Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, June 19, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-06-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 19-06-2016

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱À²PÀ¯Á UÀAqÀ £ÁUÀ£ÁxÀ §ªÀiÁð ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: D£ÀAzÀªÁr gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀgÁªÀ §ªÀiÁð ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: D£ÀAzÀªÁr EªÀgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁªÉÃj EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁAvÉñÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 14-06-2016 gÀAzÀÄ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ UÀAqÀ PÉÊ ¸Á® ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, F ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ DUÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉýPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁDð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ aAw¸À¨ÉÃr ºÉÃUÁzÀgÀÆ wÃj¸ÉÆÃt CAvÁ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, DzÀgÀÆ PÀÆqÁ UÀAqÀ aAw¸ÀÄÛzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17-06-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ £ÁUÀ£ÁxÀ EªÀgÀÄ vÁ£ÀÄ HgÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ., £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄÆäj£À  ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ §ªÀiÁð gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è £ÀtPÀjUÉ EgÀĪÀ °AUÁgÉrØ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀgÉrØ EªÀgÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÉÃAzÀgÉ, £Á£ÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ §ªÀiÁð EªÀgÀ ºÉÆ®¢AzÀ JvÀÄÛUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°ègÀĪÀ PÀ®èAiÀÄå ¸Áé«Ä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ¤ªÀÄä UÀAqÀ ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛzÀÝgÀÄ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä £ÁUÀ£ÁxÀ EªÀgÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ©¢ÝgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ °AUÁgÉrØ E§âgÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV UÀAqÀ vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉÊ ¸Á® wj¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÁ aAw¹ F jÃw ªÀiÁrPÉÆAArgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ©ÃzÀgï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®¹zÀÄÝ, aQvÉì PÁ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÁV PÉÊ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ Hj£À PÀ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀgÀ ºÉÆzÀ°è£À ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀ Kj ªÀÄgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¨É£Àß »AzÉ ¸ÉÆAlzÀ°è ºÁUÀÆ JqÀ ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 18-06-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಘಾಳೆಪ್ಪಾ ಸಾ: ಕಾಡವಾದ ರವರ ಮಗನಾದ ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಘಾಳೆಪ್ಪಾವಯ 23 ವಷ್, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಕಾಡವಾದ ಇತನು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-38/ ಎಲ್-3274 ನೇದನ್ನು ಅವನೊಬ್ಬನೆ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀದರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಡವಾದ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮರ್ಜಾಪೂರ ಎಂ. ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಗೈರಾಬಿ ನೀಲಗಿರಿ ಮರಗಳ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನ ಎದುರು ಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಮನ್ನಾಏಖೇಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೀದರ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಎಲ್-2356 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಂಟ್ರೊಲ್ ಮಾಡದೇ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನ ಮೊಟರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒಳ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ಹಾಗು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2016, PÀ®A 498(J), 323 L¦¹ eÉÆvÉ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ :-
,
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸೋನಾಲಿ @ ನಂದಿನಿ ಗಂಡ ತುಳಸಿರಾಮ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ: ಬೀರಿ[ಬಿ], ಸದ್ಯ ಹುಪಳಾ ಗ್ರಾಮ ರವರ ಮದುವೆಯು ದಿನಾಂಕ 27-05-2013 ರಂದು ಬೀರಿ[ಬಿ] ಗ್ರಾಮದ ತುಳಸಿರಾಮ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿರಾದಾರ ಇವನೊಂದಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಗಂಡ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ 3-4 ತಿಂಗಳು  ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 16-06-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಗಂಡನಾದ ತುಳಸಿರಾಮ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿರಾದಾರ, 2) ಅತ್ತೆಯಾದ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿರಾದಾರ, 3) ಶಿಲ್ಪಾ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿರಾದಾರ , 4) ನಿರ್ಮಲಾ ಗಂಡ ತಾನಾಜಿರಾವ ಬಿರಾದಾರ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸಾ: ಬೀರಿ(ಬಿ), 5) ತಾನಾಜಿ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ: ಡೋಂಗರಗಾಂವ., 6) ಶಿವಾಜಿ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ: ಮುಧೋಳ, 7) ಪ್ರಭಾವತಿ ಗಂಡ ಶಿವಾಜಿ ಸಾ: ಮುಧೋಳ ಇವರೆಲ್ಲರು ಸೇರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಜಿಂಜಾ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ 50,000/- ಸಾವಿರ ಹಣ ಮತ್ತು 4 ತೋಲೆ ಬಂಗಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಅರ್ಜಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 18-06-2016 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2016, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁð¢ f. D±Á UÀAqÀ f. UÀt¥ÀvÀ JªÀiï. ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n, ¸Á: gÉʯÉé PÁélgï £ÀA. 65/4 Dgï.¦.J¥sï D¦üøÀ ºÀwÛgÀ gÉʯÉé PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ.gÉêÀw ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð 6 wAUÀ¼ÀÄ EªÀ¼ÀÄ f.J£ï.r.E PÁ¯ÉÃdzÀ°è ©¹J 2 £Éà ¸É«Ä¸ÀÖgïzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ©¹J 2 £Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀÄ PÁ¯ÉÃdUÉ gÀeÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀÄvÁÛ¼É, ¢£ÁAPÀ 08-06-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀÀ£Àß UÀAqÀ f. UÀt¥ÀvÀ, ªÀÄPÀ̼ÁzÀ f. ªÀÄAUÉñÀ, gÉêÀw, f. DPÁ±À gÀªÀgÉ®ègÀÆ gÁwæ CAzÁdÄ 2030 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ J®ègÀÆ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉêÀw EªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 09-06-2016 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉêÀw EªÀ¼ÀÄ PÁt°®è, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉêÀw EªÀ¼ÀÄ J¯ÁèzÀgÀÆ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ vÀqÀªÁzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¯ÁgÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ UÀAqÀ f. UÀt¥ÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÁzÀ f. ªÀÄAUÉñÀ E§âgÀÆ ©ÃzÀgÀzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï, gÉïÉé ¸ÉÖñÀ£À, £ÉºÀgÀÄ ¸ÉÖrAiÀÄA EvÁå¢ PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ªÀÄvÀÄÛ £ÉAljUÉ «ZÁj¸À¯ÁV gÉêÀw EªÀ¼À ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÉüÀwAiÀÄjUÉ PÀgÉ ªÀiÁr «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄUÉ K£ÀÄ UÉÆwÛ®è CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, gÉêÀw EPÉAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ 1) ºÉ¸ÀgÀÄ: gÉêÀw, 2) ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð 6 wAUÀ¼ÀÄ, 3) G: «zÁåyð¤, 4) JvÀÛgÀ: 4 ¦üÃl 5 EAZï, 5) ªÀÄÄR: UÉÆÃ®Ä ªÀÄÄR ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, 6) §tÚ: ©½ §tÚ, 7) §mÉÖ: PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ n±Àlð, ¨ÁèöåPï PÀ®gï ¥ÁåAmï, 8) ¨sÁµÉ: ªÀÄgÁp, »A¢, PÀ£ÀßqÀ, EAVèµÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-06-2016 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2016, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ ªÀÄvÀÄÛ 328, 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-06-2016 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ PÉÃAzÀæ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄmÁÌ JA§ £À¹Ã©£À ªÀÄmÁÌ aÃn £ÀqɸÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ®Æ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÀºÀ £À±É §j¸ÀĪÀ ªÀiÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¸ÀAvÉÆõÀ.J¯ï.n ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ©ÃzÀgÀ PÉÃAzÀæ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁégÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ¸ÀÄ¢üÃgÀ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ªÀÄÆ¼É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: ¹zÁæªÀÄAiÀiÁå ¯ÉÃOl ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨ÁA¨É ªÀÄmÁÌ £À¹Ã©£À dÆeÁl 01 gÀÆ. UÉ 08 CAvÀ®Æ ªÀÄvÀÄÛ 10 gÀÆ. UÉ 80 gÀÆ. CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ zÀÄqÀÄØ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ ºÀt ®¥ÀmÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¦üJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀÆrPÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ ºÀt PÉÆlÄÖ ªÀÄmÁÌ aÃn ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀ DgÉÆæAiÀÄ CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ 40,100/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 20 ªÀÄmÁÌ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUï qÀÆå¸ï ªÉƨÉʯï C.Q 10,000/- gÀÆ., MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï C.Q 3000/- gÀÆ., ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀAvÀºÀ £À±É §j¸ÀĪÀ 20 ¸Áàöå¸ÉÆäà ªÀiÁvÉæUÀ¼ÀÄ ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ, J®èªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2016, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-06-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄAPÀªÀiÁä  UÀAqÀ ¸ÁAiÀÄ¥Áà zÁ¸ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: zÁ¸ÀÆgÀ, ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À (PÁmÁ ¦£ÀÄß) ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä HgÀÄ-HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ 1300 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ £ÀA. 09 gÀ ªÉÆUÀzÁ¼À ²ªÁgÀzÀ ©.PÉ.J¸ï.PÉ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32/J¯ï-7238 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¥À°Ö ªÀiÁr PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À UÀmÁ¬ÄUÉ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, JqÀUÁ® ¥ÁzÀ ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ AiÀiÁgÉÆà 108 CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è ºÁQ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 14/06/2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದಾಲಮಿಲದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಲಮಿಲದ ಶೇಟರ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ನಂತರ ದಿನಾಂಕ: 15/06/2016 ರಂದು ಬೆಳೆಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಲಮಿಲದ ಮುನೀಮ ಶಬ್ಬೀರ ಇತನು ಫೋನ ಮಾಡಿ ದಾಲಮಿಲದ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ದಾಲಮಿಲದ ಕಿಟಕಿಯ ರಾಡ ಸಹ ಮುರಿದಿದ್ದು ದಾಲಮಿಲ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರಬಹುದು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿ  ತನ್ನ ಅಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ  ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ತಮ್ಮ ದಾಲಮಿಲದ ಕಿಟಕಿ ರಾಡ ಮುರಿದಿದ್ದು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಕಾಂಪೌಂಡವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ದಾಲಮಿಲದ ಬೆಳೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರತಿ 100 ಕೆಜಿ ತೂಕವುಳ್ಳ 30 ಚೀಲ ತೋಗರಿ ಅಂದರೆ 30 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತೊಗರಿ ಅ.ಕಿ= 348000/-ರೂ ನೇದ್ದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ದಿನಾಂಕ: 14/06/2016 ರಂದು 08-00 ಪಿಎಮ್  ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 15/06/2016ರ 10-00 ಎಎಮ್ ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಲಮಿಲದ ಕಿಟಕಿ ರಾಡ  ಮುರಿದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ದ ಇದ್ರೀಸ್ ತಂದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಐಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿವಾಲೇ ಸಾ : ಮಿಜಗುರಿ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 18-06-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಳೆ ಆರ್.ಜಿ. ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನವಿಲಸರ್ ಇವರ ಮನೆಗೆ ವೇದಾಂತ ಪಾಠ ಕೇಳಲು ನಾನು ಒಬ್ಬನೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವೇದಾಂತ ಪಾಠ ಮುಗಿದ ನಂತರ ವಾಪಸ್ಸ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದಾರಿ ಮದ್ಯ ತಿಳಗುಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎದುರು ರೋಡ ಮೇಲೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-32-ಎಕ್ಸ-3974 ನೇದ್ದರ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 18-06-2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ  ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಶರಣಪ್ಪಾ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಶರತ ಇತನಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನರುಪ ಶಹಾ ಹತ್ತಿರ ತೊರಸಲಿಕ್ಕೆ ಊರಿನಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-32-ಇಎಫ್-9769 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ಸ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ ಸೆಂಟರನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ ಮಾಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟನಿಂದ ಕೊರ್ಟ ಕ್ರಾಸ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಎಸ.ವಿ.ಪಿ. ಸರ್ಕಲ ಕಡೆಗೆ ಸುತ್ತಾಕಿಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಎಸ.ವಿ.ಪಿ. ಸರ್ಕಲ ಹತ್ತೀರ ರೋಡ ಮೇಲೆ ಕೇಂಧ್ರ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ ರೋಡ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಟಂ ಟಂ ಗೂಡ್ಸನಂಬರ ಕೆಎ-32-ಬಿ-8684 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ  ಟಂ ಟಂ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಟಂ ಟಂ ಗೂಡ್ಸ ವಾಹನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣ :
ರೇವೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:16-06-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಡಸಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ದಿನಾಂಕ:17-06-2016 ರಂದು 5 ಎ.ಎಮ್.ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಈತನು ನನಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅಪ್ಪಾ ನನ್ನ ಎಡಗಾಲ ಬೆರಳಿಗೆ ಏನೋ ಕಚ್ಚಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಚರಚರನೆ ಊರಿದಂತಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದನು. ನಾನು ಆಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಎಡಕಾಲಿನ ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಪಕ್ಕದ ಬೆರಳಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಚೂರಿದ ಹಾಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಕಂಡು ನಾವು ಇರುವೆ ಕಡಿದಿರಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹಾಗೆ ಮಲಗಿಸಿ ನಾವು ಮಲಗಿದೇವು. ನಂತರ 6 ಎ,ಎಮ್.ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತನು ನನ್ನ  ಕಾಲ ಬೆರಳು ಬಹಳ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಹಾವು ಕಡಿದಿರಬಹುದೆಂದು ಸಂಶಯ ಬಂದು ನಾನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು  ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ಸಿದ್ದು ತಂದೆ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಮೂರು ಜನ ಕೂಡಿ ಶ್ರೀಕಾಂತನಿಗೆ ಭೈರಾಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾಟಿ ಔಷದ ಕೋಡಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಯಾಗದ ಕಾರಣ  ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ಸಿದ್ದು ತಂದೆ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಹಡಪದ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದು ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ರವರ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಶ್ರೀಕಾಂತನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ  ಉಪಚಾರ  ಕುರಿತು ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ನನ್ನ  ಮಗ ಉಪಚಾರ ಫಲಿಸದೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕಃ 18/06/2016 ರಂದು 8-20 ಎ,ಎಮ್ ಕ್ಕೆ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಅಂಬಾರಾಯ ಹಡಪದ ಸಾ:ಮದರಾ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಅಫಜಲಪೂರ  ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ರೇವೂರ  ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ಯಡ್ರಾಮಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 17-06-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೊಲವನ್ನು ಬಿತ್ತಲು ಹೊರ ಊರಿನ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ನಾನು ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಚೆಂದ್ರಭಾಗವ್ವ, ಮಗನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗು ನಮ್ಮೂರಿನ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳ ಗಂಡನಾದ ನಾಗಪ್ಪ ಹಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಲವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಿದ್ದೆವು ಆಗ ನಮ್ಮೂರಿನ 1) ಹುಲಕಂಠರಾಯ ತಂದೆ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಹೇರೂರ, 2) ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಹೆರೂರ 3) ಸೋಮನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಹೇರೂರ, 4) ಬಸವಂತ್ರಾಯ ತಂದೆ ಸೊಮನಿಂಗಪ್ಪ ಹೇರೂರ, 5) ಚಂದ್ರಾಮ ತಂದೆ ರಾವುತಪ್ಪ ಚಿರಲಿಂಗ, 6) ಸಿದ್ದವ್ವ ಗಂಡ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಹೆರೂರ, 7) ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸೋಮನಿಂಗಪ್ಪ ಹೆರೂರ 8) ಗುರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹುಲಕಂಠರಾಯ ಹೆರೂರ ಹಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹುಲಕಂಠರಾಯ ಇತನು ಏ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕು ನಮಗೆ ಹೊಲ ಖರಿದಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಸು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸೊಮನಿಂಗಪ್ಪ, ಬಸವಂತ್ರಾಯ ನನಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಮೈ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಮ್ಮನಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಇತನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಅವನ ತೆಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಹುಲಕಂಠರಾಯ ಇತನು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಅವನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಸೊಮನಿಂಗಪ್ಪ, ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಇಬ್ಬರು ನನಗೆ ಹೋಡೆಯುವದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಿದ್ದಪ್ಪನಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಚಂದ್ರಭಾಗವ್ವ ಜಗಳವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಚಂದ್ರಾಮ ಚಿರಲಿಂಗ ಇತನು ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಜೋರಾಗಿ ಜಗ್ಗಾಡಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಜಗ್ಗಾಡುವದನ್ನು ನನ್ನ ಮಗ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊದಾಗ ಚಂದ್ರಾಮ ಇತನು ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಿದ್ದವ್ವ ಹೇರೂರ, ಲಲೀತಾಬಾಯಿ ಹೆರೂರು, ಗುರುಬಾಯಿ ಹೆರೂರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ರಂಡಿ ಬೋಸಡಿ ಹೊಲವು ಮಾರಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಬೈದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕೈಯಿಂದ ಮೈ ಕೈಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆ-ಮಾಡಿ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ನಾಗಪ್ಪ ಹಾಗು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ನಮ್ಮೂರಿನ ನಿಂಗಪ್ಪ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಇಟ್ಟರೆ ನಿನಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತೆವೆ  ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ  ಶ್ರೀ ಕಾಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಜಡಗೆ, ಸಾ- ಮುರಗಾನುರ ಗ್ರಾಮ ತಾ|| ಜೇವರ್ಗಿ  ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಯಡ್ರಾಮಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2016 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 326, 114, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 17/06/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÉ¥Àà zÉÆqÉØÃgÀ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É gÀAr ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÁV¤AzÀ ¤ªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ ¨ÉÃrj CAvÁ JµÀÄÖ ¸À® ºÉýzÀgÀÆ ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÁV¤AzÀ AiÀiÁPÉ ºÉÆÃUÀÄwÛj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ, PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E£ÉÆߧâ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀ¥Àà¤UÉ ºÉÆqÉ §qɪÀiÁr gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.  

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/2016 PÀ®A 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 17/06/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ ²æà ¢£ÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ¢UÁΫ ¸Á|| zÉñÀªÀÄÄR ¯ÉÃOl ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 07/06/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¢£ÉñÀ ¥ÀÄlªÉÃgÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.-33 J¯ï-4977 CzÀgÀ C.Q.gÀÆ.15.000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©lÄÖ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C®èzÉà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ gÀrØ JA§ÄªÀªÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.-33 eÉ-3681 C.Q.gÀÆ.15000/- »ÃUÉ MlÄÖ 30.000/- gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛãÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß J¯Áè ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2016 PÀ®A 379  L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ


±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/2016 PÀ®A 78[3] PÉ.¦ DPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ  18/06/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 15-00  UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦ügÁå¢ ²æà PÀȵÁÚ ¸ÀĨÉÃzÁgÀ ¦.J¸ï.L PÁ¸ÀÆ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV M§â ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/06/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13-15  UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üAiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ KjAiÀiÁzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ MAzÀÄ ¥Á£À ±Á¥À ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè  eÁUÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ zÉÊ« dÆeÁlªÁzÀ ªÀÄlPÁ CAQ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ PÀÄjvÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1440/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀÈvÀåPÉÌ §¼À¹¢ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï 2 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÛ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±À CA¸ÀeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 15-30 UÀAlUÉ ¦ügÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2016 PÀ®A  78[3] Pɦ DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.44/2016 PÀ®A 143, 147, 341, 324, 354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A, 3(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DPïÖ 1989;- ¢£ÁAPÀ:17/06/2016 gÀAzÀÄ 7 ¦.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ EªÀgÀ ºÉÆ® gÁeÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀÄgÀħ d£ÁAUÀzÀªÀgÁzÀ ºÀAiÀiÁå¼À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀPÉÌÃj EªÀgÀ ºÉÆ® ªÉÄÃ¯É PɼÀUÉ EzÀÄÝ, EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ºÀAiÀiÁå¼À¥Àà PÀPÉÌÃj EªÀgÀ ºÉÆ®¢AzÀ DAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ F zÁj ¸ÀA§AzÀªÁV CªÀgÀªÀjUÀÆ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ vÀPÀgÁgÀÄ EvÀÄÛ F ªÀµÀð ºÀAiÀiÁå¼À¥Àà EvÀ£ÀÄ DvÀ£À ºÉÆ®¢AzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀ®Ä zÁj ©qÀÄUÀªÀ¢¯Áè CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀj§âgÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. CfðzÁgÀ¼ÀÄ HgÀ CUÀ¹¬ÄAzÀ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ 1] ºÀAiÀiÁå¼À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀPÉÌÃj ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ªÀqÀØgÀ ¸Àƽ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤£ÀUÉ zÁj PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr J®ègÀÆ PÀÆr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀAiÀiÁå¼À¥Àà PÀPÉÌÃj EvÀ£ÀÄ F ¸ÀƽAiÀÄzÀÄ §ºÀ¼À DUÉÊw CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ JwÛ £É®PÉÌ ºÉÆUÉzÀ£ÀÄ DUÀ CªÀ¼ÀÄ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ agÁrzÁUÀ C°èAiÉÄà ¤AwzÀÝ 1] ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ GzÁÝgÀ 2] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ ±ÉÃR¥ÀàUËqÀ 3] UÀAUÀtÚ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀÄ®PÀ¯ï EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. dUÀ¼ÀzÀ°è CªÀ¼À §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀa gÀPÀÛUÁLªÁVzÀÄÝ, mÉÆAPÉÌ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÀÄÄArUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ zÁj «AiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÀ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjgPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀgÀÄ. F §UÉÎ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.45/2016 PÀ®A 143, 147, 341, 323, 354, 355, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹  :- ¢£ÁAPÀ:17/06/2016 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JAzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ EªÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ C°èUÉ £ÁUÀªÀé ªÀqÀØgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ EzÉ zÁj¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAzÁUÀ CªÀgÀªÀgÀ°è dUÀ¼ÀªÁV CªÀgÀ°è ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ£ÀÄ ¹zÀݪÀÄä½UÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. F «µÀAiÀÄ CªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è w½¹zÀ¼ÀÄ.
        EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:18/06/16 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä PÀPÀ̸ÀUÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C°èUÉ FgÀ¥Àà EvÀgÉ E¤ß§âgÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ §AzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä zÁj E®è JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ J¯Éà ¨ÉÆøÀr, ¸Àƽ, gÀAr £Á£ÀÄ EzÉ zÁj¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ PÉʬÄAzÀ, ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.