Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, March 4, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ 28.02.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 12.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ ¨sÀĪÀ£ÉñÀéj UÀAqÀ ¢BAiÀÄ®è¥Àà eÁwBªÀqÀØgï ªÀAiÀÄB 40 ªÀµÀð GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁBªÉÄ¢Q£Á¼À FPÉAiÀÄÄ ªÉÄ¢Q£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ dAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «zÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPÀð«zÀÄÝ, DPÀ¹äPÀªÁV  n« ºÀwÛgÀ ±Álð ±ÀPÀÆålð DV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÀÄÝ vÁ£ÀÄ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ 1)MAzÀÄ n« CQ gÀÆ 12,000/- 2)§mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄCQgÀÆ15,000/-3)2 QéAl¯ï ¸ÀeÉÓ CQ gÀÆ 2500/-  4)n« ¸ÉÖÃ¥À¯ÉÃdgï CQ gÀÆ 2500/- 5) PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ (gɵÀ£ï PÁqÀð,ZÀÄ£ÁªÀuÉ UÀÄgÀÄw£À aÃn,¨ÁåAPÀ CPËAl ¥ÀĸÀÛPÀ) MlÄÖ -31,500/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀvÀÛªÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 03.03.2014 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀ oÁuÉ J¥ï.J.£ÀA 02/2014 PÀ®A DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ಪಿರ್ಯಾದಿ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ zÀļÀîAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á-§ÄqÀ¢¤ß UÁæªÀÄ                                FPÉAiÀÄÄ ಗಂಡನಾದ ದುಳ್ಳಯ್ಯ ಈತನು ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದು,ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ  ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ದಿನಾಂಕ 03-03-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  zÀļÀîAiÀÄå vÀAzÉ £À¸À®£ÁUÀAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á-§ÄqÀ¢¤ß UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಏಳೆದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಗುದ್ದಿ ಕೆಳಗೆ ದಬ್ಬಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2014 PÀ®A 498(J), 504, 323, 506, L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
         ¢£ÁAPÀ: 05-07-2013 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ºÁfªÀiÁ UÀAqÀ ªÀĺÀªÀÄäzïºÀĸÉãï¥Á±Á@¸ÀzÁݪÀiïºÀĸÉãï, 25ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:UÀAªÁgÀ UÁæªÀÄ ºÁ:ªÀ:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA 1 ªÀĺÀªÀÄäzïºÀĸÉãï¥Á±Á@¸ÀzÁݪÀiïºÀĸÉãï FvÀ£ÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt, JgÀqÀÄ vÉÆ¯É §AUÁ ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÀ§¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀgÀÄzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆnÖzÀÄÝ,  DgÉÆæ £ÀA.01 FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀAvÉÆõÀªÁV ªÉʪÁ»PÀ fêÀ£À £ÀqɹzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ £ÀA 01 jAzÀ 06 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ, C®èzÉà vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ¦Ãr¹ ºÉÆqÉ §rzÀÄÝ, vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹, vÀªÀgÀĪÀģɰèAiÀÄÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ   ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ 38/2014 PÀ®A.498(J), 323, 504, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹  ºÁUÀÆ PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 4  ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzÀ PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
        ªÀÄÈvÀ UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ  G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 03-03-2014 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JAPÉÌ PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝAiÀÄ §zÀÄ«£À°è ªÉÄêÀÅ PÉÆAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ aQvÉìUÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ UÀÄqÀÄzÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ; 60 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ   G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 06/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

              ¢£ÁAPÀ 24-02-14 gÀAzÀÄ 10-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ªÀÄÈvÀ  CPÀâgÀ£ÀÄ  KgÀmɯï D¦üù£ÀªÀgÀÄ PÉ®¸À¢AzÀ vÉUÉ¢zÀÝjAzÀ ¹lÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqsÀÄ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ÀzÀ°ègÀĪÀ KgÀmɯï lªÀj£À ©.n.J¸ï ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¨Ál°£À°è ¥ÉmÉÆæî£ÀÄß vÀgÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV lªÀjUÉ ¥ÉmÉÆæïï GVÎzÁUÀ ¥ÉmÉÆæïï CPÀâgÀ£À CAVUÉ ¹r¢zÀÄÝ lªÀjUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ £Á±À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀaÑzÁUÀ ¸ÀzÀj ¨ÉAQ vÀ£Àß CAVUÉ ºÀwÛzÀ ¥ÉmÉÆæîUÉ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ JzÉ,¨É£ÀÄß,ºÉÆmÉÖ ¸ÀÄlÄÖ C®èzÉ ªÀÄÄR ¸ÀºÀ ¥ÀÆwð ¸ÀÄnÖzÀÄÝ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¢£ÁAPÀ 02-03-14 gÀAzÀÄ 7-15 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁۣɠ  CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

               ¢£ÁAPÀ 02-03-14 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ªÀÄÈvÀ  ªÀÄzÀĸÀÆzsÀ£ÀgÉrØ vÀAzÉ £ÁgÀAiÀÄtgÉrØ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: »AzÀÆ gÉrØ ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä E§âgÀÄ PÀÆr ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ Hl ªÀiÁqÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ªÀÄ®VPÉÆAqÀgÉ ¤£Àß DgÉÆÃUÀåzÀ ¹Üw K£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹  E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 03-03-14 gÀAzÀÄ 03-20 J.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÆ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà ±ÉÆèsÁ @ ®Qëöäà UÀAqÀ ªÀÄzÀĸÀÆzsÀ£ÀgÉrØ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À G: »AzÀÆ gÉrØ ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2014 PÀ®A: 174 ¹.Cgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                 ದಿನಾಂಕ 03-03-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಂಬಣ್ಣ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ 52ವರ್ಷ, ಕುರುಬರು, ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾಃ ಬೂದಿವಾಳಕ್ಯಾಂಪ   ತಾಃ ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£À ಮಗಳಾದ ಗಂಗಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಸಾಲಗುಂದ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜೇಶ ತಂದೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಇವರು ಲೀಜಿಗೆ ಮಾಡಿದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಸಾಃ ಬೂದಿವಾಳ ಈತನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪದ್ದಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ 4-10 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಸದ್ರಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಈಕೆಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 14/2014 ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ.ಪಿ.ಸಿ.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
              ದಿನಾಂಕಃ 03-03-2014 ರಂದು ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಟಿಫಾನೀಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 4 ಜನರು ಅದೃಷ್ಟದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಯಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತವಾದ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ರಾಯಚೂರುರವರು ಹಾಗೂ ದಾದಾವಲಿ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ಕಾ.ಸು) ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿAiÉÆA¢UÉ  ªÀÄvÀÄÛ  ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಟಿಫಾನೀಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-45 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು   1) ರವೂಫ್ ತಂದೆ ಶೇಕ್ಷಾವಲಿ, || 35 ವರ್ಷ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ|| ಅಯ್ಯಾಬೌಡಿ, ರಾಯಚೂರು, 2) ಶಾಷು ತಂದೆ ನೂರಪಾಷ, || 23 ವರ್ಷ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ|| ಅಯ್ಯಾಬೌಡಿ, ರಾಯಚೂರು ಹಾಗೂ  3) ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಶ್ರೀಧರ ಮೋರೆ, || 43 ವರ್ಷ, ಮರಾಠ, ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ. 51/1, ತುಕಾರಾಂ ನಗರ, ಅಶೋಕ ಚೌಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಸೊಲ್ಲಾಪೂರ ರವರು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು  4)  ರಾಜು ತಂದೆ ಕುಶನಾಥ ಪೋಳ ವಯಃ 43 ವರ್ಷ ಜಾಃ ಮರಾಠ ಸಾಃ ಸೋಲ್ಲಾಪೂರ್ ರವರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ 03 ಜನರನ್ನು  ಅಂಗ ಝಡ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅವರುಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ  ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ ರೂ. 70207/-, 3 ಮೋಬೈಲ್‌‌ಗಳು, 3 ಬಾಲ್‌ಪೆನ್, 1 ಓ.ಸಿ. ಚಾರ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು ದೊರೆತ್ತಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-45 ಗಂಟೆಯಿಂದ  3-00  ಗಂಟೆಯವರಿರೆಗೆ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ  §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 59/2014 ಕಲಂ 78 ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಪಿರ್ಯಾದಿ ¸ÀĪÀÄ£ï ªÉÄÃzÁ ªÀiÁ£À« vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À ªÉÄÃzÁ ªÀiÁ£À« ¸ÁB ªÀģɠ £ÀA 12-10-138 ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ºÉƸÀ ªÉÄÃzÁgÀªÁr ¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀತಂದೆಯಾದ ಮೋಹನ ಮೇದಾ ಮಾನವಿ ಈತನು ದಿನಾಂಕ 14-01-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವರು ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಭಂದಿಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಕಾಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಹುಡಿಕಿಕೊಡುವಂತೆ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ದಿನಾಂಕ 03-03-2014 ರಂದು ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ 60/2014 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¦ügÁå¢ ²æà §¸ÁÛ¤ vÀAzÉ §¸À¥Àà G: QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢: 22-02-14 gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ     °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ J¸ï.J¯ï.« ¯ÁqïÓ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ 1)  ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà «oÀׯÁ¥ÀÆgÀ 2) ²ªÀgÁd @ ¸ÀwñÀ ¥Ánïï 3) §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¦ügÁå¢zsÁgÀ¤UÉ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £ÁªÀÅ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ, n« ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀªÀgÀÄ CAvÁ ºÉý ¤Ã£ÀÄ LzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀ°®è CAzÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄÆgÀÄ ®PÀë ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ  ZÉPï £ÀA 299994 £ÉÃzÀÝPÉÌ JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä §gÉzÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ¤ÃrzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁåzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/14 PÀ®A.  506, 384 s¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                 
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                   ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ.ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 32 ವರ್ಷ,ಜಾ:-ನೇಕಾರ,:-ಬಜಾಜ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ..ಪಿ.-28-ಎಸಿ-4675 ರ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಸರಕಾರಿ ಪಾಪರಾವು ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಅಂಬ್ಯೂಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕ ಸಾ;-ಬರ್ಮಾ ಕ್ಯಾಂಪ್   ತಾ;-ಸಿಂದನೂರು FvÀನು ಎಂದಿನಂತೆ 03/03/2014 ರಂದು 20-15 ಗಂಟೆಗೆ  ತನ್ನ ಅಂಬ್ಯೂಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಬರ್ಮಾ ಕ್ಯಾಂಪಿನಿಂದ ಪಾಪರಾವು ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ತನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ..ಪಿ.-28-ಎಸಿ-4675 ನೆದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ತಮ್ಮ ಬರ್ಮಾ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಜವಳಗೇರ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಧನೂರು-ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಷರ ಡಾಬಾ ಮುಂದೆ ಸಣ್ಣ ಬ್ರಿಜ್ಡ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲಾರಿಯ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲಗೆ ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಲಕಪಾಳ,ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬಲಗೈ ಮೊಣಕೈ ಮೇಲೆ ,ಬಲಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲು ಕೆಳಗೆ  ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬರಳಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇರುತ್ತದೆ.ಅಪಘಾತವಾದಾಗ ಕತ್ತಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರಿಯ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2014.ಕಲಂ,279,338 ಐಪಿಸಿ ಹಾಗೂ 187 ಐಎಮ್ ವಿ ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                  ¢£ÁAPÀ 01-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPï, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:Hn ºÁ:ªÀ: ¸Á¬ÄPÁåA¥ï ¨ÁåUÀªÁl vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆ¸É ºÀ£ÀĪÀÄAwAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.36 PÉ.3604 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É HlPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀqÀPÀ¯ï ¨ÁåUÀªÁl gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÉÆ®ègï PÉgÉ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ  §¸ÀtÚ vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 52 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvï, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:vÀqÀPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï.ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.36 eÉ, 681 £ÉÃzÀÝgÀ  ªÉÄÃ¯É ªÉÄë£À ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ, DUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ¸ÉÆ¸É ºÀ£ÀĪÀÄAw gÀªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà n.«.J¸ï.ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ §¸ÀìtÚ ¸Á:vÀqÀPÀ¯ï FvÀ¤UÉ ¸ÀºÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ dPÀªÀiïUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 25/2014 PÀ®A:279.337.338 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

              ದಿನಾಂಕ 04-03-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಕುಪ್ಪಣ್ಣ, ಡಂಬೂರು, 35 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪಾರ, ಮೇಷನ್ ಕೆಲಸ, ಸಾ: ನಟರಾಜ ಕಾಲೋನಿ, ಸಿಂಧನೂರು. FvÀ£ÀÄ ಸಿಂಧನೂರು ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಮಹಾವೀರ್ ಎಜೇನ್ಸಿ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ಬಾಜು ನಿಂತಾಗ ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಚಲುವಾದಿ, ಐಷರ್ ವಾಹನ ನಂ ಕೆಎ-22 ಬಿ-1144 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ, ಸಾ: ಕರಡಿ ತಾ: ಹುನಗುಂದಾ  FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಐಷರ್ ವಾಹನ ನಂ ಕೆಎ-22 ಬಿ-1144 ನೇದ್ದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನ ದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಎಡಗಾಲಿ ಎಡಗೈ ಮತ್ತು ಎಡ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ  ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೆ ಅಂತಾ ಸಾಬಮ್ಮ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಡಂಬೂರ್ , ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಉಪ್ಪಾರ. : ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ನಟರಾಜ್ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ.72/2014 , ಕಲಂ.279, 304() ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
    
   

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.03.2014 gÀAzÀÄ     98 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,400/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-03-2014

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 04-03-2014 
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/14 PÀ®A 279, 338 304 (J) L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀ: 04/03/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠥Á±Á¸Á§ vÀAzÉ C«ÄÃgÀ¸Á§ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 29 ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr gÁ.ºÉ 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj C¥ÀWÁvÀzÀ°è vÁ£ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, £ÀªÀÄä CtÚ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CtÚ£ÀÄ ¥sÀ¹ð ¯ÉÆÃr£À PɼÀUÉ ¹QÌPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÀuÉUÉ ±ÀjÃgÀzÀ ªÉÄÃ¯É®è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀÄw FvÀ£ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ CªÀ£À §® PÉÊUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁV §® mÉÆAQUÉ §® PÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 03-03-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è vÁAqÀÆgÀzÀ°è ¥sÀ¹ð ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV gÁwæ vÁAqÀÆgÀ¢AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 04-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É gÁ.ºÉ.9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁgÀÄw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ©æÃd ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¥ÀàzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÉÆÃr£À §®PÉÌ gÁAUÀ ¸ÉÊr£À°è ºÉÆÃV ©æfÓ£À PɼÀUÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, ¯Áj ¥ÀÆwðAiÀiÁV qÁåªÉÄÃd DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2014 PÀ®A 504, 323, 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀB 03/03/2014 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ «ÄÃgÀ¸Á§ ±ÉÃR ªÀAiÀÄB45 ªÀµÀð, eÁwB ªÀÄĹèA, GB ¸ÉÆÖà j¥ÉÃj PÉ®¸À ¸ÁB²ªÀZÀAzÀæPÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÀéAvÀÆgÀÄ ¨É¼ÀUÀÄA¥Á vÁ||avÁ¥ÀÆgÀ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ UÁæªÀÄ ©lÄÖ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ²ªÀZÀAzÀæ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è UÀÄr¸À®Ä ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä, vÀAVAiÀiÁzÀ fïÉSÁ¨ÉÃUÀA ªÀAiÀÄB18 ªÀµÀð ºÁUÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ²ªÀZÀAzÀæ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ°è 10-15 UÀÄr¸À®ÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ UÀÄr¸À°£À°è SÁeÁ vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ PÀ¯ÉÃUÁgÀ EgÀÄvÁÛ£É. EªÀ£À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÝgÀÄ PÀÆqÁ CªÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ eÉïÉSÁ¨ÉÃUÀA EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É JAzÀÄ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 01/03/2014 gÀAzÀÄ fïÉSÁ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj SÁeÁ vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ EªÀ¤UÉ ‘JµÀÄÖ ¢ªÀ¸À EzÉà jÃw ¦æÃw¸ÀÄvÁ EgÀÄw ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁPÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ¢Ý®è ºÁUÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä AiÀiÁPÉ ©qÀĪÀ¢Ý®è’ JAzÀÄ PÉý CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV PÀĽwÛzÀݼÀÄ. DUÀ SÁeÁ EªÀ£ÀÄ ‘¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ¢®è’ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ Nr¹gÀÄvÁÛ£É. DzÀPÉÌ UÀÄr¸À°£À ¥ÀPÀÌzÀ d£ÀgÁzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå PÀ¯ÉÃUÁgÀ, ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¥Á±Á vÀAzÉ SÁ£À¸Á§ PÀ¯ÉÃUÁgÀ, C«ÄãÀ¸Á§ vÀAzÉ C¯Áè§R±ï PÀ¯ÉÃUÁgÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr £ÁåAiÀiÁ¥ÀAZÁ¬Äw ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä M¦àPÉÆAqÀ PÁgÀtªÁV ¢£ÁAPÀ 02/03/2014gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¤zsÀðj¹gÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 02/03/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¹zÀÝvÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ 1).SÁeÁ vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ PÀ¯ÉÃUÁgÀ 2).ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ §AzÀV¸Á PÀ¯ÉÃUÁgÀ 3).£À¢ÃªÀiÁ vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ PÀ¯ÉÃUÁgÀ 4).EªÀiÁªÀÄ©Ã UÀAqÀ ºÁf PÀ¯ÉÃUÁgÀ J®ègÀÄ ¸ÁB gÁ¸ÀtV vÁBeÉêÀVð ¸ÀzÀå ²ªÀZÀAzÀæPÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ fïÉSÁ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ ‘¸Àƽ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ¢Ý®è £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀĪÀ¢Ý®è ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ §gÀ¨ÉÃqÁ’ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ ¨Á« PÉÃgÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄ £ÀªÀÄä ¦ÃqÁ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¸ÁAiÀÄ®Ä ¥ÀæZÉÆâ¹zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ f¯ÉÃSÁ¨ÉÃUÀA CªÀgÀ PÁl vÁ¼À¯ÁgÀzÉ CAzÁdÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÉJ¸ïDgïn¹ r¥ÉÆÃzÀ CªÀgÀtzÀ°èzÀÝ ¨Á« ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É. PÁgÀt vÀ£Àß vÀAVUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¸ÁAiÀÄ®Ä ¥ÀæZÉÆâ¹zÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2014 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀ 02-03-2014 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ gÀ« ºÁUÀÆ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ E§âgÀÄ ¸Á|| vÀqÀ¥À½î gÀªÀgÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÉÄÃvÉæ ¸Á|| vÀqÀ¥À½î gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀqÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ ¸Á|| vÀqÀ¥À½î gÀªÀgÀÄ vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ CdÄð£À ºÀ°ÃUÉ gÀªÀjUÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁPÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ï AiÀiÁgÉÆà PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÁ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ ºÁUÀÆ C¯Éè ¤AwzÀÝ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ gÀ« EvÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ E°è AiÀiÁgÀzÀgÀÆ ¤AvÀgÉ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸À»w ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2014 PÀ®A 78 (3) Pɦ PÁAiÉÄÝ :- 
¢£ÁAPÀ: 03/03/2014 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¨sÉƸÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ªÁ°äQ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÁ dÆeÁl Dr¹ d£ÀjAzÀ ºÀt vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀÄlPÁ an §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ªÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ gÁdÄ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw, ªÀÄgÁoÁ G,PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á, ¨sÉÆøÀUÁ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr CªÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1130=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ. 2) 03 ªÀÄlPÁ anUÀ¼ÀÄ, 3) 1 ¨Á¯ï ¥É£ï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2014 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :- 
¢£ÁAPÀ 03-03-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ¹AzÉ ¸Á: JPÀ®ÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÄqÀ©AiÀÄ°è SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ JPÀ®ÆgÀ¤AzÀ ºÉÆgÀlÄÖ KPÀ®ÆgÀ §¸ïì ¸ÁÖAqÀ£À°è ¤AvÁUÀ ªÉÄʸÀ®UÁ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ fÃ¥ï £ÀA PÉJ-23 JªÀiï-3284 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ© PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ KPÀ®ÆgÀªÁr zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄqÀ© ªÁr ²ªÁgÀzÀ ZÁAzÁ ¥ÀmÉïï gÀªÉgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÀ E½eÁgÀÄ wgÀĪÀÅ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄqÀ© JPÀ®ÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj fÃ¥ï ZÁ®PÀ£À vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ¸ÀzÀj zsÀjAiÀÄ KgÀĪÁUÀ gÉÆÃr£É JqÀ§¢¬ÄAzÀ -§®§¢UÉ ºÉÆV JzÀj£À¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉJ-56 n-16 ªÀÄvÀÄÛ PÉJ-56 n-17 £ÉÃzÀgÀ §®¨ÁUÀzÀ EAeÉ£ÀzÀ zÉÆqÀØ mÉÊAiÀÄjAUÉ ªÀÄvÀÄÛ mÁæ°UÉ rPÉÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä ºÀwÛÃgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ §®UÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛÃgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ E§âgÀÆ d£ÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :- 
¢£ÁAPÀ 03-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É CAzÁdÄ 0930 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ D¸Áä ¨ÉÃUÀA ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀ PÀtÂÚUÉ ©Ã¼zÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄAlħzÀªÀgÀÄ UÁ§jºÉÆAqÀÄ ºÀÄqÀÄPÀ®Ä £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ²æà ªÉÆføï qÁå¤vÀ¯ï vÀAzÉ JªÀiï.E qÁå¤AiÀÄ¯ï £ÀAzÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÉgÉzÀ ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀÛ¼À ¥ÁzÀ gÀPÉëUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ©¢ÝgÀ §ºÀÄzÀÄ CAvÀ C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀlÄÖ EdÄ §gÀĪÀAvÀºÀ NtÂAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ¨Á«AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀlÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ w½¹zÁUÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ºÀUÀÎzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÉÄÃ¯É vÉUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ gÉÆÃUÀ §A¢zÀjAzÀ CªÀ½UÉ w¼ÀĪÀ½PÉ E®èzÉà ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ :
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 03-03-2014 ರಂದು ಕವಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬಾಶಾ ದರ್ಗಾದ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ನಿಂಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಕವಲಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಾಬಾಶಾ ದರ್ಗಾದ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಬಾಬಾಶಾ  ದರ್ಗಾದ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಳಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಓಪನ ನಂಬರ ಬಂದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ ನಂಬರ ಬಂದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಅಂತ ಕೂಗುತ್ತಾ ಮಟಕಾ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿರುವ ದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಜನರು ಕೂಡಿ ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಅಮರೆ  ಸಾ||  ಕವಲಗಾ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದನು ಅವನನ್ನು ಚೆಕ ಮಾಡಲಾಗಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಿಸಿರುವ ನಗದು ಹಣ 317/- ಒಂದು ಮಟಕಾ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಳೆ ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನ ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದು ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 03-03-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3;00 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚಂಬಾರ ರವರ ತಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸರ ಇವನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು 5;00 ಪಿ.ಎಂ ಸುಮಾರು ಜೋರಾಗಿ ಗುಡುಗು ಸಿಡಲಿನ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಪ್ಪ ಪುಲಾರಿ ರವರು ನನಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸರ ಇವನಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ ಬೇಗ ಬಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ನಾನು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಾಗು ಹಣಮಂತ ಪುಲಾರಿ ರವರೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಜೀಪನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಫಜಲಪೂರಕ್ಕೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮದ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನ ಕ್ರಾಸ ಬಳಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಭೀಮಶಾ ತಂದೆ ಕರಬಸಪ್ಪ ನಿಂಬಗಾಳ ಸಾದುತ್ತರಗಾಂವ ಇವರ ಮಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪ ಮಂಗಾಣೆ ಇತನು ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಯ್ದು ಕೊಡಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗಳು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸದರಿ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ದಿನಾಂಕ 02-03-2014 ರಂದು ಸದರಿಯವನ ಮನಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ಆತನು ಮಲಗಿದ್ದರಿಂದ  ವೀರೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಳಿತಾಗ  ಶ್ರೀಶೈಲ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪ ಮಂಗಾಣೆ ಇತನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಕೇಳತಿ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಬೈದು ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡೆದು ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡೆಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ವರದಕ್ಷಣೆ ಕಿರುಕಳ ಪ್ರಕರಣ :
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಹಾನಂದ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಹುಲಿ ಸಾ: ಬೆಣ್ಣೆಶೀರೂರ ಹಾ:ವ ಕೇರೂರು ತಾ: ಆಳಂದ ರವರ ಗಂಡಅತ್ತೆಮಾವಬಾವ,ನಾದನಿಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ದಿನಾಂಕ 25-02-2014 ರಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 50,000=00 ರೂ ಹಣ ತರುವಂತೆ  ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ತರದೆ ಇದ್ದರೆ ಕೋಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.