Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, November 24, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:23/11/2012 ರಂದು ನಸುಕಿನ ವೇಳೆ 4-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವತ್ತಿನ ಅಪರಾಧಗಳು ತಡೆಯುವ ನಿಮಿತ್ಯ ನಾನು ಮತ್ತು  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಗುರುಮೂರ್ತಿ,ಚಂದ್ರಕಾಂತ,ಮಹ್ಮದ ರಫೀಯೋದ್ದಿನ,ದೇವಿಂದ್ರ ಪಿಸಿರವರೊಂದಿಗೆ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋದುತಾಯಿ ಕಾಲೋನಿ ಮದರಾ ತೇರಿಸಾ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟ್ಟು ರೇಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ಸಂಶಯ ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೆಸರು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ಆನಂದ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ರಾಮದುರ್ಗ ಸಾ:ಕಾಂತಾ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನಿಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ತಾನು ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಖರ್ಚಿನ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂದಿಕೂರ ದಾಬಾದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಹ ಚಾಲು ಆಗದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ ಮಾರ್ಕೆಟ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ-01 ವಾಯ್=4974 ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೇಲಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಜನ ನಂ:06ಇ15ಎಂ31246 ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ:05ಇ16ಸಿ30335  ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಕರಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ಅ.ಕಿ. 25,000/-ರೂಪಾಯಿಗಳದ್ದು ಮತ್ತು ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಪ್ಯಾಶನ ಪ್ರೋ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ-32 ವಾಯ-8033 ಚೆಸ್ಸಿನ ನಂ: MBLHA10EWBGF27757 ಇಂಜನ್ ನಂ:HA10EDBGF55424 ಕೆಂಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕರಿಯ ಬಣ್ಣದ್ದು ಅ.ಕಿ. 30,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು   ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 55,000/- ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದರಿಂದ ಗುನ್ನೆ ನಂ:105/2012 ಕಲಂ 41(ಡಿ) 102 ಸಿ.ಆರ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              gÀWÀÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ¹AzÀ£ÀÆgÀ£À°è FUÉÎ 20 wAUÀ½¤AzÀ EªÉAUÉ¯ï ¸Éïïì & ¸À«ð¸É¸ï ¥ÀæªÉÃmï °«ÄmÉqï PÀ®ÌvÁÛ ªÀw¬ÄAzÀ PÉÆlPï ªÀÄ»AzÁæ ¨ÁåAPÀ£°è qÉ©mï jPÀªÀj KeÉAmï  CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 21.11.2012 gÀAzÀÄ »gÉPÀqÀ§ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §AzÉãÀªÁd vÀAzÉ GªÀÄgï ¸Á¨ï ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀĸÉãï FvÀ£ÀÄ PÀ¸ÀÖªÀÄgï EzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ¤UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgï ¯ÉÆãï 3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ¨Á CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀĤAzÀ »gÉPÀqÀ§ÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ¹Ì ºÀwÛgÀ EzÀÝ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 21.11.2012 gÀAzÀÄ w½¹zÀÄÝ£ÀAvÀgÀ 12.00 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¯ÁV¥ÉÆÃ£ï ¹éZï D¥sï §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt mÁæöåPÀÖgï ¯ÉÆäUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è §AzÉãÀªÁeï vÀAzÉ GªÀÄgï ¸Á§ ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀĸÉÃ£ï ¸Á: »gÉ PÀqÀ§ÆgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀvÀ£À PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ºÁQgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ C£ÀĪÀiÁ£À«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ DvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄzsÀÄUÀÄAr£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ JªÀiï. AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸Á: ®QëöäÃ¥ÉÃmÉ PÀ®Äè¥ÀAmÁ   ºÀwÛgÀ J«ÄäUÀ£ÀÆgÀÄ (J.¦) gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.11.2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 202/2012 PÀ®A: 302 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                             ¢£ÁAPÀ 23-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 03-00 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À ±ÁA¨sÀ« qÁ§zÀ°è DgÉÆæ ©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà ¢¤ß eÁwBPÀÄgÀħgÀÄ ¸ÁB PÀ«vÁ¼À EªÀgÀÄ ¸Á®zÀ ºÀt PÉÆqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄ®èAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä SÁ£ÁªÀ½ ªÀAiÀÄB36 ªÀµÀð eÁwB dAUÀªÀÄ GB PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB PÀ«vÁ¼À EªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É »jAiÀÄgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ FUÀ vÀqÀªÁV §A¢gÀÄvÉÛÃ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîj CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2012 PÀ®A 3341,323,355,504,506 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
                   qÁ|| AiÀıÉÆÃzsÀ EªÀgÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ »gÉçÆzÀÆgÀÄ£À ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀjzÀÄÝ ¸ÀzÀj AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-11-2012 gÀAzÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ »gÉçÆzÀÆgÀÄzÀ°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁªÀÄtÚ ªÀĹºÁ¼À  FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ AiÀiÁªÀ¼ÉÆà CªÀ¼ÀÄ ºÉƸÀzÁV §AzÀªÀ¼ÀÄ? M¢Ãwä, KAiÀiï.. ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ, ¤£Àß £ÉÆÃrPÉÆAwä, ¤Ã£ÀÄ ºÉAUÀ wgÀÄUÁqÀÄwÛà £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛä CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.98/2012 PÀ®A:- 353, 504, 506 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ: 23-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-15 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ ¥sÀnð¯ÉÃdgï CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èCzÉà UÁæªÀÄzÀ )CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 13 d£ÀgÀÄ  ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÁgÀ-§ºÁgÀ J£ÀÄߪÀ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä w½zÀÄ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ  ¥ÀAZÀÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ E¹áÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 14700/-¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ  E¹àÃl zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 173/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                §¸À¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, 60ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À, £ÁAiÀÄPÀ, ¸ÁB ºÀgÉÃl£ÀÆgÀÄ FgÀtÚ ºÉÆ£Àß½î  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀgÉÃl£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ºÀ¸ÉãÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §¸À¥Àà£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À §UÉÎ ªÀiÁ»w PÉÆqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÕzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1130-00, ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆ£ï C.Q.gÀÆ.500-00UÀ¼ÀÄ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ°è §gÉzÀ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß FgÀtÚ  ºÉÆ£Àß½î EªÀ¤UÉ ªÉƨÉÊ® ªÀÄÆ®PÀ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, FgÀtÚ FvÀ£ÀÄ ¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 337/2012 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆøÀ ¥ÀæPÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ:- 25-05-2009 gÀAzÀÄ 1) ²æà ªÀÄw ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ: §¸ÀªÀgÁd¥Àà, 33ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: eÉÃgÀ§Ar. 2) gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ §¸ÀìtÚ, 48ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: CUÀæºÁgÀ. 3) ²ªÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀìtÚ, 36ªÀµÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: CUÀæºÁgÀ. gÀªÀgÀÄMAzÀÄUÀÆrPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀð ¥ÀlÖtzÀ G¥À£ÉÆÃAzÀt PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¢.²ªÀtÚ, 36ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: CUÀæºÁgÀ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀÀð.gÀªÀgÀ CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀ ¥ÉÊQ CªÀ£À ¸ÁPÀÄvÁ¬ÄAiÀiÁzÀ §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀìtÚ, 88ªÀµÀð, FPÉUÉ PÀtÄÚ PÁtzÉà ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀå ¸Àj E®è¢gÀĪÁUÀ FPÉAiÀÄ£ÀÄß G¥À£ÉÆÃAzÀuÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CUÀæºÁgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 25 MlÄÖ «¹Ûtð, 26 JPÀgÉ 28 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ªÀAZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆøÀvÀ£À¢AzÀ vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁSÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2012 PÀ®A, 417,420 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  24.11.2012 gÀAzÀÄ 106 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   17,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-11-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 24-11-2012

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÁgÀ¸ÀÄìzÁgÀgÀÄ E®èzÀ 65-70 ªÀAiÀĹì£À M§â ªÀåQÛ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ©ÃPÉë ¨ÉÃrPÉÆArzÀÄÝ, FUÀ CªÀ£ÀÄ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠦üAiÀiÁ𢠧¸ÀégÁd vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà ¸Áé«Ä ¸Á: gÁªÀÄZËPÀ «zÁå£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ §ÄPÀ r¥ÉÆà CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥sÀÄmï ¥ÁvÀzÀ°è EgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ºÉÆÃUÀÄ CAzÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ 22-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀUÀqÉ ¥sÀÄl¥ÁvÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ 22-11-2012 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, CªÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-11-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 268/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-11-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÁAvÁ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ eÁåAvÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀnÖ vÀÆUÁAªÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì, EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ eÁåAvÉ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀUÉ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. PÉJ-05/¦-5201 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 23-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ PÀnÖvÀÆUÁAªÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ PÉÆüÁgÀ EAqÀ¹ÖçAiÀÄ® JjAiÀiÁ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß PÁj£À°è J£ÉÆà ±À§Ý §gÀÄwÛzÉ CAvÁ PÉý PÁj¤AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ PÁgÀÄ £ÉÆÃqÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-6477 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£À vÀ¯É »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj ¥ÉmÁÖV §® Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀtÄÚ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, JqÀUÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ UÀmÁ¬ÄUÉ, PÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ PÀÆqÀ¯Éà aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀ¯ÁVzÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀAUÁgÉrØ ºÀwÛgÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 222/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-11-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ §AqÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ: ªÀµÀð, eÁw: UÉÆAqÀ zsÀ£ÀUÀgÀ, ¸Á: WÉÆÃmÁ¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß zsÁ¨ÁzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ §£ÀUÀgÀ ªÁrAiÀÄ ¥À¥ÀÄà PÁA§¼É ºÁUÀÆ ªÀiÁzsÀªÀ gÀÄPÀªÀiÁgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwgÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É Dgï.nN ZÉPï ¥ÉƸïÖ PÀqɬÄAzÀ n«¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-56/E-4012 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ FgÀuÁÚ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄƼɣÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ vÀ£Àß ¸ÉÊqï ©lÄÖ gÉÆÃr£À §®PÉÌ ºÉÆÃV JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ¸ÀPÁðj §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-670 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà PÀ¯Áåt EvÀ£À §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À JqÀ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ FgÀuÁÚ EvÀ£À ªÀÄÄRPÉÌ, ºÀuÉUÉ, PÀtÄÚUÀ½UÉ, ªÀÄÆVUÉ, UÀmÁ¬ÄUÉ,  vÀ¯É »A§¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ºÉÆmÉÖUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 183/2012 PÀ®A 364, 364(J), 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¸ÀUÀgÀ, ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¸ÀUÀgÀ, ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ F »AzÉ DgÉÆæ ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉÃnÖ ¥Ánî ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÄnÖ vÀAzÉ UÀt¥Àw EªÀ¼ÀÄ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¨Á°¹zÀÝjAzÀ CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 23-11-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÁ²£ÁxÀ EvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ, §®ªÀAvÀªÁV vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-03/ gÀhÄqÀ-1708 £ÉÃzÀÝgÀ°è C¥ÀgÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß SÁ£Á¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DgÉÆæ ¥À¥ÀÄà, ¨sÀUÀªÁ£À, ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÁAvÀ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr ºÀUÀ΢AzÀ PÉÊPÁ®Ä PÀnÖ ªÀÄ£À §AzÀAvÉ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ PÁ²£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 200/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-11-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀjúÀgÀÀ vÀAzÉ ®PÀëöät UÉÆR¯É ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ, ¸ÀzÀå: zsÀªÀÄð ¥ÀæPÁ±À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ gÁd ¸ÀªÁgÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀnÖUÉ CqÁØzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-56/E-2293 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-11-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 264/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23-11-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¯ÁzsÁ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: aPÀ¥ÉÃl, vÁ: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-16/JA-4803 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ £Ë¨ÁzÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À°è D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉîzÀ°è ºÁPÀ®Ä PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PÉæãÀ £ÀA.JªÀiï.ºÉZï-16/JJªÀiï-38/06 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀzÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀë¢AzÀ wgÀÄV¹zÀjAzÀ PÉæä£À ªÀÄÄA¨sÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ªÉƼÀ PÁ°UÉ ºÀwÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ªÉƼÀ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 270/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-11-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫zsÁåªÀw UÀAqÀ §PÀÌ¥Áà ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, G: J¸ï.r.J §jzÁ¨ÁzÀ, ¸ÀzsÀå: ¦.qÀ§Æè.r ªÀ¸Àw UÀȺÀ d£ÀªÁqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ Q° ºÁQ §jzÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 23-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉ±À ªÀiÁr M¼ÀUÉ EzÀ C®ªÀiÁgÁ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°è£À 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000/- gÀÆ¥Á¬Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj §AUÁgÀ C.Q 14,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 24,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 22-11-2012 jAzÀ 23-11-2012 gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಮಟಕಾ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ 23-11-12 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ  4-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಳೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ  ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪಾನ ಡಬ್ಬಾದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ 3 ಜನರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳಾದ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೆಂಡರ ಪ್ಲಸ  ಕೆಎ-32 ವಿ-2009, ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಫ್ಯಾಶನ ಕೆಎ-32 ಇಬಿ-5275 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂ ಅಂತಾ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿರುವವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಗದು ಹಣ 10,600/- ರೂ. 12 ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳು,ಬಾಲಪೆನ್ನುಗಳು ,ನಾಲ್ಕು ಮೋಬಾಯಿಲಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1,01.200 ರೂ. ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:381/2012 ಕಲಂ, 78 (3) ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.