Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, October 12, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-10-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 12-10-2018

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 232/2018, PÀ®A. 306 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀ 10-10-2018 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmɬÄAzÀ 0800 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠣Ád«ÄãÀ UÀAqÀ C§Äݯï PÀjêÀiï ZÀÄr¥sÉÆæÃ¸ï ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹÈa, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ C§Äݯï PÀjêÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzÀ ZÀÆr¥sÉÆæøÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¸Á®UÁgÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1) CºÉäÃzÀ vÀAzÉ SÁd RÄgÉʶ, 2) ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï ¸ÀAUÉÆüÉ, 3) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀPÁgÀ ¥ÉÆzÁÝgÀ, 4) ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀPÁgÀ ¥ÉÆÃzÀÝgÀ, 5) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀPÁgÀ ¥ÉÆÃzÀÝgÀ, 6) ¥Àæ¨sÀPÁgÀ ¥ÉÆzÀÝgÀ ªÀÄvÀÄÛ 6) ªÀiÁªÀ C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ªÁ»ÃzÀ EªÀgÀ QgÀPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆÃAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 88/2018, PÀ®A. 3 & 7 E.¹ PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 11-10-2018 ರಂದು ಜಾಂಪಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಓಮಿನಿ ವಾಹಾನದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೀದರನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಸುರೇಶ ಎಂ.ಭಾವಿಮನಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಬೀದರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ರವರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಾಜೇಂದ್ರಕುಮಾರ ಆಹಾರ ನೀರಕ್ಷಕರು ಅಪ ಪ್ರದೇಶ ಬೀದರ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಆನಿ ರವರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಮನಿಯಾರ ತಾಲೀಮ ಮಜೀದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ದಾರಿ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಾಗ ತಳಘಾಟ ಕಮಾನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಓಮಿನಿ ನಂ. ಎಂ.ಹೆಚ್-22/ಡಿ-1727 ನೇದ್ದು ಬಂದಾಗ ಸದರಿ ಓಮಿನಿಗೆ ಕೈ ಮಾಡಿ ತಡೆದು ಓಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಒಳಗಡೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಓಮಿನಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಅಬ್ದುಲ್ ಮೊಹಿದ @ ಹಬೀಬ್ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ ವಯ: 39 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಮನಿಯಾರ ತಾಲೀಮ ಬೀದರ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಸದರಿ ಓಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯ ಪರವಾನಿಗೆ ಇದೇಯೇ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಇರುವುದ್ದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಓಮಿನಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ನೀಲಿ ಸಿಮೆಎಣ್ಣೆ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಪರಿಶಿಲಿಸಿ ನೋಡಲು 1) ಒಂದು ಬಾದಾಮಿ ಬಣ್ಣದ 25 ಲೀಟರನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 20 ಲೀಟರದಷ್ಟು ನೀಲಿ ಸೀಮೇಎಣ್ಣೆ, 2) ಒಂದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ 25 ಲೀಟರನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 20 ಲೀಟರ ದಷ್ಟು ನೀಲಿ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ, 3) ಒಂದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ 25 ಲೀಟರನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 20 ಲೀಟರ ದಷ್ಟು ನೀಲಿ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು 4) ಎರಡು 50 ಲೀಟರನ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಖಾಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಂದಾಜು 10 ಲೀಟರ ಅಳತೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ನಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಅಂದಾಜು 9 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಪೈಪ ಇರುತ್ತದೆ, ಒಟ್ಟು 60 ಲೀಟರ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯ ಅ.ಕಿ 2400/- ರೂ ಇರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಮೂರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ತಾಬೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 269/2018, PÀ®A. 366 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಗಾಯಕವಾಡ ಸಾ: ಅಶೋಕ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರ ಹೆಂಡತಿ ಸುರೇಖಾ ಇವಳು ಭಾರತ ಪಬ್ಲೀಕ್ ಸ್ಕೂಲನಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಅದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ಸಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಾ ಸಾ: ಖಟಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ಇವನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಮುಂಚೆ ಅವನಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಬುದ್ದಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಅವಳ ತಂಟೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ,  ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 01-10-2018 ರಂದು ಆರೋಪಿಯು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಫುಸಲಾಯಿಸಿ ಏನೋ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೆಂಡತಿಯು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದಿಂದ ಬಂದ 30,000/- ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 20,000/- ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಹಾಗೂ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ, 2 ಉಂಗುರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದಾಗ ಸದರಿ ಆರೋಪಿಯು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 11-10-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 270/2018, PÀ®A. 366 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಅನೂಪಗಿರಿ ಗೊಸಾಯಿ ವಯ: 19 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಗೋಸಾಯಿ, ಸಾ: ದಾಡಗಿ ಬೆಸ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರಿಗೆ 9 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಅನೂಪಗಿರಿ ತಂದೆ ಅನಂತಗಿರಿ ಗೊಸಾಯಿ ಸಾ: ದಾಡಗಿ ಬೇಸ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ 20-25 ದಿವಸಗಳಿಂದ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಕನಾದ ಆರೋಪಿ ಕುನಾಲಗಿರಿ ತಂದೆ ಧನರಾಜಗಿರಿ ಗೊಸಾಯಿ ಸಾ: ಗೊಸಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಇತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಆಗಾಗ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಫೊಟೋ ಇದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾ ಇಲ್ಲಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸದರಿ ಫೋಟೊ ಮೋಬೈಲನಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದನು, ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 04-10-2018 ರಂದು 0130 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಮೋಬೈಲಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದೆನೆ ನೀನು ಹೊರಗೆ ಬಾ ಅಂತಾ ಅಂದನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಸದರಿ ಆರೋಪಿಯು ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊದನು, ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲಾರಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಉಮರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿ ಉಮರ್ಗಾದಿಂದ ಒಂದು ಬಸ್ಸನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೋಲಾಪೂರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೊಗುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ 9 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 15,000/- ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಚೈನ್ನೈ ರೇಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗ ಆತನು ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೊದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅವನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊದಾಗ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಗಂಡ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕಾಣೆಯಾದ ದೂರು ನಿಡಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕುನಾಲಗಿರಿ ತಂದೆ ಧನರಾಜಗಿರಿ ಗೊಸಾಯಿ ಇತನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ   11-10-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 194/2018, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11-10-2018 gÀAzÀÄ ¸À§â® §jÃzÀ PÀlÖqÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ £À¹Ã©£À dÆeÁl CAzÀgï-¨ÁºÁgï Dl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ AiÀįÁè°AUÀ PÀÄ£ÀÆßgÀ, ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éƽøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ©ÃzÀgÀ PÉÃAzÀæ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ vÀ®Ä¦ ¸À§â¯ï §jÃzÀzÀ PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹zÁÝgÀÆqsÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÉÃnÖ £ÀªÉÆò, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ UÀ°è ©ÃzÀgÀ, 2) ¥Àæ¯ÁízÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¥sÀvÉÛ¥ÀÄgÉ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀiË£ÉñÀégÀ mÉA¥À® ºÀwÛgÀ, UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ, 3) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁ¼À¥Áà gÀÄ¥Éà, ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: UÀÄgÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, 4) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄqÀQ, ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ GvÀÛgÀ ©ÃzÀgÀ, 5) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà PÉÆð, ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ GvÀÛgÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ 6) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¸ÁªÀ¼ÀV, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgï-¨ÁºÀgï £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É J¯Áè PÀqɬÄAzÀ CªÀjUÉ WÉÃgÁªï ºÁQ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉÉ®èjUÀÆ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ 44,930/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ DlPÉÌ §¼À¹zÀ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¢£ÁAPÀ 12-10-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.