Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, September 18, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-09-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 18-09-2012

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ಸಂ. 94/2012 ಕಲಂ. 341, 504, 354, 323 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 17/09/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 0900 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪಾಂಚಾಳ ರವರ ಕಿರಾಣಾ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಫೀರ್ಯಾದಿ ²æÃಮತಿ ¸ÀPÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ dªÀiÁzÁgÀ,  ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, eÁw PÀ§â°UÀ, ¸Á: gÁeÉÆüÁ ಮತ್ತು ಅವಳ ಗಂಡ ಸಂತೋಷ ಇಬ್ಬರೂ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) PÀ®èªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ dªÀiÁzÁgÀ, 22 ªÀµÀð 2) «oÀ×® vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ, 50 ªÀµÀð 3) ¯Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ×® dªÀiÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ 47 ªÀµÀð 4) gÀAUÀªÀiÁä vÀAzÉ «oÀ×® dªÀiÁzÁgÀ, 21 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: gÁeÉÆüÁ ವಿನಾ ಕಾರಣ ಫೀರ್ಯಾದಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಕುದಲು ಹಿಡಿದೆಳೆದು ಮಾನ ಭಂಗ ಮಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 68/2012 PÀ®A  504,506(2) L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/09/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 1045 UÀAmÉUÉ zÀÄ®í£ï zÀªÁðeÁ ºÀwÛgÀ DgÉÆÃಪಿಯಾದ ಶ್ರೀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ jAiÀiÁd C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸Á¨ÉÃgÀ C° ¸Á: zÀÄ®í£ï zÀªÁðeÁ zÁ®«Äî ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀರವರ ªÀÄ£ÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ CºÀäzÀįÁè vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C¸ÀzÀįÁè ªÀ: 53 G: G¥ÀReÁAa C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀzÀå ¸Á: aAvÁªÀÄt ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀರವರು ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä E§âgÀÄ ºÉÆÃV DgÉÆævÀ£ÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ «µÀAiÀÄ CªÀ£À vÁ¬ÄUÉ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄvÉÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ ºÁUÀÄ DvÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ CªÁZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 66/2012 PÀ®A: 384 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/09/2012 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ DfªÀiï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄÄ£ÀÄ¸ï ªÀ: 20 ªÀµÀð ¸Á: ¥sÀAiÀiÁd¥ÀÄgÁ ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉý §gɬĹzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²æà E¨Áæ»A vÀAzÉ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÄãÀgÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ PÀ£ÁðlPï ¥sÀÄmï ªÉÃgÀì CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢ EªÀ¤UÉ CªÁåZÀå ±À§ÑUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÉzÀj¹ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500/- gÀÆ. §®zÀÎçºÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

 ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 87/2012 PÀ®A: 279,337.338  L.¦.¹  eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«. DPÀÖ :-

17/09/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ C§ÄÝ®£À©¸Á§ RÄgÉö, ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB alUÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÉÄ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/4180 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî¬ÄAzÀ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±À¦ü vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¨sÀArªÁ¯É DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/4180 ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£Àäß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À §®UÀqÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ E£ÀÆß 6 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÀ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 103/2012 PÀ®A: 457,380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ zÉÆAr¨Á ¥ÀAZÁ¼À ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁr gÁwæ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw C²é¤ E§âgÀÄ £ÀªÀÄä CPÀ̸Á°UÀ CAUÀrAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÉÛêÉ. ¢£ÁAPÀ 17-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7-00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ JzÁÝUÀ £ÉÆÃqÀ®Ä CAUÀrAiÀÄ PËAlj£À ±ÉÆÃPÉøÀ£À°èzÀÝ 10 eÉÆr ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä ZÉÊ£ÀUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 10,000/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
«±ÉõÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀæPÀluÉ
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è w½AiÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÉãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:19.09.2012 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ««zsÀ §qÁªÀuÉUÀ¼À°è UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæwµÁ×¥À£É ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ UÀuÉñÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ, PÉ.E.©., CVß ±ÁªÀÄPÀ ºÁUÀÆ ¥Éưøï E¯ÁSÉ EªÀÅUÀ½AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀĮĠ MAzÉà PÀqÉ KPÀUÀªÁQë ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ, PÁgÀt UÀuÉñÀ ¥ÀæwµÁ×¥À£À ªÀiÁqÀĪÀAvÀ ¸À«ÄwAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ J¯Áè ¯ÉʸɣïìUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀzÀÄ.
             UÀuÉñÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ ¥ÀæwµÁ×¥À£É ªÀiÁqÀÄ UÀuÉñÀ «UÀæºÀ PÀÆr¸ÀĪÀ ¥ÉAqÁ¯ïUÀ¼À°è ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ zÀȶ׬ÄAzÀ ¹.¹. PÁåªÀÄgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß  vÀ¥ÀàzÉà C¼ÀªÀr¸À®Ä PÉÆgÀ¯ÁVzÉ.
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ:17-09-2012 gÀAzÀÄ 7-10 ¦.JªÀiï UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀºÀ£Á D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀAiÀÄ:30ªÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ UÀÄvÉÛÃzÁgï, ¸Á: VtªÁgï, ºÁ.ªÀ: PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÉgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «zÁå 03ªÀ, EªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÀªÀÄä 05 ªÀ, FPÉUÉ DgÁªÀÄ«®èzÀÝjAzÀ FPÉAiÉÆA¢UÉ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀºÀ£Á D¸ÀàvÉæUÉ PÁj£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹ £ÀAvÀgÀ ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥ï£À°è OµÀ¢ü vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁj£À ºÀwÛgÀ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è 03 ªÀµÀðzÀ «zÁå¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ , ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è ¸ÀzÀj «zÁå¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀPÉÌ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 211/2012PÀ®A: 363 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ: 17.09.2012 gÀAzÀÄ  ¸ÀAeÉ 4-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ F±À¥Àà ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: UÀ§ÆâgÀÄ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð ºÁ:ªÀ: ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ  FvÀ£ÀÄ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ£À« PÀqÉUÉ vÀ£Àß n.«. J¸ï.«PÀÖgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï J¦.21 J¥sï 6581 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀUÀ¯ï PÁæ¸ï zÀ°ègÀĪÀ ¨ÉÊ® ªÀĵÀðqï JvÀ¤ÃgÁªÀj PÀlÖqÀzÀ §æqïÓ ºÀwÛgÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀiÁ£À« PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ  £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°UÉ lPÀÌgï  ªÀiÁr ºÁUÉAiÉÄà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ §ÆzÉ¥Àà FvÀ¤UÉ §®vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ »A¨ÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ Q«AiÀÄ°è ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ¸ÉÆÃjzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ 164/12 PÀ®A 279, 337, 338   L¦¹   ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ: 18-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-45 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ PÁåA¦£À zÁgÀĪÁ¯Á QæÃqÁAUÀtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉƸÀ ¸ÀAvÉ PÀmÉÖAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ°è 1)gÀ¸ÀƯï vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£ï¸Á§ ªÀ:25 eÁ:ªÀÄĹèA G:zsÀ£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:PÁPÁ £ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ (gÀÆ3386-00gÀÆ2)C§Äݯï vÀAzÉ gÀ¸ÀƯï¸Á§ ªÀ:24 eÁ:ªÀÄĹèA G:zsÀ£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ gÀÆ:2100-00gÀÆ3)E¸ÁPïC° vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á§ ªÀ:21 eÁ:ªÀÄĹèA G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ gÀÆ:1434-00 gÀÆ. 4)¸ÀzÁÝA vÀAzÉ CºÀäzï ªÀ:22 eÁ:ªÀÄĹèA G:«zÁåyð ¸Á:PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ (¥ÀgÁj)ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÁgÀ-§ºÁgÀ J£ÀÄߪÀ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀÀ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ  ¹§âA¢ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ  zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ E¹áÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.6920/-¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ ¸À¢æ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ E¹àÃl zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

               aPÀ̸ÀÆUÀÆgÀÄ G¥ÀPÉÃAzÀæ¢AzÀ «zÀÄåvï ¸ÀgÀ§gÁdÄ ¹.2 ¦üÃqÀgï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «zÀÄåvï ¤ÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 16.09.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 07.00 jAzÀ 08.00 UÀAmÉ CªÀ¢üÃAiÀÄ°è «zÀÄåvï ¯ÉÆÃqï ±ÉrØAUï EzÀÄÝ ªÀiÁUÀð zÉÆõÀ ºÀÄrQ ªÁlgï ªÀPÀìðgÀªÀgÉUÉ «zÀÄåvï ¤r gÁwæAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄÄA¢£À «zÀÄåvï ªÀiÁUÀðzÉÆõÀ PÀAqÀÄ»rAiÀÄ®Ä ¸ÁzÀåªÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:17.09.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.00 UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ ¹.FgÀtÚ QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ PÁAiÀiÁð¥Á®£Á ±ÁSÉ FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F±Àégï ªÀiÁUÀðzÁ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ «zÀÄåvï ªÀiÁUÀðzÉÆõÀ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ »ÃzÁUÀ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ £ÁUÀgÀ AiÀÄ®èªÀÄä ªÀĺÁzÁégÀzÀÀ §®UÀqÉ EgÀĪÀ PÀA§¢AzÀ Pɦ¹ ªÁlgï ¥ÀA¥ï ºË¸ÀªÀgÉV£À 03 PÀA§UÀ¼À «zÀÄåvï vÁªÀÄæzÀ ªÉÊgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ «zÀÄåvï ªÉÊgÀ£À C.Q. 20,000/-gÀÆ UÀ¯ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¢£ÁAPÀ: 18.09.2012 gÀAzÀÄ ¹.FgÀtÚ QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ PÁAiÀiÁð¥Á®£Á ±ÁSÉ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.68/12 PÀ®A:379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                                  
 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.09.2012 gÀAzÀÄ 40 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  8200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 17-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ gÁdÄgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÀAmÉãÀgï ¯Áj £ÀA: Dgï.eÉ-18/fJ-4821 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À-ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ J£ï.JZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ dAiÀIJæà ªÉÆÃmÁ¸Àð ºÀwÛgÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DUÀ »A¢¤AzÀ ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄtÚ vÀA¢ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÁ¼ÀPÉÃj ¸Á: EgÀPÀ¯ï UÀqÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.-37/Dgï-9415 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, vÁ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÁ£Àð ºÁQzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀAmÉãÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤UÉ ¸ÉÊqï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr gÁªÀÄtÚ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£À M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß §®PÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ gÁªÀÄtÚ£À ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ JqÀUÀqÉ §rzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ gÁªÀÄtÚ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ, JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, ¨Á¬Ä, ªÀÄÆUÀÄ, Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «±Àé£ÁxÀ PÉ. »gÉÃUËqÀæ, ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 17-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ ²æà PÀAoÉ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà £ÀªÀ° ªÀ:23 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ , G:«Ä®è£À°è C¥ÀgÉÃlgÀ PÉ®¸À ¸Á: CªÀÄgÀ¨sÀUÀvÀ ¹AUÀ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw vÀ£Àß »gÉÆà ¥Áå¹AiÀÄ£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉ.J.37-AiÀÄÄ 7672 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÀĺÁPÁ¼ÉªÀÄä ªÀAiÀiÁ 50 ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀAiÀĸÀÄì 06 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉAPÀlVjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀªÀÄxÀðPÁgï PÉÃgÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ DgÉƦvÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¥Éà CmÉÆà £ÀA PÉ.J.37-7920 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAUï ¸ÉÊqï §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÉÆÃ/¸ÉÊPÀ®èUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ §®vÉÆqÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®ªÉÆÃtPÁ°UÉ, §®PÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ, §®PÁ® ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¦gÁå¢ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÀĺÁPÁ¼ÉªÀÄä EªÀ½UÉ §®PÀtÂÚ£À G©âUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄÆVUÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÉgÉazÀÄÝ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVÀ §®Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ , §®UÁ® ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà J¸ï. JA SÁ£ï J.J¸ï.L-1 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 252/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 17-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ²æà ±ÀgÀuÉÃUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ EªÀgÀ vÁ¬Ä ²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÉÄêÀ£ÀÄß PÉÆAiÀÄå®Ä ºÉÆÃV, ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÃgÀÆj£À zÀ£ÀzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ AiÀÄÄ-1080 gÀ ZÁ®PÀ CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ eÉÃQ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ §¸ïUÉ ¸ÉÊqï PÉÆqÀ®Ä ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß vÁ¬Ä ©zÀÄÝ, CªÀ¼À PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, JgÀqÀÆ PÉÊUÀ½UÉ zÉúÀzÀ EvÀgÉ ¨sÁUÀUÀ½UÉ M¼À¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. DUÀ £ÀªÀÄÆäj£À ªÀĺÁAvÉñÀ ªÀAzÀ°, ±ÀgÀt¥Àà ZÀPÉÆÃn EªÀgÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß DmÉÆÃzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ±À²ÃzsÀgÀ, ºÉZï.¹. 114 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

4) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2012 PÀ®A. 498(J) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¦gÁå¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ¨Á¼ÀªÀÄä FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ gÁåªÀtÂQ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ§zÀæ¥Àà AiÀÄqÉÆØÃt FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ JAlÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ dgÀÄVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 5-6 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßVAiÉÄ EzÉݪÀÅ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 5-6 ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀgÀÆ £À£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ±ÁAvÀªÀÄä EªÀgÀÄ EwÛÃaUÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀ¢®è, ¤Ã£ÀÄ §AeÉ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÉÎ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ EzÉà jÃw ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ¸À»¹PÉƼÀî®Ä DUÀzÉà £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É £É®eÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà 2-3 ¢ªÀ¸À EzÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß CtÚ£ÀÄ UÀÄgÀÄ»jAiÀÄgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ ¥ÀÄ£ÀB UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ £À£Àß CvÉÛ & UÀAqÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀÝgÀÄ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr, £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ, ¤Ã£ÀÄ §AeÉ CAvÁ »AiÀiÁ½¹ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀt £À£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀÝPÉÌ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁV®è, ¤Ã£ÀÄ §AeÉ, £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤Ãr F £À£Àß ¹ÜwUÉ PÁgÀtÂÃPÀvÀðgÁzÀ £À£Àß CvÉÛ & UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:17-09-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-45 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್. ಹುಲ್ಲೂರ್ ಪಿ.ಐ ಡಿಸಿಐಬಿ ಘಟಕ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಮದಿನಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಶಫಿಖಾನ್ ಈತನಿಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ ಚೀಟಿ, ನಗದು ಹಣ 1750/-ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಮ್.ಟಿ.ಎಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರ ವರದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 68/2012 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 78 (3) ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ: ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ತಂದೆ ಸಚಿನ ನಾರಾಯಾಣರಾವ  ಕರ್ರಿ ಉ||ಸಾಯಿ ಶ್ರೀ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪರವೈಜರ  ಕೆಲಸ ಸಾ||ಜಗನಾಥಪೂರಂ ಕಾಕಿನಾಡ ತಾ||ಕಾಕಿನಾಡ ಜಿ: ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರ (East Godavari) ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹಾ||ವ|| ಸಾಯಿ ಶ್ರೀ ಕಂಪನಿ ಪಟ್ಟಣ ಸೀಮೆ ಸ್ಟೇಶನ ಗಾಣಗಾಪೂರ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ:17/09/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಶ್ರೀ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರಾಜು ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಾ ಸಾ: ಹೈದ್ರಬಾದ (ಎಪಿ) ಮತ್ತು  ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ನಾಗನಗೌಡ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ ಕ್ರಾಸಿನ ದಾಬಾಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಸ್ಟೇಶನ ಗಾಣಗಾಪೂರ ರೋಡ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಟೋಲ ಗೇಟ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಂಜುನಾಥ ಇತನು ನಡೆಸುತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಎಪಿ 5 ಎಇ 2140 ನೇದ್ದನ್ನು  ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ಪೀಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಮುಂದೆ ಹೊಗುತಿದ್ದ  ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗೆ  ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದಿದ್ದು  ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ರಾಜು ಇತನು  ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ  ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು  ಮತ್ತು  ಮಂಜುನಾಥ ಇತನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರುವಾಗ  ಮಧ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:295/2012 ಕಲಂ 279 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.