Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, May 16, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-05-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 16-05-2013


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠨sÁgÀw¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀĺÁzÀÄ ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ºÀ½î UÁæªÀÄ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÀÄ ºÀ®UÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ½î UÁæªÀÄ, ¸ÀzÀå: ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ wAUÀ½AzÀ ¨Él¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAdAiÀĹAUÀ ºÀeÁgÉ gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÉÆîzÀ°è zÁ½A¨É VqÀUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ©ÃqÀ®Ä £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 14-05-2013 gÀAzÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ zÁ½A¨É VqÀUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ¨Á« ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ PÀgÉAl ¸À«ð¸À ªÉÊgÀ PÀrzÀÄ ©¢zÀÄÝ, PÀvÀÛ®°è DPÀ¹äPÀªÁV «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£À PÁ°UÉ PÀgÉAl ºÀwÛ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¸ÀzÀj WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀªÁV PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀªÀiÁä UÀAqÀ §AqÉ¥Áà ºÉÆgÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¤gÀAPÀgÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉJ-39/3729 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É QèãÀgï EzÀÄÝ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Áé«ÄzÁ¸À EzÀÄÝ, EªÀj§âgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è gÉÃw SÁ° ªÀiÁrzÁUÀ PÁå©£ï£À°è EzÀÝ vÁqÀ¥Àwæ ¯ÁjAiÀÄ°è ºÀZÀÑ®Ä ºÉÆÃV DAiÀiÁ vÀ¦à PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¤gÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¤gÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-05-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ UÀÆqÀì CmÉÆà £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀzÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ-UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ®Qëöä¨Á¬Ä PÀªÀÄoÁuÉ ±Á¯É PÁæ¸À ºÀwÛgÀ rªÁAiÀÄqÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ºÀgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ªÀÄÄPÀÄAzÀgÁªÀ EªÀjUÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ºÀgÀĨÁ¬ÄAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è, JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ½UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è vÉ¯É MqÉzÀÄ ¨Á¬ÄAzÀ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVzÀÝjAzÀ ºÀgÀĨÁ¬Ä EªÀjUÉ DmÉÆÃzÀ°è aQvÉì PÀÄwgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ºÀgÀĨÁ¬Ä EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ CdÄð£ÀgÁªÀ CqÀPÉ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ (ºÀjd£ï), ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä, ºÁgÀÆgÀUÉÃj gÀ¸ÉÛ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 27-04-2013 ರಂದು ಕಮಲಾಕರ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ ಗೌಳಿ ವಯ: 36 ವರ್ಷ, ªÀÄÈvÀ ¨sÀAUÀªÀAvÀ @ ¨sÀUÀªÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ«oÀ®gÁªÀ U˽ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: U˽, ¸Á: ±ÁºÁ¥ÀÄgÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ಚಹಾಪತ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಸ್ತಾಪೊರ ಬಂಗ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಂಠಾಳಾ ಕಡೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಟಿವ್ಹಿಎಸ್ ಮೋಪೆಡ್ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಜೆ-2599 ನೇದ£ÀÄß ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ರಾ.ಹೆ. ನಂ.  9 ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À ಎದುರಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಉಮ್ಮರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂಗ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರೇಲರ ಲಾರಿ ನಂ. ಎನ್.ಎಲ್-02/ಜಿ- 3241 ನೇzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಾ.ಹೆ. ನಂ 9 ರ ಮೇಲೆ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಮಠದ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಅಣ್ಣನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆAiÀÄ°è zÁR°¹, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ¯Á¥ÀÆgÀzÀ ಗಂಗಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ C°è ¢£ÁAE 08-05-2013 gÀªÀgÉUÉ 12 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉzÀgÀÆ ¨sÀUÀªÀAvÀ EvÀ£ÀÄ ಗುಣಮುಖವಾಗದೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀzÀ ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇನ್ನೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಂದು zÁR°¹zÁUÀ C°èAiÀÄÆ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ದಿನಾಂಕ 14-05-2013 ರಂದು ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀzÀ ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÀ£À±ÉmÉÖ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ZËPÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÀÄPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ gÉhÄgÉ¥Áà UÁªÀgÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ¥Àj²µÀÖ, ¸Á: SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ (¹) EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà UÁªÀgÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ (¹) FvÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ DVgÀĪÀÅ¢®è, FvÀ£ÀÄ 6-7  ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä PÀ°wÛzÀÄÝ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¸ÀvÀvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, HlPÉÌ PÉÆlÖgÀÄ ¸ÀºÀ Hl ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è, ¸ÀgÁ¬Ä  PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¢£ÁAPÀ 15-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀUÀqÀzÀ PɼÀUÉ EgÀĪÀ PÀnÖUÉUÉ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄð£À CAV¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ @ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ±ÀA¨sÀÄ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÉÆüÁgÀ [©], vÁ: ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ §gÀĪÁUÀ §PÀÌZÉÆÃr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©æÃeï ºÀwÛgÀ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¢ÝzÀݼÀÄ. £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ¼À §® ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §® ªÉÆtPÁ°£À PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉÆtPÉÊ, §®ªÉÆtPÉÊAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁdÄ 55 ªÀµÀð EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ vÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ, ©üÃPÀëÄQAiÀÄAvÉ PÁtÄwÛzÀݼÀÄ, PÀÆqÀ¯Éà 108 CA§Ä¯É£ïìUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ¯Éà §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ M¬ÄÝgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÉÊzsÀågÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 15-05-2013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §PÀÌZÉÆÃr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©æÃeï ºÀwÛgÀ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼É gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÁ®ÄzÁj¬ÄAzÀ PÉÆüÁgÀ [PÉ] UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄ»¼ÉUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2013, PÀ®A 498(J), 504, 506 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVvÁ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ¨sÉÆë, ¸Á: ¹¹ð (J) UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ®Qëöät ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ¨sÉÆë, ¸Á: ¹¹ð (J) UÁæªÀÄ EvÀ£À eÉÆÃvÉ ®UÀߪÁVgÀÄvÀÛzÉ, EªÀjUÉ 1 UÀAqÀÄ 3 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ºÀt PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É, DzÀgÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ EzÀÝ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̽UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-05-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2013, PÀ®A 323, 355, 504, 506, 498(J) L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 13-05-2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁ𢠮°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀiÁ° ©gÁzÁgÀ   ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀvÁå¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ EªÀgÀ ಗಂಡನಾದ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀiÁ° ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀvÁå¼À UÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ ಮಾಳಗಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ತುರುಕಿ, ಕುತ್ತಿಗೆ ªÉÄÃ¯É ಕಾಲು ಇಟ್ಟು eÉÆÃರಾಗಿ ದಬಾಯಿಸಿ ನಿನಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಜೀವದ ಬೈದರಿಕೆ ಹಾಕಿ, ತಲೆ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಬಲಗಾಲಿನ ಬೂಟು ತೆಗೆದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸವನೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¨ÉºÉÆñÀ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ¢ÝgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2013, PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-05-2013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAeïzÀ°è ¤AwzÀÝ §Ä¯ÉÃgÉÆà ¦ÃPÁ¥ï ªÁå£À ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀAUÀÆgÀ¢AzÀ 06 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀgÀĪÀÅzÀÄ EzÉ CAvÀ E§âgÀÆ C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár 1,600 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¨ÁrUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹ ªÁºÀ£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÀgÀ°è£À M§â DgÉÆævÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ®PÀëöät UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ²ªÀtÂ, vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, E£ÉÆßçâ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ¯É WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°è ©ÃgÀ PÀÆrzÀÄ PÀgÀPÀ£À½î-aAZÉÆý gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É UÀÄA¥ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ VqÀPÉÌ PÀnÖ DvÀ£À PÀtÂÚUÉ zÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀlÄÖ DvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1230 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §Ä¯ÉÃgÉÆà ¦ÃPÁ¥ï ªÁå£À £ÀA§gï PÉJ-38/7492 £ÉÃzÀÄÝ C.Q 5 ®PÀë 57 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀÄÝ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 15.05.2013 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ PÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀÆgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 38 eÁ dAUÀªÀÄ ªÀiÁåPÁ¤ PÀ PÉ®¸À ¸Á zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸Éß»vÀ PÀȵÀÚªÀÄÄwðvÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀÄ 40 ¸Á ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ J 36 ªÉÊ 1095 §eÁeï r¸À̪ÀgÀ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀð - ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ VjeÁ mÉæÃrAUï PÀA¥À¤ ¥ÁèAiÀÄgï ©æÃPïì ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¸ÀA¢¥ï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀAiÀÄ 21 eÁ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ J 36 l ªÉÊ 0735 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁÀV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÄÝ ¦ügÁå¢UÉ JqÀªÉÆtPÁ®Ä JqÀ¥ÁzÀPÉÌ vÉgÉazÀUÁAiÀÄ §® ªÉÆÃtPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ JqÀªÀÄ®QUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ PÀȵÀÚªÀÄÄwð FvÀ¤UÉ §®ªÉÆÃtPÁ®Ä PɼÀUÉ JqÀ PÉ£ÉßAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉgÉazÀUÁAiÀÄ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀªÀÄÄAUÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ vÉgÉazÀUÁAiÀÄ JqÀªÀÄÄAUÉʨÉgÀ½UÉ vÉgÉazÀUÁAiÀÄ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ §® ªÉÆtPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JzÀgÀÄUÀqÉAiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ §®ªÀÄÄAUÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ §®ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ §®»ªÀÄärUÉ vÉgÉazÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2013 PÀ®A. 279.337.338 L .¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ :07-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ¥ÀgÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ªÀ:45 eÁ:ªÀqÀØgÀ G:PÀÆ° ¸Á:ªÀqÀØgÀzÉÆrØ ¥ÉÊzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀߪÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ DzÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ªÀ:35 eÁ:ªÀqÀØgÀ ¸Á:ªÀqÀØgÀzÉÆrØ ¥ÉÊzÉÆrØFvÀ£À£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁrzÀÝ PÀjAiÀÄ¥Àà FvÀ£À eÉÆvÉUÉ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÝPÁÌV DgÉÆævÀ£ÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼ÀªÁrzÀªÀ£À eÉÆvÉUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2013 PÀ®A. 323,324,504 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.05.2013 gÀAzÀÄ 164 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 30,500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ, ಸುಶೀಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಸವಂತರಾಯ ಬಿಸಗೊಂಡ ವಯಾ||75 ಸಾ||ಪಟ್ಟಣ ತಾ||ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ ಸತೀಶಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಶಶಿಧರ ಇವರು 10-12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಸವಂತರಾಯನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ 40 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರದಕ್ಕೆ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನಾವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಲದಲ್ಲಿಯ ಕೊಂಪಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ 36 ಎಕರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ತಲಾ 18 ಎಕರೆಯಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಲು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆವೆ. ಸತೀಶಕುಮಾರ ಇತನು ಕುಡಿತದ ಚಟದವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ಹೊಲವನ್ನು  ಅವನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಆತನ  ಹೆಸರಿಗೆ ಹೊಲ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಸತೀಶಕುಮಾರ ಇತನು ತನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಹೊಲ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಹಲವು ಸಲ ಜಗಳಾವಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು.ದಿನಾಂಕ 15-05-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯ ಕೊಂಪಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಜೋತೆಗೆ ಜಗಳಾ ತೆಗೆದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸುಶೀಲಬಾಯಿ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:242/2013 ಕಲಂ,302 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.