Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, October 5, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

zÉêÀzÀÄUÁð vÁ®ÆQ£À PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²æà gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ:²ªÀeÁgÀ ªÀÄfÓUÉgÀ, £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ: ²ªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 04-10-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JqÀUÉÊ vÉÆý£À ºÀwÛgÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR ºÉÆAzÀzÉ ¨É½UÉÎ 8,15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À CtÚ gÁªÀÄtÚ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


f,gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ CAf£ÀAiÀÄå 59 ªÀµÀð, eÁ-PÀ¨ÉâÃgÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: »gÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉE§âgÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄjzÀÄÝ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ºÉAqÀwUÉ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ JgÀqÀ£É ºÉAqÀwUÉ M§â UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ¤gÀÄvÁÛ£É. f.gÁªÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ f.gÁªÀÄtÚ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀgÀ ¥Á°£À D¹Û CªÀjUÉ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É vÀ£Àß JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄUÀ£ÁzÀ CAf£ÀAiÀÄå 16 ªÀµÀð EªÀ£À ¥Á°UÉ §AzÀ ºÉÆ®zÀ°è MAzÀÄ ¨ÉÆgÀªÉïï EzÀÄÝ CzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ£ÁzÀ JA,f,«gÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄUÀ£ÁzÀ CAf£ÀAiÀÄå E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ EgÀÄvÀÛzÉ. CAf£ÀAiÀÄå EªÀ£À ¥Á°£À ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ f.gÁªÀÄtÚ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ CAf£ÀAiÀÄå£À ¥Á°£À ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ ©lÄÖ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄzÁåºÀß 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwgÀĪÁUÀ vÀ£Àß zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ£ÁzÀ JªÀiï. f. «ÃgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆAqÀ PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 45 ªÀµÀð eÁw PÀ¨ÉâÃgÀ E§âgÀÆ §AzÀÄ f.gÁªÀÄtÚ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ,ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉÆý¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ f. gÁªÀÄtÚ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 04-10-2011 gÀAzÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ,£ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°UÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ PÀÄgÀħgÀÄ, E§âgÀÆ ¸Á: vÀÄgÀPÀ£ÀqÉÆÃt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CUÀ¸ÀgÀÄ wªÀÄäAiÀÄå EªÀgÀ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà 25 ªÀµÀð eÁ:- F½UÉÃgÀ G:-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: vÀÄgÀPÀ£ÀqÉÆÃtEªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÀgÀ §ZÀÑ®Ä gÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÄR vÉƼÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ dAiÀĪÀÄä¼À vÀAVAiÀÄÄ C°è ªÀÄÄR vÉƼÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃrj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ K£À¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É £ÁªÀÅ E¯Éèà vÉƼÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀgÀÄ CzÀPÉÌ dAiÀĪÀÄä¼ÀÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀ¯Éà ¨ÉÆøÀr ¸ÀÆ¼É £ÁªÀÅ ¢£Á®Ä E¯Éèà §AzÀÄ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄR vÉƼÉzÀÄPÉƼÀÄvÉÛêÉ, ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛAiÀįÉà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ªÀqÀØgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀQî ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ E§âgÀÄ ºÉÆÃV ©r¹zÀgÀÄ DUÀ CªÀgÀÄ ¸ÀÆ¼É E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉà ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ dAiÀĪÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 03-09-2011 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JA.PÉÌ ¸Á®UÀÄAzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æêÀÄw ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà 50 ªÀµÀð ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¥Àà vÀAzÉ ®APÉ¥Àà ,Sád vÀAzÉ ªÀiË®¸Á¨ï ªÀÄvÀÄÛ C§Äݯï vÀAzÉ ªÀiË®¸Á¨ï ¸Á: J¯ÁègÀÄ ¸Á®UÀÄAzÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr F ºÉÆ®zÀ°è £À£ÀUÉ ¥Á®Ä EzÉ ¨ÉƸÀÄr ¸ÀÆ¼É £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¤Ã£ÀÄ PÉÆnð£À°è PÉøÀÄ AiÀiÁPÉà ºÁQ¢Ýà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ CAvÁ .ºÀÄ°UɪÀÄä¼ÀÄ ¢:04-10-2011 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£À zÀAvÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À UÉÆÃPÀð¯ï UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ UÀƼÀ¥Àà, 45 ªÀµÀð, UÉÆ®ègÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À FvÀ¤UÉ FUÉÎ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »A¢¤AzÀ ¥Á±ÀÄð ªÁAiÀÄÄ EzÀÄÝ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ¨ÁgÀzÉà CzÉà aAvÉAiÀÄ°è fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ EAzÀÄ ¢: 04-10-11 gÀAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ NµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ E¯Áeï PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£À« ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ CAzÉ 2.45 ¦.JªÀiï. PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ªÀAiÀiï.£ÁUÀgÁeï vÀAzÉ ªÀAiÀiï.¥ÀA¥ÀAiÀÄå±ÉÃnÖ , ªÀAiÀÄ:40ªÀ, ¥ÉÆæ. gÁWÀªÉÃAzÀæ ¨Á¬ÄèAUï qÉæÃAiÀÄgï ¥ÁèöåAmï ªÀÄÄZÀѼÀPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ £ÀÆgï ªÀĺÀäzï vÀAzÉ ¸ÀįÁÛ£ï , ªÀAiÀÄ:30 ªÀ, ¥ÉÆæ. C°Ã¥sï mÉæÃqÀgïì ªÉ°è¥ÀÄgÀªÀiï ¥ÀrØ ªÀÄvÀÄÛ gÉÊ¸ï ªÀÄZÉðAmïì 3/3 ªÉAPÀlZÀ®¥Àw £ÀUÀgÀ 4 £Éà ¹ÖçÃmï gÀdPï ¯Éà Omï ªÉ®Äè¥ÀÄgÀĪÀiï vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ.FvÀ¤UÉgÀÆ.11,82,655-00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 87 l£ï CQÌ £ÀÄZÀÑ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 12-07-2011 , 22-07-2011 , 27-07-2011 , 31-07-2011 ºÁUÀÆ 28-08-2011 gÀAzÀÄ »ÃUÉ LzÀÄ PÀAvÀÄUÀ¼À°è ¸À¥ÀèAiÀiï ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ £ÀÆgï ªÀĺÀäzï vÀAzÉ ¸ÀįÁÛ£ï ,¤UÉ ¥sÉÆä£À°è ¸ÀzÀj CQÌ£ÀÄaÑ£À zÀÄqÀØ£ÀÄß PÉýzÁUÀ¯É¯Áè CªÀ£ÀÄ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß zÀÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ , C®èzÉà ¢£ÁAPÀ: 02-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄÄZÀѼÀPÁåA¦£À°ègÀĪÀ ²æà ªÀAiÀiï.£ÁUÀgÁeï vÀAzÉ ªÀAiÀiï.¥ÀA¥ÀAiÀÄå±ÉÃnÖEªÀgÀ gÉʸï«Ä¯ïUÉ §AzÀÄ DvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAV »rzÀÄ ¥sÉÆä£À°è ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà zÀÄqÀÄØ PÉüÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¤£Àß zÀÄqÀØ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ¢®è K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀÄrPÉÆà CAvÁ CAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV £ÁåAiÀÄ®zÀ°è ¸À°è¹zÀ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ® ªÀiÁ»w:-

¢: 04-10-11 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À D±Á¥ÀÆgï gÉÆÃr£À d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è AiÀÄgÉÆà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ²æúÀj rªÉÊJ¸ï¦ (¥ÉÆæÃ) ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà 42 ªÀµÀð, eÁ-F½UÉÃgÀ G-ºÉÆmÉÃ¯ï ªÁå¥Ágï, ¸Á-d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä D±Á¥ÀÆgÀ gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 1) 330 JAJ¯ï£À 17 £ÁPËmï ©Ãgï ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q 731=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ 2) 180 JAJ¯ï£À 46 N¯ïØ lªÁgï£À «¹Ì ªÀÄzÀåzÀ ¸ÉmÉÆæà ¥ÁåZï(gÀnÖ£À qÀ©âUÀ¼ÀÄ) C.Q 2162=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ 3) 180 JAJ¯ï£À 67 Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q 2680=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ 4) 180JAJ¯ï£À 29 Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì ¨Ál¯ïUÀ¼À°è 90 JAJ¯ï «¹Ì ªÀÄzsÀå EgÀĪÀªÀÅUÀ¼ÀÄ C.Q 580=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ 5) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 410=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q gÀÆ 6563=00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.10.2011 gÀAzÀÄ 8 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 1700 -/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-10-2011

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2011 PÀ®A 341, 504, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/04/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ FgÁgÀrØ vÀAzÉ ¹zÁÝgÉrØ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ PÁQ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉPÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀÄvÀÄÛ UÀt¥Àw E§âgÀÆ ¸Á: Gd¤ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀ¸ÉÛ vÀqÉzÀÄ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ JPÉ ©nÖ¢ DAvÀ E§âgÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04/10/2011 gÀAzÀÄ ¸ÀºÀzÉêÀ vÀAzÉ gÉÃPÀĹAUÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ (zsÀ£ÀÆßgÁ vÁAqÁ) EvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ªÉÆÃvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ vÁAqÁ, vÁ: OgÁzÀ EªÀgÀÄ zÀ¸ÀgÁ ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁ¸Á¨Á¬Ä EªÀ¼À ªÀģɬÄAzÀ zsÀ£ÀÆßgÁ vÁAqÁ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sÀ-330 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀuÁÚ ¸Á: ªÀqÀتÀ¼ÀV vÁ: §¸ÀªÀ£À ¨sÁUÀåªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃvÁ¨Á¬ÄUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆvÁ¨Á¬Ä EPÉAiÀÄÄ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ CªÀ¼À CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ, JqÀ Q«UÉ, JzÉUÉ, ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÁUÀÄ §® ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 155/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 3/10/2011 gÀAzÀÄ E£ÉÆßêÁ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå. J¦-29/©f-1919 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ f.AiÀiÁzÀªÀgÀrØ vÀAzÉ f.¥Á¦gÀrØ f¯Áè®, ¸Á: £ÀÆå ªÉAPÀlgÀªÀÄt £ÀUÀgÀ ªÀ£À¸ÀÜ°¥ÀÄgÀA ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À UÉüÉAiÀÄgÁzÀ £ÁtÂ, ²æäªÁ¸ÀgÀrØ, ¸ÀÄzÀ±Àð£ÀgÀrØ, PÉ.¹ÃvÀAiÀÄå gÀªÀgÉÆA¢UÉ ²gÀr ªÀÄvÀÄÛ vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ gÁ.ºÉ £ÀA:9 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÁ®PÀ ªÀÄÄgÀ½ vÀAzÉ ªÉAPÀtÚ EgÀÄUÀÄ ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀiÁzÀ ªÀÄÄgÀ½ EvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÁ.ºÉ.£ÀA 9 ªÉÄÃ¯É gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ MAzÀÄ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, PÉ.¹ÃvÀAiÀÄå¤UÉ §® ¨sÀÄdzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÁtÂUÉ JqÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ²æäªÁ¸ÀgÀrØUÉ JgÀqÀÆ vÉÆqÉUÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ §® PÀ¥ÀUÀAqÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀÄzÀ±Àð£À¤UÉ §®UÁ® ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉÆtPÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀuÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 144/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 04/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ ¹.JZï.¹. 782 §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÉÆA¢UÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ ºÀt 65,720/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 6 ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À C. Q 14,00/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 173/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÉƼÁgÀ ¸Á: £ÀA¢PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌn ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-9431 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÉE© gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ qÁ: ¸ÀĪÀÄAvÀ PÀteÉÃPÀgÀ gÀªÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ wgÀÄ«£À°è §AzÁUÀ ªÉƺÀ£ï ªÀiÁPÉðl PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj UÀÆqïì PÀAmÉ£Àgï £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-20/Jn-4965 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÀAzÀQ±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ ªÀÄgÀªÉÄñÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ®ªÁqÀUÁAªÀ [JªÀÄ.J¸ï] FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¯Áj wgÀÄV¹PÉÆArzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 196/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-10-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.J ºÀPÀÌ ¹¢ÝQ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¹¢ÝQ G: JgÀ¥sÉÆøÀð PÁAmÁæPÀÖgÀ 63, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 8-10-7/1 ºÉƸÀ 55 CPÀ̪ÀiÁºÁzÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÀdÓ AiÀiÁvÀæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÁUÀÆ ¨ÉÃgÉ ªÁå¥ÁgÀzÀ ¸À®ÄªÁV ¨ÁåAQ¤AzÀ 3,00,000/- gÀÆ¥Á¬Ä qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ºÀt J¸ï.©.L ¨ÁåAQ£À ºÉÆgÀUÀqÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£À ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÉÊrUÉ EzÀÝ ¥Áè¹ÖÃPÀ ¨ÁåV£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤°è¹ ¤ªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¥ÀA¥ÀZÀgÀ CVzÉ CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj ªÁºÀ£À £ÉÆÃr ¸Àé®à ¤AwgÀÄvÉÛÃ£É £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¨ÁåV£À°è PÉÊ ºÁQ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°èzÀÝ ºÀt 3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥Á¸À §ÄPÀÌ EvÀÄÛ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀªÀÄ£À ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ¸É¼ÉzÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¨ÁåV£À°èzÀÝ 3 ®PÀë CAzÀgÉ 1000 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 100 £ÉÆÃl ºÁUÀÆ 500 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 400 £ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ MlÄÖ 3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :-
ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪಾ ದೇವರನಡಗಿ ಸಾ:ಫರಹತಾಬಾದ ರವರು, ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ ಧಾಬಾದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಟಾವೆರಾ ಕಾರ ಕೆಎ-32 ಎಮ್-5677 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಲಗಶೇಟಿ ಸಾ: ಶೇಳ್ಗಿ ಈತನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷನತದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಲಗಡೆಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಅಪಘಾಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಾಲಕನು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ, ಶಿವಕಾಂತ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಹಾಜನ ವ|| 37 ಉ|| ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಾ|| ಆನಂದ ನಗರ ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಲೇಜ ರಸ್ತೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 26.09.2011 ರಂದು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹುಗಾರ ಸಾ|| ಭೋಪಾಲ ತೆಗನೂರ ತಾ| ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾದಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲ, ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :
ದಿನಾಂಕ 3/10/2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶೈಲ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ಥಾವರಮಠ ಸಾ:ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ರವರು ತನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವನೊಂದಿಗೆ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಪೈನಾನ್ಸ್‌‌ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಟೋ ನಂ ಕೆಎ 32 8135 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಾಯಿಸಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಬಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಲು ಅಡೆ ತಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :

ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 04-10-2011 ರಂದು ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಂ. ಹಾಗರಗಿ ಚೇರಮನ್ ಕೃಷ್ಣಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನಂದ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶವೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 03-10-2011 ರಂದು 01:30 ಪಿ.ಎಂ. ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 04-10-2011 ರಂದು 09:15 ಎ.ಎಂ. ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಆರೋಪಿತನಾದ ಬಿ.ಆರ್ ರಾಮಪುರೆ ಇತನು ಮೊಬೈಲ ಮೂಲಕ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿದಲ್ಲದೇ ಇಂದು ದಿನಾಂಕಃ 04/10/2011 ರಂದು 03:02 ಪಿ.ಎಂ. ಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಬಂದು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡೆ ತಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.