Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, August 17, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 17/08/2010

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 353, 504, 323 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄPÀȵÀÚgÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁdÄ ªÀÄAxÀ£À ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀëwæÃAiÀÄ, G: ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀiÁUÀðzÁ¼ÀÄ, ¸Á: eɸÁÌA ±ÁSÉ oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ fAiÀÄĦ ±ÀgÀt¥Áà PÀÆr PÀAzÁAiÀÄ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è DgÉÆæ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ «zÀÄåvï «ÄÃlgï £ÀA JA.AiÀÄÄ.r-243 £ÉÃzÀgÀ gÀÆ. 1744/- £ÀµÀÄÖ ©®Äè ¨ÁQ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ©®Äè ¥ÁªÀw ªÀiÁr CAvÀ DgÉÆævÀ¤UÉ CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶× PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀA§ Kj PÀ£ÉPÀë£ï PÀrvÀ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè »rzÀÄ PÀA§ Kj PÀ£ÉPÀë£ï PÉÆqÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÃzÀj¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀA§ Kj PÀ£ÉPÀë£ï PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 197/2010 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 23-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫µÀÄÚPÁAvÀ vÀAzÉ vÁ£ÁfgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: §gÀzÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ vÁ£ÁfgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ CªÀ£À ¨ÁrUÉ ªÀģɬÄAzÀ lÆåµÀÀ£ïUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ CªÀ£À gÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃUÀzÉ ºÁUÀÆ HjUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ J¯Áè ¸ÀA§A¢üPÀgÀ PÀqÉ ºÉÆÃV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä C°èAiÉÆà ¸ÀºÀ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üÃAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 323, 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹. :-
¢£ÁAPÀ 15-8-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ C¤®PÀĪÀiÁgÀ ¸ÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: °ÃqÀPÀgï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ 1) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÉ®A ²gÀUÁgÀ ¸Á: PÉ.E.© PÁ¯ÉÆä UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ, 2) PÀȵÀÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¥ÀÆeÁj ¸Á: ªÉÆúÀ£À ªÀiÁPÉðl ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÉÄÃrPÀ¯ï CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆævÀgÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr JqÀ PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¨É®Ö ¢AzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 427, 447 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/08/10 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ GµÁ²æà PÀĪÀiÁgÀ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÄ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫¯Á¸ÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀAzÉ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 103 gÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ°è PÀA§UÀ½UÉ EgÀĪÀ vÀAw ¨ÉðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ PÀA§ªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ QwÛ ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉ. F jÃw ªÀiÁqÀ¨ÁgzÉÀAzÀÄ «£ÀAw¹PÉÆArzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁwUÉ ¨É¯É PÉÆqÀzÉ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/08/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÉÄúÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹©Ã£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ £ÁUÀ®VzÉÝ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÉÃgÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ 2) gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 3005/- gÀÆ. ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2010 PÀ®A 323, 504, 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉÃSÁ UÀAqÀ ®PÀëöät gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: qsÁPÀÄ vÁAqÁ dA§V EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ ©üêÀĹAUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: qsÁPÀÄ vÁAqÁ dA§V EvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV E¯Áè ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV E¯Áè ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 16/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ ªÀÄZÉÑÃAzÀæ ¸ÁªÀgÀUÉÃPÀgï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©), vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£À ºÉAqÀw ®Qëöä¨Á¬Ä ¸ÁªÀgÀUÉÃPÀgï EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä 3 d£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1) ¨sÁUÀå²æà ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð, 2) £Áå£ÉñÀéj ªÀAiÀÄ: 8 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ 3) ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ªÀAiÀÄ: 5 ªÀµÀð gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 03/08/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÉʯÉé ºÀ½AiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ¤ÃªÀÅ CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°è®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2010 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀvÁÛgÀ vÀAzÉ ¸ÁzÀPÀ C° ±ÁºÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¸ÀAUÁgÉrØ (J.¦) EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ RªÁ° ºÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆævÀ£À ¯Áj £ÀA JA.JZÀ-12/J.DgÀ-5362 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ CªÀÄÈvÀPÀÄAqÀzÀ E½eÁj£À°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1) U˸À ¥Á±Á, 2) C°ÃA¥Á±Á, 3) C¨ÉÃzÀ EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.