26/n-2491/n-2492 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀÖV-UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ gÉÆÃr£À°è ªÀÄzÀ®UÀln UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ C±ÉÆÃPÀ UÁtÂUÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£À£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀvÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃqï ºÀA¥Àì£À°è ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà ºÁUÀAiÉÄà £ÉqÀ¹ mÁæPÀÖgÀ ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ«zÀÄÝ, CzÀjAzÀ §¸À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ JA¨ÁvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV DvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ PÀtÂÚUÉ JqÀ ºÀuÉUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, EvÀgÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.