Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, March 5, 2012

Raichur District Reported Crimes¢£ÁAPÀ:05/03/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è £ÀUÀgÀ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ¦.¹ 707 EzÁÝUÀ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ PÀlUÀgÀ Nt ºÀwÛgÀ 10-00 UÀAmÉUÉ MAzÉ£É ¥ÁnðAiÀÄ ªÀåQÛ AiÀiÁzÀ SÁeÁ vÀAzÉ ¸ÀªÀÄð,30ªÀµÀð,ªÀÄĹèÃA,ªÀÄl£À ªÁå¥ÁgÀ,¸Á-ªÀÄÄ«Ä£ÀÄàgÀ Nt zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥Ánð £ÀA 2 £Éà ªÀåQÛAiÀiÁzÀ SÁeÁ vÀAzÉ gÀ»ªÀÄ£À ¸Á§,27ªÀµÀð,ªÀÄĹèA,ªÁå¥ÁgÀÀ, ¸Á-ªÀÄÄ«Ä£ÀÄàgÀ Nt zÉêÀzÀÄUÀðdUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ PÉÊ-PÉÊ «Ä¯Á¬Ä¹ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦¹ 707 gÀªÀgÀÄ ªÉÄð£À JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 10-30 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 31/2012 PÀ®A: 160 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 04-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©dÓ£ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ gÉÊvÀgÀ £É®Äè ±ÁåA¥À¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®gÉrØ 24 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÁ¥ÀÄ G-gÁWÀªÉÃAzÀæ JAlgï ¥Éæöʸɸï gÁAiÀÄZÀÆj£À°è UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À, ¸Á:ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ «£ÉÆÃzÀgÉrØ E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ «£ÉÆÃzÀgÉrØAiÀÄ §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-36/PÀÆå-3433 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ©dÓ£ÀUÉÃgÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©dÓ£ÀUÉÃgÁ E£ÀÆß 1 Q.«Äà zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ ©dÓ£ÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ M§â UÀÆqïì DmÉÆà £ÀA.PÉ.J-36/J-1403 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀj§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ UÀÄgÀÄgÁd¤UÉ §®UÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «£ÉÆÃzÀgÉrØ EªÀ¤UÉÀ§®UÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §® ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è MAzÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄj¢ÝzÀÄÝ CzÉ CAvÀ UÀÄgÀÄgÁdgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JA.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀ: 21, eÁ: ºÀjd£ï G: PÀÆ° ¸ÀÁ: ªÀiÁlÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ, ºÉÆmÉÖ £ÉÆ«£À ¨ÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr C¸ÀÛªÀå¸ÀÛUÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀĪÁUÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:-03-3-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-05 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ £ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀ: 50 eÁ: ºÀjd£ï G: PÀÆ° ¸Á: ªÀiÁlÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 04/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

.¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:- 04-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉUÉ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ. CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸ï.L(J£ï) AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀlÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-15 UÀAmÉUÉ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ vÀ®Ä¦ £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÀA§zÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è MAzÀÄ VqÀzÀ PɼÀUÉ M§â£ÀÄ 2 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À°è PÀ®¨ÉgÉPÉ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¥Áè¹ÖPï vÀA©UÉUÀ¼À°è d£ÀjUÉ ªÀiÁgÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ®Ä 3-4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃA¢ PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀÄ ¤AwzÀÄÝ, zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÃA¢ PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀÄ ¤AvÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÀĪÀ ªÀåQÛ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀ§tÚ, 40 ªÀµÀð, eÁ-F½UÉÃgï, G-PÀÆ°, ¸Á:C£Áégï ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 2 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÉÆAzÀÄ PÉÆqÀzÀ°è CAzÁdÄ 15 °Ãlgï£ÀAvÉ MlÄÖ 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ CA. Q. gÀÆ. 150/- ºÁUÀÆ CAzÁdÄ 250 UÁæA ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgï CA.Q. gÀÆ. 250/-, ºÁUÀÆ ¸ÉÃA¢ ªÀiÁjzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 280/- ºÁUÀÆ 2 ¥Áèöå¹ÖPï SÁ° vÀA©UÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉù£À ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ . ¸À¢æ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 39/2012 PÀ®A: 273, 284, L¦¹ & 32, 34 PÉ,E.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 04-03-2012 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀ½î ªÀiÁUÀð ºÀ¼ÀîzÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ° PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÁgÀ-§ºÁgÀ J£ÀÄߪÀ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀzÁV ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¸Á:¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ . ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.15310/-¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ ¸À¢æ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ E¹àÃl zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

  


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.03.2012 gÀAzÀÄ 150 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 30,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 05-03-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 05-03-2012


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-03-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆðAiÀiÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ UɼÉAiÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-33/E-7088 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ MAzÀÄ PÀÆædgï fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2012 PÀ®A 279, 338 eÉÆvÉ 187 L,JªÀiï,« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 04/03/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ C«ÄÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ D¨ÉÃzÀ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð GB QèãÀgÀ ¸ÁB £ÁªÀÄ¥À°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J¦) EªÀgÀÄ vÀ£Àß LZÀgÀ mÉA¥ÀÆ £ÀA J¦-10-qÀ§Æè–3954 £ÉÃzÀÝgÀ°è G¼ÁîUÀrØ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ mÉA¥ÀÆ ZÁ®PÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ d»ÃgÀ EvÀ£ÀÄ gÁ, ºÉ £ÀA 9 gÀªÉÄÃ¯É ¤A§ÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/3360 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV LZÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ §® ªÉÆüÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §® ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄïÉ, PÉüÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 02/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-03-2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄð¢ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ gÀ¸ÀUÀAUÁ ºÉÆÃmÉ®£À°è 8-10 ¢ªÀ¸ÀU¼À »AzÉ PÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, ¯ÉçgÀ PÉ®¸À( ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀ) ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EvÀ¤UÉ G¹gÁlzÀ vÉÆAzÀgÉ EzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ qÁ ZÀAzÀæPÁAvÀ UÀÄzÀUÉ gÀªÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¤Ãr ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj D¸ÀàvÉæAiÀÄÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 06/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 04-03-2012 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÄQät¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀzÁ²ªÀÅ PÀªÁ¯É ¸Á: PÁ¸ÀgÀ¨Á®PÀÄAzÀ (JªÀiï.J¸ï) ¸ÀzÀå ºÀ½î vÁ: §.PÀ¯Áåt EªÀgÀ eÉʨsÀªÁ¤ ºÉÆl¯ï£À°è ¸À¥ÁèAiÀÄgï DV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄÈvÀ ¸ÀzÁ²ªÀÅ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð ¸Á: PÁ¸ÀgÀ¨Á®PÀÄAzÀ (JªÀiï.J¸ï) ¸ÀzÀå ºÀ½î vÁ: §.PÀ¯Áåt EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ, ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2012 PÀ®A 324 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-03-2012 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ NAPÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ºÉUÉÎ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á: d£ÀªÁqÁ EªÀgÀÄ §¸ï £ÀA PÉJ-38/J¥sïÀ-532 £ÉÃzÀÝgÀ°è OgÁzÀ¢AzÀ vÀ£Àß HjUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ PËoÁ(©) UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ®PÀëöät 2) PÀ®è¥Áà 3) WÁ¼É¥Áà ªÀÄƪÀgÀÄ §¹ì£À CqÀØ §AzÀÄ §¸ï ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ :

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಕಂದಳ್ಳಿ ಸಾ: ಸುಣ್ಣಾಭಟ್ಟಿ ಶಹಾಬಾದ ರವರು, ದಿನಾಂಕ 04/03/2012 ರಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕನ ಮಗನಾದ ದುರ್ಗಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕೂಡಿ ಮಡ್ಡಿ ನಂ 2 ರಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಂಪೌಂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಪಟ್ರಿ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗುವಾಗ ಎದುರಗಡೆಯಿಂದ ವಿಕ್ಕಿ ಸಾ: ಹನುಮಾನ ನಗರ ತಾಂಡ ಇತನು ಬಂದವನೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಲಾಗಿ ಸದರಿಯವನು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊಗದೆ ಮನಗೆ ಬಂದೆವು. ಆಗ ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಗಡ ನಾಗಪ್ಪಾ , ರವಿ ಇವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ , ಕ್ರಿಕೇಟ ಬ್ಯಾಟ, ಕಲ್ಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಕ್ಕಿ ಸಂಗಡ ನಾಗಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ರವಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಭೀಮರಾಯ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 24/2012 ಕಲಂ: 324, 504, 506, 307 ಸಂ 34 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ :

ನರೋಣಾ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಶಿವಪುತ್ರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶಾ ಕ್ಯಾರ ಸಾ: ಕಡಗಂಚಿ ರವರು, ದಿನಾಂಕ:29/02/2012 ರಂದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಇವಳು ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಕೊಠಡಿಯ ಕಸಗುಡಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಹೋದವಳು ತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಬಧಿಕರ ಮನೆಯವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ ವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ.