Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, September 9, 2009

Raichur District Reported Crimes

: ¸ÀPÁðj d«ÄãÀÄ C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÁUÀĪÀ½, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ J¯ÉPÀÆqÀèV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉÃð ¸ÀASÉå: 1, 2 & 6 £ÉÃzÀÝgÀ°è CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà & ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: J¯ÉPÀÆqÀèV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.08.2009 gÀAzÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, £É°è£À ¸À¹AiÀÄ£ÀÄß £Án ªÀiÁrzÁÝgÉAzÀÄ 6 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¢£ÁAPÀ: 08.09.2009 gÀAzÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ, PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ, UÀȺÀt zÀÆgÀÄ :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ vÀ¯ÉÃSÁ£ï UÁæªÀĤªÁ¹, ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ «gÀ¨sÀzÀæ¥Àà 27 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ PÀtÆÚgÀÄ UÁæªÀÄzÀ 25 ªÀµÀðzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÀÄÝ, E£ÀÄß MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:07.09.2009 gÀAzÀÄ ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ EvÀgÉà 5 d£ÀgÉÆA¢UÉ PÀtÆÚgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ UÀȺÀtÂUÉ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, E£ÀÆß MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÀgÀzÉà EzÀÝ°è ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:08.09.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ªÀiÁ£À¹ÃPÀ C¸Àé¸ÀÜ ªÀÄ»¼É ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀÅ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ dÄ®äUÉÃgÁ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ®PÀëöät 45 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ C¸Àé¸ÀÜvɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 07.09.2009 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÉêÀjUÉ ¢Ã¥À ºÀaÑ CzÉà ¢Ã¥À¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹,aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¥ÀÄvÀæ gÁªÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: J¦J¸ïDgïn¹ §¸ï rQÌ, ¥ÁzÁZÁjUÉÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ : 08.09.2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ J¦J¸ïDgïn¹ §¸ï¸ÀASÉå: J¦.29, nJ.0984 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¦.gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀAiÀÄå ¸Á: ºÉÊzÁæ¨Ázï EªÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÊzÁæ¨Ázï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ¸ÀÄPÁt D¬Ä¯ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 25 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ¼É ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð FgÉñÀ ©dÓ£ÀUÉÃgÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀoÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: JgÀqÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ªÀĺÀäzï ªÉƬģÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÉƺÀäzï C§ÄÝ¯ï £À© ²PÀët E¯ÁSÉ gÀªÀgÀÄ, vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ ¸ÀÆÌlgï ¸ÀASÉå: PÉJ.36,E.9474 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 08..09.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0400 UÀAmɬÄAzÀ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀĺÀäzï ªÉƬģÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ

¢£ÁAPÀ: 07.09.2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²æà £ÀUÀgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÀAVÃvÁ J¯ÉPÁÖç¤Pïì CAUÀr ªÀÄÄAzÉ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, ºÉZï.5406 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹, PÉ®¸ÀzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÀÄÝ 15 ¤«ÄµÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:08.09.2009gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀÄPÀÄ®PÀtÂð vÀAzÉ CqÀ«gÁªï ¸Á:dªÁºÀgÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ, PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 

: E¹àÃmï dÆeÁl, 5 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, 1 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï & £ÀUÀzÀĺÀt: 1230/- gÀÆ: d¦Û :

²æà Dgï.JA.£ÀzÁ¥sï ¦J¸ïL UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:08.09.2009 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ §¼ÉÆî½î UÀuÉñÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï & £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 1230/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ªÀÄlPÁ dÆeÁl, 9 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, 2 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï & £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 6143/- gÀÆ.d¦Û :

²æà ªÀiÁgÀÄw UÀļÁîj ¦J¸ïL ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøïoÁuÉ &¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:08.09.2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄlÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß £ÀA©¹, ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀÄAl¥Àà 55 ªÀµÀð, ¸Á: vÉÆÃgÀ£À¨ÉAa EªÀ£ÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï & £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 1825/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ 2030 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀ£À¸Á« UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀÄÄ£É߸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ ¸ÀÄAPÀzï ¸Á: PÀ£À¸Á« EªÀ£ÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, & £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 1250/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà ¢Ã¥ÀPï ¦J¸ïL °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:08.09.2009 gÀAzÀÄ 1620 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ eÁ¤«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ZÁAzÀ¥ÁµÀ & ¨Á¨Á vÀAzÉ eÁ¤«ÄAiÀiÁå E§âgÀÆ ¸Á: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, & £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 318/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¸À¯ÁV AiÀĪÀÄÆ£ÀgÀ¥Àà °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ 1725 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀĸÉÃ£ï «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ C§ÄݯïSÁzÀgï¸Á§ 30 ªÀµÀð ¸Á: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄvÉÆÛ§â£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, & £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 700/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà AiÀıÀªÀAvÀ ¦J¸ïL ºÀnÖ ¥ÉưøïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:08.09.2009 gÀAzÀÄ 1240 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀnÖPÁåA¥ï UÁA¢ü ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¥ÀgÀ¸À¥Àà @ ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á: UÁA¢ü ªÉÄÊzÁ£À ºÀnÖ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃnUÀ¼ÀÄ, & £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 1570/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ EªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà Dgï.JA.£ÀzÁ¥sï ¦J¸ïL UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:08.09.2009 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ²ªÀAiÀÄå vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ 40 ªÀµÀð, ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ ªÀÄvÉÆÛ§â£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃnUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï & £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 480/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 182/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä ªÉÆ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ 37 PÀÆå 4246 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ PÀÄtÂPÉÃj vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¸ÀPÀæ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ 37/ PÀÆå 2763 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀjUÀÆ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀÄzÁgÀ¸Á§ ºÉZï.¹. 138 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 228/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 08-09-009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¦¼Àå ¸ÀPÀð®zÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã§zÀ DlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ JA§ ªÀiÁ»w ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ «. ¥Ánî EªÀjUÉ §A¢zÀÄÝ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ eÁ«ÄÃzÀ¥ÁµÁ EªÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 780=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 08-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-10 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀįÁð£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ªÀ: 26 eÁ; ªÀÄrªÁ¼À, G; PÀÆ°, ¸Á: PÁgÀlV, 2) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À¥Àà PÀÄj, ªÀ: 30 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ, G: PÀÆ°, ¸Á: ¸Á¯ÉÆÃt PÁgÀlV, EªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¦.¹. 44, 55, 81, EªÀgÀ£ÀÄß MAzÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥ï£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀįÁð£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ PÀ°è£ÁxÉñÀégÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ºÀÄUÁgÀ ªÀ: 25 eÁ: ºÀÄUÁgÀ G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁð£ÀºÀ½î EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 920-00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt:

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 227/2009, PÀ®A 14, 15 ¸À»vÀ 32, 34, 38(J) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 08-09-009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ EgÀzÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁzÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ «. ¥Ánî EªÀjUÉ §A¢zÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1. ®PÀëät vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ 2. gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà UÀAUÁªÀw EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ 4,959=28 ¥ÉÊ. ¨É¯É¨Á¼ÀÄ Njd£À¯ï ZÁé¹ «¹Ì ºÁUÀÆ ©AiÀÄgÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.