Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, December 27, 2012

GULBARGA DISTRICT


:: ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ::
        ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ ಬಯಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದಿನಾಂಕ:17/12/2012 ರಿಂದ 30/01/2013 ರವರಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವಾದ ರೂ. 150/- ( ಎಸ.ಸಿ./ಎಸ.ಟಿ./ಪ್ರವರ್ಗ-1) ಮತ್ತು ರೂ. 250/- (ಇತರೆ) ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ವಿಧ್ಯಾರ್ಹತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಆನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ, ವಿಧ್ಯಾರ್ಹತೆ, ಮೀಸಲಾತಿಗಳು, ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ, ನೇಮಕಾತಿ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಹಾಗು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗಿಕರಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ / ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ www.ksp.gov.in  ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.   

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹.  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                   ¢£ÁAPÀ:-25-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è 1) ©üêÀıɥÀà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå UÀÄdÀ¥Àgï 2) ªÀĺÀzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀıɥÀà E§âgÀÆ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ  EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀgÁd UÀÄd¥Àgï, 27 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÀ¯É¸À ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ ºÁUÀÄ DvÀ£À  vÁ¬Ä £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©üêÀıɥÀà £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ AiÀÄ®èªÀÄä¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ DPÉUÀ ¯Éà ¨ÉƸÀÄr ¸ÀÆ¼É ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzɯÉÃ, £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÁåAUÀ CAzÀgÀ ºÀAUÀ ¨ÉʬÄwÛ¢Ý ¤Ã£ÀÄ, ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀÄ« ªÀiÁqÀÄwÛ £ÉÆÃqÀÄvÉÛ£É, ¤£Àß PÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ©üêÀıɥÀà£À  ºÉAqÀwAiÀÄÆ PÀÆqÁ DvÀ£À vÁ¬ÄUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, E§âjUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: .194/2012 PÀ®A.341,504,323,506 R/W 34 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-


                §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄgÀ½ ªÀAiÀÄ: 30 eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §¤ßUÉÆüÀ  FvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÀj§¸À¥Àà ªÀAiÀÄ:70 ¸Á: §¤ßUÉÆüÀ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¨ÁåAPÀ£À°è gÀÆ.1,80,000/- (MAzÀÄ ®PÀë JA§vÀÄÛ ¸Á«gÀ) gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß ªÀĹìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£À ªÀÄÄAzÉ £Á£ÀÄ EµÀÄÖ ¸Á® ªÀiÁrzÉÝÃ£É ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è ºÉÃUÉ ¸Á® wÃj¸À®Ä CAvÁ AiÀiÁªÁUÀ®Ä aAw¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß ªÀAiÀiÁ¸ÁìVzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á® ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/12/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÝ ¨É¼ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ D¸ÀàvÉæ AiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÀAPÀ 26/12/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.qÀ.Dgï. £ÀA31/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹: CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 26.12.2012 gÀAzÀÄ ²æäªÁ¸ï vÀAzÉ J.J¸ï. ªÀgÀzÀgÁd£ï, 36 ªÀµÀð, ¨ÁæºÀät, D®ªÉÄÃ®Ä ªÀÄAUÀ ¥ÀzÁäªÀw zÉêÀ¸ÀÜuÁzÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á: £ÀA 11 PÀȵÀÚ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ , wgÀÄZÀ£Á¥ÀÆgÀ, ªÀÄAqÀ®A- ZÀAzÀæVj f: avÀÆÛgÀÄ (DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ) ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä PÁé°¸ï £ÀA: J.¦.26/J¥sï 7888 gÀ°è ªÀÄAvÁæ®AiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ C®èAzÀ D£ÉUÀÄA¢UÉ £ÀªÀ §ÈAzÁªÀ£À zÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ M¼ÀV£À 10.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »gÉÃPÉÆmÉßPÀ¯ï ºÀwÛgÀ  ¸ÀzÀj ªÁ£ÀºÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨Á¸ÀÌgï vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀgÁªï  gÀªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀt¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸À¯ÁUÀzÉà §æqÀÓUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¥À°Ö AiÀiÁV ©¢zÀÄÝ DUÀ CzÀgÀ°èzÀÝ J®ègÀÆ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 214/2012 PÀ®A: 279,337,338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀªÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉà L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ: 24-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À J.PÉ UÉÆÃ¥Á® £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄPÀÆâ¯ï¸Á¨ï vÀAzÉ gÁeÁ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 38 eÁ: ªÀÄĹèA. G: mÉîjAUï ¸Á: J.PÉ UÉÆÃ¥Á¯ï £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ 1)UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥ÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð, 2) ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥ÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, 3) «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀAiÀÄå  ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, 4) «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á:  ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀ Nt ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ£À  ¸ÀAUÀqÀ ¤ªÉñÀ£ÀzÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ eÁUÁ SÁ° ªÀiÁqÀj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ J¼ÉzÁr, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉ ¤ªÉñÀ£ÀzÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå 465/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.291/2012, PÀ®A: 191, 193, 323, 506, 144 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  27.12.2012 gÀAzÀÄ  99  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  20,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.  

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-12-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-12-2012

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/2012, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢ð¥À  vÀAzÉ ºÁªÀVgÁAªÀ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÁªÀVgÁªÀ EªÀgÀÄ OgÁzÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ©æd ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ J.¦.JA.¹ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-3457 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ §®UÁ® ºÁUÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ºÁªÀVgÁªÀ EªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/2012, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gÁªÀ¸Á§ ¸Á: ºÀÄ¥Àà¼Á EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ DgÉÆæ gÁªÀŸÁ§ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¸Á: ºÀÄ¥À¼Áî EªÀgÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ AiÀĪÀĺÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/E-9128 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ªÉÄðAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à CA¨É¸ÁAUÀ« PÀ°è£À Rt ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ PÁ¥Á½UÉ, JqÀ UÀ®èPÉÌ, ªÉÄî vÀÄnUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2012, PÀ®A 323, 504, 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÀÄPÀÄÌ vÀAzÉ C¥ÀàuÁÚ EgÁ¤ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: EgÁ¤, ¸Á: ¨sÀzÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ «ÄlÄÖ @ L¯ÁzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÉÆmÉ C° EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀ ªÀÄzsÀå DgÀÄ wAUÀ½AzÀ ¥ÉæêÀÄ ¨É¼É¢gÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ºÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ PÀÄ.ªÀÄPÀªÀÄ® EªÀ½UÉ F »AzÉ ¦æÃw ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄ UÉÆÃvÁÛVzÀÝjAzÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ¤gÁPÀj¹gÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 24-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ «ÄlÄÖ @ L¯ÁzÀ ºÁUÀÆ PÀÄ.ªÀÄPÀªÀÄ® vÀAzÉ DeÁªÀÄ C° EªÀj§âgÀÆ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ¢®è CAvÀ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, PÀÄ. ªÀÄPÀªÀÄ® EªÀ¼ÀÄ «£ÁB PÁgÀt £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉüÀÄwÛ CAvÀ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É, C®èzÉ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ: 25-12-2012 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¨sÀzÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ£ÉÆçâ¼Éà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ M§âgÉà EgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¹ÃªÉÄJuÉÚ qÀ©â vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À«Ää§âgÀ ªÀÄzsÀå §gÀÄwÛ¢Ý, ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ PÀĪÀÄj ªÀÄPÀªÀÄ® EªÀ¼ÀÄ PÀrØ Vj ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ PÀÄwÛUɬÄAzÀ ¥ÁzÀzÀªÀgÉUÉ, ºÉÆmÉÖ, JzÉ ¨É£ÀÄß, vÉÆÃqÉ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-12-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 295/2012, PÀ®A 318 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ aPÀÌ¥ÉÃl¢AzÀ PÉ.ºÉZÀ.©. PÁ¯ÉÆäUÉ §gÀĪÁUÀ PÉ.ºÉZÀ.©. PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ²ªÀªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ £Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ²±ÀÄ MAzÀ£ÀÄß d£À ¸ÉÃj £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ 10-15 ¢ªÀ¸ÀzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄUÀÄ«£À JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ PÁ°¤AzÀ PÉÃzÀjzÀÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, JqÀPÉÊ ªÉÆüÀPÉʪÀgÉUÉ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ wA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÀÄUÀĪÀÅ ¢£ÁAPÀ 25/26-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉjUÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É 10-15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀÄ«£À AiÉÆÃUÀ PÉëêÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀzÀPÉÌ DUÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ CxÀªÁ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ¢AzÀ ªÀÄUÀÄ d¤¹zÀPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÉ.ºÉZÀ.©. PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ²ªÀªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ £Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¸ÁrzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಗಂಡ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಉ|| ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ, ಸಾ|| ಹೈಕೊರ್ಟ ಪೀಠ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:21/12/2012 ರಂದು ಸಂಜೆ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ (ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ) ಹೋಗಿದ್ದು,ಇನ್ನೊಂದು ಕೀ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದು,ನಾನು ದಿನಾಂಕ:15/12/2012 ರಂದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆನೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದು ಬೀಗ ತೆರೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಬಾಗಿಲನ ಕೊಂಡಿಯು ಸ್ಕ್ರೂ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಬೆಡ್‌ರೂಮಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಲಮಾರಿ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದಿದ್ದು ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಳಾ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ನಾನು ಚಂದ್ರನಾಥರವರಿಗೆ ಪೋನ್‌ ಮಾಡಿ ಕೇಳಲಾಗಿ ಮನೆಯ ಕಳ್ಳತನವಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಅಲ್ಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಣ ಸುಮಾರು 500/- ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಇಟ್ಟಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರ ಕೂಡಿ ರೂ 12500/- ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ದಿನಾಂಕ21/12/2012 ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 26/12/2012 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ಥಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 432/2012 ಕಲಂ, 454, 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲರಾವ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ  ಉ: ಅಟೋಚಾಲಕ  ಸಾ:ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ  ರಾಧಾ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರವರು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 22-12-12 ರಂದು ಮನೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಖರೀದಿಸಿಬೇಕಾಗಿರುವದರಿಂದ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸರ್ಕಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟಕ್ಕೆ ಅಟೋ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಿನಿವಿಧಾನ ಸೌಧ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ:ಕೆಎ-32/ಇಎ-8677 ಸವಾರ  ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನ ದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದಿನಾಂಕ:26-12-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 19-15 ಗಂಟೆಗೆ ಗೋಪಲರಾವ ರವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 126/2012 ಕಲಂ, 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ನಾಗೇಶ ಸಾತಾಳವಯ|| 25 ವರ್ಷ|| ಮನೆ ಕೆಲಸ,ಜಾತಿ|| ಭೋವಿ ವಡ್ಡರಸಾ||ನಿಟ್ಟುನಹಳ್ಳಿ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾ|||| ಪೊಲೀಸ ವಸತಿ ಗೃಹ ಡಿ.ಎ.ಆರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ನಾಗೇಶ ಇವನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಬಹುಮನಿ ಹೊಟೇಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಪೊಲೀಸ ವಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ದಿನಾಂಕ:24/11/2012 ರಂದು ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆದಿತ್ಯ ಹೊಟೇಲ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್ ಪಿನಕೋಡ ನಂಬರ ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದರು. ನಂತರ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆನೆಂದರೆ, ನಾಗೇಶನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಪೋನ್ ಬಂದಿದೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೊರಗೆ ಹೋದವನು ಬ್ಯಾಂಕ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ.ನಾನು 2-3 ತಾಸು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವನು ಬರದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದನು. ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಬರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೇನು. ನನ್ನ ಗಂಡನು ಹೋಗಿದ್ದ ದಿನದಿಂದ ಪೋನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರುವದಿಲ್ಲ. ದಿನಾಂಕ:20-12-2012 ರಂದು ನನ್ನ ಭಾವನಾದ ನಾಗಭೂಷಣ ಇವರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ ನಂ:09642522117 ನೇದ್ದರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಈ ನಂಬರಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿ ಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಂಡನು ಮನೆಗೆ ಬರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:140/2012 ಕಲಂ, ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.ಕಾಣೆಯಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ : ವಯಸ್ಸು 31 ವರ್ಷ, ಎತ್ತರ- 57 ದುಂಡು ಮುಖ, ಗೋದಿ ಮೈಬಣ್ಣ, ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು, ತೆಲಗು, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಬಲ್ಲವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿಯವರನು ಬಿಳಿ ಚೌಕಡಿ ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿ ಮನುಷ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ದೂರವಾಣಿ ನಂ: 08472-263618, ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಂಟ್ರೊಲ್ ರೂಮ್ ನಂ: 08472-263604 ಅಥವಾ 9480803608 ಸದರಿಯವರ ಪಾಲಕರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ: 9591634932 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಲಸು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.