Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, December 2, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 02/12/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 02-12-2010
§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/2010, PÀ®A PÀ®A 279. 337. 338. L¦¹ eÉÆvÉ 187 L ,JªÀiï,« JPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ 30/11/2010 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ RÄ§Ä ZÀªÁít ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw: ®A¨Át ¸Á: §UÀzÀ® vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ºÁUÀÄ AiÀÄ®è¥Áà ªÀÄƪÀgÀÄ JwÛ£À ¨sÀArAiÀÄ°è PÀÄ°vÀÄPÉÆÃAqÀÄ §UÀzÀ® vÁAqÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÄÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ JwÛ£À ¨sÀArUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ E§âjUÉ ¸ÁzÀ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ ªÁUÀÄwÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀzÉ UÁAiÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2010, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 30-11-2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀArvÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ eÁ: Qæ±ÀÑ£ï ¸Á:vÉ®UÁAªÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ C«£Á±À vÀAzÉ ¥ÀArvÀ ªÀAiÀÄ: 3 ªÀµÀð ¸Á: vÉ®UÁAªÀ EvÀ£ÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¨ÉAQ PÁ¬Ä¹PÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉAQAiÀÄ°è ©zÀÝ §mÉÖ vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ£À §®UÉÊ CAUÉÊ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ ¨sÁ°ÌAiÀÄ eÁzsÀªÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉà ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 30-11-2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2010, PÀ®A 457, 380, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/11/2010-01/12/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ zÀUÁðzÀ PÀ©âtzÀ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉñÀ¢AzÀ PÀ©âtzÀ ¸ÀAzÀÄPÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ Q° vÉgÀAiÀÄ®Ä §gÀzÀ PÁgÀt ºÁUÉAiÉÄ ©lÄÖ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR ZÁAzÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á¸Á§ ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ.50 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: PÁPÀ£Á¼À EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2010, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/11/10 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ²AzÉ ªÀAiÀÄ 25 ¸Á PÁ±ÀA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁf ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀéUÁæªÀÄPÉÌ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À wgÀÄ«£À°è JzÀÄj¤AzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA JAJZÀ-12/DgÀJ-3554 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ JzÀÄj¤AzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ£À JA¨ÁvÀ£À ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀjuÁªÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 238/2010, PÀ®A 324. 504. eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-11-2010 gÀAzÀÄ 21:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀQÛªÁ£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨Á§UÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉî¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÀ¯Á® ºÁUÀÆ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÀ¯Á® E§âgÀÄ ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£É F PÀqɬÄAzÀ KPÉ ºÉÆUÀÄw¢ÝAiÀiÁ CAvÁ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ »UÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄw¢j CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2010, PÀ®A 143. 147. 148. 323. 324. 326. 504. 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-12-10 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺À¦üÃd«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ C«ÄÃgÀ«ÄAiÀiÁå EªÀgÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ºÉArÛ ¥Á±Á©Ã M§â¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ DgÉÆæ zÀvÀÄÛ @ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ¹PÀ£À¥ÀÆgÉ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ºÀ¦üÃd«ÄAiÀiÁå EªÀgÀÄ ¯Áj ªÉÄÃ¯É PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ NqÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ CªÁZÀå ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁQ ¥Á±Á© EªÀjUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¥Á±Á© AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀÄÄRAqÀgÁzÀ ±ÀjÃ¥sÀ«ÄAiÀiÁå ªÀÄvÀÄÛ §²ÃgÀ«ÄAiÀiÁå PÀÆr £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀÄÄRAqÀjUÉ w½¹ ¸ÀzÀj zÀvÀÄÛ EvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 01-12-10 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄzÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ PÀgɬĹ¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ MAzÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß PÉÊUÀ¼À°è vÀ¯Áégï, §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ 1) zÀvÀÄÛ @ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ 2) ¸ÀAdÄgÉrØ vÀAzÉ ¹zÁÝgÉrØ 3) ¨sÀUÀªÀAvÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁà 4) ²æäªÁ¸ÀgÉrØ vÀAzÉ ¹zÁÝgÉrØ 5) ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Áà 6) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà 7) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÉÊd¥Áà 8) ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ 9) ²æäªÁ¸À gÉrØ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ 10) ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà 11) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ F±À¥Áà 12) CA§gÉñÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ J®ègÀÆ ¸Á: DtzÀÆgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ zÀvÀÄÛ EvÀ£ÀÄ £À£Àß «gÀÄzÀÝ K£ï ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ºÁPÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ JqÀUÉÊ, vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ jAiÀiÁd¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£ÁzÀ C°ÃªÀÄ«ÄAiÀiÁå EvÀ¤UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2010, PÀ®A 143. 147. 148. 324. 504. 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-12-2010 gÀAzÀÄ 0905 UÀAmÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ZÀAzÀ£ÀPÉÃgÁ ªÀAiÀÄ 75 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:DtzÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV ¸ÉÃj PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀÄqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀj PÀ®Äè vÀÆgÁlzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠧®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄïÉ, ¨É£Àß°è PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¯Éèà ¤AvÀ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà EªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ±ÁªÀÄuÁÚ ¨ÁªÀVEªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ d£ÀgÀÄ DgÉÆæ 1) ±ÀgÀ¥sÉÆâݣÀ vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ eÁA¥ÁqÀªÁ¯É 2) C§ÄÝ® ºÀ¦üÃeï vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀiÁå eÁA¥ÁqÀªÁ¯É 3) ªÀĺÀäzÀ £À¹ÃgÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ªÀÄįÁèªÁ¯É 4) ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ eÁA¥ÁqÀªÁ¯É 5) ªÀĺÀäzÀ §²ÃgÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ eÁA¥ÁqÀªÁ¯É 6) d°Ã¯ï CºÀäzÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ªÉÆÃd£ï 7) ªÀĺÀäzÀ CTïï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï eÁA¥ÁqÀªÁ¯É 8) ªÀĺÀäzÀ £Á¹Ãgï vÀAzÉ ¸ÀgÀzÁgï «ÄAiÀiÁå C°AiÀiÁ¨ÁzÀ 9) ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üAiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ±ÀjÃ¥sÀ«ÄAiÀiÁå eÁA¥ÁqÀªÁ¯É 10) ªÀĺÀäzÀ gÀ¦ü vÀAzÉ gÀ²ÃzÀ«ÄAiÀiÁå eÁA¥ÁqÀªÁ¯É 11) ªÀĺÀäzÀ UÀ¥sÀÆgÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ 12) jAiÀiÁeï vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ«ÄAiÀiÁå 13) ±À©âÃgÀ vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ«ÄAiÀiÁå 14) C°ÃA vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ«ÄAiÀiÁå J®ègÀÆ ¸Á: DtzÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-11-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉAiÀÄ d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀ¦üÃeï EvÀ£À ºÉArÛ §ºÀ¼À ¸ÀÄAzÀgÀªÁVzÁÝ¼É CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÉÄîÌAqÀ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÀ®Äè, §rUÉ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÉÄð£À d£ÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ PÀ®Äè vÀÆgÁl¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:01.12.2010gÀAzÀÄ 7.30UÀAmÉUÉ CgÉÆæ gÁªÀÄAiÀÄå @ gÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á: PÉÆgÀªÀgï Nt ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥Áè¹ÖPï ¨Ál°UÀ¼À°è PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ rªÉÊJ¸ï¦ ²æà ²æÃzsÀgïgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ 210 °Ãlgï PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁgÁlzÀ ºÀt gÀÆ.50/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

         ¢£ÁAPÀ:01.12.2010gÀAzÀÄ 10.30UÀAmÉUÉ CgÉÆæ «gÉñÀ vÀAzÉ dA§AiÀÄå ¸Á: PÉÆgÀªÀgï Nt ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥Áè¹ÖPï ¨Ál°UÀ¼À°è PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥ÀƪÀðªÀÈvÀÛzÀ ¸ÀPÀð¯ï E£ïì¥ÉPÀÖgï ²æà ¥ÁµÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ 205 °Ãlgï PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁgÁlzÀ ºÀt gÀÆ.50/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        ¢£ÁAPÀ:01.12.2010gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.15UÀAmÉUÉ ¨ÉÆüÀªÀiÁ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀArvÀ vÀAzÉ CdÓ¥Àà£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀV£À MAzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀĽvÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À°è PÀ®¨ÉgÀPÉ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL. ²æà gÀÄzÉæñÀ PÉ.¦gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ 30 °Ãlgï PÀ®¨ÉgÀPÉ ¸ÉÃA¢ ºÁUÀÄ ªÀiÁgÁlzÀ ºÀt gÀÆ.20/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        ¢£ÁAPÀ:1.12.2010gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06.00 UÀAmÉUÉ C£ÀAzÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è CgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà£ÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ JJ¸ïL. ²æà ±ÀgÀt¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CvÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ ºÀt gÀÆ.1095/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ «ZÁgÀuɬÄAzÀ FvÀ£ÀÄ ZÀ£ÀߥÀà @ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ C¥ÀgÀªÀÄä ¸Á: PÀĦàUÀÄqÀØ FvÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ EªÀj§âgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        ¢£ÁAPÀ:01.12.2010gÀAzÀÄ ºÀÄAqÉÃPÁgï PÁ¯ÉÆä J¯ï©J¸ï £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ «eÁÕ£À gɹqɤìAiÀįï KdÄPÉõÀ£ï læ¸ïÖ ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è NzÀÄwÛgÀĪÀ «zÁåyð C¥ÀÛ¥ï ºÀĸÉãï£À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ°®èªÉA§ PÁgÀtPÉÌ ±Á¯ÉAiÀÄ MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄzÁåºÀß 3-00 jAzÀ 6-00 UÀAmɪÀgÉUÉ PÀÆr ºÁQ Qð ºÁQ¹ CPÀæªÀÄ §AzsÀ£ÀzÀ°è EnÖgÀĪÀ §UÉÎ «zÁåyðAiÀÄ vÀAzÉ C£ÀégÀ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á: J¯ï©J¸ï £ÀUÀgÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

        ºÀqÀUÀ° ¸ÉÆÃA¥ÀÆgÀ vÁAqÁzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ CgÉÆæ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÆgÉ¥Àà gÁoÉÆÃqï£ÀÄ §ºÀ¼À ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£Àß ¥Àwß ±ÁAvÀªÀÄä, 40 ªÀµÀð FPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ FUÉÎ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ vÁAqÁzÀ »jAiÀÄgÀÄ ¸ÉÃj DvÀ¤AzÀ MAzÀƪÀgÉ JPÀgÉ ºÉÆ® PÉÆr¹zÀÄÝ, F ºÉÆ®zÀ°è ¢£ÁAPÀ:1.12.10gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ FPÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀeÉÓ vÉ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ C°èUÉ §AzÀ CgÉÆæ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤A¢¹ vÁ£ÀÄ fêÀAvÀ«gÀĪÁUÀ¯Éà vÀ¤ßAzÀ ¨sÁUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÁAqÁzÁUÉ vÀ£Àß ªÀiÁ£À ªÀÄAiÀiÁðzÉ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr¢Ã CAvÁ ¨ÉÊzÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §®ºÉÆmÉÖUÉ PÁ°¤AzÀ eÉÆÃgÁV MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®£ÁAiÀÄPÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

        ¢£ÁAPÀ:01.12.2010gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 UÀAmÉUÉ PÀlèlPÀÆgÀÄ UÁæªÀĪÁ¹UÀ¼ÁzÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ²æà £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 40 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆr DAzÀæzÀ £ÁUÀgÀzÉÆrØ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉÆÃj Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ £ÀlÖA¥Áqï ªÀÄvÀÄÛ §Ä¢ð¥ÁqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ºÀ¼ÀîzÀ ¤Ãj£À°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ªÀÄļÀÄV PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ FvÀ£À §nÖ§gÉ ªÀiÁvÀæ ¹QÌzÀÄÝ zÉúÀ E£ÀÆß ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

        ¢£ÁAPÀ:1.12.2010gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉUÉ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ¸Á: gÀ§â£ïPÀ¯ï EªÀgÀ ¨sÀvÀÛzÀ aîUÀ¼À£ÀÄß ¯Áj £ÀA.PÉJ36/1855£ÉÃzÀÝgÀ°è aÃPÀ®¥À«ð¬ÄAzÀ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«UÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ AiÀÄAPÉÆç£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ aÃPÀ®¥À«ð-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀ«¨Á§ÄgÀªÀgÀ gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ¨É½UÉÎ 11.30 UÀAmÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ, ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¸Á§tÚ F £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖñÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ Z˪Áít ¸Á|| J£ï.f.M PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ Z˪Áít FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-11-2010 gÀAzÀÄ ¥ÀÆ£ÁzÀ°è PÉ®¸À«zÉ ºÉÆÃV§gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆVzÀÄÝ EA¢£ÀªÀgÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì §A¢gÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄgÀıÁAvÀ¥Áà ¥ÀqÀ±ÉnÖ ¸Á|| ©zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 15, 9£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ ¢B 25-11-2010 gÀAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr §gÀÄwÛzÉãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè. PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«Ät oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.