Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, February 15, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-02-2013

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-02-2013

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/13 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14-02-2013 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠠²æêÀÄw PÀ®à£Á UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà PÀ£ÀPÀlÖ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ GB ªÀÄ£É PÀ®¸À ¸ÁB GqÀ¨Á¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ  ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32 DgÀ-9177 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è£À PÀ§Äâ £ÁgÀAeÁ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉUÉ ºÁQzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃVzÀgÀÄ.   »ÃVgÀĪÀ°è gÁwæ CAzÁdÄ 2010 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ vÀÄPÀÌ¥Áà EªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ZÀAzÀæ¥Áà EªÀ¤UÉ ¤uÁð PÉ. E. ©. ºÀwÛgÀ ¤Ãj£À mÁQ ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁV §ºÀ¼À ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ 108 CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝªÉ CAvÁ w½¹zÀjAzÀ. ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ  gÁwæ CAzÁdÄ 0945 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà EªÀjUÉ ¨Á¬ÄAiÀÄ §®UÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® PÉüÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®PÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆüPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®PÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀ ¹ÜÃwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ZÀQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAzÁdÄ gÁwæ 1010 UÀAmÉUÉ £À£Àß UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà EªÀgÀÄ ªÀÄÈ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß UÀAqÀ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß ªÀÄ£ÁßJSÉýîUÉ ºÉÆÃV gÁwæ ªÀÄgÀ½ £ÀªÀÄÆäjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/13 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/02/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥Ánî ¸Á: rVÎ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉý §gɹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ rVÎ ²ªÁgÀzÀ°è MlÄÖ 15 JPÀÌgÉ ºÉÆî EzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ  ªÀµÀð ºÉÆî G¼ÀĪÉÄUÁV vÁ£ÀÄ r¹¹ ¨ÁåAPÀ ©ÃzÀgÀ£À°è ºÉÆîzÀ ªÉÄ¯É ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄ MAzÀÄ ªÀÄ»ÃAzÁæ PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀgÀ¥ÀAZÀ 575 rL mÁæöåPÀÖgÀ Rj¢ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA PÉ.J 38 n 2535 ºÁUÀÄ ZÉ¹ì £ÀA J£ï.J.J¯ï.07842 ªÀÄvÀÄÛ EAfãÀ £ÀA J£ï.J.J¯ï.07842 £ÉzÀÄÝ Rj¢ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ Rj¢ªÀiÁrzÁV¤AzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÉÄ¯É ZÁAqÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EªÀ¤UÉ ZÁ®PÀ PÉî¸ÀPÉÌ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ¢AzÀ ¢£À«r ºÉÆîzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr gÁwæ mÁæöåPÀÖgÀ vÀ£Àß ±ÉrØ£À ºÀwÛgÀ ¤°è¹ gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É.      »ÃVgÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 08/02/2013 gÀAzÀÄ PÀÆqÁ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ vÀUÀqÀzÀ ±ÉrØ£À ºÀwÛÃgÀ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀ£ÀÄ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 09/02/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀUÀqÀzÀ ±ÉrØ£À ºÀwÛÃgÀ ºÉÆÃV £ÉÆrzÁUÀÀ C°è mÁæöåPÀÖgÀ ºÉqï EgÀ°®è F §UÉÎ vÀ£Àß ºÁUÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À £ËPÀj ªÀÄ£ÀĵÀågÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt gÁoÉÆÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄUÉãÀÄ UÉÆwÛ®è CAvÁ w½¹zÀgÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ MAiÀÄÄÝ ¤°è¹gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ wýzÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ²ªÁgÀ ºÁUÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ HgÀÄUÀ¼À ²ªÁgÀzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃqÀ®Ä  mÁæöåPÀÖgÀ ¥ÀvÉÛ ºÀvÀÛzÉ EgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/13 PÀ®A 504, 506,307 eÉÆvÉ 34  L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/02/2013 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀÄ.J®.¹ EzÉ JAzÀÄ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃUÉUÉ £Á£ÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ¤Ãr C°è JªÀÄ.J®.¹ ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CgÀÄt vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ 23 eÁåw J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÁ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨ÁªÀV gÀªÀgÀ «ªÀgÀªÁzÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä NuÉAiÀÄ ¸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ AiÉÄøÀÄzÁ¸À FPÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ F §UÉÎ §UÀzÀ¯ï ¥ÉÆð¸À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ PÉÆlð «ZÁgÀuÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.  »VgÀĪÀ°è  ¢£ÁAPÀ 13/02/2013 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj J¸ÀÄzÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀæPÁ±À PÀÄAmÉ£ÉÆÃgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÀA¢ PÉƬÄÝzÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ ºÁUÀÄ PÀÄ®¸ÀÛ gÁzÀ ±ÉgÀt¥Áà ¨Á«zÉÆrØ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÁ±À£À ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV AiÉÄøÀÄzÁ¸À¤UÉ ºÀA¢AiÀÄ ªÀiÁA¸À £ÀªÀÄUÀÆ ¸Àé®à PÉÆrj CAvÁ PÉýzÁUÀ 1) AiÉÄøÀÄzÁ¸À vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà 2) ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà  3) ±ÁAvÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà PÀÄAmÉ£ÉÆÃgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀ¼É dUÀ¼ÀzÀ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ £À£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»ÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è  CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¥À¥ÀÄà ºÁUÀÄ ±ÁAvÀ¥Áà £À£ÀUÉ MÀwÛ »rzÀgÀÄ AiÉÄøÀÄzÁ¸À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ¯É¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ ºÁUÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå¨ÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯ÉèªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 02/13 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 14-02-2013 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÀvÀߪÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ºÁ¸ÀUÉÆAqÁ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw J¸ï.n.UÉÆAqÁ G;PÉÆ° PÉ®¸À ¸Á;£ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ vÁ;f;©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà ºÁ¸ÀUÉÆAqÁ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw J¸ï.n.UÉÆAqÁ G;PÉÆ° PÉ®¸À FvÀ£ÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ PÉÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÁUÀ®UÉÆÃl f¯ÉèUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É £À£Àß UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw FvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ Vj PÁA¥ÉèÃPÀìzÀ°ègÀĪÀ J¸ï.J Jeɤì CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ £Á£ÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀzÀj £À£Àß UÀAqÀ ¤£Éß gÁwæ UÀÄ®§UÁð ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀ®Ä ªÁºÀ£À ¸ËPÁAiÀÄð EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.  CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w


 

ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀ AiÀıÀ¹é PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ

1 mÁæPÀÖgï EAd£ï ªÀÄvÀÄÛ 10 mÁæPÀÖgï mÁæ° PÀ¼ÀîgÀ §AzsÀ£À


 

    ¢£ÁAPÀ : 11/2/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3.00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À »gÉPÉÆmÉßPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄtÚ, 25 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À EªÀgÀÄ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖj£À mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ¢£Á®Æ ©qÀĪÀAvÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è ©mÁÖUÀ ¢£ÁAPÀ : 20/01/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ : 21/01/13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 45,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀĪÀgÉUÀÆ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÀ HgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀÄUÀ¼É®èªÀÅUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤r «ZÁj¸À¯ÁV J°èAiÀÄÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀzÀ PÁgÀt «¼ÀA§ ªÀiÁr zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2013 PÀ®A 379 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ªÉÄîÌAqÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ¦.¹. 248 «PÀæªÀĹAºÀgÉrØ, ¦.¹. 396 zÁåªÀÄtÚ, EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è vÀAqÀªÉÇAzÀ£ÀÄß gÀa¹ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðPÉÌ £ÉëĸÀ¯ÁVvÀÄÛ. ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 13/2/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£À«-¹AzÀ£ÀÆgÀÄ gÁdå ºÉzÁÝj ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ ¸ÀÄzsÁPÀgï CUÉÆæà UÁågÉÃeï ºÀwÛgÀ D¸Á«ÄUÀ½§âgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀªÉÇAzÀ£ÀÄß mÁæ° ¸ÀªÉÄÃvÀ eÉÆÃgÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¤°è¸À®Ä ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃrzÁUÀÆå ¤°è¸ÀzÉà vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀqÀ¯ÁV ¨É£ÀÄß ºÀwÛ mÁæöåPÀÖgÀUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï CqÀØ ºÁQ ¤°è¹ «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1] £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀÄ®èAiÀÄå, 26 ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ZɼÀÆîgÀ PÁåA¥ï ºÁ.ªÀ. zÉëPÁåA¥ï PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ mÁæöåPÀÖgï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ w½¹zÀÄÝ DvÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ 2] ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà, 26 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ qÉæöʪÀgï ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀÄUÀ½UÉ mÁæöåPÀÖgÀ AiÀiÁgÀzÀÄ ? CzÀgÀ §UÉÎ zÁR¯ÉUÀ½zÀÝ°è ºÁdgÀ¥Àr¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÉUÀ½gÀĪÀ¢®è ªÀÄvÀÄÛ r.J¯ï. PÀÆqÀ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ w½¸À¯ÁV ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀj§âgÀ£ÀÄß mÁæöåPÀÖgï ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. ¢Ã¥ÀPï Dgï ¨sÀƸÀgÉrØ EªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.

    ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß «ªÀgÀªÁV ¥Àæ²ß¸À¯ÁV vÁ«§âgÀÆ PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£ÀªÀgÁVzÀÄÝ ¢üÃrüÃgï ²æêÀÄAvÀgÁUÀ¨ÉÃPÉA§À D¸ÉUÁV ªÀÄvÀÄÛ LµÁgÁ«Ä fêÀ£À £ÉqɬĸÀĪÀ RAiÀiÁ°UÉ M¼ÀUÁV PÀ¼ÉzÀ 6-7 wAUÀ½¤AzÀ PÉÆ¥Àà¼À, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¼Áîj f¯ÉèUÀ¼À PÁgÀlV, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ªÀiÁ£À«, ¹gÀÄUÀÄ¥Àà, PÀA¦è, ªÀÄwÛvÀgÀ PÀqÉUÉ gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©lÖAvÀºÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæ°UÀ¼À£ÀÄß gÁwæ ªÉÃ¼É PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr ««zsÉqÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ MlÄÖ 17 mÁæ°UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ EAf£ï MAzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÁÝV vÀªÀÄä ¸Àé-RĶ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CªÀgÀ ºÉýPÉUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV EzÀĪÀgÉUÉ MAzÀÄ EAf£ï ºÁUÀÆ 10 mÁæ°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À C.Q. 15 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. E£ÀÆß EªÀjAzÀ 7 mÁæöåPÀÖgÀ mÁæ°UÀ¼À£ÀÄß ««zsÉqÉUÀ½AzÀ CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ¥Àr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ.

    ªÀiÁ£Àå ²æà J¸ï.©. ©¸Àß½î f¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ªÀiÁ£Àå ²æà «ÃgÉñÀ ¨É¼ÀªÀr r.J¸ï.¦.¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ²æà ²æÃzsÀgÀ zÉÆrØ ¹.¦.L.ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ªÀiÁ£Àå ²æà ¢Ã¥ÀPï Dgï.¨sÀƸÀgÀrØ ¦.J¸ï.L. ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ «PÀæªÀĹAºÀgÉrØ ¦¹-248, zÁåªÀÄtÚ ¦¹-396, zÉêÀgÁd ¦¹-616, ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦¹-452, ªÀÄÄzÀÄÝgÀAUÀgÁªï ºÉZï.¹. 53, PÉ. ¸ÀÆUÀ¥Àà ¦¹-305, DzÀAiÀÄå ¦¹-67 gÀªÀgÀÄ F ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼À PÁAiÀÄðzÀ §UÉÎ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ªÉÄZÀÄÑUÉ ªÀåPÀÛ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ F §UÉÎ £ÀUÀzÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀĪÀzÁV WÉÆö¹gÀÄvÁÛgÉ.


 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄtÚ ¸Á: »gÉPÉÆmÉßPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖj£À mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ¢£Á®Ä ©qÀĪÀAvÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è ©mÁÖUÀ ¢£ÁAPÀ: 20.01.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.01.2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°èAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ CzÀgÉ £ÀªÀÄä mÁæ°AiÀÄÄ ¹UÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ: 11.02.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2013 PÀ®A: 379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ:-14-02-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw|| ºÀjd£À, G|| PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| ºÀjd£ÀªÁqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj £ÁUÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÌtÚ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð,eÁw|| ºÀjd£À G|| PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| ºÀjd£ÀªÁqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀÝ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, FPÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ Kqïì gÉÆÃUÀ«zÀÄÝ, CzÀgÀ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä 3 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ, C®èzÉà FPÉUÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¤±ÀQÛAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ Kqïæ gÉÆÃUÀ¢AzÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°è ªÀÄ®VzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀi EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 04/2013 PÀ®A: 174 ¹,Dgï,¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                    

PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ;13-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ9-30 UÀAmÉUÉ ¸ÁºÀÄ¯ï ºÀ«ÄÃzï vÀAzÉ ¸ÀįÁÛ£ï UÀ¤ ¸Á:AiÀiÁzÀªÀ £ÀUÀgÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¨sÁ ªÉÄÊzÀ PÀÆr vÀªÀÄä QgÁt CAUÀÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ CAUÀrAiÀÄ »A¢£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ;14-02-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ¸É®Ögï ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjà ±À§ÝªÁUÀĪÁUÀ PÀÆqÀ¯Éà ¸É®Ögï vÉUÉzÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¨sÁ ªÉÄÊzÀ PÀÆr £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀgÀ°è ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀÄÄvÀÄðeÁ R¢æ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ¨ï ¸Á¨ï ¸Á: 1 £Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¹Ûç gÁªÀÄÄ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà vÀ«Ä¼ÀÄ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ¸Á: E§âgÀÆ 1 £Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¤ªÀÄä CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀÄÄvÀÄðeÁ R¢æ FvÀ£À£ÀÄß ©ÃUÀ ªÀÄÄjAiÀÄ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ gÁqï£ÉÆA¢UÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹gÀÄvÉÛÃ£É F §UÉÎ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¸ÁºÀÄ¯ï ºÀ«ÄÃzï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 15/2013 PÀ®A,457,380,511 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

  ¢£ÁAPÀ;12-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ;13-02-2013 gÀ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÉ.¦.¹ ªÉÄãï UÉÃmï ªÀÄÄA¢£À vÀªÀÄä ¥Á£ï©ÃqÁ CAUÀrAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 1) 10 ¥ÁPÉÃmï UÉÆïïØ ¥sÉèÃPï ¹UÀgÉÃmï C.Q.500/- gÀÆ 2) 5 ¥ÁPÉÃmï UÉÆïïØ ¥sÉèÃPï QAUï ¸ÉÊeï ¹UÀgÉÃmï C.Q.300/- 3) 10 ¥ÁPÉÃmï ©æ¸ÁÖ¯ï ¹UÀgÉÃmï C.Q.400/- gÀÆ. 4) 5 £ÁvÀð¥ÉÆÃ¯ï ¹UÀgÉÃmï ¥ÁPÉÃmï C.Q.200/0 gÀÆ. 5) 5 ¨ÁèPï ¹UÀgÉÃmï ¥ÁPÉÃmï C.Q.300/- gÀÆ. 6) 2 §AqÀ¯ï ¥Á¯É𠩸ÉÌÃmï C.Q. 200/- gÀÆ 7) 2 zÉÆqÀØ §AqÀ¯ï ¥Á¯ÉÃ𠩸ÉÌÃmï C.Q.450/- gÀÆ 8) 3 ¥ÁPÉÃmï UÉÆêÁ UÀÄlSÁ C.Q.700/- 9) 6 ¥ÁPÉÃmï »ÃgÁ UÀÄoÀSÁ C.Q.240/- gÀÆ. 10) 2 ¥ÁPÉÃmï «ªÀįï UÀÄoÀSÁ C.Q.480/- gÀÆ. 11) 3 ¥ÁSÉÃmï ¸ÁÖgï UÀÄoÀSÁ C.Q.600/- 12) 1 ¥ÁPÉÃmï Dgï.JA.r UÀÄoÀSÁ C.Q.600/- gÀÆ 13) 400/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ 5,370/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ²æà ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ ¨sÉÆÃd¥Àà ªÀAiÀÄ; 60 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt G: ¥Á£ï ©ÃqÁ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¸ÀÆUÀÆgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14.02.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 16/2013 PÀ®A 457,380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

¢£ÁAPÀ; 10-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ; 11-02-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÉ.¦.¹ ªÉÄãï UÉÃmï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀªÀÄä ¸Àé¥Áß ¨Ágï ±Á¥ï ªÀÄÄA¢£À ¸É®Ögï ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¸É®Ögï vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV 1) 8,00/- gÀÆ a®ègÉà ºÀt 2) 48 PÁélðgï ¨Ál°UÀ½zÀÝ MAzÀÄ ¨ÁPïÖ Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì C.Q.2200/- gÀÆ 3) JA.¹.«¹ÌAiÀÄ 01 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál° C.Q.210/- gÀÆ 4) N.n «¹ÌAiÀÄ 02 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ. C.Q.116/- gÀÆ 5) £ÁPï Omï ©ÃAiÀÄgï 02 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.200/- gÀÆ F jÃwAiÀiÁV MlÄÖ MlÄÖ C.Q.3,526/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 14.02.2013 gÀAzÀÄ ²æà gÁdÄ¢Ýãï vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï ªÀAiÀÄ; 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ¸Àé¥Áß ¨Ágï ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á: L.©.gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 17/2013 PÀ®A 457,380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

¢£ÁAPÀ;12-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ;13-02-2013 gÀ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 1 £Éà PÁæ¹£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä d£ÀgÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgï CAUÀrAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 1) 7000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ UÉÆêÁ .¹vÁgÁ,Dgï.JA.r. ¸ÁÖgï UÀÄoÀPÁ 2) 3000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ UÉÆïïØ ¥sÉèÃPï, ©æ¸ÁÖ¯ï, £ÁvÀð¥ÉÆÃ¯ï ¹UÀgÉÃmï ¥ÁPÉÃlÄUÀ¼ÀÄ. 3) MlÄÖ 50000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 2 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï F jÃwAiÀiÁV MlÄÖ MlÄÖ C.Q.15,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 14.02.2013 gÀAzÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï vÀAzÉ §¸ÀUÀÄAqÀ¥Àà ªÀAiÀÄ; 49 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 18/2013 PÀ®A 457,380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.02.2013 gÀAzÀÄ 70 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರತಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ರವಿಗೌಡ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ಹಲಗಡ್ಲಾ ತಾ||ಜೇವರ್ಗಿ ರವರು  ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ರಾಜುಗೌಡ ಟಿಪ್ಪರ ನಂ ಕೆಎ-32 ಬಿ-4180 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಚಾಲಕನಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:14-02-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಜುಗೌಡ ಇತನು ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿಗೆ  ಮುರುಮ ಹೊಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಟಿಪ್ಪರ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಖಣದಾಳ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಂ: ಕೆಎ-38 ಎಫ್.-575 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಿಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟ್ಟಿಪ್ಪರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜುಗೌಡ ಇತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಅರಣುಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ 3 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ  ಶ್ರೀ ರವಿಗೌಡ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ: 19/2013 ಕಲಂ, 279, 337, 338 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:13-02-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶೇಖ ಖಬಲಾ ಇವರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-32 ಇಬಿ-2346 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕ ಪೊಸ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಸಾಮಿಯಾನದ ಕಿರಾಯಿ ಕೊಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಿಜಬಾ ನಗರ 2 ನೇ ಕ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಿಯತ್ರಂಣ ತಪ್ಪಿ ಸ್ಕೀಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದುರಿಂದ ಶೇಖ ಖಬಲಾ ಇತನಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಅಬಜನಖಾನ ತಂದೆ ಅಬ್ಬಾಸ ಖಾನ ಸಾ:ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮಿಸಬಾ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 96/2013 ಕಲಂ, 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಕಮಲಾಫೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ದಿನಾಂಕ:14/02/2013 ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6-00 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು, ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 13500-00 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ರವಿ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಸಾ|| ಬಾಚನಾಳ ತಾ||ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ;12/2013 ಕಲಂ. 457,380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.