Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, February 5, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-02-2019


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 05-02-2019

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 07/2019, PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-02-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆãÀªÀiÁä UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: §®ÆègÀ (eÉ) gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: §®ÆègÀ(eÉ) FvÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ §AzÀÄ §®ÆègÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ PÀÆædgÀ fÃ¥À¤AzÀ E½zÀÄ gÉÆÃqÀ zÁn §gÀĪÁUÀ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ»ÃAzÁæ JªÀiï.ºÉZï-26/©.¹-3073 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAxÀ vÀAzÉ ²ªÁf ¸Á: CA§®UÁAªÀ, vÁ: zÉUÀ®ÆgÀ, f: £ÁAzÉÃqÀ (JªÀiï.J¸ï) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á¯Áf EªÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¨Á¯ÁfUÉ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨Á¬ÄUÉ, ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀtÂÚUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨Á¯Áf ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè, PÀÆqÀ¯É ¨Á¯Áf EvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ G¸Áä¤AiÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀªÀÄä ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಬೇಮಳಖೇಡಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 11/2019, ಕಲಂ. 279 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಿಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ತಂದ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ವಾರಲ್ ವಯ: 62  ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಗೊಲ್ಲಾ, ಸಾ: ವಿಠಲಪೂರ ರವರ ಮಗನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ವಾರಲ್ ವಯ: 26 ವರ್ಷ, ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-56/ಹೆಚ್-2890 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಯನಗುಂದಿ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಚಿಂಚೋಳಿ-ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಚಾಂಗಲೇರಾ ಗ್ರಾಮದ .ಬಿ ಸಮೀಪ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ  ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರೋಡಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಆತನ ತಲೆಗೆ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 11/2019, PÀ®A. 3 & 7 E.¹ PÁAiÉÄÝ 1955 :-
¢£ÁAPÀ 03-02-2019 gÀAzÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀiÁUÀðªÁV §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ ªÀÄ»AzÁæ §Ä¯ÉgÉÆ ¦PÀ¥À UÀÆqÀì £ÀA. PÉJ-39/J-0145 £ÉÃzÀgÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÀÝw (¦.r.J¸ï) CrAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV CQÌ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¥ÉÆæÃ.r.J¸ï.¦ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àjòî£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ»AzÁæ §Ä¯ÉgÉÆ ¦PÀ¥À UÀÆqÀì £ÀA. PÉJ-39/J-0145 £ÉÃzÀÄÝ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt - ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃrUÉ §AzÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÉÊ ªÀiÁr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CzÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÀzÀj ¦PÀ¥À UÀÆqÀì £À°è K£ÀÄ ¯ÉÆÃqÀ EzÉ CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ EzÀgÀ°è CQÌAiÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ QëÃgÀ ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£É «Ä®Ì ¥ËqÀgÀ EzÉ CAvÀ w½¹zÁUÀ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¸À®Ä PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj ¦PÀ¥À UÀÆqÀì ZÁ®PÀ vÀqÀ§r¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ, DUÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CªÀ¤UÉ ¸ÀzÀj CQÌAiÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ «Ä®Ì ¥ËqÀgÀ §UÉÎ PÀÄ®APÀƵÀªÁV «ZÁj¹ F CQÌAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ «Ä®Ì ¥ËqÀgÀ J°èAzÀ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢¢AiÀiÁ CAvÀ PÉýzÁUÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¯ÉÆqÀ ªÀiÁrzÀÄÝ alÖUÀÄ¥Áà PÀqÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÁUÀ ¸ÀzÀj CQÌ ¯ÉÆÃr£À ªÀÄvÀÄÛ «Ä®Ì ¥ËqÀgÀ §UÉÎ CªÀ£ÀÄ ºÉýzÀ «µÀAiÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÉÆ°PÉ DUÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦PÀ¥À UÀÆqÀì ¯ÉÆÃqÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥sÀ vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¥sÁwªÀiÁ¥ÀÆgÀ alÖUÀÄ¥Áà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦PÀ¥À UÀÆqÀì£ÀÄß ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°ègÀĪÀ J¯Áè CQÌAiÀÄ ¥ÁQÃl ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è 50 PÉ.fAiÀÄ MlÄÖ 51 CQÌAiÀÄ ¥ÁQÃlUÀ½zÀÄÝ C.Q 71,000/- gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj CQÌAiÀÄÄ ««zsÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀrAiÀÄ°è ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ «vÀj¸ÀĪÀ CQÌ EgÀÄvÀÛªÉ, «Ä®Ì ¥ËqÀgÀ£À 1 PÉfAiÀÄ 2 ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 500 UÁæA. £À 20 ¥ÁPÉÃlUÀ½zÀÄÝ CªÀÅ £ÀªÀÄä E¯ÁSÉAiÀÄ ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀÅ¢®è, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ¤UÉ F CQÌ J°èAzÀ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý ºÁUÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥sÀ vÀAzÉ SÁeÁ «ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¥sÁwªÀiÁ¥ÀÆgÀ alÖUÀÄ¥Áà CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ alÖUÀÄ¥ÁàzÀ°è ªÁå¥ÁgÀ £ÀqɸÀĪÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, ¸Á: §UÀzÀ® FvÀ£ÀÄ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀÄPÁÌf ¸Á: F±ÀégÀ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ CQÌAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ w½¹zÀjAzÀ £Á£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ CA¨ÁzÁ¸À gÀªÀjUÉ ¨sÉÃnÖAiÀiÁzÁUÀ CA¨ÁzÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄPÁÌf gÀªÀgÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV ºÀÄ®¸ÀÆgÀzÀ°è£À £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥ÁzÀ¥Áà £ÀAdªÁqÉ gÀªÀgÀ CAUÀr¬ÄAzÀ CQÌ ºÁUÀÄ «Ä¯ïÌ ¥ËqÀgÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ w½¹zÀjAzÀ £Á£ÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀzÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥ÁzÀ¥Áà £ÀAdªÁqÉ gÀªÀgÀ CAUÀr¬ÄAzÀ ¨ÉƯÉgÉÆ ¦PÀ¥ï UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀzÀ°è CQÌ ºÁUÀÄ «Ä¯ïÌ ¥ËqÀgÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä alÖUÀÄ¥ÁàUÉ  vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ C.Q 5,00,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CQÌAiÀÄ C.Q 71,000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q 5,71,000/- gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ J®èªÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಮಂಠಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 08/2019, ಕಲಂ. 32, 34 ಕೆ.ಇ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 03-02-2019 ರಂದು ಇಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಚಂದರರೆಡ್ಡಿ ಬಾಳಪ್ಪನೋರ ಇವನ ಕಿರಾಣ ಅಂಗಡಿ ಪಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸರಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಅಂತ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಪಿಎಸ್ಐ ಮಂಠಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಇಲ್ಲಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಾಳಪ್ಪನೋರ ಇವರ ಅಂಗಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಚಂದರರೆಡ್ಡಿ ಬಾಳಪ್ಪನೋರ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ರೆಡ್ಡಿ, ಸಾ: ಇಲ್ಲಾಳ, ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಇತನು ಸದರಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತು ಬೀದಿ ದೀಪದ ಬೇಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಾರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರು ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ನಂತರ ಆತನ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಚೀಲ ಪರಿಶಿಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ತಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಸದರಿ ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸರಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಪತ್ರವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಜ ಪಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಸರಕಾರದ ಯಾವದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಪತ್ರವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಸರಾಯಿ ಚೀಲ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಅದರಲ್ಲಿ 1) 330 ಎಂ.ಎಲ್ ನ 11 ಕಿಂಗಫೀಶರ್ ಬೀರ ಬಾಟಲಗಳು ಅ.ಕಿ 770/- ರೂ., 2) 90 ಎಂ.ಎಲ್ ನ 22 ಓರಿಜಿನಲ್ ಚ್ವಾಯಿಸ್ ಸಾರಾಯಿ ರಟ್ಟಿ ಪೌಚಗಳು ಅ.ಕಿ 667/- ರೂ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು .ಕಿ 1437/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇದ್ದು, ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ತಾಬೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ದಿನಾಂಕ 04-02-2019 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.