Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, January 19, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 19-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 19-01-2011

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.05/2011, PÀ®A 147, 498(J), 323, 504, 506, 312, 304(©), 302 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ : 17/01/2011 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ gÀAd£Á UÀAqÀ UÀuÉñÀ PÉÆÃlªÀiÁ¼É ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀħ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÁAdgÀSÉÃqÁ EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ UÀuÉñÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ PÉÆÃlªÀiÁ¼É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ : zsÀ£ÀUÀgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÁAdgÀSÉÃqÁ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è DgÉÆæUÉ 1,05000 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ DgÉÆæ ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ½UÉ E£ÀÆß ºÀtªÀ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆlÄÖ ºÉÆmÉÖ PÉqÀ«gÀÄvÁÛgÉ. vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀgÀzÉà ºÉÆÃzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj gÀAd£ÁUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¨sÁ°Ì vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÁzÀ EªÀiÁ£ÀĪɯï EªÀgÀ ¸ÀªÀÄÆäRzÀ°è ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2011, PÀ®A 241, 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/01/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ±É¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀà¥Á ®UÉÆÎAqÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: ºÀA¢ÃPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ, DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÉñÀ¥Áà gÀAeÉÃj PÀÄgÀħÄgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á: ºÀA¢ÃPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀÄwÛUÉ MwÛ »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¤UÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.02/2011, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18-01-2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥ÀUÀqÉ ¦æ¤ì¥Á®gÀÄ ¸À.¥À.¥ÀÆ. ¨Á®QÃAiÀÄ PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸À.¥À.¥ÀÆ.PÁ¯ÉÃd (¨Á®QÃAiÀÄgÀ) ©ÃzÀgÀ bÁªÀtÂAiÀÄ ªÉÄÃ¯É jªÀgÀ¸É§® qɸÀÌUÀ¼À ©Ãr£À 22-PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ C.Q.15000/-gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ EnÖzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ 18-12-2010 jAzÀ 18/01/2011 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.03/2011, PÀ®A 341, 504, 506 L.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ : 18-01-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤îªÀiÁä UÀAqÀ ¢.«±Áé£ÁxÀ ªÀÄoÀzÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ ; 43 eÁ ; ¸Áé«Ä G; CmÉAqÀgÀPÉ®¸À ¸Á; U˽UÀ°è ºÁgÀUÉÃj gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨sÀzÀæAiÀÄå E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä G¸Áä£À UÀAfUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀæAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á; UÀÄ£Àß½î ¸ÀzÀå ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛUÉ G¥ÀfêÀ£À PÀÄjvÀÄ ¤£Àß ¸ÀA§¼À¢AzÀ wAUÀ½UÉ 1000/-gÀÆ. PÉÆqÀÄ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:16.01.2011gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30UÀAmÉUÉ mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉJ 36 nJ 3065 mÁæ° £ÀA. PÉJ36 nJ 3066gÀ°è ZÁ®PÀ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ PÀ«vÁ¼À UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ mÁæ°AiÀÄ°è ªÀÄgÀªÀiï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ vÀ£Àß §¢AiÀÄ°è ±ÉÃRgÀ @ gÁd±ÉÃRgÀ, 23 ªÀµÀð, ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À, ¸Á: PÀ«vÁ¼À EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ UÀÄqÀØzÀ ¸À«ÄÃ¥À dA¥ï£À°è mÁæöåPÀÖgï¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ±ÉÃRgÀ @ gÁd±ÉÃRgÀ£À ªÉÄÃ¯É mÁæ°AiÀÄ UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CgÉÆæUÀ¼ÁzÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ gÀªÉÄñÀ ¨ÉÆë, «ÃgÉñÀ vÀAzÉ GqÀzÀAiÀÄå ¨ÉÆë, ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ ªÀÄAzÀPÀ¯ï, ©üêÀiÁ @ ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ UÉÆ®è¥Àà ¨ÉÆë ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ ¨ÉÆë EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ±ÀªÀªÀ£ÀÄß §aÑqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ«vÁ¼ÀzÀ C£Àéj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀzÀ w¥ÉàAiÀÄ°è ºÁQ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ¸ÉÆêÀÄ @ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀgÀªÀgÀÄ ¢:18.01.11gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

        ¢£ÁAPÀ:18.01.2011gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4 jAzÀ 7 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨É½V£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°èAiÀÄ ºÀÄ®UÀ¥ÀàgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ 20ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ UÀzÉÝUÉ ¤ÃgÀÄPÀlÖ®Ä ºÉÆÃVgÀĪÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è «zÀÄåvï PÀA§¢AzÀ ºÀjzÀÄ ©¢ÝzÀÝ ªÉÊgï£ÀÄß vÀĽzÀÄ «zÀÄåwÛ£À ±ÁR¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, F WÀl£ÉUÉ PÁgÀtgÁzÀ UËqÀ£À¨sÁ« UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ¥Àæ¨sÁj ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£ï gÁªÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ¸ÉPÀë£ï C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ £ÁUÀgÀvÀß EªÀj§âgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ²æà PÀjAiÀÄ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

        ¢£ÁAPÀ:18.01.2011gÀAzÀÄ 1.30UÀAmÉUÉ G®ÄPÀ§AqÀ vÁAqÀzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ©üêÀÄtÚgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÁwæ ¢Ã¥À ºÀaÑlÄÖ ªÀÄÄA¢£À ZÀ¥ÀàgÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¨ÉPÀÄÌ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß PÉqÀ«zÀÝjAzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ UÀÄr¸À®Ä, PÁ¼ÀÄPÀr, ¤Ãj£À ªÉÆÃmÁgÀÄ §mÉÖ§gÉ ªÀÄvÀÄÛ CrUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ MlÄÖ gÀÆ.80,000/- £ÀµÀÖªÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

        PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è dAiÀĪÀÄä vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ, 16 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ vÁ¬Ä EwÛÃZÉUÉ wÃjPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܼÁV vÀ£Àß vÁ¬Ä ¸ÀvÀÛzÀÝ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:18.01.2011gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉä£À¥ÀÄr ¸Éë¹zÀÄÝ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ²æà PÀÄ¥ÀàtÚgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

        FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥sÁwªÀiÁ, 20 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ UÀÆqÀÄ £ÁAiÀÄÌ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:13.01.2011gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.30UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQºÀwÛPÉÆAqÀÄ ªÉÄʸÀÄnÖzÀÄÝ E¯ÁfUÁV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è £ÀAvÀgÀ §¼Áîj «ªÀiïì C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉaÑ£À aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ ²æà ªÉÄÊ»ªÀÄÆzïgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt:

ZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :²æÃ, «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ gÀ«AzÀæ ªÀĺÁd£À ¸Á|| £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-16.01.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÀªÀÄÆå¤PɵÀ£ï CAUÀrAiÀÄ ¥sÀvÁæUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¹ CAUÀrAiÀÄ°èAiÀÄzÀÝ ¯Áå¥ÀmÁ¥À, 20 ªÉƨÉÊ® ¥ÉÆÃ£ï ªÉÄêÉÆj PÁqÀðUÀ¼ÀÄ, 15 j¥ÉÃjUÁV §A¢zÀÝ ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ gÀÆ. 32,000/- QªÀÄäwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt:

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.²æãÁxÀ vÀAzÉ ¢Ã¥ÀPÀ vÉîÌgï ¸ÉÃPÀë£ï D¦üøÀgï, eÉøÁÌA, PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ vÁ||f||UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-07-01-2011 ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ²æÃ. ±ÁAvÀ«ÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀÝ¥Áà PÀįÁ® ¸Á|| gÉÆÃqÀ QtÂÚ gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 69/1 £ÉÃzÀÝgÀ°è E¯ÁSɬÄAzÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrzÀ ¥ÀA¥À¸ÉmïUÉ 4 PÀA§UÀ¼À C¼ÀvÉAiÀÄ 4 J¼É C®Æå«Ä¤AiÀĪÀiï «zÀÄåvï ªÉÊgï CAzÁdÄ gÀÆ. 20,000-00 ªÀiË®åzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.3/2011 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-01-2011 gÀAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J 37-nJ-.5710. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ °AUÀgÁd §UÀ£Á¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢ü ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ºÀqÀUÀ° EªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ¢AzÀ ºÉƸÀ½îAiÀÄ°è G¼ÁîUÀrØ CV vÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ °AUÀgÁd£ÀÄ vÀ£Àß mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÉêÀÇgÀ-AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉA¥À½î ¹ÃªÀiÁzÀ°è£À gÀ¸ÉÛ §® §¢AiÀÄ°è£À zÉÆqÀØ vÀVΣÀ°è mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀÝ mÁåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ °AUÀgÁd CªÀ£À eÉÆvÉUÉ EzÀÝ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ E§âgÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EvÁå¢ zÀÆgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.4/2011 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-01-2011 gÀAzÀÄ 8-45 ¦.JA PÉÌ PÉÆÃl𠦹-12 ±ÀAPÀæAiÀÄå gÀªÀgÀÄ PÉÆÃlð PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ,.JA.J¥sï.¹ PÉÆÃlð AiÀÄ®§ÄUÁð gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ £ÀA OW.D.No-91/2011 Dt: 17-01-2011 £ÉÃzÀÝPÉÌ ®UÀvï EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÀASÉå 4/2011 ¦gÁå¢üzÁgÀ óµÀtÄääR¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á:PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ zÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀUÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹¬ÄzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29-010-2010 gÀ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA PÉ.J-37 n.J-3315 ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgï ¸ÀASÉå PÉ.J-37 n.J-3316 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß j¥ÉÃjUÉAzÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆj£À ²ªÀ±ÀQÛ UÁågÉÃd »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸Áé«Ä mÁæPÀÖgï UÁågÉÃf£À°è mÁæPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgÀ£ÀÄß ©nÖzÀÄÝ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 30-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁæPÀÖgï mÉæîgï ¸ÀASÉå PÉ.J-37 n.J-3316 £ÉÃzÀÄÝ E¢ÝgÀ°¯Áè, ¢£ÁAPÀ 29-10-2010 gÀ 5-00 ¦.JA ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 30-10-2010 gÀ ¨É¼ÀV£À 6-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj mÁæ°AiÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1,25,000-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.2/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 18-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/Dgï-7243 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ »gÉÃCgÀ½ºÀ½î ºÀwÛgÀ ©ÃgÀ®¢¤ß PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÀȵÀgÀ UÁr ºÉÆgÀnzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÀȵÀgÀ UÁr ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÉÊqÀ PÉÆmÁÖUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢¬ÄAzÀ PÀȵÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-37/J¥sï-376 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¹ì£À ªÀÄÄAzÉ §gÀvÀPÀÌ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ vÀ£Àß §¹ì£À ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ eÉÆÃgÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆr¢zÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À §® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §® ºÀuÉUÉ, §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §®UÀqÉ ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2011 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 17-01-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀtÚAiÀÄå vÀA/ gÁªÀĸÁé«Ä ¦¼ÉÊ ªÀAiÀiÁ 40, eÁ. ¦¼ÉÊ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. §¸Á¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÄʧƧ¸Á§ vÀA/ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¨ÉÊvÁ° ¸Á. §¸Á¥ÀÄgÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.17/2011 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÀPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀAzÀPÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA. PÉ.J.35/J¯ï-6360 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĵÀÖV §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ¤°è¹ G¥ÀºÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ. EgÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.8/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 323, 504, 506, 324 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ:18-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀªÀÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ CgÉÆævÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ C¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À«zÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:17-01-2011 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÉÆævÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÉÆÃ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼ÀªÁVzÉà £ÀªÀÄUÉ ¸ÁPÀÄ ¸ÁPÀĪÀiÁr¢Ýà CAvÁ CAzÀªÀgÉà C° SÁ¢æ ªÀÄvÀÄÛ CdÄÓ SÁ¢æ EªÀgÀÄ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ E£ÀÆß½zÀªÀgÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ £À¬ÄªÀiï SÁ¢æ EvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÄÝ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÝPÉÌ £À£Àß KqÀUÉÊUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ Qj¨ÉgÀ¼ÀÄ ¨ÁªÀŧA¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ eÉÆÃgÁV agÁqÀ ºÀvÀÛ®Ä ¸ÉÆÃ¼É ªÀÄUÀ£É EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ ©qÀÄvÉÛÃªÉ ¤£ÀÄ £ÀªÀÄä C¹ÛAiÀÄ£ÀÄß PÀ§À½¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀÄ«AiÀiÁ E°èAzÀ SÁ°ªÀiÁr ºÉÆÃUÀÄ E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ C£ÀÆßvÁÛ £À£Àß ¥sÁåQÖçUÉ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ ªÉÆÃmÁgÀ ªÀĶãï, J¯ÉQÖçPÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÉà CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 15 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄvÉÛªÉAzÀÄ ºÉý mÁæPÀÖjAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¤£Éß £Á£ÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è w½¸ÀzÉ ¤£Éß ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ £À£ÀUÁVgÀĪÀ UÁAiÀÄzÀ §UÉÎ E¯Ád£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ¤qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹ EAzÀÄ F zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.9/2011 PÀ®A 341, 324, 504, 506 L¦¹

¢:18-01-2011 gÀAzÀÄ ²æà ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀ£ÀºÀ½î ¸Á: ¸ÀzÁ²ªÀ£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢:18-01-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß 2 £Éà ªÀÄUÀ ¥ÀªÀðvÀUËqÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ §¤ßPÀnÖ KjAiÀiÁzÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £À£Àß E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ£ÁzÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà @ VjñÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ D¹ÛAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁV ¥Á®Ä PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢®è £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ §gÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ºÀAaPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄ E®èªÁzÀgÉà ¤£ÀUÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ eÉÆÃgÁzÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁr £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ J¯Áè 3 d£À ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß MnÖUÉ ¸ÉÃj¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÁV ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£ÀÄ PÉüÀzÉ ¹nÖUÉzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÀªÀgÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀĸÉå §UɺÀjAiÀÄĪÀ¢®è CAvÁ CAzÀªÀ£Éà vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀvÉÛãÀ¥ÉÆàà CAvÁ PɼÀUÉ PÀĽvÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ¥ÀªÀðvÀUËqÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ aÃgÁqÀĪÀ zsÀé¤ PÉý vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ §AzÀÄ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ gÁqÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ CzÉà gÁr¤AzÀ ¥ÀªÀðvÀUËqÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉ CªÀ¤UÉ ¸À¥ÉÆÃlð ªÀiÁqÀ®Ä §A¢AiÉÄãÀ¯Éà PÀAqÀPÀÖgï ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CzÉà gÁr¤AzÀ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä ¸ÉÆ¸É gÉÃSÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ ¹nÖ¤AzÀ EªÀvÀÄÛ G½¢gÀ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼Éà ¤ÃªÀÅ ªÀÄ£ÉUÀ¼À «µÀAiÀĪÁV £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉà ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è¯Éà CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁPÀÄvÁÛ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ £Á«§âgÀÆ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà ªÀ£ÀºÀ½î ªÀAiÀiÁ: 30, G: J¯ÉQëç¶AiÀÄ£ï ¸Á: §¤ßPÀnÖ KjAiÀiÁ PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 17-01-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÉZï. ¨ÁUÀåªÀAvÀ £ÁAiÀÄPÀ, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÀAUÁªÀw vÀ£Àß vÀªÀÄäA¢gÀgÁzÀ ºÉZï.¯ÉÆÃPÉñÀ, ªÀÄvÀÄÛ ºÉZï.UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ CªÀÄgÀ ¯ÁqÀÓ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ PÀȵÁÚ ¹éÃlì ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÁÝUÀ KPÁKQAiÀiÁV DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆj, £ÁUÀgÁd E£ÀÆß 5-6 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄaѤAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.