Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, December 10, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ.ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಗುಲಾಬಚಂದ ಕಿವುಡೆ, ಸಾ|| ಚಕ್ರಕಟ್ಟಾ ಗಾಜೀಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾವು ದಿನಾಂಕ:08-12-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿ ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆವೆ. ದಿನಾಂಕ:09-12-2012 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 25,000/- ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1,01,400/- ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:131/2012 ಕಲಂ, 457, 380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
              ²æêÀÄw. ¸Á¤ÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ AiÀÄƸÀÆ¥sï SÁ£ï, 22 ªÀµÀð, G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: CgÀ¨ïªÉƺÀ¯Áè, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FUÉÎ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ AiÀÄƸÀÆ¥sï SÁ£ï vÀAzÉ ªÉƺÀäzï ¤¸ÁgÀSÁ£ï , 30 ªÀµÀð, G:¨Éæqï ªÀiÁgÀĪÀzÀÄ, ¸Á:CgÀ¨ï ªÉƺÀ¯Áè, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÀÄÝ,2 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è U˹ÃAiÀiÁ FPÉAiÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¹zÀÄÝ PÀÄrzÀÄ ¢£Á®Æ UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ,C®èzÉ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ  QgÀÄPÀļÀ PÉÆlqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ CzÉ. ¢£ÁAPÀ: 02.12.2012 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄÄ »ÃUÉ ªÀiÁrzÀgÉ,ºÉÃUÉ CAvÁ PÉýzÀÝjAzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ F «µÀAiÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¹zÀgÉ, ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆgÀj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2012 PÀ®A: 498(J), 323, 504, 506 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                ¢£ÁAPÀ: 09/12/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ eÁªÀ 0400  UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀÄUÉÆÃmï UÁæªÀÄ  zÉêÉAzÀæ¥Àà @ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁmÉïï 45 ªÀµÀð G-læöåPÀÖgï qÉæöʪÀgï eÁ-PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á-ªÀÄÄzÀÄUÉÆÃmï  FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà 11 ªÀµÀð eÁ-PÀ¨ÉâÃgÀ G-«zÁåyð ¸Á-ªÀÄÄzÀÄUÉÆÃmï  FvÀ£ÀÄ  ªÀÄ°VPÉÆArgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ «µÀ ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ ºÀuÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ PÀaÑzÀÝjAzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è £ÉÆgÉ §A¢zÀÝ£ÀÄ PÀAqÀÄ, ªÀÄUÀ£ÀÄ JzÀÄÝ vÀÀ£Àß §® ºÀuÉUÉ K£ÉÆà PÀaÑzÉ CAvÁ w½¸À¯ÁV, ¸ÀzÀj DvÀ£À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ J®èªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ  ¨É½UÀÎ 0600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA-24/2012 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
     gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                         ¢£ÁAPÀ 06-12-12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĺÉñï vÀAzÉ ¸ÁAiÀiÁ¯ï §AqÉÆÃgÀ 18 ªÀµÀð eÁw ©¹ ¸Á: zÉÆlè¥À°è vÁ: vÁAqÉÆÃgÀ f:gÀAUÀgÉrØ gÁdå: DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ C¤¸ï ªÀĺÀäzï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¸À¦ü 30 ªÀµÀð ¸Á: vÁAqÉÆÃgÀ f¯Áè gÀAUÀgÉrØ gÁdå DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ vÁAqÉÆÃgÀ ¤AzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ¥À¹ð PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¨É¼ÀUÁ«UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀ£À¸Á« PÁæ¸À §¸À¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 07-12-12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 4-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ¯Áj £ÀA. J.¦.21/JPÀì-6635 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C¤¸ï ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸À¦ü vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ£À¸Á« PÁæ¸À §¸À ¤¯ÁÞtzÀ ©°ØAUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ©°ØAUï ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄÆ ¸ÀºÀ dPÀÌUÉÆArzÀÄÝ ¸À¢æ C¥ÀWÁvÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/12 PÀ®A.279,L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀ¯Áä° ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 12-10-163 ¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ J£ï, ¸Áéw 24 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 09.12.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄ£À: ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè C®è°è ºÀÄqÀPÁqÀ¯ÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2012 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ: 09.12.2012 gÀAzÀÄ ºÀ¼É C±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ §AiÀÄ®Ä eÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  2 ºÀÄAdUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀnÖ PÉÆý ¥ÀAzÀå dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¨Ééü «. ªÁ¯ÉÃPÁgÀ ¦.J¸ï.L. [PÁ&¸ÀÄ] ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä UÀAUÁgÁAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ ªÀAiÀiÁ:25 ªÀµÀð eÁ:PÉÆgÀªÀgÀÄ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:d¯Á® £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ 7 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ , CªÀjAzÀ 2 ºÀÄAd 1000/-, £ÀUÀzÀÄ ºÀt  2375/- ºÁUÀÆ 3 ªÉƨÉʯï 1000/- gÀÆ. £ÉzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §ªÀÄzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2012 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  10.12.2012 gÀAzÀÄ 117 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  22,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-12-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-12-2012

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 20/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¨ÉãÀaÃAZÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ ¨ÉãÀaAZÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ 6-7 wAUÀ½£À »AzÉ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹zÀgÀÆ PÀÆqÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀ°®è »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 08-12-2012 gÀAzÀÄ ±ÀgÀt¥Áà EªÀgÀÄ ºÉÆÃmÉÖ ¨ÉÃ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÉƼÀPÁ®Ä £ÉÆêÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ OµÀ¢ü ªÀÄvÀÄÛ 7-8 ªÀiÁvÀæUÀ¼ÀÄ NªÉÄä¯É vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ vÀ¯É ¸ÀÄwÛ £É®PÉÌ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯ÁèªÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 280/2012 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÁzÀ gÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ CdÄð£ÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: PÉƼÁgÀ(©) EªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ CPÀëvÁ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 4 ªÀµÀð, ¸Á: PÉƼÁgÀ(©) EªÀ¼ÀÄ PÉƼÁgÀ(PÉ) ¢AzÀ PÉƼÁgÀ(©) PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÉƼÁgÀ(PÉ) gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CPÀëvÁ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ CPÀëvÁ EPÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §® ¸ÉÆAlPÉÌ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ©ÃzÀgï ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ zÁR°¹zÁUÀ CPÀëvÁ EPÉAiÀÄÄ aQvÉìAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 09-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2012 PÀ®A 317 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà §£Àß½î eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð, G: ¸ÀAZÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ PÉJ¸ïCgïn¹ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 2 ¬ÄAzÀ gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉV£À ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæPÀ PÀvÀðªÀå ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n,.¹. §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤ªÀð»¸ÀĪÁUÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß CAzÁdÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À ªÀAiÀĹì£À MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV vÉÆÃgÉzÀÄ ©qÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-12-12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ªÀÄ»AzÀæPÀgï ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ¨sÁªÀ¸Ágï PÀëwæÃAiÀÄ, ¸Á: ºÀ®§UÁð EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw ºÁUÀÆ ªÀiÁgÀÄw EªÀgÀ mÉAmï ºË¸À£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¢°Ã¥À vÀAzÉ AiÉÄñÀ¥Áà EªÀj§âgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è DgÉÆæ ªÀiÁfÃzÀ vÀAzÉ ªÀÄfÃzÀ«ÄAiÀiÁå CvÁÛgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ-38/6725 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: d£ÀªÁqÁ EvÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄgÀR¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV mÉAmï ºË¸À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ d£ÀªÁqÁ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄqÀ ±ÉÃ¥sÀqÀð ±Á¯É zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É vÀVΣÀ°è DmÉÆêÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¥Àæ¢Ã¥À EvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ JqÀUÁ°£À vÉÆqÉUÉ, ¸ÉÆAlzÀ JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ, §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-12-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 224/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀȵÁÚ vÀAzÉ ¥Àæ¢Ã¥À ¨sÉÆøÉè ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀªÁr, ¸ÀzÀå: ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ mÁmÁ ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-39/JA-0778 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤°è¹ C°èAzÀ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ UÁæªÀÄ UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀªÁrUÉ ºÉÆÃV §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj mÁmÁ ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À EgÀ°è®, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÀÄqÀÄPÁqÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÁzÀ ¥ÁgÀ§vÀ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁwæ 3 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà fÃ¥À ZÁ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ C.Q. 2,34,000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ, EAf£À £ÀA. 947J¸ï¦28fngÀhÄqï871692, ZÉ¹ì £ÀA. ZÉ¹ì £ÀA. 421056fngÀhÄqï934690 EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-12-2012 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಭಾಗ ಗಂಡ ಶಂಕರ ಕಲ್ಲೂರ ಸಾ|| ಹಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮ ರವರು ನಾವು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ದಿನಾಂಕ:07-12-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ತೊಗರಿ ಬಡಿಯಲು ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಮನೆಯ  ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿದ್ದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಅಲಮಾರಿ ತೆರೆದಿತ್ತು. ಅಲಮಾರಿಯ ಶೇಫ ಲಾಕರ ಮುರಿದಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ  ಆಭರಣಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು47, 000/- ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವವುಗಳು  ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:105/2012 ಕಲಂ, 454, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಮುಧೋಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಮಧು ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ವ|| 18  ಜಾ|| ಕುರುಬರ ಸಾ|| ಹುಲಿಗುಂಡಂ ಇತನು ತನ್ನ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೊಂಡು ಹುಲಿಗುಂಡಂ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಯಾದಗಿರಿ ಕೊಡಂಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾದಗಿರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡಂಗಲ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಟ್ಯಾಂಕರ ನಂ. ಎಮ್.ಹೆಚ್- 04/ಡಿ.ಕೆ- 3027 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ದಶರಥ ಯಾದವ ಇತನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಧು ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಇವನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದಾಗ ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಆತನ ತಾಯಿಯಾದ ಬಿಚ್ಚಮ್ಮಾ ಗಂಡ ನರಸಪ್ಪಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 154/2012 ಕಲಂ, 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.