Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, June 1, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಕೀಶನರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಾ|| ಅಂದೋಲಾ ತಾ|| ಜೇವರ್ಗಿ ಹಾವ|| ಅರ್ಜುನ ಮಿತ್ರಾ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 31-05-2012 ರಂದು ಭಾರತ ಬಂದ ಇರುವದಿರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವರಾಜ ರೋಡಲೈನ್ಸ ರವರು ಸೋಲಾರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಸರಿಸ್ ಗಳನ್ನು ಟಂಟಂದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಸೋಲಾರ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆನೆ.ದಿನಾಂಕ:01-06-2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಆಪೀಸ್ ಗೆ ಬಂದು ಅಂಗಡಿ ತೆಗೆಯಲು ಬಂದಾಗ ಬೀಗ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಸೋಲಾರ ಬ್ಯಾಟರಿ 60 ಹೆಚಪಿ, ಸೋಲಾರ 2.5 ಎಸ.ಎಸ. ಎಂ.ಎಂ ಕೇಬಲ ವೈರಗಳು, ಸೋಲಾರ ಲುಮಿನರಿಯ 11 ಅಸ್ಟ್ರಾ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯ ಶೇಟರ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಯಾರೊ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 48/2012 ಕಲಂ, 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ

Raichur District Reported Crimes

«ÃgÉñÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀAiÀiÁ: 52 eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;PÉ, §¸Áì¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ZÀ£ÀߪÀÄä®èªÀÄä EªÀgÀ ¸Áé¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ PÉ. §¸Áì¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ D¹Û £ÀA 14/1 gÀ°è EzÀÝ ºÀ¼Éà ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ºÉƸÀ ªÀÄ£É ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä §Ä£Á¢ ºÁQ PÁ®AUÀ¼À£ÀÄß ¹ÖÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¹ªÉÄAmï¢AzÀ ºÁQ ¦®ègÀUÀ¼À£ÀÄß JwÛ¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-30-5-2012 gÀAzÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ SÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÆßgÀĸÁ§ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä KPÉÆzÉÝñÀ ¸ÁzÀ£ÉUÁV «ÃgÉñÀ¥Àà¤UÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C£ÀªÀ±ÀåPÀªÁV CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß PÉqÀ« ®ÄPÁì£ï ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ E£ÀÄß ªÉÄÃ¯É E°è PÀlÖqÀ PÀnÖzÀÝgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁrgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 31.05.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2012 PÀ®A 143. 147. 447. 427. 506. 504 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢ 20-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ©ÃªÀÄ£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CªÀÄgÀ¥ÀÆgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36 J¸ï 6645 £ÉzÀÝ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÄÝ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.05.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:
153/2012 PÀ®A. 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 31.05.2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« £ÀUÀgÀzÀ J.¦.JA.¹. ºÀwÛgÀ ªÁ°äÃQ ªÀÈvÀÛ ¨ÉÆÃqÀ𠧽 ªÀÄlPÁdÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀiÁ£À« (PÁ.¸ÀÄ.) ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¥sÀjÃzï vÀªÀÄzÉ §qÉëÄÃAiÀiÁ ¸À: ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 2100/- ºÁUÀÄ ªÀÄlPÁdÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÀÆÌn £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2012 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.06.2012 gÀAzÀÄ 154 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26,900/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-06-2012


  
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section. ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 01-06-2012    

¨ÉêÀļÀSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2012 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-  
2-3 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁPÁëzsÁgÀUÀ¼ÀÄ £Á±À¥Àr¹®Ä ±ÀªÀªÀ£ÀÄß UÉÆÃt aîzÀ°è PÀnÖ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà PÀA§½ G¥À ªÀ®AiÀÄ CgÀtå C¢üPÁj ZÁAUÉïÉÃgÁ ±ÁSÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-05-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2012 PÀ®A 143, 147, 448, 354, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀlUÉ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁ¹UÉ ºÁ¹ ªÀÄ®VPÉƼÀî¨ÉãÀÄߪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÀeÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ºÁªÀVgÁªÀ ªÀlUÉ, 2] gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀlUÉ, 3] QgÀt vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ªÀlUÉ, 4] £ÀgÉÃAzÀæ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀlUÉ ºÁUÀÄ ºÁUÀÆ 5] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀgÁªÀ ªÀlUÉ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎ §AzÀÄ UÀeÁ£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ QgÀt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ºÉÆgÀUÉ vÀAzÀÄ £ÀªÀÄä¥Àà¤UÉ AiÀiÁPÉ ZÀ¥Àà° ºÀaÑ ºÉÆqÉ¢¢Ý JAzÀÄ PÉýzÀgÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ªÁåPÀ §A¢j JAzÁUÀ £ÀªÀÄä¥Àà¤UÉ ºÉÆr¢ÝzÀÝ £ÁªÀÅ PÉüÁPÀ §jÛ« JAzÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¤£Àß ¹ÃgÉ PÀ¼ÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ £ÀªÀÄä C¥Àà¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ¥Ánïï vÀAzÉ £ÁUÀgÁd ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁAUÀgÀªÁr, G: CmÉAqÀgï PÉ®¸À ©ÃzÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ¸Á: ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£À ¤vÀåzÀAvÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è CmÉAqÀgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 21-05-2012 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ £À£Àß ºÉÆAqÀ ¸ÉÊ£ï ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-38/PÉ-7488 EzÀgÀ C.Q 30,000=00 gÀÆ £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ UÁqÀð£ï ºÀwÛgÀ ¨ÉÊPÀ£ÀÄß ¤°è¹ zÉÊ£ÀA¢£À PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzsÁåºÀß 1330 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À EgÀ°¯Áè, ¸ÀzÀj ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.   

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-05-2012 gÀAzÀÄ J£ï.JZï -09 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ ¤AUÀ±ÉmÉ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ £ÀA PÉJ-33/Jµï-9008 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: PÀ®PÀÆlV UÁæªÀÄ, vÁ: C¼ÀazÀ, UÀÄ®âUÁð f¯Áè EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÀÄ£ÁßKSÉýî PàqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÀĺɧƧ zsÁ¨Á ¸À«ÄÃ¥À gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ EgÀĪÀ «zÀÄåvï PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §®ªÉƼÀPÁ®Ä PÉ®UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄĸÁ vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ±ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2012 PÀ®A 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉõÁä UÀAqÀ gÁeÉñÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: PÉñÀªÀ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ °AV EPÉAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ CvÉÛ ¸ÉêÀAvÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ ®Pàëöät ºÁUÀÆ UÀAqÀ£ÁzÀ gÁeÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät eÁzsÀªÀ J®ègÀÆ ¸Á: PÉñÀªÀ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ °AV EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 wAUÀ½¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉ-vÁ¬Ä DgÉÆævÀjUÉ PÉýzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ ºÀt PÉÆrj CAvÀ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 31/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fgÀUÁå¼À UÁæªÀÄzÀ ZÁªÀr ¸À«ÄÃ¥À fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ZÁªÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CgÀ«AzÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ dUÀvÀ¥À ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, 2) zsÀªÀÄðgÁd eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ nPÀ¼É ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, 3) ©üêÀÄ vÀAzÉ §§ÄæªÁ£À ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, 4) ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð eÁw: UÀÄgÀªÁ, J®ègÀÆ ¸Á: fgÀUÁå¼À EªÀgÉ®ègÀÆ E¹àÃmï J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛgÀĪÀÅUÁ MªÉÄä¯É DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 910/- gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  


                                                                  

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ: 31-05-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ವಿಠಲ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ರೋಜ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟನ 2ನೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಿರಣ ಈತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಇಸ್ಪೆಟ್ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಜೂಜಾಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಖಚಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ. ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಪಿ.ಐ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಮತ್ತು 'ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಎ.ಎಸ್.ಪಿ ರವರಾದ ಶ್ರೀ.ಭೂಷಣ ಜಿ ಬೊರಸೆ ಹಾಗೂ 'ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಮಹ್ಮದ ರಫಿ, ರಾಮು ಶಿವಪ್ರಕಾಶ,ಚಂದ್ರಕಾಂತ ರವರೆಲ್ಲರು ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಜೂಜಾಡುತ್ತಿದ್ದ 8 ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲು ಕಿರಣ ತಂದ ಶೃವಣಕುಮಾರ ಜಂಗೆ ಸಾ|| ವಿಠಲನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ,ಇತನಿಂದ ನಗದು ಹಣ 15,500, ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ  ಪಾಟೀಲ || ಪೈನಾನ್ಸ ವ್ಯವಹಾರಸಾ|| ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನಿಂದ ನಗದು ಹಣ 25000/-, ಪ್ರಶಾಂತ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಖಂಡೇಲವಾಲ|| ಬಿ.ಕಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ|| ವಿಠಲನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನಿಂದ ನಗದು ಹಣ 14100/- , ಶೈಲೇಶ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ|| ಪೈನಾನ್ಸ ವ್ಯವಹಾರಸಾ|| ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸದರಿಯವನ ಹತ್ತಿರ ನಗದು ಹಣ 8200/-, ಆರೀಫ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ರಹೀಮ ಅಹ್ಮದ ಉ|| ಬಿ.ಇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ||ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಬಾರ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸದರಿಯವನ ಹತ್ತಿರ ನಗದು ಹಣ 10300/-, ಶೇಖ ಅಜೀಮ ತಂದೆ ಶೇಖಚಾಂದ ಉಎಮ್.ಸಿ.ಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಸಾ|| ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಹಮಾಲವಾಡಿ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಏರಿಯಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸದರಿಯವನ ಹತ್ತಿರ ನಗದು ಹಣ 9500/-,ಆಕಾಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ || ಎಮ್.ಕಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ|| ಸಂಜೇವಾಣಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಹತ್ತಿರ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸದರಿಯವನ ಹತ್ತಿರ ನಗದು ಹಣ 30500/-,ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಮಲಕಾಜಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ || ಪೈನಾನ್ಸ ವ್ಯವಹಾರ ಸಾ|| ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸದರಿಯವನ ಹತ್ತಿರ ನಗದು ಹಣ 7500/-ಅಲ್ಲದೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಇಡಲಾದ ನಗದು ಹಣ 21470/- ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ 1,42,070/- ಮತ್ತು ಇಸ್ಪೆಟ್ ಎಲೆಗಳು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 68/2012 ಕಲಂ: 79, 80 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ. ಬನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಜಿರಗಿ ಸಾ:ಪೋಲಿಸ ಪಾಟೀಲಗಲ್ಲಿ ಸೇಡಂ ತಾ:ಸೇಡಂ ರವರು ನನ್ನ ಅಳಿಯ ವೀರೆಶ ತಂದೆ ಕಾಳಪ್ಪಾ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಇತನು  6 ತಿಂಗಳಿಂದ ವಿಸಿಎಫ್. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟದಲ್ಲಿ ಸುಪರವೈಜರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯದಂತೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಸಿಎಫ್.ಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಮ್.ಆರ್. ಎಫ್. ಶೋರೂಮ್ ಮುಂದುಗಡೆ ಜಿ.ಕೆ. ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಅವನ ಗೆಳೆಯರಾದ ರಘುಪತಿರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಹಾಸರೆಡ್ಡಿ,ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ@ಶೇಖ ಮೈಯೊದ್ದಿನ್ ತಂದೆ  ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಸಾ: ಸೇಡಂ ಇವರು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ತಾನಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿರುವಾಗ ವಿಸಿಎಫ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಲಾರಿ ನಂ ಎಮ್.ಹೆಚ್.-12 ಎಫ್, ಝಡ್-9305 ನ್ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ನಿಸ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾತಾನಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತ 3 ಜನರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ.ವೀರೇಶ ಇತನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ರಘುಪತಿರೆಡ್ಡಿ ಇವರಿಗೆ ಎಡಗಾಲಿನ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ ಅಲ್ಲದೆ  ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ@ಶೇಖ ಮೈಯೊದ್ದಿನ್ ತಂದೆ  ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಇವನಿಗೆ ಬಲಗಾಲು ಮುಂಗಾಲು ಮುರಿದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹಾಗೇ ಓಡಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 119/2012 ಕಲಂ 279, 337,338, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐ. ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ್  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಸಾ: ರಾಜಾಪೂರ ರವರು ನಾವು ದಿನಾಂಕ:31/5/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಆಟೋ ನಂ ಕೆಎ32 ಬಿ 2924 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ  ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ, ಮತ್ತು ಮಗ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೇರೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದೂಕವಾಲಾ ಕಾಟಾದ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಆಟೋ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 180/2012 ಕಲಂ 279, 337, ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.