Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, April 14, 2012

Raichur District Reported Crimes


1) ¢£ÁAPÀ: 06-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà eÁ®½î ,ªÀAiÀÄ: 19ªÀ, eÁ: £ÁAiÀÄPï , ¸Á:EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀÄ:24ªÀ, FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EA¢gÁ£ÀUÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý §eÁgÀPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 13.04.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
2) ¢£ÁAPÀ: 15.01.2012 jAzÀ 16.01.2012 ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄÄAavÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÀÄqÀØA¨ÉÆÃUÀr ºÀwÛgÀ ºÀjd£À ºÉÆ®zÀ°è F ªÉÄÃ¯É vÉÆj¹zÀ ¨sÁªÀavÀæzÀ°ègÀĪÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ©¢zÀÄÝ F §UÉÎ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.04.2012 gÀAzÀÄ ºÀnÖ oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
3) ¢£ÁAPÀ: 3.04.2012 gÀAzÀÄ gÀ©ÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA 30 ªÀµÀð,CPÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸À¨sÁ gÀÄPÁìgï, ªÀĺÀäzï ¸ÀĺÉïï EªÀgÀÄ PÀȵÁÚ zÀ°ègÀĪÁUÀ vÀ£Àß vÀªÀvÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý PÀÀȵÁÚPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ ªÁ¥Á¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÝjªÀÄzÀ CPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä J°èAiÀÄÄ EgÀzÀ PÁgÀt ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä ¢£ÁAPÀ: 13.04.2012 gÀªÀÄzÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß 39/2012 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ 13/04/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14.04.2012 gÀAzÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgï d£Àä ¢£ÁZÁgÀuÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ EAzÀæ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjUÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ D£ÀAzÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ²æà ¨Á§¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgï ¥ÉÆÃmÉÆà EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ²æà §¸ÀªÀgÁd §AqÁj vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ eÁw B ªÀiÁ¢UÀ ¸ÁB ¹gÀªÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ §®à ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË£Éñï gÀªÀgÀÄ ¸ÀnÖUÉ §AzÀÄ EzÀÄ ¤ªÀÄä¥Àà£À eÁUÀ K£À¯Éà E°è AiÀiÁPÉà §A¢gÀ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ,ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå¨ÁV ¨ÉÊzÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2012 PÀ®AB,323,355,504, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1),(10).J¸ï.¹/J¸ï.n DåPÀÖ-1989 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:- 13-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 19-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ: wªÀÄäAiÀÄå zÉêÀzÀÄUÀð, 45ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¦°UÀÄAqÀ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð ºÁUÀÄ DvÀ£À ºÉAqÀw vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è EzÁÝUÀ, ²ªÀ¥Àà£ÀÄ vÀªÀÄä JªÉÄä PÀgÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆVzÀÝPÉÌ, vÀªÀÄäµÀÖPÉÌ vÁªÉÃ, £ÀªÀÄä JªÉÄä PÀgÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ ¸Á¬Ä¹zÁÝgÉÆà K£ÉÆ CAvÁ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: zÉêÀ¥Àà, CA§ªÀÄä UÀAqÀ: ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §gÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ: AiÀÄ®è¥Àà, J®ègÀÆ eÁw: £ÁAiÀÄPÀ¸Á: ¦°UÀÄAqÀ. gÀªÀgÉ®ègÀÄ ²ªÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ F »AzÉ DVzÀÝ PÉøï£À «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄå«lÄÖPÉÆAqÀÄ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ DvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄ,Ý PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆgÀj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2012 PÀ®A- 504,323,324, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:-12/04/2012.gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆãÁégÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ¥ÀA¥À¸ÉÃmï ºÀwÛgÀ
zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà UÀZÀÑ£ÀªÀĤ 50 ªÀµÀð.eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ, G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;-UÉÆãÁégÀ EªÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3. ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ J«ÄäAiÀÄÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ºÀ¼ÀîPÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀzÀ°è gÁªÀÄ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ¥ÀA¥À¸ÉÃmï EzÀÄÝ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¯ÉÊn£À PÀA§«zÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÀA¨sÀPÉÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 ¦Ãmï¤AzÀ ¸À«ð¸ï ªÉÊgï J¼É¢zÀÄÝ, ¸À¢æ £À£Àß JªÉÄäAiÀÄÄ ºÀ¼ÀîPÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸À«ð¸ï ªÉÊgï JªÉÄäUÉ vÁVzÀÝjAzÀ «zÀÄåvÀÛ ±ÁPï ºÉÆqÉzÀÄ £À£Àß JªÉÄäAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ, £À£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀjºÁgÀ PÉÆr¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ «zÀÄåvÀÛ C¥ÀWÁvÀ £ÀA§gÀ 03/2012 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
²æêÀÄw °AUÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀUÁå£À¥Àà ªÀ: 31, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ºÁ/ªÀ: PÉ. §¸Áì¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄfêÀ£ÁA±ÀPÉÌ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è §gÀĪÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 379 £ÉÃzÀÝgÀ 1 JPÀgÉ 2 UÀÄAmÉ PÉÆlÄÖ DPÉAiÀÄ ºÉ¸ÀjUÉ £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹ DPÉAiÀÄ ¸Áé¢üãÀPÉÌ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ²ªÀUÁå£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀ: 35, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ºÁUÀÆ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.04.2012 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw °AUÀªÀÄä¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è EgÀĪÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ d«ÄãÀÄ ©lÄÖ PÉÆqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ, DPÉAiÀÄ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 13.04.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2012 PÀ®A 447, 323, 504, 506, gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 12.04.2012 gÀªÀÄzÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-36-JPïì-7099 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-36-JPïì-7099 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü ²ªÀPÁAvÀªÀÄä ¨Á®AiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 20, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: G¹ÌºÁ¼À(ªÀiÁgÀ®¢¤ß)FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀ®¢¤ß¬ÄAzÀ gÁA¥ÀÆgÀ-¨sÀÆ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ dA¦£À°è UÁr ¤AiÀÄAvÀætªÁUÀzÉà PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ²ªÀPÁAvÀªÀÄä¼À JqÀUÀqÉ vÉÆqÉUÉ, ZÀ¦àUÉ, JqÀªÉÆtPÁ°£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 13.04.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/12 PÀ®A. 279, 338, L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀÌgÀPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
®Qëöä FPÉUÉ FUÉÎ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÀ PÀȵÀÚ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, 4 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ ZÀ£ÁßV EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ®Qëöä FPÉAiÀÄ £ÀqÀvÉ §UÉÎ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ PÀȵÀÚ ªÀÄvÀÄÛ AiÉÄøÀ¥Àà ºÁUÀÆ ªÀÄjAiÀĪÀÄä EªÀgÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆlÄÖ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ ªÀzÀÄÝ, QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸À¢æAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ ®Qëöä FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 13-04-2012 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JA.PÉÌ ªÀ¼À§¼Áîj UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉà 5-15 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁPÉÆlÖ zÀÆj£À ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2012 PÀ®A. 498(J),306, 323, 504 gÉ.«. 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢:02-04-2012 gÀAzÀÄ UÉÆÃ¥Á®gÉrØ vÀAzÉ ªÀÄ®ègÉrØ ªÀAiÀiÁ:50 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÁ¥ÀÄ G:UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á:ªÀÄrØ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ºÉAqÀw «ªÀįÁQë EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ ¸ËÖªï ªÉÄÃ¯É ZÀºÁ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ËÖªï£À ¨ÉAQ DPÀ¹äPÀªÁV ¹ÃgÉUÉ vÀUÀ° ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ JzÉUÉ ¨É¤ßUÉ JgÀqÀÄ PÁ°£À ªÉÆtPÁ°£ÀªÀgÉUÉ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:13-04-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 1945 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ¢£ÁAPÀ; 14.04.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ AiÀÄÄrDgï £ÀA: 05/2012 PÀ®A:174 ¹Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀAUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ ªÀAiÀiÁ: 36, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: UËqÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ PÀÆr CªÀÄgÉñÀégÀzÀ UÀÄAvÀÄUÉÆüÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ CAzÀgï §ºÁgï JAzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L.PÁ.¸ÀÄ. °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âªÀÄ¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ gÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 4400/-gÀÆ, ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥sÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/12 PÀ®A .87 PÉ.¦ AiÀiÁPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.04.2012 gÀAzÀÄ 82¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಗೃಹಿಣಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ:

ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಶಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಕಾಶಪ್ಪ ಮುಗಟಿ ಸಾ:ಸಣ್ಣ ಅಗಸಿ ಸೇಡಂ ತಾ:ಸೇಡಂ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಹಣಮವ್ವ ಇವಳಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ರನಟಲಾ ಸಾ:ಸಣ್ಣ ಅಗಸಿ ಸೇಡಂ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದುವೆ ಆದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಆಗಾಗ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ದಿನಾಲು ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವನ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ರನಟಲಾ ತಾಯಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೂ ಕೂಡಾ ಸದರಿಯವರು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸದೇ ಅವನಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಲು ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದಿನಾಂಕ:14-04-2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪೋನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದ್ದೆನೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಹಣಮವ್ವ ಇವಳಿಗೆ ಅವಳ ಗಂಡ ಮಹೇಶ ಇತನು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸೇಡಂ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 12-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅವಳು ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಮಹೇಶ ಇತನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ವಿನಾಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು , ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ತನಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಾವನಾದ ಬಸಣ್ಣ ಇವರು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸದೇ ಅವಳಿಗೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಸಣ್ಣ ರನಟಲಾ ಇವನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕಡ್ಡಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಂತೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಅತ್ತೆಯಾದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಇವಳು ನನಗೆ ಎರಡೂ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾಳೆ, ಮಹೇಶ ಇತನು ಬೆಂಕಿ ಕೊರೆದು ನನಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ನನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಸುಟ್ಟು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಎದೆಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ಕೈ ರಟ್ಟೆಗೆ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಶೇಖಪ್ಪ ಮುಗಟಿ, ದ್ಯಾವಣ್ಣ ಮುಗಟಿ ಹಾಗೂ ದತ್ತು ಮುಗುಟಿ ಇವರು ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ನನಗೆ ಸೇಡಂ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:78/2012 ಕಲಂ. 498 (ಎ), 323, 504, 307 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಕಂದಗೋಳೆ ಸಾ ಬಾತಂಬ್ರಾ ತಾ ಭಾಲ್ಕಿ ಹಾ ವ ಸಿ.ಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್ ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಮೇನ್ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಪೋನಾದಲ್ಲಿರುವ ಪಪ್ಪು ಇಂಟೆಲ್ ಕಂಪನಿಯವರು ನನಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಲೆಯ ಪರ್ನಿಚರಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅದರಂತೆ ನಾನು ಹಣಮಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಫರ್ನಿಚರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆನು. ಹಣಮಂತ ಎಂಬಾತನು ಫರ್ನಿಚರಸ್ಸ ಸರಿ ಇಲ್ಲಾ ಕಳಪೆ ಸಾಮಾನುಗಳಿವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹಿಂದುರುಗಿಸಿದನು.ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದೆನು.ಅದೇ ವೈಮನ್ಸಿನಿಂದ ಪೂನಾದ ಪಪ್ಪು ಇಂಟೆಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲಿಕನಾದ ಪಪ್ಪು ಎಂಬಾತನು.ಮಹ್ಮದ ಆರೀಫ ಸಂಗಡ ಐದು ಜನರಿಗೆ ನನಗೆ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಫಾರಿ ನೀಡಿ ದಿನಾಂಕ:13-04-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಾಜಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟಾರ ನಂಬರ ಕೆಎ 32 ಇಎ 2136 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಟವೇರಾ ಕಂಪನಿಯ ವಾಹನ ನಂಬರ ಕೆಎ 35 ಎ 1986 ನೇದ್ದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಇಳಿದು ನನಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಕೂಡಿ ನನ್ನನೂ ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಟವೆರಾ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕುಡಿಸಿದಾಗ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡು ಜನರು ಅಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಸಹ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿಯ ಮಹ್ಮದ ಆರೀಫ್ ಎಂಬುವವನು ನನ್ನ ಬಲಗೈ ಹಸ್ತಕ್ಕ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ತಿವಿದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಗ ನನಗೆ ಅಪಹರಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಚಿರುವುದನ್ನು ಆಜು-ಬಾಜು ಜನರು ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೋನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ನನಗೆ ಅದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದುಗಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಗಾರ್ಡನ ಒಳಗಡೆಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ ಮೀಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನನೂ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿಯ ಮಹ್ಮದ ಆರಿಫ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೂಡಿ ನನ್ನ ಕೋರಳಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂರು ತೋಲಿ ಬಂಗಾರದ ಸರವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನನ್ನ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಗಾಡಿಯ ಡೋರಿಗೆ ಬಡಿಸಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಹ್ಮದ ಆರಿಫ್ ಇತನ ಜೋತೆಗಿದ್ದ ಇನ್ನೂಳಿದ ಐದು ಜನರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೋತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತೆನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 51/2012 ಕಲಂ 395, 397 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಕುಪೇಂದ್ರ ತುಕಾರಾಮ ಚವ್ಹಾಣ ಸಾ: ಶೇರಿ ತಾಂಡಾ ತಾ; ಚಿಂಚೋಳಿರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 13-04-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಂ ಕೆಎ-32 ಬಿ-6338 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಜಿ.ಜಿ.ಹೆಚ್ ಸರ್ಕಲದಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ.ಬಿ.ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನಾದ ಶಂಕರ ತಂದೆ ಜಗನಾಥ ದೇವಿನಗರ ಇತನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಕಟ್ಟ ಹೊಡೆಯಲು ಗೋಗಿ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಪಲ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 43/2012 ಕಲಂ: 279 ,337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಾ: ಮೇಳಕುಂದಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮ ಹಾ:ವ: ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಕ್ರಾಸ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:-12/4/12 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಮಾವನ ಟಾಟಾ ಎಸಿಇ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅಫಘಾತ ಪಡಿಸಿ ಹಾಗೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದ 407 ಟೆಂಪೊ ಚಾಲಕನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಧಾನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ ಪಂಪ ಮಾಲಿಕನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣಾ ಹಾಗೂ ಅವನ ಜೊತೆ 2 ಜನರು ಸಾ: ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಕ್ರಾಸ ರವರು ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈ ಮುಷ್ಠಿಮಾಡಿ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಹಲ್ಲುಗಳು ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 111/2012 ಕಲಂ 509, 341, 323, 326, ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.