Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 9, 2009

BIDAR DIST : DAILY CRIME UDPATE : 09-01-09

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-01-2009

 

¥ÉæëĹgÀĪÀªÀ£À£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ ¸ÀA§AzÀPÉÌ M¥ÀàzÀ AiÀÄĪÀwUÉ PÀ°è¤AzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹, fêÀ¨ÉzÀjPÉ ¤ÃrzÀ ¥Á®PÀgÀÄ 

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/09 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ : 8/1/09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ.UÀAUÀªÀiÁä vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà gÁAiÀÄgÀ ¸Á;gÁAiÀÄ¥À½î gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ qÁå¤AiÀÄ® JA¨ÁvÀ£ÉÆA¢UÉ ¥Éæ«Ä¹zÀÄÝ ,DgÉÆævÀgÀÄ EzÀPÉÌ wgÀ¸ÀÌj¹ ¨ÉÃgÉ UÀAqÀÄ £ÉÆÃr ®UÀß ªÀiÁqÀĪÀzÁV ºÉýzÀÝgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ M¥ÀàzÀ PÁgÀt, DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ,fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAvÁQ oÁuÉ £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À ¤jãÀ ¹AmÁåPÀì MqÉ¢gÀĪÀÅzÀPÉÌ zÀÆgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä 

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/09 PÀ®A 447,427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 08/01/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 12.30 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É »AzÀUÀqÉ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï.©. ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ¹AmÁåPÀì ¤Ãj£À mÁåAPÀ£ÀÄß CgÉÆævÀgÁzÀ «¯Á¸À, ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀĺÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠰TvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

 

C£À¢üÃPÀævÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ MªÀð£À §AzsÀ£À 

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 5/09 PÀ®A 32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 8-1-09 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ CgÉÆævÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ §®ªÀAvÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¯ÉʸɣÀì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV MAzÀÄ aîzÀ°è AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì ªÀÄvÀÄÛ £ÀA.1 ºÉʪÉà ¥sÉÊ£À «¹ÌAiÀÄ  180 JA.J¯ïzÀ MlÄÖ 48 ¨Ál¯ï C.Q. 2160=00 gÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁr CgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀiÁ°£À ¸À»vÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÉƺÀgÀAUÉ qÉƼÀÄî ¨Áj¸À®Ä ºÉÆÃzÀªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ dUÀ¼À :  gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/09 PÀ®A  323, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ-8/01/09 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ PÉÆlUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦ügÁå¢ ªÀiÁtÂÃPÀ vÀAzÉ CdÄð£À PÀgÀªÀAzÉ gÀªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå ¨ÁeÁ ¨sÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¢Ã¥ï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦ügÁå¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÉÆÃ¥Á£À EvÀ¤UÉ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¤rzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ   ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 08/01/2009  gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ²æà £Áå£ÉÆèÁ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÁUÀ£ÀVgÉ  ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀÀ°è ¢£ÁAPÀ 8/01/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ  DgÉÆævÀ¼ÁzÀ VÃvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀAfêï EªÀ¼À ªÀÄUÀ D¢vÀå ºÀÆ«£À VqÀUÀ½UÉ ºÀaÑzÀÝ ªÀÄļÀÄî J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁPÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ªÀÄļÀÄî J¼ÉAiÀĨÉÃqÀ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄļÀÄî J¼ÉzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwۢݠ CAvÁ §rUɬÄAzÀ   JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è  ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.                                                                                                                                                                                    

¸Àä±Á£À ¨sÀÆ«Ä CwÃPÀæªÀÄ¥ÀæªÉñÀ AiÀÄvÀß : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä 

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/09 PÀ®A 447, 295 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ; 08-01-09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠠ªÀĺÀäzï RĶðzï C°SÁvÀ vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀSÁ£ï C° gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ;7,8-01-09 gÀAzÀÄ  gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è  ¸ÀgÀ¸Àéw ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁA¨É ¯ÁqïÓ ªÀiÁ°PÀgÀÄ ¸ÀªÀgÁ£À J. ªÀÄAqÉÆÃf UÉæêÀ AiÀiÁqÀðzÀ°è (¸ÀgÀ¸Àéw ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ ©ÃzÀgÀ ) ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15,20 ¸ÀªÀiÁ¢UÀ¼ÀÄ£ÀÄß  £É®¸ÀªÀÄUÉÆý¹ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrgÀÄvÁgÉAzÀÄ EvÁå¢ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¸ÀÄvÁÛqÀzÀAvÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt 

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 4/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 8/1/09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ dªÀÄ®Ä ZÀªÁít gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ C¤Ã®¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ DªÁgÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ wgÀÄUÀÄwÛ¢ CAvÁ ¹nÖUÉ §AzÁUÀ C°èAiÉÄ EzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÀlgÁd ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß E§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ DªÁgÀ C£ÀÄw CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ zÀ©âgÀĪÀÅzÀjAzÀ  PÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JzÉAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÀgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

Raichur District Reported Crimes: ªÁºÀ£À rQÌ, ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀj§âjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:08.01.2009 gÀAzÀÄ 2140 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ vÁAiÀÄtÚ 30 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ»AzÁæ ªÀiÁåPïì ªÁºÀ£À¸ÀA:PÉJ.36, 7741 £ÉÃzÀÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ UÉÆñÁ¯Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ¸ÀĦæêÀiï ¨Áålj CAUÀr ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA: PÉJ.36,PÀÆå. 782 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ©zÀÝ ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÉñÀ 21 ªÀµÀð, & »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ vÀAUÀªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà 18 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á: £ÀA¢Ã±ÀégÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ ºÉÆÃwgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀAUÀªÀÄAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀoÁuÉ C.¸ÀA: 04/2009 PÀ®A: 279,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA ªÀÄvÀÄÛ 134 ¸À»vÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQAiÀÄ°è ©zÀÝ AiÀÄĪÀPÀ£À ¸ÁªÀÅ :

¢£ÁAPÀ:07.01.2008 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀ§ÆâgÀÄUÁæªÀÄzÀ ±ÁAw£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âzÀ PÀvÀ¯ïgÁwæ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà 28 ªÀµÀð ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ, PÀÄrvÀzÀ CªÀÄ°£À°è C¯ÉÊ DqÀÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV eÉÆðºÉÆÃV ¨ÉAQAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄoÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀŸÀA: 02/2009 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ, ªÀåQÛAiÉÆêÀð «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÀå :

zÉêÀzÀÄUÀðvÁ®ÆPÀ ºÉÃgÀÄArUÁæªÀĤªÁ¹, PÁ¼À¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ 60ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ EzÀÝ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.01.2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.01.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄwæ ¹gÀ¸ÀªÀÄä ¸Á: ¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀðoÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀŸÀA: 01/2009 PÀ®A:174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 8/09 PÀ®A: 302 L¦¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-01-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ CªÀÄgÀ¹AUï ºÁUÀÆ ºÀjñÀ JA§ÄªÀªÀgÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà eÁ°ºÁ¼À JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀĺÀr ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ«Ä£À°è ¨ÁrUÉUÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¤£Éß ¢: 7-1-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ vÁªÉ®ègÀÆ PÀÆr Hl ªÀiÁr, vÁ£ÀÄ ºÀjñÀ gÀÆ«Ä£À°è ªÀÄ®VzÀÄÝ, vÀ£Àß CtÚ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É vÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ ºÀjñÀ PÀÆr d¼ÀPÀ ªÀiÁr CAUÀrUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÀ£Àß CtÚ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¨Éqï¶Ãmï ºÉÆzÀÄÝPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ CAUÀrUÉ §gÀzÀ PÁgÀt ªÉƨÉʯï£À°è ¸ÀºÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÀ PÁgÀt, ºÀjñÀ£À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ºÀjñÀ 1-15 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAUÀrUÉ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ " ¤ªÀÄä CtÚ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà DvÀ£À PÀÄwÛUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆæqÉzÀAvÉ PÁtÄwÛzÀÄÝ, gÀPÀÛ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ CAVUÉ CwÛzÀÄÝ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉüÀ®Ä £Á£ÀÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß §Azï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀAUÀwAiÀÄÄ ¤d«zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ »jAiÀÄjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¸À®Ä ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÀÆ ¸ÀºÀ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ gÁd¸ÁÜ£ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¹ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ¤UÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:07-01-09 gÀ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:08-01-09 gÀ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ºÀjvÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/09 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08.01.2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8:30 UÀAmÉUÉ CfðzÁgÀ ²æà ªÉAPÀmÉñï vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ¸Á: ºÉÆgÀvÀmÁß¼À, CfðzÁgÀ£ÀÄ ºÉÆgÀvÀmÁß¼À UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 07.01.2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀjAzÀ ¸ÀtÚ ºÁUÀÆ Cwà ¸ÀtÚ gÉÊvÀjUÉ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ 1,000=00 gÀÆ. ZÉPÀÌ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ gÉÊvÀjUÉ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ 1] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ¼Àî¥Àà QlUÉÃj ªÀAiÀÄ: 30 ¸Á: ºÉÆgÀvÀmÁß¼À 2] ®PÀëöä¥Àà vÀAzÉ ºÀ¼Àî¥Àà QlUÉÃj ªÀAiÀÄ: 32 eÁ: G¥Áàgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÆgÀvÀmÁß¼À. EªÀgÀÄ CfðzÁgÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ZÉPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 8,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ¢ÝgÀÄvÀÛªÉ ¤Ã£ÀÄ PÉêÀ® 1,000 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ZÉPÀÌ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¤ÃqÀÄwÛgÀÄ« CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ aÃgÁqÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr C±ÁAwAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt ¤«Äð¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ CfðAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀgÁzÀ J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï RÄzÁÝV ºÉÆgÀvÀmÁß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃnPÉÆlÄÖ ¸ÁܤPÀ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀAUÀw ¤d«gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, C®èzÉà ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀëtzÀ¯ÁèzÀgÀÆ UÀÄA¥ÀÅ PÀnÖPÉÆAqÀÄ CfðzÁgÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÁl, §qÉzÁl ªÀiÁr ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁUÀÆ D¹Û-¥Á¹ÛUÉ C¥ÁgÀ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §AzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¥ÀæwªÁ¢ d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ:ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:
¢£ÁAPÀ 08-01-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw CAdªÀÄä UÀAqÀ ªÉÆUÀ®¥Àà zÁ¸ÀgÀ ¸Á|| ZÀAqÀæQgÀªÀgÀÄ ªÉÆúÀgÀA EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÉÆqÉتÀÄä Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ w¥ÀàtÚ ªÀiÁ¯Á EvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£É £À£Àß ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ J¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ C¯Éè EzÀÝ £À£Àß UÀAqÀ ªÉÆUÀ®¥Àà£ÀÄ AiÀiÁPÉ »ÃUÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ w¥ÀàtÚ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ªÉÆUÀ®¥Àà£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÁUÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ w¥ÀàtÚ£À ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ©üêÀıÀ¥Àà£ÀÄ PÉʪÀÄĶתÀiÁr PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢gÀĪÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ:C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:
¢£ÁAPÀ: 08/01/09 gÀAzÀÄ ²æà ©üêÀıÁå vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ªÀlªÀn ¸ÁB ©üêÀÄ£Á¼À gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÀÄ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÁd£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀÄzÀÄgɪÀÄÄRzÀ UÀÄqÀØzÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ zÀUÁðPÉÌ ªÀÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÁdå ºÉzÁÝjAiÀÄ gÁd£Á¼À UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ fÃ¥À £ÀA: PÉJ38/ JªÀiï 461 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©üªÀıÁågÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ fÃ¥À£ÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ©üªÀıÁågÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ ²æà J£ï.© ªÀÄoÀ¥Àw ¦J¸ïL PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.