Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, October 18, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 18-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-10-2008.

fÃ¥À ¯ÁjUÀ¼À ªÀÄzsÀå ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄT rQÌ MªÀð ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ zÀĪÀÄðgÀt : ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå115/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ.

¢::17/10/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà V£ÀUÀÄwð 32 ªÀµÀð, G; PÀ®ÄèPÉƬÄåªÀ PÉ®¸À eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: PÀgÀPÀ ªÀÄÄPÀ° vÁ: aAZÉÆý f: UÀÄ®§UÁð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 16/10/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß £Á£ÀÄ £À£Àß ºÀaqÀw gÁeÉñÀéj, £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ zsÀƼÀ¥Áà, CvÉÛ ¥ÀĸÁàªÀw, £ÀªÀÄä CtÚ ¥ÀæPÁ±À ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ¥ÀÆeÁ 1 ªÀµÀݪÀ®Ä FPÉAiÀÄ dªÀ¼À vÉUÉAiÀÄ®Ä £ÁªÉ®ègÀÄ PÀgÀPÀªÀÄÄPÀ°¬ÄAzÀ £ÀªÀÄä £ÉAlgÀ MAzÀÄ fÃ¥ï £ÀA JAJZï-06 JA-9385 £ÉÃzÀgÀ°è vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ dªÀ¼Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ EAzÀÄ 17/10/08 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ §gÀ®Ä gÁ.ºÉ £ÀA-9 ªÀÄÆ®PÀªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ, §AUÁè PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA J¦-04 qÀ§Æèöå-2955 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁÌ®fvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁaiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä fæUÉ §®UÀqÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ CAzÁdÄ 5:30 ¦JA UÀAmÉ DVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ fæ£À°è PÀĽwÛzÀÝ £ÀªÀÄä CvÉÛ ¥ÀĸÁàªÀw EªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«, ªÀÄÆUÀÄ, ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ®èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉaqÀw gÁeÉñÀéj EªÀ½UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ.. £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÉÆ®zÀ°è ZÀPÀÌr Mr¹zÀÝ£Àß £É¥À ªÀiÁr dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/08 PÀ®A. 143 147 324 504 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 17/10/2008 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ²æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸Á; £ÁUÀÆgÀ [J£ï]  vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ §½gÁªÀÄ vÀAzÉ ©ÃgÀUÉÆAqÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; £ÁUÀÆgÀ [J£ï] ¥ÀæPÁ±À gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä §ArAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä PÀmÉÖ¬ÄAzÀ AiÀiÁPÉ MAiÀÄå¨ÉÃqÀ CAvÀ C£ÀÄßwÛ¢Ý £ÁªÀÅ F PÀmÉÖAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÉ ºÉÆUÀÄvÉÛªÉ.  ¤£Àß ¨É¼É J°è ºÁ¼ÁVzÉ. ºÉüÀÄ CAvÀ  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÀ°è¤AzÀ ¦ügÁå¢UÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 


PÀnÖ PÉÆAqÀ UÀAqÀ¤AzÀ¯Éà ªÀÄ»¼ÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 176/2008 PÀ®A 498 (J), 504, 506 L¦¹ 

¢£ÁAPÀ 17-10-2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAlUÉ  ²æêÀÄw ²æÃzÉë UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ CfðAiÀÄAvÉ ¢£ÁAPÀ 09-10-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 gÀAzÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É gÁZÀ¥Áà UËAqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è EzÁÝUÀ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£À §AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ,  ªÀÄvÀÄÛ ºÀt PÀÆqÀÄ JAzÀÄ PÉüÀÄwÛzÁÝ£É, MAzÀÄ ªÉÃ¼É PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÁUÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÉÆ®ÄèvÉÛãÉAzÀÄ CzÉà jÃw £À£Àß PÉÆgÀ½£À°èzÀÝ vÁ½AiÀÄ£ÀÄß PÉʺÁQ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É £À£Àß ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÆ° ªÀiÁr G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ CrUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ ªÀiÁjPÉÆArzÁÝ£É. ¸ÀzÀj £À£Àß UÀAqÀ£À  «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw¹ zÀÆj ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ºÉÆ®PÉÌ ºÁQzÀ ¨ÉðAiÀÄ£Éßà PÀzÉÆÝAiÀÄÝ PÀ¼ÀîgÀÄ

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ   UÀÄ£Éß £ÀA.:- 80/08     PÀ®A:  - 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 17-10-08 gÀAzÀÄ 1520 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÀÄQäÃt¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ «oÀ®gÁªÀ ªÀiÁ°©gÁzÁgÀ eÁ: PÀ§â°UÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀzsÉå ªÁ¸À §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®âUÁð EªÀgÀÄ oÁtUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆgÉ£ÉAzÀgÉ, ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ Hj£À ²ªÁgÀzÀ°è£À vÀªÀÄä d«ÄãÀÄ ¸É. £ÀA. 33 PÉÌ ºÁQzÀ PÀ§âtzÀ ªÀÄĽî£À vÀAw CAzÁdÄ GzÀÝ 2500 ¦üÃmï ªÀÄvÀÄÛ C. Q. gÀÆ 8,000=00 gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 07-10-08 gÀA¢£À gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£ÁzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.                                                                

©ÃzÀgÀ £ÀUÀg oÁuÉ ¸ÀgÀºÀ¢Ý¤AzÀ PÀ¼ÀĪÁzÀ ¨ÉÊPï ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è d¦Û

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Àß £ÀA.231/2008 PÀ®A. 379 L¦¹ 

¢£ÁAPÀ 16-10-2008 gÀAzÀÄ 1340 UÀAmÉUÉ  gÀAzÀÄ ²æà ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®±ÉmÉÖ¥Áà ªÀÄAUÀ®V ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁw: °AUÀAiÀiÁvÀ, ¸Á: PÀnÖ vÀÄUÁAªÀ vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ Cfð ¸À°è¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 09-10-2008 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà®AqÀgï £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-155 £ÉzÀÝ£ÀÄ ¦æ£ïì ¯ÁqÀÓzï PɼÀUÀqÉ EgÀzÀjAzÀ AiÀiÁgÁzÀÄ ¥ÀjagÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÀÆåeï ¥ÉÃ¥ÀgÀ £ÉÆr ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ PÀ¼ÀªÀÅ DzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ d¥ÀÛ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ w¼ÀÄzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃV ¨sÉÃnÖPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀÄ »r¢zÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ¥ÉÊQ PÀ¼ÀĪÀŪÁzÀ £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ C°è E¢ÝgÀÄvÀÛzÉ JA§ SÁwæAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ JA§ «µÀAiÀĪÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƯÁVzÉ. 

¥ÀævÉÃPÀ PÀqÉUÀ¼À°è zÁ½ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è DgÀÄ d£À dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À 

1) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Àß £ÀA.232/2008. PÀ®A.87 PÉ.¦. JPïÖ .

¢£ÁAPÀ 16-10-2008 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ªÀiÁPÉðl ªÀÈvÀÛ ¥Àæ¨ÁgÀ £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ, ¦J¸ÀL(C«) gÀªÀjUÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ ©lÄÖ dÆmÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 4 d£ÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁgÀuÉ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ dÆmÁlPÉÌ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ 9,350=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ dÆmÁl DqÀÄwÛzÀÝ 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ¸Á: zsÀÄ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ 2) CdÄð£À vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¸Á: £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ3) ¥ÉAmÁgÉrØ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ gÉrØ ¸Á: zsÀÄ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ4) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà zsÀÄ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ gÀªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gɬĹPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƯÁVzÉ.

2) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Àß £ÀA.233/2008 PÀ®A. :87 PÉ.¦. JPïÖ .

¢£ÁAPÀ 16-10-2008 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ªÀiÁPÉðl ªÀÈvÀÛ ¥Àæ¨ÁgÀ £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è RavÀ ¨Áwä §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ. ¤eÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀ ©ÃgÀ¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹©£À E¹àÃl dÆmÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦J¸ÀL(C«) gÀªÀjUÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZÀ,¹ 742, ¹¦¹ 1371, 1102, 1532, 1579, 1532 gÀªÀjUÉ dÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuɬÄAzÀ 1645 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ dÆmÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É 1730 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 3 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆVzÀÄÝ E§âgÀÄ ¹QÌgÀÄvÁÛgÉ. Nr ºÉÆzÀªÀgÀ ºÉøÀgÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä 1) ªÀiÁtÂPÀ 2) «ÃgÀ±ÉÃnÖ 3) KPÀ£ÁxÀ J®ègÀÄ ¸Á,, ¤eÁA¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ vÁªÀÅ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ dÆmÁlPÉÌ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ 7,100=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ dÆmÁl DqÀÄwÛzÀÝ 1) gÀWÀÄ£ÁxÀ 2) JA.¨Á§Ä gÀªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1730 UÀAmɬÄAzÀ 1830 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/2008 PÀ®A. 87 PÉ. ¦. JPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƯÁVzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ dUÀ¼À : UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ 

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA.-150/08 PÀ®A-323,504,506, eÉÆvÉ.34 L¦¹

¢£ÁAPÀ; 17-10-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ªÀiÁPÉðl oÁuÉUÉ ºÁdgÁV gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÉAPÉæ¥Áà ªÀAiÀÄ- 25 ªÀµÀð G- CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á; ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢; 16-10-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉ±ÀégÀ ZËPÀ¢AzÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl PÀqÉUÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ  DmÉÆ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ  ºÁUÀÆ E£ÀÆß M§â£ÀÄ E§âgÀÄ ¸Á; ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ £À£Àß CmÉÆÃzÀ°è §AzÀÄ PÀĽvÀgÀÄ CªÀ¤UÉ £À£Àß DmÉÆÃzÀ°è FUÁUÀ¯É 3 d£ÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀĽwÛzÁgÉ, ¤£ÀUÉ ¸ÀܼÀ E¯Áè CAvÀ DmÉÆ¢AzÀ PɼÀUÉ E½¹ £Á£ÀÄ DmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛãÉ, ªÀÄgÀÄ¢£À ¢£ÁAPÀ; 17-10-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É. 0930 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl DmÉÆà ¸ÁÖAqÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À C½AiÀÄ E§âgÀÄ §AzÀÄ ¤£Éß £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ E½¹¢ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ  ªÀÄUÀ£É CAzÀªÀ£É  vÀÄPÀgÁªÀÄ£À C½AiÀÄ £À£ÀUÉ NwÛ »rzÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JqÀ PÉÊ ¨sÀÄdzÀ PɼÀUÉ  §®  PÉÊ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ  UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ   ¤£ÀUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ JAzÀÄ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀPÀ° zÁR®Ä ¸Àȶֹ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀAa¹ D¹Û ®¥ÀmÁ¬Ä¸À ºÉÆÃzÀ LªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. :-151/08 PÀ®A ;-419,468,420  L¦¹

¢£ÁAPÀ; 13-10-08 gÀAzÀÄ  PÀbÉjAiÀÄ  ªÉüÉAiÀÄ°è  1)¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ ¸Á. ¨sÀzÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆä  2) ¸À¥sÉÆgÁ ¨ÉÃUÀA ¸Á; ¥À£À¸À® vÁ°ÃªÀÄ     3) dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ dªÀiÁzÁgÀ ¸Á; ©ÃzÀgÀ 4) JªÀÄ.r ¹gÁeÉÆâݣÀ SÁ£À ¸Á; ©ÃzÀgÀ 5) £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Áà¸Á;©ÃzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÁfÃzÁ ¨ÉUÀA UÀAqÀ  ¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ  ªÀAiÀÄ- 50 ªÀµÀð ¸Á; ¨sÀzÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ  ¥Áèl §UÉÎ CªÀ½UÉ UÉÆÃwÛ¯èzÀ ºÁUÉ  CªÀ¼À  £ÀPÀ° ¸À»  ªÀiÁr  CªÀ¼ÀAvÉ DgÉÆæ ¸À¥sÉÆÃgÁ ¨ÉÃUÀA £Àn¹ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ  EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ  ¥Áèl £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É,  JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ «vÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ ¹ªÉÄ JuÉÚ DPÀæªÀĪÁV zÁ¸ÁÛ£ÀÄ : ¥ÉưøïjAzÀ zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß  £ÀA183/08 PÀ®A3 & 7 E.¹. JPÀÖ.

¢£ÁAPÀ:17/10/2008 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¹ÃªÉÄà JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀæÀ»¹nÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ vÀºÀ¹Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀAUÀ滹lÖ CAUÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 240 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ CA.Q gÀÆ.2,400/- ªÀÄvÀÄÛ 200 °Ãlgï PÀ®¨ÉgÉPÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ CA.Q gÀÆ.6,000/-£ÉzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæzÀ eÉÆvÉUÉ ¸À°è¹zÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ PÉýPÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

PÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ :  6 d£ÀjUÉ  ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 386/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 279, 337, 338 L¦¹   

¢£ÁAPÀ 17/10/08 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆV C°è ºÁdjzÀÝ ¦ügÁå¢ ²æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁgÁªÀ vÀÄA¨É¯Á ¸Á- ZÁgÀ«Ä£ÁgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ  ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ , ¢£ÁAPÀ 17/10/08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉJ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁªÉÃgÁ ZÁgÀ £ÀA J¦-28/©E-8145 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA 9gÀ  ªÀÄÄ®PÀ ºÉÊzÁæ¨Á¢AzÀ vÀļÀeÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛªÁUÀ gÁºÉ £ÀA 9gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ DAzÁæ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉƦ gÀ« vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀgÁd EvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̽fvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ  PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀ ¯Áj £ÀA J¦-12/ªÁaiÀiï-1525 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀªÀÄä PÁj£À ±ÉÆ dfÓ ºÉÆVzÀÄÝ PÁgÀ£À°èzÀÝ £À£ÀUÉ  JqÀUÁ°UÉ , vɯÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ PÁj£À°èzÀ 1) ¯ÁªÀtå UÀAqÀ ¨sÀgÀvÀgÁd EªÀ½UÉ §®UàtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ,  ªÀÄÄRPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ gÀmÉÖ ªÀÄÄ¼É ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ 2)ªÉÃzsÀ²æà UÀAqÀ ¸ÀadAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ EªÀ¼À JqÀ ªÉÆüÀPÁ® ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁegÀÄvÀÛzÉ 3) CgÀÄuÁ²æà UÀA. «±Àé£ÁxÀ PÀÄwÛUÉUÉ, ¨ÉãÀß° ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, 4)²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀgÁd EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ 5) gÁªÀiÁªÀvÁÛgÀ vÀAzÉ §£ÁºÁ vɯÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ, ºÁUÀÄ 6) ¨sÀgÀvÀgÁd vÀAzÉ ªÉAPÀl¸Áé«Ä EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉƦ EvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ , vɯÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ rQÌ : E§âjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß  £ÀA185/08 PÀ®A279,337 L.¦.¹.

¢:17/10/2008 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ zÉñÀªÀÄÄR¥Áà ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 35, ¸Á/ ¨sÁ°Ì.  ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ vÀ£Àß ªÉÆ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ 7 d£À C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ§PÁ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀĤUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üPÀævÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ  C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 135/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ                                   

      ¢£ÁAPÀ:- 17/10/088 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¦J¸ïL eÉÆvÉ ¹¦¹ 1046,1383 ÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀ½î¨sÉÃn ºÁUÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛ 1700 UÀAmÉUÉ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ E°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ£ÁßKSÉ½î ¦J¸ïL  ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ü ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆÃA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ M§â PÀªÀiÁ®gÉÃrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉÃrØ PÉÆüÁgÀ 30 ªÀµÀð eÁw gÉrØ G// ªÁå¥ÁgÀ ¸Á// ªÀÄAUÀ®V ¨ÁåV£À°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀªÀÄ®gÉÃrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ PÉƼÁgÀ 30 ªÀµÀð ¸Á// ªÀÄAUÀ®V CAvÀ w½¹zÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 25 ¨ÉÆä «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï G¼ÀîªÀÅ C.Q 925 gÀÆ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼É zÉéõÀPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 136/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 341,323,504 L¦¹   

¢£ÁAPÀ:- 17/10/088 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/10/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ F±ÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà Hj£ÀªÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀj§âgÀ ªÀÄzsÉå ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ C¥ÀàAiÀiÁå ºÉÆÃV ©r¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄvÉÛ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉZÀÄÑ ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉà CAvÀ zÁjAiÀÄ°è DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ C¥ÀàAiÀiÁå EvÀ£À ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÁ°¤AzÀ mÉÆAQ£À ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀî¯ÁVzÉ

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES AS ON 18th Oct 08

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ : ¢£ÁAPÀ:18/10/08 gÀAzÀÄ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ ²æÃ.±À²PÁAvÀgÀ ¦.¹ 1293 ªÀÄvÀÄÛ ²æà ²ªÀ¥ÀæPÁ±À ¦.¹ 1243 gÀªÀgÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2:40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ f.f.ºÉZï. ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÊPÀAiÀÄ°è PÀ®Äè »rzÀÄ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤«Äð¹ gËrÃvÀ£À ¥Àæ¸À²ð¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DvÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA zÀ±ÀgÀxÀ PÀqÀUÀAa,(ºÉÆÃlÌgï) ¸Á||¸ÀÄAzÀgÀ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉAiÉÄ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ WÉÆÃgÀ PÀÈvÀåªÉ¸ÀV PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÉåªÀ¸ÉÜUÉ ¨sÀAUÀ vÀgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A: 110(E)&(f) ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

AiÀÄqÁæ«Ä ¥Éưøï oÁuÉ : C¥ÀWÁvÀ, ¸ÁªÀÅ : ²æà §¸À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á: AiÀiÁ¼ÀV vÁ: ¸ÀÆgÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¢: 17-10-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EªÀ£ÀÄ lAlA £ÀA PÉ-33-4093 £ÉßzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ £ÁUÀgÀ½î PÁæ¸ï ¢AzÀ AiÀiÁ¼ÀVUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ GUÀgÀ ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ PÁSÁð£ÉAiÀÄ ªÉÄãï UÉÃmï ºÀwÛgÀ lAlA £ÉßzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Àà ºÀ¼ÀîzÀªÀĤ lAlA£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ®¬Ä¸ÀÄvÁÛ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §¸À¥ÀàgÀªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É lAlA ©zÁÝUÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ AiÀÄqÁæ«ÄUÉ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀÄ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ ²æà ªÀÄ®PÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ zÀÆgÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ ²æà CtÚ¥Àà J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è lAlA ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd£À «gÀÄzÀÝ PÀ®A 279, 304(J)L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

«±Àé«zÁå®AiÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : zËdð£ÀåPÁAiÉÄÝ :¢£ÁAPÀ 16-10-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 WÀAmÉUÉ ²æà dUÀ¢Ã±À J¸ï. zÉÆqÀتÀĤ ¸Á: ¸Á¬Ä £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÀÄ UÀÄ®§UÁð ªÀ¸ÀAvÁ ©.JqÀ. PÁ¯ÉÃd£À ¦æ¤ì¥Á®gÁzÀ ¸ÀıÁä gÀªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¨sÉÆÃzÀ£É ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀ §UÉÎ F »AzÉ PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyðUÀ¼ÉÆA¢UÉ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½UÉ °TvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ PÁgÀt ²æêÀÄw ¸ÀĵÁägÀªÀgÀÄ dUÀ¢Ã±À J¸ï. zÉÆqÀتÀĤ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀAUÀrUÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ PÀrªÉÄ ºÁQzÀÄÝ F §UÉÎ UËvÀªÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀÆgÀ¥ÀàgÀªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¢Ã±ÀgÀªÀgÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀĵÁägÀªÀgÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÝ PÁgÀt £ÉÆAzÀÄ dUÀ¢Ã±À gÀªÀgÀÄ DvÀäºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ. DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæZÉÆÃZÀ£É ¤ÃrzÀ ¸ÀĵÁä ¥ÁZÁAiÀÄðgÀ «gÀÄzÀÝ «±Àé «zÁå®AiÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A 504,506,306,511,L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ3(1),(10) ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ªÀUÀðUÀ¼À (zÀĵÀÌöåvÀå vÀqÉ) PÁ¬ÄzÉ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÌöÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

Raichur District Reported Crimes

¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ªÀÄ£À«

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âªÀ£ÀÄß ¸ÀqÀUÀgÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ¢AzÀ DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ RĶ JAzÀÄ zÉÃtÂUÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÉưøÀgÀÄ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉAzÀÄ DgÉÆÃ¥À«gÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀgÀÄ/ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀ§AiÀĸÀĪÀÅzÉãÀAzÀgÉ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÁUÀ°, C¢üPÁjUÀ¼ÁUÀ° ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ RĶ JAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëªÁUÀ°, ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁVAiÀiÁUÀ° ºÀt CxÀªÁ E¤ßvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß zÉÃtÂUÉ PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉüÀĪÀÅzÁUÀ°, MvÁ۬ĸÀĪÀÅzÁUÀ° ªÀiÁrzÀ°è ¤ÃqÀ¨ÁgÀzÀÄ. MAzÀĪÉÃ¼É ºÀ§âzÀ £É¥ÀzÀ°è ºÀt CxÀªÁ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÁV MvÁ۬ĹzÀ°è f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ zÀÆgÀªÁt¸ÀA: 08532, 235001, ªÉƨÉʯï¸ÀA: 94480 13727 £ÉÃzÀÝPÉÌ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄ£À« ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


 

PÁgÀÄ PÀA§PÉÌ rQÌë, PÁj£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ NªÀð½UÉ UÁAiÀÄ

¢£ÁAPÀ: 17.10.2008 gÀAzÀÄ 0430UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀgÁdgÉrØ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥ÀàgÉrØ ¸Á: »gÉãÀUÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ, PÁgÀĸÀA:PÉJ.41,JA.7441 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-ªÀÄ¹Ì ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ºÉêÀÄgÉrØ ªÀÄ®èªÀÄä r.Jqï PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ PÀA§PÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ²ªÀ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ 22 ªÀµÀð ¸Á: »UÉãÀUÀ£ÀÆgÀÄUÁæªÀÄ EªÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀĹÌoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 245/2008 PÀ®A: 279, 337 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

E¹àÃmï dÆeÁl, 9 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, gÀÆ:4800/- d¦Û

²æà f.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÁæ«ÄÃtoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16.10.2008 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÉÊvÀ£ÀUÀgÀPÁåA¥ï£À°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀĺÀ§Æ¨ï vÀAzÉ ºÀdgÀvï ¸Á§ & EvÀgÉà 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ: gÉÊvÀ£ÀUÀgÀPÁåA¥ï EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 4800=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀÀA.276/2008 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

««zÉqÉ C£À¢üPÀÈvÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl, E§âgÀ §AzsÀ£À : 50 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü d¦Û

²æà gÁªÀÄtÚ ¦J¸ïL C¨ÁÌjeÁj & ¯Álj¤µÉÃzsÀ zÀ¼ÀÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17.10.2008 gÀAzÀÄ 1535 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ r.ZÀAzÀæPÁAvï«Ä¯ï »AzÀÄUÀqÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ FgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà 35 ªÀµÀð, ¸Á: d¯Á¯ï£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, CQgÀÆ: 300=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 30 °Ãlgï¸ÉÃA¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt: 50=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉUÀÄ£É߸ÀÀA.104/2008 PÀ®A:32,34 C¨ÁÌjPÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦J¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17.10.2008 gÀAzÀÄ 1020 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄUÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀfêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ vÀªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ZËqÀ¥Àà ¸Á: ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØ EªÀ£ÀÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, CQgÀÆ:100=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 10°Ãlgï¸ÉÃA¢ü d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉUÀÄ£É߸ÀÀA.105/2008 PÀ®A:273,284, 308,328 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. ¸À»vÀ 32, 34 C¨ÁÌjPÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ, UÀÄr¸À®Ä ¨sÀµÀä, gÀÆ:18,000/- £ÀµÀÖ

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥À®ªÀ®zÉÆrØ UÁæªÀĤªÁ¹, §ÄqÀ¹ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ zÉÆqÀØ dAUÉè¥Àà EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°UÉ ¢£ÁAPÀ:16.18.2008 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ UÀÄr¸À®°èzÀÝ DºÁgÀzsÁ£Àå §mÉÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ: 18,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 17.10.2008 gÀAzÀÄ §ÄqÀ¹ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ßoÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ¸ÀÀA.4/2008 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES ON 17th Oct 08.

¸ÉÖñÀ£ï §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ : ¢.17.10.08 gÀAzÀÄ ²æà J¸ï.£ÁgÁAiÀÄt gÉrØ ¹¹L vÁAqÀÆgÀ PÀgÀ£ïPÉÆÃmï, Dgï.Dgï.f¯Éè (DAzÁæ)gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ J¸ï.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ gÀªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ ¦rJ EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃdzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ RĨÁ ¥Áèl£À ²æà ªÁgÀzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÀVzÀÄÝ ¸ÀzsÀå 4 £Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï (¹«¯ï) ¥ÀjÃPÉë §gÉ¢zÀÄÝ. ¢.25-08-08jAzÀ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ J¸ï. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÉåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ. F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.

1] Colour : Fair,2] Hair: Black, 3] Dress: T-Shirt/Jeanspant,4] Languages: Hindi,English,Telugu,Kannada.,5] Height: 5.5"

6] Build: Normal

PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÉåQÛAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ°è ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ «¼Á¸À: ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï, ¸ÉÖõÀ£ï §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð zÀÆ.¸ÀA: 08472-263616 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ.: ¹r®Ä §rzÀÄ E§âgÀ ¸ÁªÀÅ : ¢.17/10/08 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ ¨Á®¥Àà UÀÄqÉبÁ¼À ¸Á: zÉÆÃgÀ£À½î vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1)¹zÀÝtÚ & 2)ªÀÄgÀ¥Àà gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ¼É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ºÉÆîzÀ°ègÀĪÀ ºÀÄt¸É ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ¤AwzÀÄÝ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ ¨É«£À ªÀÄgÀzÀ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ¤AvÁUÀ M«ÄäAzÉÆêÉÄä¯É UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAZÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ¹r®Ä §rzÀÄ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ²æà §¸ÀªÀgÁd.n.§Ä¢ß. ¦.J¸ï.L.(PÁ&¸ÀÄ)gÀªÀgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® oÁuÉ : ªÀgÀzÀQëuÉ ¸ÁªÀÅ :²æêÀÄw ªÀiÁuɪÀÄä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ UÀqÀØAªÉÆÃ¼ï ¸Á|| PÉñÁégÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ®Qëöäà UÀA £ÀgÀ¸À¥Àà £ÁgÀªÀ£ÉÆßüïgÀªÀjUÉ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄqÉ¥À°è UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà £ÁgÀªÀ£ÉÆßüïgÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ 2 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¤£ÀUÉ CrUÉ PÉ®¸À, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À §gÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ ºÉÆA¢gÀÄªÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ. 2 wAUÀ¼À »AzÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ HjUÉ ªÀÄvÀ½ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ PÁgÀt vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÁ¸À«zÀÄÝ ¢:17/10/08 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ®Qëöäà UÀA £ÀgÀ¸À¥Àà £ÁgÀªÀ£ÉÆßüï EªÀ¼ÀÄ CªÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ vÉÆUÀjUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ²æêÀÄw ªÀiÁuɪÀÄä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ UÀqÀØAªÉÆÃ¼ï ¸Á|| PÉñÁégÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA 152/08 PÀ®A:498(J),306 ¸ÀA.34 L.¦.¹£ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ: ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt: ¢:-17/10/08 gÀAzÀÄ ²æà £ÁUÀ¥Áà vÀA. gÁªÀÄuÁÚ ºÁ¢ªÀĤ ¸Á: UÀAUÀ£Á¼ÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉëAzÀæ¥Áà vÀA. gÁªÀÄuÁÚ ºÁ¢ªÀĤ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄÝ ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ £É®PÉÌ PÉqÀ« P°è¤AzÀ PÁ°UÉ ºÁUÀÆ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ®A PÀ®A 341,323,324,504,506 ¸ÀA34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ

AiÀÄqÁæ«Ä ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ¨ÉAQ C£ÁºÀÄvÀ ¥ÀæPÀgÀt: ¢:-17-10-08gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄqÁæ«Ä UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸À®§tÚ PÁA¥ÉèPÀìzÀ JgÀqÀ£É ªÀĺÀrAiÀÄ°ègÀÄ UÀuÉñÀ rfl¯ï ¥ÉÆmÉÆà ¸ÀÆÖrAiÉÆÃzÀ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ¸ÀA§«¹ ¸ÀÆÖrAiÉÆÃzÀ°èzÀÝ PÀA¥ÀÆålgÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ,PÁåªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ,«rAiÉÆà PÁå¸ÉmïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆmÉÆà ¸ÀÆÖrAiÉÆPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzÀ ¥ÀlÖAvÀ E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ MlÄÖ CA.Q gÀÆ.3,59,700/- ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà CtÚ¥Àà J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¨ÉAQ C£ÁºÀÄvÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

AiÀiÁzÀVgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :²æà ªÉÃzÁAvÀ vÀA.«ÄoÁׯÁ® zsÉÆÃSÁ, ¸Á:PÁdUÁgÀ ªÁr AiÀiÁzÀVgÀ gÀªÀgÀÄ ¢:17/10/08 gÀAzÀÄ 5:15 ¦.JªÀiï.PÉÌ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀA¢Ã¥À£À eÉÆvÉ AiÀiÁzÀVÃgÀ PÉÆÃnð¤AzÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÀZÀð£À ºÀwÛgÀ 1)PÀÄgÀªÀÄ ¨ÁzÀ® 2)vÀ£À«ÃgÀ ¨ÁzÀ® 3)EeÁd ¨ÁzÀ® 4)PÉʸÀgÀ ¨ÁzÀ® 5)ªÀÄw£À UÉÆÃj 6)±ÀºÀ¨Áeï@±À§Äâ 7)D¹Ã¥ï ¨ÁzÀ® 8)E¥Áð£À ¨ÁzÀ¯ï 9)ªÀÄÄfç ¨ÁzÀ® 10)eÁªÉÃzÀ ¨ÁzÀ® & E¤ßvÀgÀgÀÄ CmÉÆÃjPÁë & ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ £ÁªÀÅ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ £ÀA,PÉJ36/JªÀiï.2691 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ PÁj£À UÁè¸À MqÉzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ºÉÆgÉUÉ J¼ÉzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ²æà vÀªÀiÁägÁAiÀÄ ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ AiÀiÁzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A:143,147,148,323,324,504,506,427,341,¸ÀA.149 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/08 PÀ®A. 498(J), 306 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀA¢ ¥sÀQÃgÀ¥Àà PÀA¦è ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á: d§â®UÀÄqÀØ, £À£ÀUÉ 4 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ EªÀgÀ ¥ÉÊQ £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CªÀÄgÀªÀÄä EPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆäj£À ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀA¢ CªÀiÁvÉÃ¥Àà C©âUÉÃj JA§ ªÁ°äÃQ d£ÁAUÀzÀ ºÀÄqÀÄUÀ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀªÀÄäw E®èzÉ ¢£ÁAPÀ:14-8-2002 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è gÀf¸ÀÖgï ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀÄgÀªÀÄä EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV d§â®UÀÄqÀØzÀ°è MAzÀÄ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝgÀÄ CªÀjUÉ 3 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ F ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀzÀÄ ºÉÆUÀĪÀzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåªÀºÁgÀ E¢Ý®è. ªÉÆ£Éß gÁwæ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀÄgÀªÀÄä vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ dgÀÄV¸À®Ä £ÀªÀÄÆäjUÉ §A¢zÀÝ vÀºÀ¹¯ÁÝgï PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ : 16-10-2008 gÀAzÀÄ £À£Àß ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw ºÀÄ°UɪÀÄä PÀÆr ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ D PÁ®PÉÌ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA¢ CªÀiÁvÉ¥Àà C©âUÉÃj EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀÄgÀªÀÄä¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹gÀ§ºÀÄzÀÄ, CxÀªÁ £ÉÃtÄ ºÁQ ¸Á¬Ä¹gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ ¥Àr¹zÉÝêÀÅ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ PÀÄ®APÀĵÀªÁV ¥ÀÅ£À: «ZÁj¸À®Ä w½¢zÉÝãÉAzÀgÉ, ºÀ£ÀªÀÄAvÀ£ÀÄ EwÛÃaUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw CAzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀÄgÀªÀÄä EPÉAiÀÄ £ÀqÀvÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÁÛ §AzÀÄ DPÉUÉ DUÁUÉÎ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr DPÉUÉ zÉÊ»PÀªÁV ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀvÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ : 15-10-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ : 16-10-2008 gÀ 01-30 J.JA CªÀ¢AiÀÄ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦.CPÀÖ:.

²æÃ. §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ ¹.¦.L. AiÀÄ®§ÄUÁð gÀªÀjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ 2580/- gÀÆ 02 £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï 01 PÉÊ UÀrAiÀiÁgÀ d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ [1] ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ºÀħâ½î [2] CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ PÀ®¥Àà ¸ÀdÓ£À [3] ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà §¤ßPÉÆ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀ°è 1 & 2 £Éà CgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¨É¯ï ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ. 3 £Éà CgÉÆæ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2008 PÀ®A. 379 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁ𢠥ÀæºÁèzï eÉÆö vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁZÁAiÀÄð 45 ªÀµÀð eÁ// ¨ÁæºÀät G: ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄ ¸Á// UÀAUÁªÀw EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. ªÀiÁ¸À vÀgÀUÀwAiÀÄ C¨sÁå¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ PɼÀUÉ Qð ºÁQnÖzÀÝ ºÁå«Ä®Ö£À ªÀiÁzÀjAiÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ C.Q. 2800/- EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°Ã¸É oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2008 PÀ®A. 448, 341, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¦AiÀiÁ𢠪ÀiÁ®²æà vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ 18 ªÀµÀð G. ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á// C£ÀߥÀÆuÉÃð±Àéj SÁ£ÁªÀ½ UÀuÉñÀ ¸ÀPÀð¯ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, DgÉÆæ ¸ÀA¢Ã¥ï vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà 20 ªÀµÀð ¸Á// ºÉ.Zï.Dgï.J¸ï.PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ ¸Á// UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ SÁ£ÁªÀ½UÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ & CªÀgÀ vÁ¬ÄUÉ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ªÀiÁrzÀ PÉøï£ÀÄß ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉƼÀîªÀ¸À®ÄªÁV ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/08 PÀ®A. 323, 504, 506 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ SÁzÀgÀ¸Á¨ï vÀAzÉ PÁ¹ÃA¸Á§ fÃgÁ¼À 53 ªÀµÀð G:- UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á// Q¯Áè KjAiÀiÁ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, DgÉÆæ f.gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ±À²¨sÀƵÀt mÉæqÀgÀì ¹.©.J¸ï. UÀAeï UÀAUÁªÀw ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ 13-10-08 gÀAzÀÄ ±ÉÃAUÁ ©ÃdzÀ ¯ÉÆÃqï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄuÉUÉ §gÀĪÁUÀ 6 ®PÀë 4 ¸Á«gÀ gÀÆ. PɼÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EzÉ. «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉý ºÉÆqɧr ªÀiÁrzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 32/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ CgÀ«Azï £ÁAiÀÄgï vÀAzÉ ZÀAzÀæ£ÁAiÀÄPï ZÀªÁít 34 ªÀµÀð eÁ// ®ªÀiÁt ¸Á// CqÀ« ªÀÄ®ètPÉÃj vÁAqÀ vÁ// ºÀÆ«£ÀºÀqÀUÀ° f¯Éè §¼Áîj EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ªÉÄãÀPÁ¨Á¬Ä vÀAzÉ ²ªÀgÉrØ gÁoÉÆÃqï 29 ªÀµÀð eÁ// ®ªÀiÁt G// ªÉÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á// §®PÀÄA¢ ºÁ.ªÀ.§ÆzÀÆgÀÄvÁAqÀ EªÀ¼À UÀAqÀ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âPÉÌ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ JA¢zÀÝPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

7] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. 30/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà UÀAUÁªÀw 32 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á// ¥À£ÁߥÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà UÀAUÁªÀw 2 ªÀµÀð eÁ// °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á// ¥À£ÁߥÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ DlªÁqÀ®Ä ¥À£ÁߥÀÄgÀzÀ J.¦.JªÀiï.¹.AiÀÄ UÀÆqÁ£ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À UÀÄArAiÀÄ°è eÁj ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.AiÀÄ. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

8] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 17/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ªÀĪÀÄvÀeï EªÀ¼À vÀAzÉ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä FUÉÎ 10 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÀÄÝ CªÀ¼À vÁ¬Ä PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁr vÀ£ÀߣÀÄ ºÁUÀÆ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁPÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16/10/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉ¤£À¥ÀÅr ¸Éë¹ C¸À۪ɸÀÛ ªÁV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀ×VAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV E¯Ád ¥ÀqÉzÀÄ E¯Ád ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 16/10/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

9] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 27/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀAzÉ D¢§¸À¥Àà CAUÀr ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð ¸Á: §ÄqÀ±ÉÃmÁß¼À UÁæªÀÄ, EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ FgÀªÀÄä EPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 1/2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÉÄÃvÀUÀ®è UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ FgÀªÀÄä ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ J°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°®è. PÁgÀt £ÉÆë£À ¨sÁzÉà vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 16.10.08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ