Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, July 14, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ 13.07.2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ಮ 12.30 ಗಂಟೆಗೆ  ಖಚಿತವಾದ ಬಾತ್ಮೆ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ¦ಪಿಎಸ್ಐ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ರವರು  ಪಂಚರಾದ  1) ನಾಗಪ್ಪ 2) ಸೈಯ್ಯದ್ ಬಷೀರ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೀಪ್ ನಂಬರ್ ಕೆ..36/-ಜಿ-212 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನಾದ ಪಿ.ಸಿ 132 ರವರೊಂದಿಗೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.45 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮಂಳವಾರ ಪೇಟೆಯ ಏರಿಯಾದ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 13.00 ಗಂಟೆಗೆ ಜೀಪನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜಯಮ್ಮ ಎಂಬುವವಳು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಸೇಂದಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 13.05 ದಾಳಿ ಮಾಡಿ   ²æêÀÄw dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀgÁd ªÀAiÀiÁB 40 ªÀµÀð eÁB E½UÉÃgÀ GB PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB ªÀÄ£É £ÀA 4-13-33 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ  ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 28 ಒಂದು ಲೀಟರಿನ ಸೇಂದಿ ಇರುವ ಬಾಟಲ್ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸದರಿ ಬಾಟಲ್ ಗಳಲಿಂದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಂದಿಯನ್ನು ಎರಡು 180 ಎಮ್ ಎಲ್ ಬಾಟಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸೇಂದಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಆರೋಪಿತಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಗದು ಹಣ ರೂ 50 ಗಳನ್ನು ಪಂಚನಾಮೆ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 14.00 ಗಂಟೆವರಗೆ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೂಲ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ಹಾಗೂ ಅರೋಪಿಳನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಹಾದಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 14.30 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡ ಬಂದು ಸೇಂದಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ:148/2014 ಕಲಂ: 273, 284 ಐಪಿಸಿ ಹಾಗು 32, 34 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ 12-07-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀAZÁPÀëgÀ¥Àà PÀPÀ̸ÀUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ-31 eÁw-°AUÁAiÀÄÄvÀ G-PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. qÉæöʪÀgï ¸Á|| avÀæ£Á¼À (¨ÁåqïÓ £ÀA- 1197)     ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಾಹಕ ಯಮುನಪ್ಪ ಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಸ್ ನಂ- ಕೆ.ಎ.36/ಎಫ್-632 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲಿಂಗಸೂಗೂರದಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗುರುಗುಂಟಾ ಪುನಃ ಗುರುಗುಂಟಾದಿಂದ ಹಟ್ಟಿ »Ãಗೆ ನಾಲ್ಕು ಟ್ರೀಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕುರಿತು ರಾಮಲೂಟಿಗೆ ಹೊದಾಗ ರಾತ್ರಿ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ 1) ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà 2) CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ 3) ¸ÀtÚ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ 4) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ  J¯ÁègÀÆ ಜಾತಿ-ನಾಯಕ ¸Á|| PÀlUÀ®gÀzÉÆrØ gÀªÀgÀÄ ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಯೇನು ಅಂತಾ ಕೇಳಿ ಆವ್ಯಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಬಂದಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದು ಪುನಃ ಇಂದು ಹಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅದೇ  ಆರೋಪಿತರು ಬಸ್ಸನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿನೇ ನಾಯಿ ಹೊಡೆದೇನೆಲೇ ಅಂತಾ ಆವ್ಯಾಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದು ನಿರ್ವಾಹಕನಿಗೂ ಮತ್ತು ತನಗೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದು  ಈ ಬಗ್ಗೆ   ಫಿರ್ಯಾದಿ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 210/14 PÀ®A. 341, 504, 323, 506, 186  ¸À»vÀ 34  L.¦.¹      CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-   

ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ UÀAUÀtÚ, 27 ªÀµÀð, eÁ: F¼ÀUÉÃgÀ, G: PÀ£ÀPÀzÀÄUÁð ¨Ágï £À°è ªÀiÁå£ÉÃdgï PÉ®¸À, ¸Á: eÉÆåÃw PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ಮತ್ತು ಬಸನಗೌಡ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕನಕದುರ್ಗಾ ಬಾರ್ & ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ¢£ÁAPÀ: 13.07.2014 gÀAzÀÄ  1830 ಗಂಟೆಗೆ ತಾನು ಮತ್ತು ಬಸನಗೌಡ ಇಬ್ಬರು ಬಾರ್ ನ ಕೌಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಪಾದಿತ ನಂ. 01 ಈತನು ಬಂದು ಎಮ್.ಸಿ.ರಮ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಉದ್ರಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪಾದಿತ ನಂ. 01 ಈತನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಬಾರ್ ನ ಕೌಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಆಪಾದಿತನ ನಂ. 01 «£ÉÆÃzsÀ ಈತನು ಕೌಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬೀರ್ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ತಲೆಗೆ, ಹಣೆಗೆ, ಎಡಕೈ ಮೊಣಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಮೂಕಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡಕೈ ಹೆಬ್ಬರಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಮೂಕಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಆಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಬಸನಗೌಡ ಈತನು ಬಿಡಸಲು ಬಂದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಆಪಾದಿತ ನಂ.02 ಈತನು ಬೀರ್ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಬಸನಗೌಡ ಈತನ ಎಡಕಣ್ಣಿನ ಉಬ್ಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆದು ಮೂಕಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಮೂಗಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದನು. ಮತ್ತು G½zÀ 3 d£ÀgÀÄ  ಬಸನಗೌಡ ಈತನಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಆತನ ಪಕ್ಕಡಿಗೆ ಒದ್ದು ಮೂಕ ಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಸನಗೌಡನಿಗೆ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಇವತ್ತು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋದರು. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¥À²ÑªÀÄ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 109/2014 ಕಲಂ 143, 147, 148, 323, 324, 355, 504, 506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
 AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-05

              ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¢:¤d¥Àà, 15ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, «zÁåyð,  ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÁAiÀÄÌvÁAqÀ (§AqÉUÀÄqÀØ) FvÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄÄ CAUÀ£ÀªÁrAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄQAiÀiÁVzÀÄÝ, FPÉAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ gÁwæ HlªÀiÁr vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ  ¢£ÁAPÀ:07/07/2014gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ¼É §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä JZÀÑgÀUÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÉÆ¥ÉàAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉÆ¥ÉàAiÀÄ°èzÀÝ ºÁªÀÅ JqÀUÉÊ vÉÆgÀ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ ºÀwÛgÀzÀ°è ºÁªÀÅ PÀaÑzÀjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæ CgÀPÉÃgÀzÀ°è vÉÆj¹ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ jªÀÄì ¨ÉÆÃzsÀPÀ D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀzÀ°è CzÉà ¢£À ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, E¯Áf¤AzÀ UÀÄtªÀÄÄR ºÉÆAzÀzÉ ¢:13/07/14 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÀ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ /G zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ    AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 15/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
    
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.07.2014 gÀAzÀÄ   128 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    25,200 /-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÉÛ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-07-2014

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 14-07-204

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2014, PÀ®A 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-07-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉãÀ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ±ÉÃPÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ±ÁºÀĸÉãÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ CtÚ £À©¸Á§ EvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ªÉƺÀäzÀ SÁeÁ CºÉäzÀ¸Á§ dªÀiÁzÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¥Á®Ä ªÀiÁrgÀĪÀ ªÉƺÀäzÀ E¸Áä¬Ä vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ ªÀĺÉçƧ¸Á§ zÉêÀ£Á¼À §§âgÀ¨ÁUÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÉÆ ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄPÉÌ eÉÆüÀzÀ ¨É¼ÉUÉ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ wAzÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á®zÁgÀ£ÀÄ ªÉÄPÉÌ eÉÆüÀzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Ä ºÁQgÀĪÀ «zÀÄåvï vÀAw vÀUÀ° ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CtÚ £À©¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á¨ï ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÀºÁ ºÀĸÉãï UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, PÁgÀt DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉƺÀäzÀ SÁeÁ CºÉäzÀ¸Á§ dªÀiÁzÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¥Á®Ä ªÀiÁrgÀĪÀ 2) ªÉƺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ ªÀĺÉçƧ¸Á§ zÉêÀ£Á¼À §§âgÀ¨ÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ªÉÄPÉÌ eÉÆüÀzÀ ¨É¼ÉUÉ CeÁUÀÄgÀÆPÀvɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ «zÀÄåwÛ£À ¨ÉðAiÀÄ£ÀÄß ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ £À©¸Á§ EvÀ¤UÉ «zÀÄåvÀÛ vÀUÀ° ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-07-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/2014, PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-07-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ GªÉÄñÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆüÁgÀ (PÉ) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-6231 £ÉÃzÀgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ PÉƼÁgÀ(PÉ) PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-24/J¥sï-0530 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ CgÀÄt vÀAzÉ ºÀj¯Á® FvÀ£ÀÄ ªÉÃUÀªÁV ¤µÁ̼Àf¬ÄÃAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÉÆý¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉUÉ, ¨Á¬ÄUÉ, ªÀÄÆVUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ  PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2014, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-07-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ gÀ« ªÀÄUÉ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ, ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzsÀæ Z˺Áít ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, 2) £ÀgÀ¹AUï vÀAzÉ «oÀ® zÁªÀıÉnÖ, 3) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Áà »ÃUÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÄr vÀªÀÄÆäj£À §¸À ¤¯ÁÝt¢AzÀ ªÁQAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É ºÀwÛgÀ (§¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ) EgÀĪÀ MAzÀÄ ºÉÆÃl®zÀ°è ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀ½ ¹AzÀ§AzÀV PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è »A¢¤AzÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÉèAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-29/PÀÆå4207 £ÉÃzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÉƺÀäzÀ ¥sÁgÀÄR vÀAzÉ C§Äâ® d°Ã® gÁd¨sÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉVzÀÝ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ Z˺Áít EªÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ EªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀºÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢zÀÄÝ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ Z˺Áít ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV EvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ C¥ÉPÀì D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À zÁjAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 14-07-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 238/2014, PÀ®A 273, 328 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 13-07-2014 ರಂದು ಭಾಲ್ಕಿ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಯುವಕರಿಗೆ 40/- ರೂ. ಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಮತ್ತುಬರಿಸುವ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ZÀAzÀæPÁAvÀ xÀªÀÄPÉ JJ¸ïL ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಎಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಶಿವಾಜಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿ ರವಿ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಕಾಸಲೆ ಸಾ: ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಇತನು ಮತ್ತುಬರಿಸುವ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತನು ಓಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ಓಮ್ಮೆಲೆ ರಸ್ತೆ ಮೆಲೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಆತನ ಎಡಗೈ ಕಿರು ಬೆರಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಆತನಿಗೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರೆ ಜನರು ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ ಆರೋಪಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಆತ ತಿಳಿಸಿದೇನೆಂದರೆ ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸೇವಿಸಿದವರ ಆರೊಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಕೂಡಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತುಬರಿಸುವ ಗುಳಿಗೆಗಳು 40/- ರೂ. ಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು, ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯ ಅಂಗ ಜಡ್ತಿ ಮಾಡಲು ಆತನ ಜೇಬನಿಂದ 40 ಮತ್ತುಬರಿಸುವ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 100/- ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆ : ಮೃತ ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಇಟಕಾಲ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನ್ಯಾ ಮುಧೋಳ  ಸ ಹಿ ಪ್ರ ಶಾಲೆ ಬೀದರಚೇಡ ನಿಯೋಜನೆ) ಸಾ|| ಕೊಲಕುಂದಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 13-07-14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇಡಂ ದಿಂದ ಮುಧೋಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನದ ನಂ ಕೆ ಎ-32 ಯು-4530 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಆಡಕಿ ಮತ್ತು ಮುಧೋಳ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದಾಗಿ ( ಎಪಿ-16 ಟಿ ಎಕ್ಸ-7247 ) ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಟ್ಯಾಂಕರಗೆ ಅಫಘಾತ ಸಂಬವಿಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಸಾ|| ಕೊಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ 
1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/2014 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:
¢£ÁAPÀ: 13/07/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÀÄgÀPÀrè ªÀAiÀĸÀÄì: 28 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ºÉZï.f. gÁªÀÄÄ®Ä £ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ gÁdÄ 6 ªÀµÀð, FvÀ¤UÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ«®èzÀ PÁgÀt £Á£ÀÄ £À£Àß E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ ¸ÀA¢Ã¥À 7 wAUÀ¼ÀÄ, CvÉÛ ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÀÄgÀPÀrè 40 ªÀµÀð J®ègÀÆ PÀÆr UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì PÁåA¦UÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï¤AzÀ J®ègÀÆ PÀÆr CmÉÆÃzÀ°è ºÀwÛzÉݪÀÅ. CzÀgÀ°è E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 3:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J®ègÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ aPĄ̀ÉtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è £ÁªÀÅ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è DmÉÆÃzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¥À°ÖAiÀiÁV GgÀĽ ©¢ÝvÀÄ. EzÀjAzÁV £À£Àß §®UÉÊ, JqÀUÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖV C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £À£Àß ªÀÄUÀ gÁdÄ FvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ, ¨É¤ßUÉ, vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ UÉeÉÓAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä EªÀ½UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ C®è°è M¼À¥ÉmÁÖVzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¨sÁUÀ¥Àà 48 ªÀµÀð ¸Á: »gÉÃqÀAPÀ£ÀPÀ¯ï CAvÁ w½¹zÀÄÝ DvÀ¤UÉ JqÀUÁ°UÉ ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÉƸÀ½î 25 ªÀµÀð ¸Á: °AUÀzÀºÀ½î CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DmÉÆà £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ®V PÉ.J-37/ 2332 CAvÁ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀAvÁV C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzɪÀÅ. wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ gÁdÄ FvÀ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DvÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£À: UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÀªÁUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÁQ §AzÀÄ F ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.  
2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2014 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:
ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 13-07-2014 ರಂದುರಾತ್ರಿ 7-20 ಗಂಟೆಗೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಾಯಿಯಾದ ಸಫರಾಬೀ ವಯಸ್ಸು 60 ವರ್ಷ ಇವಳು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಕೊಪ್ಪಳ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜು ಪಶೂ ಅಸ್ಪತ್ರೆಯ ಗೇಟ ಎದುರುಗಡೆ  ಹೊರಟಿರುವಾಗ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಹಿರೊಹೊಂಡಾ ಸ್ಪಂಡರ ಪ್ಲಸ್ ಮೋ/ಸೈ ನಂ ಕೆ.ಎ.32-ಆರ್ 8332ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಸಫರಾಭೀ ಇವಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಫರಾಬೀ ಇವಳ ಎಡತೊಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಕಾರಣ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ.
PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt:.
3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2014 PÀ®A. 379:.
¢£ÁAPÀ: 13-07-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¥Àæ¸À£Àß vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®QȵÀÚ £ÀUÀj G: ¥ÀzÁä ºÁqÀðªÉÃgï ªÀiÁ°PÀ ¸Á: ªÀÄj±ÁAvÀ«ÃgÀ £ÀUÀgÀ, Q±ÉÆÃj ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ »AzÉ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀÈvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÉgÉ, ¦ügÁå¢ ºÉ¸Àj£À°è AiÀĪÀĺÁ Dgï.JPïì 135 ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ, EzÀgÀ £ÉÆAzÀt £ÀA: PÉ.J 37 E 8595 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 05-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀÄ AiÀĪÀĺÁ Dgï.JPïì 135 ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ºÁåAqÀ ¯ÁPï ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 06-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ JzÀÄÝ ªÀÄ£É ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀgÀÄ ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CªÀgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ PÁt°¯Áè, PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀÄ UÁ¨sÀjAiÀiÁV ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÁÛ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ J°èAiÀÄÆ PÀAqÀħgÀ°¯Áè. ¢£ÁAPÀ: 08-07-2014 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ UÉÆvÁÛVzÉÝãÉAzÀgÉ, PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß »r¢gÀĪÀÅzÀÄ eÁ»gÁvÀÄ ªÀÄÆ®PÀ w½zÀÄ, £Á£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EzÀÄÝ, ZÁ¹¸ï £ÀA§gÀ ªÀÄvÀÄÛ EAf£ï £ÀA§gÀ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ C°è «ZÁj¸À¯ÁV ¦ügÁå¢UÉ UÉÆvÁÛVzÉÝãÉAzÀgÉ, 1] ¯ÉÆÃPÉñÀ @ ¯ÉÆÃQ vÀAzÉ ZÀAzÀæªÀi˽, ¸Á: gÁeÁ¸Á§ PÁ¯ÉÆä ºÉÆ£Áß½ gÉÆÃqï, UÀÄUÀÎgÀºÀnÖ, §¼Áîj. 2] ¸ÁªÀiÁ @ ±ÁåªÀiï vÀAzÉ ¸ÁªÀÄgÁeï ¸Á: ºÁªÀA¨Á« £ÀUÀgÀ ¹gÀUÀÄ¥Àà gÉÆÃqï, §¼Áîj. 3] ®PÀëöät @ ¯Qëöä £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä zÁ¸ÀgÀ ¸Á: PÀȵÀÚ PÁ¯ÉÆä, ºÉÆ£Áß½ gÉÆÃqï, UÀÄUÀÎgÀºÀnÖ, §¼Áîj. 4] zÁzÁ¦ÃgÀ @ zÁzÁ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§. ¸Á: ªÀÄÄ£ÁߨÁ¬Ä ¥Áèmï, ºÉÆ£Áß½ gÉÆÃqï, UÀÄUÀÎgÀºÀnÖ, §¼Áîj. EªÀgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:. 
4] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2014 PÀ®A. 323, 324, 354, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ: 13-07-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðvɪÀÄä UÀAqÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà PÀÄj, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: vÉVκÁ¼À vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß M§â£Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÁÛ£É.  £Á£ÉÆçâ¼Éà £ÀªÀÄä d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄvÉÛãÉ.   ¤£Éß ±À¤ªÁgÀ ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄÆägÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß GgÀĪÀ®Ä PÀÄjvÀÄ Dj¹ EnÖzÉÝ£ÀÄ.  £À£Àß ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ §¸ÀªÀé EªÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÉ ªÀiÁr PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ.  PÁgÀt £À£Àß ¸ÉÆ¸É £À£ÉÆßA¢UÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼Á ªÀiÁrPÉÆArzÀݼÀÄ.   EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-07-2014 gÀAzÀÄ D¢vÀåªÁgÀ ¢ªÀ¸À £Á£ÀÄ, £À£Àß ¸ÉƸÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÉÝ£ÀÄ.  DUÀ £À£Àß ¸ÉÆ¸É £À£ÀUÉ K ¤£Ëß£ï ¤£ïß PÀnÖV £Á£ï vÀA¢¤Ã ¯Éà ¸ÀƼÉà CAvÁ CAzÀ¼ÀÄ.  CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÀªÀé §¸ÀªÀé £À£ÀUÁåPï ¨ÉÊwâà CAvÁ PÉüÀ®Ä, §¸ÀªÀé¼ÀÄ KAiÀiï ¨sÉÆøÀÄrà ¸ÀƼÉà ¤Azï ¨sÁ¼ï DUÉÊwÃ, §jæ FQV ºÉÆrj CAvÁ CAzÀ¼ÀÄ.  §¸ÀªÀé PÀgÉzÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ZËqÀQ, ZËqÀªÀé UÀAqÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà ZËqÀQ EªÀgÉ®ègÀÆ DQzÀÄ QjQj ¨sÁ¼À DUÉÊw CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ §AzÀÄ ºÀÄ®UÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆrèPÁ«¤AzÀ £À£Àß ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ.  ZËqÀªÀé¼ÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ.  EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÄÊPÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖzÀªÀÅ.  DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ.  DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ DzÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀÆqÀÆègÀÄ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ©r¹PÉÆAqÀ£ÀÄ.   £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¨sÁ«PÀnÖ, ¸Á: UÉÆÃvÀV, vÁ: PÀĵÀÖV EªÀ½UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ, DPÉ £ÀªÀÄÆäjUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ FUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ £À£Àß ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ.  PÁgÀt ªÉÄîÌAqÀ £À£Àß ¸ÉƸɠ (1) §¸ÀªÀé UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd PÀÄj ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ (2) ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ZËqÀQ ºÁUÀÆ (3) ZËqÀªÀé UÀAqÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà ZËqÀQ EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2014 PÀ®A 323, 324, 354, 504 ¸À/ªÁ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.