Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, June 17, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-            

  
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

     ¢£ÁAPÀ-17-06-2014 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmÉUÉ DPÀ¼ÀPÀÄA¦ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ ªÉAPÀlgÁªÀÅ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°GqÉzÀªÀgÀUÀÄqÀØ ºÀwÛgÀ  ªÀiÁ£Àå ²æà ºÉZï.gÁªÀÄÄ®Ä J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV CPÀæªÀÄ PÉƽ ¥ÀAzÀå DlzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ  DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 48 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉà 02 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 02 fêÀAvÀPÉƽUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 4380/gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉÉ  eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß  54/2014 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæöÌgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ: 16-06-2014 ರಂದು 1830 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪಿಸಿ – 580 ರವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಂ. 142/2014 ನೇದ್ದನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 28, ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 33 ನೇದ್ದನ್ನು  DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «gÉñÀ vÀAzÉ ¢.«oÀ¯ï, ¸Á: ¹n mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2) fAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¢.£ÀgÀ¸À¥Àà, 49 ªÀµÀð, G: eɸÁÌA £ËPÀgÀ, ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 3) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ »ÃgÁf gÁªï, 34 ªÀµÀð, G: ªÁå¥ÀgÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 12-9-64, ¹AiÀÄvÀ¯Á¨ï, ºÉƸÀ ªÀiÁåzÀgÀªÁr, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. 4) ¸ÀÄgÉÃAzÀæ gÁªï vÀAzÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ gÁªï, 44 ªÀµÀð, G: SÁ¸ÀV £ËPÀgÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 4-4-223/1, ¸ÀvÀå£ÁxÀ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ಆರೋಪಿ ನಂ. 01 ಈತನ ತಂದೆಯು ಆರೋಪಿ ನಂ. 02 ಇವರಿಗೆ ಜಿ.ಪಿ. ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಆರೋಪಿ ನಂ. 02 ಈತನು ಸದರಿ ಪ್ಲಾಟ್ ನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಕಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ¦üAiÀiÁ¢ð ²æêÀÄw §¸ÀªÀgÁeÉñÀéj UÀAqÀ ®QëöäPÁAvÀ, ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð, G: SÁ¸ÀV ²PÀëQ, ¸Á: gÁA¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ .ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಸದರಿ ಪ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುಲು ಹೋದಾಗ ಪ್ಲಾಟ್ .ಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು .ಸಿ ತೆಗೆಸಲು ಹೋದಾಗ ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 33 ನೇದ್ದು ಆರೋಪಿ ನಂ. 01 ಈತನು ಆರೋಪಿ ನಂ. 03 ರವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಆರೋಪಿ ನಂ. 03 ಈತನು ಆರೋಪಿ ನಂ. 04 ರವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಮೋಸದಿಂದ ಪ್ಲಾಟನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮೋಸದಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 99/2014 ಕಲಂ: 420 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.06.2014 gÀAzÀÄ 92  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  12,800/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-06-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-06-2014

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 12/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ gÁA¥ÀÆgÉ EvÀ£ÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 16-06-2014 gÀAzÀÄ ¢£À«r CwAiÀiÁV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ gÁwæ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 16, 17-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è Hj£À gÀªÉÄñÀ ®ªÀmÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ gÁA¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgï AiÀÄÄ.rDgï £ÀA. 04/2014, PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ gÀ« ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: gÁdVÃgÁ gÀªÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ QjQj ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DUÁUÀ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ NqÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 14-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ QjQj ªÀiÁr K£ÀÄ ºÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, gÁwæ ªÀÄ¼É §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀºÀ ºÉÆgÀUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ºÉÆÃVgÀĪÀÅ¢¯Áè, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 15-06-2014 gÀAzÀÄ HgÀ°è d£ÀgÀÄ Hj£À ²ªÀgÁd ¥ÁAZÁ¼À gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ VqÀPÉÌ AiÀiÁgÉÆà ¥sÁ¹ ºÁQPÉÆArzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁvÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉAzÀÄ UÉÆvÁÛV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä CvÉÛ J®èªÀiÁä ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ eÉÆÃvÀÄ ©¢ÝvÀÄÛ ºÁUÀÆ DvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2014, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-06-2014 gÀAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-39/JªÀiï-0680 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁd PÉÃj, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁ®ºÀ½î(PÉ) EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj PÁj£À°è ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà UÀAUÀ±ÉnÖ ¸Á: ºÁ®ºÀ½î(PÉ) EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÁ®ºÀ½î(PÉ) UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ - ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ £Ë¨ÁzÀ gÉʯÉé UÉÃl ¸À«ÄÃ¥À PÁj£À »A¨sÁUÀzÀ mÉÊgÀÄ MqÉzÀÄ PÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢ vÀVΣÀ°è GgÀĽ ©zÁÝUÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ EªÀgÀ ºÀuÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ, vɯÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ ªÉƼÀ PÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ & JqÀ vÉÆÃqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ & PÁgÀ ZÁ®PÀ UÀÄAqÀ¥Àà£À ºÀuÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀ, gÀPÀÛ UÁAiÀÄ & §®UÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà UÀAUÀ±ÉnÖ, ªÀAiÀÄ 82 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÁ®ºÀ½î(PÉ). vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ UÀAUÀ±ÉnÖ, ªÀAiÀÄ 53 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÁ®ºÀ½î(PÉ), ¸ÀzÀå: ²ªÀ£ÀUÀgÀ(zÀQët), ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. .

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2014, PÀ®A 32, 34, 36(©) PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-06-2014 gÀAzÀÄ gÀWÀÄ«ÃgÀ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉ ¹§âA¢AiÉÆAUÉ PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ MAzÀÄ lAlA DmÉÆ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CzÀPÉÌ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä lAlAzÀ°è 1) AiÀÄÄ.J¸ï «¶Ì 180 JA.J¯ï £À 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÆ MlÄÖ gÀÆ¥Á¬Ä 2318.40/-  (MAzÀgÀ ¨É¯É 48.30), 2) N®Ø lªÀgÀ£ï «¶Ì 180 JA.J¯ï £À 24 ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ MlÄÖ gÀÆ¥Á¬Ä 358.64/- (MAzÀgÀ ¨É¯É 56.61) ¸ÀgÁ¬Ä ¹QÌzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ §rUÉ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ), 2) CAPÀıÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ¸ÉÊzÀÄ£À ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ), 3) ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀÄAmÉ ¸Á¬Ä PÀÈ¥Á ªÉÊ£À ±Á¥À ªÀiÁ°PÀ ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀjUÉ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁ°ÌAiÀÄ ¸Á¬Ä PÀÈ¥Á ªÉÊ£À ±Á¥À ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀÄAmÉ gÀªÀgÀ CAUÀr¬ÄAzÀ Rj¢¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV lAlAzÀ°è ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ lAlA£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀįÁè°AUÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁªÀå²æà ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-3821 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀįÁè°AUÀ PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ £Ë¨ÁzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CªÀgÀ UÁæªÀĪÁzÀ E¸ÁèªÀÄ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ £Ë¨ÁzÀ qÉAl¯ï PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ¯Áj £ÀA. ¹J£ï.©-4792 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ PÁªÀå²æà EPÉAiÀÄ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¯Áj ºÁAiÀÄÝjAzÀ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ PÀmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ ¯Áj ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2014, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀÄeÁvÁ ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄmÁÌ JA§ £À¹Ã©£À ªÀÄmÁÌ aÃn £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ PÀ¦Ã®zÉêÀ J.f ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀÄeÁvÁ ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀÄeÁvÁ ¨ÁgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¨Á§Ä ±ÉÃR vÀAzÉ C§ÄÝ® ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨sÀzÉÆæâݣÀ PÀ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀ¯Áåt ªÀÄmÁÌ £À¹Ã©£À Dl 01 gÀÆ. UÉ 08 CAvÀ®Æ ªÀÄvÀÄÛ 10 gÀÆ. UÉ 80 gÀÆ. CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ 1780/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £Á®ÄÌ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ F ºÀt AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛ CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ d»ÃgÀ ¸Á: PÁæAw UÀuÉñÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2014, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r CºÀäzÀ vÀAzÉ CfêÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÀÆå-6319 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£Àß½îUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ «±Á® SÁAqÀ¸Áj ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ PÁgÀ £ÀA PÉJ-05/J£ï-9298 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÀtUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ Q«AiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®ªÀÄƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀĪÁVzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©ÃlÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2014, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ §ÄAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÆædgï fÃ¥À £ÀA. PÉJ-36/7808 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ d£ÀªÁqÁ ªÀiÁUÀðªÁV oÁuÁPÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀÆædgï ªÁºÀ£ÀªÀÅ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.© ¥ÀªÀgÀ ºË¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ d£ÀªÁqÁ PÀqɬÄAzÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. J¦-15/JE-8549 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà PÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¸Á: PËoÁ (©) UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÆædgï ªÁºÀ£ÀPÉÌ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ, ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ºÁUÀÆ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ PÀÆqÀ¯Éà vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/2014, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« DåPïÖ :- 
¢£ÁAPÀ 16-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¨É¼ÀÄîgÉ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ PÀÄvÁÛ¨ÁzÀPÉÌ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ªÀÄ£Àß½ PÀqɬÄAzÀ JzÀÄj¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽvÀ DmÉÆÃzÀ JzÀÄjUÉ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ DmÉÆà £ÀA: PÉJ-38/5827 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ CdªÀÄvÀ C° vÀAzÉ gÁeï ªÀĺÀäzÀ ¸Á: PÀªÀÄoÁt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ DmÉÆÃPÉÌ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ CªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ°UÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀPÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2014, PÀ®A 498(J), 341, 504 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉë UÀAqÀ CgÀÄt ¯ÉÆúÁgÀ, ¸Á: ¸ÁPÀļÀ, ¸ÀzÀå: ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) gÀªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 23-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁPÀƼÀ UÁæªÀÄzÀ CgÀÄt vÀAzÉ ¥ÀArvÀ ¯ÉÆúÁgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 6 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) UÁæªÀÄzÀ°è UÀAqÀ£À ªÀiÁ«ÄAiÀiÁzÀ ¸ÀĮĨÁ¬Ä PÀ¼À¸É gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ, C°èzÁÝUÀ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DUÁUÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ gÉÆnÖ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁr®è ªÀÄvÀÄÛ ¨Áå½ (¸ÁgÀ) ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁr¯Áè CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀºÀ UÀAqÀ DUÁUÉÎ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ «£ÁB PÁgÀt vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀƼÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝPÉÌ F «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬Ä C£ÀĵÀAiÀiÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÆ zÉÆqÀØ¥ÀàgÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ¯ÉÆúÁgÀ EªÀjUÉ w½¹zÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ  UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¢£ÁAPÀ 03-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ CgÀÄt vÀAzÉ ¥ÀArvÀ ¯ÉÆúÁgÀ ¸Á: ¸ÁPÀƼÀ, vÁ: ²gÀÆgÀ C£ÀAvÀ¥Á¼À, f¯Áè:  ¯ÁvÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¤Ã ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®è, CrUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®è CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀƼÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-06-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Koppal District crimesಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 149/14 ಕಲಂ. 78 (3) ಕ.ಪೊ.ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು 420 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.
ದಿನಾಂಕ: 16-06-2014 ರಂದು 18-30 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತನಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವನು ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 21 ರಲ್ಲಿಯ ಚಲುವಾದಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆ.ಎ.37/2083 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಸೀಬದ ಆಟ ಅಂತಾ ಕೂಗುತ್ತಾ 01 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಜನರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಾ ಮೋಸತನದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ನಂಬರುಗಳ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾನ್ಯ ಪಿ.ಐ. ಸಾಹೇಬರು ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ (01) ಮಟಕ ಜೂಜಾಟದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 5,640-00. (02) ಮಟಕ ನಂಬರ ಬರೆದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ. (03) ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನು ಹಾಗೂ (04) ಮಟಕ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆ.ಎ.37/2083 ನೇದ್ದನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ 18-30 ಗಂಟೆಯಿಂದ 20-00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ನೀಡಿದ ವರದಿ ಮೇಲಿಂದ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ್ 35/2014 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ
ದಿನಾಂಕ 16-06-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-10 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಗುವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಫಾತಿಮಾ ಗಂಡ ಭಾಷುಸಾಬ ಮುದಗಲ್ಲ ಇವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 16-06-2014 ಸಂಜೆ 4-30 ಗಂಟೆಗೆ ತಾನು ತನ್ನ ಮಗಳು ಶಾಕಿರಾ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ನಜಮಾ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತೆಗ್ಗಿನಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಭಂದಿಕರ ಮದುವೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ ಮನೆಗೆ ಹೊಗಲು  ಸಾಲರಜಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. KA 37 / E-6464 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯ ಎಡಗಡೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ , ತಲೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಪಘಾತವಾದಾಗ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 4-30 ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಸಂಜೆ 5-20 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6-00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಸಂಜೆ 6-30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2014 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ
¢£ÁAPÀ 16-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ £ÀªÀ° UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ®A £ÀA.7 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÉÛà §¤ß CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ CªÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ £À¹Ã§zÀ N.¹. £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ ¨sÁwäÃAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ CzÀ£ÀÄß SÁwæ ¥ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV, DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ CAUÀdrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV, MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 765/- ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ F §UÉÎ «ªÀgÀªÁzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAeÉ 7-30 jAzÀ 8-30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀÆgÉʹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2014 PÀ®A-279, 337, 338 L.¦.¹
¢: 16-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁggÀÄ ºÁUÀÆ ºÁ®¥Àà DzÉÆä E§âgÀÆ n.«.J¸ï JPÉëöÊ® ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ.J-À04/E.«-8425 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà AiÀÄvÀßnÖ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ.J-37/qÀ§Æèöå-6720 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ºÁ®¥Àà DzÉÆä EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ  ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.