Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, April 12, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಜೆ.ಎಮ್.ಎಫ್.ಸಿ ಕೊರ್ಟ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ನಂ:1501/2012 ದಿನಾಂಕ:09/04/2012 ಪಿ.ಸಿ ನಂ 90/12 ನೇದ್ದನ್ನು ಕೊರ್ಟ ಕರ್ತವ್ಯದ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ದಿನಾಂಕ:12-04-2012 ರಂದು ವಸೂಲಾಗಿದ್ದರ ಸಾರಂಶವೆನೆಂದರೆ, ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ನಾಯಿಕೊಡಿ ಸಾ|| ಪಿಲ್ಟರ್ ಬೆಡ್ ರೋಡ ಎಕಲವ್ಯ ಸ್ಟೋರ ತಾಕ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಕಲ್ಯಾಣರಾದ ತಂದೆ ಯಶ್ವಂತರಾವ ಗನ್ನೂರೆ ನಿಟಾ ಎಂಟ್ರಪ್ರೇಜೆಸ್ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಇವರ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ 4 ಜನರು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ರವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸಾರಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕಲಂ 156 (3) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಯ ಪ್ರಕಾರ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 50/2012 ಕಲಂ 419, 420,ಸಂ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-


 

¢£ÁAPÀ:- 11-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 15-00 UÀAmÉUÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ªÀÄÄzÉ¥Àà vÀAzÉ: ¸Á§AiÀÄå, 45ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: dÄmïªÀÄgÀr FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸Á§AiÀÄå£ÀÄ CgÀPÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.36/AiÀÄÄ-1731 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ aî ¹ªÉÄÃAl£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dÄmïªÀÄgÀr PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¹gÀªÁgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ CgÀPÉÃgÁ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ: zÁ¸À¥Àà, VqÀتÀļÉîgÀzÉÆrØ ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëPÀ, ºÁ.ªÀ.CgÀPÉÃgÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.43/PÉ.5537 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ E§âgÀÆ CwªÉÃUÀ¢AzÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, dÄmïªÀÄgÀr ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ CgÀPÉÃgÁzÀ §¢æ ±ÉÃRgÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ JzÀgÀÄ UÁrAiÀÄ ºÁåAqÀ¯ï ºÀuÉUÉ eÉÆÃgÁV vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.50/2012 PÀ®, 279, 304 (J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ wªÀÄä¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¥ÉzÀÝPÀÄgÀĪÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ GµÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät eÁ: ºÀjd£À, ¨ÉÆÃd¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät eÁ: ºÀjd£À, D²ðªÁzÀ vÀAzÉ ®PÀëöät eÁ: ºÀjd£À, £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ®PÀëöät eÁ: ºÀjd£À J®ègÀÆ ¸Á: ¥ÉzÀÝPÀÄgÀĪÀiÁ gÀªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ E§âgÀÆ PÀÆr £À¢¬ÄAzÀ ¥ÉÊ¥ï ¯ÉÊ£ï ªÀiÁr ¤ÃgÁªÀj ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ¤ÃgÀ JvÀÄÛªÁ MAzÉ ªÉÆÃmÁgï EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ £ÁlÄ ºÀZÀÄѪÀ ¤«ÄvÀå ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä PÉýPÉÆAqÁUÀ ªÉÄïÁÌt¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2012 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ : 10-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¤AUÀAiÀÄå ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÉÆqÀتÀļÁzÀ ä ²æêÀÄw ¥ÁªÀðvÀªÀÄä FPÉUÉ ¥É¦ìAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀ®Ä 500/- gÀÆ. AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆägÀ°è £ÁzÀgÀ FgÀ¥Àà EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ°è ªÀÄzÁåºÀÚ 03:00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV C°è a®ègÉ E®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÁ¥Á¸ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß zÉÆqÀتÀÄä½UÉ w½¹ ¥ÀÄ£ÀÁB ¨ÉÃgÉ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü & ¦üAiÀiÁð¢ü PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ HgÀ°è & Hj£À CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ d«Ä£ÀÄUÀ¼À°è vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üÃPÀgÀ PÀqÉUÉ ¥sÉÆãïªÀiÁr «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀÚ 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «µÀAiÀÄ w½zÀħA¢zÉÝãÀAzÀgÉ, vÀªÀÄÆäj£À £À«¼ÀÄ ¥ÀQÃgÀ¥Àà£À ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÝ ºÉtªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÀÄwð¹ ºÉtªÀ£ÀÄß ¨Á¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀÄ UÀqÉØAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQ ¥Àj²Ã°¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ£ÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV CPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ºÉýPÉAiÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 09/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ : 04-04-2012 gÀAzÀÄ PÀÄ: gÉñÁä vÀAzÉ ªÀÄ»ªÀÄÆzï ªÀ: 20 eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀĸÀgÀPÀ¯ï FPÉAiÀÄÄ ªÀÄzÁåºÀßzÀ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ËÖªï£ÀÄß ºÀaÑzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ËÖªï ¹rzÀÄ ªÉÄÊUɯÁè ¹ÃªÉÄ JuÉÚ a«Ää ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÉÆwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÀgÉAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æêÀÄw ªÀĪÀÄvÁeï UÀAqÀ ªÀÄ»ªÀÄÆzï ªÀ: 50 eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀĸÀgÀPÀ¯ï EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA. 08/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 
 

¢£ÁAPÀ 11-04-2012 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JA.PÉÌ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå 156/2012 ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¦ügÁå¢ ªÉAPÀl¸ÀħâgÁªï vÀAzÉ gÁªÀÄPÉÆÃlAiÀÄå, 45 ªÀµÀð, ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: zÉëPÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. £ÀªÀÄÆ¢¹zÉÝãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 14-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£É PÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀħâgÁªï vÀAzÉ ¥ÀmÁÖ©gÁªÀÄAiÀÄå, 45 ªÀµÀð, ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: zÉëPÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ DvÀ¤UÉ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ¹nÖ¤AzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀ¢®è PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2012 PÀ®A. 323,504,506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢.30-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢31-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ ©.©.¥Ánî PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è J¸ï.©.L. ¨ÁåAQ£À »AzÀÄUÀqÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà CgÀ«AzÀ PÉ. vÀAzÉ PÀļÉîÃUËqÀ eÁwB MPÀÌ°UÀ ªÀAiÀÄ-31ªÀµÀð GB PÉ.E.© £ËPÀgÀ, ¸ÁB CgÀ¼ÉPÀÄ¥Éà, vÁB ¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ, fB ªÀÄAqÀå. FvÀ£À ¨sÁªÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ºÁåAqÀ ¯ÁPÀ ªÀiÁr ¤°è¹zÀ gÀÆ.40,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ vÀ£Àß »ÃgÉÆúÉÆÃAqÁ ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁg£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀÄîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2012 PÀ®AB 379 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¢.10-04-2012gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ²æêÀÄw UÉÆëAzÀªÀÄä UÀAqÀ UÉÆ«AzÀgÁdÄ eÁwB £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ-45ªÀµÀð GB ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸ÁB AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ,vÁBB zÉêÀzÀÄUÀð FPÉAiÀÄÄ a®èj ªÀÄgÁlPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¹gÀªÁgÀzÀ°è ªÀÄgÁoÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ J¼É¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄÄvÀÛ gÉÆÃr£À JqÀ¨ÁdÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀzÉÝ¥Àà ¥ÉưøÀ ºÉqï PÁ£ïìmɧ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ B PÉJ-36/AiÀÄÄ-7732 ¸ÁB AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹gÀªÁgÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AwzÀÝ ¦ügÁå¢UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ CPÉAiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀAvÉ DVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À ¨Á®APÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2012 PÀ®AB 279,338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¨ÉÆüÀªÀiÁ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ wªÀÄä¥Àà zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ.±ÀAPÀæ¥Àà J.J¸ï.L, AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦¹-428 gÀªÀgÀÄ PÀÆr ¨ÉÆüÀªÀiÁ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV, vÁAiÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹ EzÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä £ÀgÀ¹AºÀÄ®Ä EvÀ£ÀÄzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÀÄwð¹ w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ. £ÀgÀ¹AºÀ®Ä EªÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀvÀÄÛºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ¸ÁªÀ£ÀÄß PÉý HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-04-2012 gÀAzÀÄ ±ÀªÀªÁV PÀArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÈvÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢¯Áè PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA. 04/2012 PÀ®A. 174 ¹.Cgï.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

²æêÀÄw ¥sÀjãÀ UÀAqÀ ªÉƺÀäzÀ ªÀeÁºÀvÀ C° SÁ£ï ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 1-3-209/© Cgï Cgï PÁ®Ä¤ D±Á¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 11.03.2011 gÀAzÀÄ ªÉƺÀäzÀ ªÁfzÀ C°SÁ£ï vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ eÁ»zÀ C° SÁ£À ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G; ºÉÆmɯï gÀ²Ã® PÁªÀiÁ zÀĨÉÊ ¸Á;; ªÀÄ£É £ÀA 12-12-881/48 eÉç ¨sÁUÀ ªÉĺÀ¢¥ÀlÖtA ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ®UÀß ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt 1,50000/-ºÀt, 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ DgÉÆæ 1 & G½zÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉƺÀäzÀ eÁ»zÀ C° SÁ£ vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ C° SÁ£ï ªÀAiÀÄ 62 ªÀµÀð, ªÉƺÀäzÀ eÁºÀÄEzÀ C° SÁ£À ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G; ºÉÆmɯï gÀ²Ã® PÁªÀiÁ zÀĨÉÊ, ²æà ªÀÄw CPÀÛgÀ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÉƺÀäzÀ eÁ»zÀ C° SÁ£ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð ¸Á;; ªÀÄ£É £ÀA 12-12-881/48, ªÉƺÀäzÀ eÁºÀÄEzÀ C° SÁ£À ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G; ºÉÆmɯï gÀ²Ã® PÁªÀiÁ zÀĨÉÊ, ²æà ªÀÄw ¤±ÁzÀ ¥sÁwªÀiÁ vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ CdªÀÄvÀ ±ÀjÃ¥sï ªÀAiÀÄ 38 ªÀµð, ¤¸ÁgÀ ¥sÁwªÀiÁ UÀAqÀ ªÉƺÀäzÀ CdªÀÄvÀ ±ÀjÃ¥sï, ¤SÁgÀ ¥sÁwªÀiÁ UÀAqÀ ªÉƺÀäzÀ C¸À§ÄÝ® R°ÃA ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð, ¸ÉÊAiÀÄåzÀ C° CdUÀgï ¨ÉïÁÝgÀ ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ & ªÉƺÀäzÀ C§ÄÝ® PÀ°ÃªÀÄ ºÉZï J¸ï © J¸ï ¨ÁåAPÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ºÉÊ mÉPï ¥sÀAPÀë£ï ºÁ¯ï ªÀÄÄgÁzï £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝ®èzÉà DgÉÆæ £ÀA. 1 FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß°è UÀAqÀĸÀÄvÀ£À E®èzÉ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ ¦ügÁå¢UÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ®UÀߪÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 33 / 2012 PÀ®A.498 [J] 420 504 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 r ¦ AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ 11-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-15 UÀAmÉUÉ Pɦ¹ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JAJ¯ï¹ ¹éÃPÀj¹ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉnÖ ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢ ²æà £ÀgÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸Á Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ §gÉzÀÄPÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉà ¢ 11-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-30 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ ®QëöäPÁAvÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 36 E 7879 £ÉzÀÝgÀ°è PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ Pɦ¹AiÀÄ PÁå±ÉÆÃnPï D¦üÃ¸ï ªÀÄÄA¢£À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ºÉÆÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 20 eÉ 7406 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ eÁQÃgï ¸Á ºÉUÀθÀ£À½î EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£Àß JqÀPÁ¯ï ¥ÀzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÝ®èzÉà lPÀÌgï PÉÆlÖ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ §¸ÀªÀ, ¥ÀæPÁ±À EvÀ£À JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 32/2012 PÀ®A 279,337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¦ügÁå¢zÁg£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁd¥Àà ºÉÆPÁæt ªÀ: 60, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ºÉÆmÉÖ¥ÁrUÁV vÀªÀÄä PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ zÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:-11-4-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÁ½ ªÀÄ¼É ¢AzÁV UÀÄr¸À°UÉ «zÀÄåvï ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä ºÁQgÀĪÀ ¸À«ð¸ï ªÉÊgï ºÀjzÀÄ eÉÆærAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ eÉÆÃ¥Àr ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄnÖzÀÄÝ C®èzÉà ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà£À PÀÄj zÉÆrØUÉ ¸ÀºÀ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ vÀUÀ° 2 DqÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2012 «zÀÄåvï ±Ámï ¸ÀPÀÆåðmï¢AzÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ:-11-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÁeÉñÀéj UÀAqÀ ¸ÀÄAPÀgï UÉÆëAzÀgÁªï ªÀ: 40 ªÀµÀð, eÁ: PÀªÀiÁä, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, FPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ¸ÀÄAPÀgïÀ UÉÆëAzÀgÁªï vÀAzÉ QæµÀÚgÁªï ªÀ: 48 ªÀµÀð, eÁ: PÀªÀiÁä, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlPÁÌV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¢£Á®Ä ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ / zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁ𢠸À»¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ¼É. »jAiÀÄjAzÀ §Ä¢Ý ºÉýzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ PÉüÀzÉ EAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ CQÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É PÉÆlÄÖ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2012 PÀ®A. 498(J), 323 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.04.2012 gÀAzÀÄ -91-

¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-04-2012

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 12-04-2012


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« CPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 11/04/2012 gÀAzÀÄ 0035 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÁªÀÄuÁÚ UËt ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á:AiÀÄgÀ¨ÁUÀ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£À UɼÉAiÀÄ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀgÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ:28 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G:¥ÉưøÀ ¥ÉÃzÉ ¸Á:ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 39/ eÉ 1052 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA JA.ºÉZï-44, ©-119 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¤®PÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A§¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ £Á°UÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÀAiÀĪÁV ºÀj¢gÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 03/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 11-04-2012 gÀAzÀÄ 0745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀ §¸À¥Áà §AzÀUÉ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÆgï(PÉ) EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ §¸À¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà §AzÀUÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G: G¥ÁàgÀ PÉ®¸À ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÆgï (PÉ) EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ aAw¹ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀqÀ¯É ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄzÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRgÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 05-11-2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ U˹AiÀiÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄÄfèÉƢݣÀ ¥ÉÆ®ªÁ¯É ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G;ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£É.£ÀA.J-8-151 ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ¼À UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄÄfèÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ¥ÀÄ®ªÁ¯É ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á;ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ £ÀªÀiÁdPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛ CUÀ°¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2012 PÀ®A 418, 420 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 11-04-2012 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r.vÀÄgÁ§SÁ£À vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÉÆgÀ ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦ ¸ÁºÉç ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉ l¥Á® ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ Cfð §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ªÉÆzÀ®£É ºÉZÀÄѪÀj ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢ü±ÀgÀ (Qæ.²æ) ªÀÄvÀÄÛ eÉ.JA.J¥sï.¹ 2 £Éà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA.953/2012 zÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2012 PÀ®A 143, 147, 302, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11-04-2012 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmɬÄAzÀ 1600 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁðÀ¢ ©¥ÁµÁ UÀAqÀ CdUÀgÀ C° 55 ªÀµÀð , ªÀÄĹèA, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| a¢æ UÁæªÀÄ vÁ|| f|| ©ÃzÀgÀ EªÀ¼À C½AiÀĤUÉ DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CdÄð£À ªÉÄÃvÉæ a¢æ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C½AiÀĤUÉ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉéà ¸ÀÖ±ÉãÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÆUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11-04-2012 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀÄdAUÀgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ G;»jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ, AiÀÄÆ£ÉÊmÉqï EArAiÀÄ E£À±ÉÆÃgÉ£Àì PÀA¥À¤ ±ÁSÉ ©ÃzÀgÀ ¸Á|| ªÀÄ£É.£ÀA.18-2-383 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉAqÀgï ¥Àè¸ï ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA. PÉ.J38-PÉ-6964 EzÀgÀ C.Q.30,000=00 gÀÆ ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆÃlð CªÀgÀtzÀ°è ¦.¦ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ¤°è¹ PÉÆÃlð M¼ÀUÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀgÀÄ ¤°è¹zÀ ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À EgÀ°¯Áè. ¸ÀzÀj ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¢£ÁAPÀ 16-01-2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmɬÄAzÀ 1200 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2012 PÀ®A 498[J], 307 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11/04/2012 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠦æAiÀÄAPÁ UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G-ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄgÁzÀ DgÉÆæ 1] zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ 2] PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ §¸À¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ 3] ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ J®ègÀÄ eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÁUÀÄ PÉ®¸ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀz ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 11-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÀ «ÄµÀ£ï §UÉÎ «ZÁj¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀªÀ£ï ¨ÁgÀ »AzÉ EgÀĪÀ ZÀAzÀæºÁ¸ï mÁQÃd PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉ£Á¯ï ¥ÉÆ¯ï ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¥ÀªÀ£ï ¨ÁgÀ PÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ »A¢¤AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉJ.37J¸ï 4799 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀë£ÀvÀ¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À §®PÁ°£À QÃ®Ä ªÀÄvÀÄÛ »A§qÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½¸ÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ aQvÉì ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà §Ar ¦.J¸ï.L ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ ¢:11-04-2012 gÀAzÀÄ 08:30 ¦.JA. UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁ.ºÀjd£À ¸Á.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢: 11-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖV- ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ gÉÆÃr£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzï ¨ÁµÁ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ §½UÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð vÁ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.37/J¯ï-1526 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà PÀnÖªÀĤ ¸Á.PÀĵÀÖV JA¨ÁvÀ¤UÉ lPÀÌgÀÄ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DvÀ¤UÉ JqÀ §ÄdPÉÌ, JqÀ ªÀÄ®QUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÀ¼À°è UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ EzÉ. ²æà ªÉÊd£ÁxÀ ºÉZï.¹.45 J¸ï.ºÉZï.M. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 11-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉÃUËqÀ, ºÉƸÀªÀĤ, ªÀAiÀĸÀÄì 52 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀnÖ EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " PÀA¦èAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄä C½AiÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà a®ªÁqÀV, ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄgÀħgÀ NtÂ-PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-1315 £ÉÃzÀÝgÀ°è EAzÀÄ ¢:- 11-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ PÀA¦èUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «ÄvÀæ ¥sÁå«Ä° UÁqÀð£ï ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ«£À°è EzÀÝ MAzÀÄ ªÉÄÃPÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, £À£ÀUÉ PÉÊUÉ, ºÀuÉUÉ, PÁ°UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. §¸ÀªÀgÁd¤UÉ §® ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ PÉ£ÉßUÉ UÀzÀÝPÉÌ, JqÀ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. C¥ÀWÁvÀUÉÆAqÀ ªÉÄÃPÉAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. n.f. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಲಾಟರಿ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾ ಪೋನ ಮಾಡಿ 1, 37, 800/- ರೂ. ಗಳು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ರಾಜು ತಂದೆ ರಾಮು ರಾಠೋಡ ಸಾ:ತರಿತಾಂಡ ಭಂಕೂರ ತಾ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರವರು ನನ್ನ ಮೋಬೈಲ ನಂ 9901594480 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 01/04/2012 ರಂದು ಮೋಬೈಲ ನಂ 00923035777990 ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಟರಿ ಬಹುಮಾನ ರೂ 25,00,000=00 ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ನೀವು ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ರೂಪಾಯಿ 1,37,800=00 ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ನಾನು ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ ಭಂಕೂರನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 03-04-2012 ರಂದು ಖಾತೆ ನಂ 1) 20115181589 ರೂ 20,100/- 2] 31411922702 ರೂ 15,200/- 3] 32220923985 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ 22,500/- 4] 32219225012 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ 20,100/- ರೂ ಜಮಾ ಮಾಡಿರುತ್ತೆನೆ. ದಿನಾಂಕ: 05-04-2012 ರಂದು ಖಾತೆ ನಂ 1] 30701839059 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ 25,000/- 2] 31469368845 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ 10,000/- ಹಾಗೂ 3] 31733929154 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ 25,000/- ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1,37,800 =00 ರೂ ಜಮಾ ಮಾಡಿರುತ್ತೆನೆ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ 85,000/- ರೂ ಗಳು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 32219227950 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಶಯ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಗೋತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಖಾತೆದಾರರು ನನಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ರಾಜು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ : 38/2012 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.