Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, December 23, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë  UÀA PÀmÉÖ §¸ÀªÀgÁd. ºÉÆ£ÀߪÀÄ £ÀªÀgÀ  22  ªÀµÀð G ªÀÄ£ÉPÉ®¸À  ¸Á GªÀÄ®Æn UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄ  ªÀÄzÀÄªÉ J-1  1)PÀmÉÖ §¸ÀªÀgÁd vÀA «ÃgÀ£ÀUËqÀ 32 ªÀµÀð ¸Á. ªÀÄÄzÀÝl£ÀÆgÀ   vÁ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà f.§¼Áîj  FvÀ£À eÉÆvÉ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸Àé®à ¢£À ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢UÉ E£ÀÆß 50 ¸Á«gÀ ºÀt & 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÉUÉzÀPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ  ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 17/3/15 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÀt vÀgÀ¢zÀÝgÉà PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV  fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.67/15 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/15 PÀ®A498(J) 506.gÉ/« 149  L.¦.¹ & 3 & 4 r.¦ AiÀiÁPïÖ  CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ 30 ªÀµÀð G: PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á:UÀÄAd½î vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 Ef6159 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ ªÀgÀ®Qëöäà UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ 26 ªÀµÀð ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á:UÀÄAd½î FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹ PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §gÀĪÁUÀ UÀÄAd½î UÁæªÀÄzÀ ºÉʸÀÆÌ® ªÀÄÄA¢gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß  mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-36 n¹ 4131 mÁæöå° £ÀA. PÉJ-36/522 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ºÁ£ïð ªÀiÁqÀzÉà £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁæöå°AiÀÄ ¥ÁlPÀvÁQ rQÌ AiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ  ªÀÄÈvÀ¼À ºÉÆmÉÖ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃV ªÀgÀ®QëöäÃUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 288/15 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÉÄñï vÀAzÉ ªÉAPÉÆçtÚ ±ÉnÖ, ªÀAiÀÄ:50ªÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:ªÁqïð £ÀA.3 ¹gÀÄUÀÄ¥Áà, vÁ: ¹gÀÄUÀÄ¥Áà. FvÀÀ£ÀÄ Dgï.ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀgÉrØ vÀAzÉ Dgï.gÁWÀªÉrØ ªÀAiÀÄ:54ªÀ,   G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¹gÀÄUÀÄ¥Áà. vÁ: ¹gÀÄUÀÄ¥Áà, ºÁ.ªÀ:   §ÆzÀÄUÀÄA¥Á, vÁ: ¹gÀÄUÀÄ¥Áà. FvÀ£À ªÀ¼À§¼Áîj UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA.163/¦-1 PÉëÃvÀæ 3 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß 6,00,000/- gÀÆ.UÀ½UÉ RjâUÉ ªÀiÁvÁr ªÀÄÄAUÀqÀªÁV 4,90,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ Rjâ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæ ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ, G½zÀ ºÀt d«Ää£À £ÀPÉë vÀAiÀiÁgÁzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄPÀvÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj G½zÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹PÉÆqÀ®Ä PÉýPÉÆAqÀgÀÆ DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ MA¢®è MAzÀÄ PÁgÀt ºÉý ªÀÄÄAzÀÆqÀÄvÁÛ £ÀPÉëAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹PÉÆqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ Rjâ ¥ÀvÀæ ªÀiÁr¹PÉÆqÀzÉà ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA. 02 PÀmÁÖ «µÀÄÚªÀÄÆwð vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ, ªÀAiÀÄ:55ªÀ,   G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:±ÀAPÀgÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï, vÁ: ¹gÀÄUÀÄ¥Áà.£ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ:13-09-2013 gÀAzÀÄ 11-46 J.JªÀiï PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ G¥À£ÉÆÃAzÀt PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è Rjâ ¥ÀvÀæ ªÀiÁr¹ DgÉÆæ 01 & 02 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÀA.215/2015 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.249/2015,PÀ®A.420 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ: 23-12-2015ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0630 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಅಪಾದಿತ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂ: ಎಪಿ 22 ಎಎಚ್  2028 ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಲಿ ಚಾಲಕರುಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ ಟ್ರಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ನದಿ ತಟದಿಂದ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು  ವಾಪಸ್ ಹೊರಟಿದ್ದ ಸಿಪಿಐ ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಪಿಸಿ 606 ರವರು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಅಂದಾಜು 2 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರನಂತೆ ಒಟ್ಟು 4 ಕ್ಯುಬಿಕ್ ಮೀಟರನಷ್ಟು ಮರಳು ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು 3000/- ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಅಕ್ರಮ ಮರಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ ಧನ ಕಟ್ಟದೇ ಹಾಗೂ ಭೂ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಣೆಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದು  ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ, ಟ್ರಾಲಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮರಳು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀಡಿದ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದ ಮೇರೆಗೆ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA; 288/2015 PÀ®A: 379L¦¹ ºÁUÀÆ 4(1), 4(1J) ªÀÄvÀÄÛ 21 JAJADgïr DPÀÖ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.    


PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ಫಿರ್ಯಾದಿ ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ vÀAzÉ zÀAqÀ¥ÀàUËqÀ ªÀAiÀiÁ:38 ªÀµÀð,eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:ªÀÄAVúÁ¼À vÁ;¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ f:AiÀiÁzÀVj EªÀರು ನಮೂದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:15/11/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-30  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ವಾಹನ ನೇದ್ದನ್ನು ಲಿಂಗಸುಗೂರಿನ ನನ್ನ  ಅಳಿಯ ನಾದ  ಚಾಲಕ ಮಂಜುನಾಥ  ಈತನು  ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆತನು ಮೇಲ್ಕಂಡ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದಂದು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೌಡ ಇತನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಮುಂದುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ದಿ:16/11/2015 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ         04-00 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಹುಡುಕಾಡಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸಹ ಲಿಂಗಸುಗೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿ ಸದರಿ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ವಾಹನ ನಂ.ಕೆ.ಎ-33/ಎ-1526 ಅ.ಕಿ.3,15,000/ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಾಹನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ;23/12/2015 ರಂದು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು  ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹುಡಕಾಡಿದರೂ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರಿಂದ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು,ಸದರಿ ಕಳ್ಳತನವಾದ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 329/15 PÀ®A. 379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.                                                   
             
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .  
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.12.2015 gÀAzÀÄ 61 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,400/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
Provisional Selection List APC in Yadgiri District


Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2015 PÀ®A:147, 148, 323, 447, 504, 506 ¸ÀA 34 L¦¹ :- ¦ügÁå¢ ºÁUÀÆ D¥Á¢vÀ £ÀA 1 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉAPÀAiÀÄå ±ÉnÖ ¸Á: vÁ½PÉÆÃl, vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA§A¢AiÀiÁVzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA 2 ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr, ¸Á: £ÀUÀ£ÀÆgÀ vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀéwÛUÉ ¸ÀA§zsÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè, DzÁUÀÆå ²ªÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£À ¥ÀgÀªÁV ¦ügÁå¢UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ d«Ää£À°è CPÀæªÀÄ G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉA§°¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. 1970 £Éà E¸À«AiÀÄ°è ¦ügÁå¢AiÀÄÄ gÁªÀĨsÀlÖ eÉÆò JA§ÄªÀªÀjUÉ ¸ÉÃjzÀÝ  ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À ºÀUÀgÀlV UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÉÄAiÀÄ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉÃð £ÀA 395/1 gÀ°è 20 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁr vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¥sÀgÁå¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹ G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä 49000/-gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀȶ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼ÀzÀ°è ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢AiÀÄÄ MlÄÖ 30 JPÀgÉ 36 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ°è 10 JPÀgÉ 36 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ®QëöäPÁAvÀ ¸Áé¢ü£ÀPÉÌ ©nÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj d«ÄäUÉ DgÉÆæ £ÀA 1 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀnÖ®è¢zÀÝgÀÆ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß ¸Áé¢üãÀ ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV PÀÄVκÉÆÃV, DyðPÀ £ÀµÀÖ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ 2008 £Éà E¸À«AiÀÄ°è £ÀPÀ° M¥ÀàAzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸Àȶֹ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉƼÀî®Ä G¥À vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ PÉÆqÉPÀ¯ï gÀªÀgÀ°è Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ, DzÀgÉ G¥ÀvÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ PÉÆqÉPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30/01/2009 gÀ°è DgÉÆævÀ£À CfðAiÀÄ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¹ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÀÄÝ C°èAzÀ 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¸Áé¢üãÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20/12/2012 gÀ°è £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁrzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è N.J¸ï. £ÀA 02/2013 gÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸Áé¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ d«Ää£À°è ªÀÄzsÀå ¥ÀæªÉò¸ÀzÀAvÉ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ d«Ää£À°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀzÀAvÉ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj DzÉñÀ «gÀÄzÀÞªÁV ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄ£À«AiÀÄÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è wgÀ¸ÀÌøvÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj DzÉñÀ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß F ¦ügÁå¢AiÀÄ PÀÆqÀ ®UÀwÛqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå DgÉÆæ £ÀA 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ G®èAWÀ£É ªÀiÁr ¦ügÁå¢UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA 391/1 £ÉÃzÀÝgÀ 7 JPÀgÉ 28 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è ¢£ÁAPÀ: 01/10/2015 gÀAzÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA 2 £ÉÃzÀݪÀ£À mÁæPÀÖgï £ÀA PÉ.J.29.JªÀiï.503 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ aPÀ£ï §mÁtÂAiÀÄ£ÀÄß ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀÅ ¦ügÁå¢UÉ w½zÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß aPÀ£ï §mÁt ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀåªÁV J¯Éà ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼ÀªÁVzÉ JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ, £ÉêÉãÁzÀgÀÆ ºÉÆ® ©vÀÛ®Ä CqÀØ §AzÀgÉ F mÁæPÀÖgï UÁ°UÉ ºÁQ vÀĽzÀÄ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ £À£ÀߣÀÄß »rzÀÄ dUÁÎqÀÄvÁÛ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ ¨ÉÃPÉAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ PÀqÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ DUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 1) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ²ªÀ¥ÀÆgÀ, 2) §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÆ 3) §¸ÀtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÉƸÀªÀĤ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ E®èªÁzÀgÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ £À£ÀUÉ E£ÀÆß ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ºÉaÑ£À UÁAiÀÄUÉƽ¹ ZÀ°¸ÀĪÀ mÁæPÀÖj£À PɼÀUÉ £À£ÀUÉ ºÁQ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£É PÀÄjvÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃV £ÀqÉzÀ WÀl£É §UÉÎ «ªÀj¹ ºÉý DgÉÆæ £ÀA 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä «£ÀAw¹PÉÆAqÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉà DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¢zÁÝUÀ, ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß jf¸ÀÖgï ¥ÉÆøïÖ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ J¸ï.¦ AiÀiÁzÀVj, ¹¦L ºÀÄt¸ÀV ºÁUÀÆ ¦.J¸ï.L £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ gÀªÁ£É ªÀiÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄUÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀgÉUÉ §A¢zÀÄÝ PÁgÀt ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ PÀ®A: 147, 148 323 447 504 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ²PÉë ¤Ãr vÀ£ÀUÉ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 328/2015 PÀ®A: 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 22/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05.00 ¦JA PÉÌ ¸ÀPÁðj vÀ¥Éð ¦AiÀiÁ𢠲æÃ. CA¨ÁgÁAiÀÄ PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦L ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ºÁdgÀ¥Àqɹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ,  £Á£ÀÄ CA¨ÁgÀAiÀÄ JA PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22/12/2015 gÀAzÀÄ 02.30 ¦JA PÉÌ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀ ºÀwÛgÀzÀ C¥ÀÄà ¥Ánî ªÉà ©æÃqÀÓ DªÀgÀtzÀ°è CPÀæªÀĪÁV  ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAUÀ滹zÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ®PÀÌ¥Àà ¦¹-337 ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦¹-397 EªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æÃ. ©üªÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃPÀgÀ PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 21 G: PÀÆ° eÁ: ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 2) C§ÄÝ®UÀ¤ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀıÁPÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀAiÀiÁ: 22 G: PÀÆ° eÁ: ªÀÄĹèÃA ¸Á: ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/12/2015 gÀAzÀÄ 03-00 ¦.JA.PÉÌ ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃgÀlÄ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀ-¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À ¥ÀƪÀðPÉÌ EgÀĪÀ C¥ÀÄà ¥Ánî ªÉà ©æÃqÀÓ DªÀgÀtzÀ°è ºÉÆÃV ¥Àj²°¸À¯ÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-22 UÀÄA¦UÀ¼À°è CAzÁdÄ 20 ¨Áæ¸ï£ÀµÀÄÖ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CA.Q: 30,000=00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀÀ£À¢AzÀ vÀAzÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀÄà ¥Ánî ªÉà ©æÃqÀÓ ªÀiÁ°PÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr vÀAzÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 03.30 ¦JA ¢AzÀ 04.30 ¦JA CªÀ¢üAiÀÄ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÉà §æqÀÓzÀ°è AiÀiÁgÀÄ EgÀzÀ PÁgÀt d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ¥À£À ªÀiÁr ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ¨ÉAUÁªÀ®Ä £ÉëĹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
     ¸ÀzÀj C¥ÀÄà ¥Ánî ªÉà ©æÃqÀÓ DªÀgÀtzÀ°è CAzÁdÄ 20 ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAUÀ滹zÀ C¥ÀÄà ¥Ánî ªÉà ©æÃqÀÓ ªÀiÁ°PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. CAvÁ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉÃð ¦AiÀiÁð¢AiÀiÁV ªÀgÀ¢ ¸À°èzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 328/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 327/2015 PÀ®A: 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 22/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 12.45 ¦JA PÉÌ ¸ÀPÁðj vÀ¥Éð ¦AiÀiÁ𢠲æÃ. CA¨ÁgÁAiÀÄ JA PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦L ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ºÁdgÀ¥Àqɹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ,  £Á£ÀÄ CA¨ÁgÀAiÀÄ JA PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22/12/2015 gÀAzÀÄ 10.00 ¦JA PÉÌ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀ ºÀwÛgÀzÀ UÀļÀV ªÉà ©æÃqÀÓ DªÀgÀtzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAUÀ滹zÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ®PÀÌ¥Àà ¦¹-337 ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦¹-397 EªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æÃ. ©üªÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃPÀgÀ PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 21 G: PÀÆ° eÁ: ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 2) C§ÄÝ®UÀ¤ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀıÁPÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀAiÀiÁ: 22 G: PÀÆ° eÁ: ªÀÄĹèÃA ¸Á: ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/12/2015 gÀAzÀÄ 10-30 ¦.JA.PÉÌ ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃgÀlÄ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀ-¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À ¥ÀƪÀðPÉÌ EgÀĪÀ UÀļÀV ªÉà ©æÃqÀÓ DªÀgÀtzÀ°è ºÉÆÃV ¥Àj²°¸À¯ÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-22 UÀÄA¦UÀ¼À°è CAzÁdÄ 20 ¨Áæ¸ï£ÀµÀÄÖ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CA.Q: 30,000=00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀÀ£À¢AzÀ vÀAzÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÀļÀV ªÉà ©æÃqÀÓ ªÀiÁ°PÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr vÀAzÀÄ ¸ÀAUÀ滹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 11.10 JJA ¢AzÀ 12.10 ¦JA CªÀ¢üAiÀÄ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÉà §æqÀÓzÀ°è AiÀiÁgÀÄ EgÀzÀ PÁgÀt d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ¥À£À ªÀiÁr ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ¨ÉAUÁªÀ®Ä £ÉëĹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
     ¸ÀzÀj UÀļÀV ªÉà ©æÃqÀÓ DªÀgÀtzÀ°è CAzÁdÄ 20 ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAUÀ滹zÀ UÀļÀV ªÉà ©æÃqÀÓ ªÀiÁ°PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. CAvÁ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉÃð ¦AiÀiÁð¢AiÀiÁV ªÀgÀ¢ ¸À°èzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 327/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 326/2015 PÀ®A: 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 22/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.15 JJA PÉÌ ¸ÀPÁðj vÀ¥Éð ¦AiÀiÁ𢠲æÃ. PÁ¼À¥Àà JA §rUÉÃgÀ ¦.J¸ï.L(C.«) ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ºÁdgÀ¥Àqɹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ,  £Á£ÀÄ PÁ¼À¥Àà JA §rUÉÃgÀ ¦,J¸ï,L (C«) ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÀAUÀqÀ GªÀiÁPÁAvÀ ¦¹ 197 EªÀgÉÆA¢UÉ  ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ £ÀUÀzÀgÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/12/2015 gÀAzÀÄ 1-00 J.JA.PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¦,L ¸ÁºÉçgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è «óµÉñÀ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQÌAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛ £ÀUÀgÀzÀ ©.¸ÀPÀð¯ï, UÁågÉÃd ¯ÉÊ£À, PÉÃ,E,© ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¥ÀÆUËqÀ £ÀUÀgÀ, ºÀ½¸ÀUÀgÀ, KjAiÀiÁzÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆÃgÀªÀ®AiÀÄzÀ PÀqÉ CAzÀgÉ ¥sÉÊgÀ ¸ÉÖñÀ£À ºÀwÛgÀ ¨É¼ÀUÉÎ 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀ£ÁåPÉƼÀÄîgÀÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀPÉÌ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃl EgÀĪÀ¢®è ¥Àj²Ã°² £ÉÆÃqÀ¯ÁV NX 3230 NEW HOLLAND PLUS PÀA¥À¤AiÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ EAf£À ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ mÁæöå° EzÀÄÝ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃl EgÀĪÀ¢®è CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA: 3214375 ªÀÄvÀÄÛ EAf£À £ÀA: E10492 CAvÁ EzÀÄÝ mÁæ¬Ä° £ÀA§gÀ EgÀ°®è. CzÀgÀ°è CAzÁdÄ 01 ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß PÀnÖzÀ §UÉÎ gÀ²Ã¢ vÉÆÃj¸À®Ä PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß vÀÄA©zÀ §UÉÎ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÉÄÃn ªÀAiÀÄ|| 26 ªÀµÀð G|| mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á|| ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ mÁæöåPÀÖgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀqÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ §AzÀAvÉ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÁ¸ÀV ZÁ®PÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è CAzÁdÄ 1 ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CA.Q: 1500/-gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö)ªÀ£ÀÄß vÀÄA§zÉ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ  CA.Q: 1,00,000/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22/12/2015 gÀAzÀÄ 4-15 JJA PÉÌ vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. CAvÁ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉÃð ¦AiÀiÁð¢AiÀiÁV ªÀgÀ¢ ¸À°èzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 326/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2015 110 (F&f) ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:22/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ ºÉZï.¹-92 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §®±ÉnÖºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ºÁUÀÆ f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ AiÀiÁªÀ ªÀÄUÀ Nl ºÁPÀÄvÁÛ£É CªÀ¤UÉ MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrAiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀĪÁV zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀ®A:110 (F&f) ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2015 PÀ®A 143,341 ¸ÀA 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:22/12/2015 gÀAzÀÄ 9-30 JJªÀiï PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß M¦à¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/12/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr gÉÊvÀgÀ ««zsÀ ¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÄß FqÉÃj¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ©üÃ.UÀÄrAiÀÄ ¨Á¥ÀÄUËqÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĽî£À PÀAnUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ gÉÆÃrUÉ CqÀدÁV ºÁQ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤«Äð¹ ¥ÉưøÀgÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉüÀzÉ ªÉÆAqÀÄvÀ£À¢AzÀ ºÉzÁÝjAiÀÄ ªÉÄïÉAiÉÄà CqÀÄUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Hl ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ «gÀÄzÀÝ ¢üPÁÌgÀzÀ WÉÆõÀuÉ PÀÆUÀÄvÀÛ  gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ CAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 UÀAmÉUÀ¼À PÁ® §AzÀ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ §ºÀ¼À vÉÆAzÀgÉ  ¤Ãr  C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÁÛgÉÆÃPÉÆ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛPÀgÀÄ AiÀiÁzÀVjgÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ DUÀ«Ä¹ gÀ¸ÁÛgÉÆÃPÉÆ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ eÉÆvÉ ZÀað¹ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃrzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁ£Àå ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ AiÀiÁzÀVj gÀªÀjUÉ ¨ÉÃrPÉUÀ¼À ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæ ¤Ãr 3-30 ¦JªÀiï PÉÌ gÀ¸ÁÛgÉÆÃPÉÆ »A¥ÀqÉ¢zÀÄÝ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÉÛ vÀqÉ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2015 PÀ®A 143,341 ¸ÀA 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.