Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, August 29, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.29/08/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DmÉÆÃ.£ÀA.PÉJ-36-9883 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß dPÉÌÃgÀªÀÄqÀÄ - ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É dPÉÌÃgÀªÀÄqÀÄ¢AzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà ªÀÄ¹Ì PÁæ¸ï E£ÀÆß 1 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°ègÀĪÁUÉÎ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ºÁUÀÆ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ zsÀjAiÀÄ¥Àà ®A¨Át FvÀ¤UÉ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà E£ÀÄß½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ UÀzÉÝ¥Àà @ ¸ÀtÚUÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀqÀPÀ®è, ªÀAiÀÄ.42 ªÀµÀð, eÁ.PÀÄgÀħgÀ, G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.dPÉÌÃgÀªÀÄqÀÄ UÁæªÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/13 PÀ®A.279, 337, 338 L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:29.08.2013 gÀAzÀÄ 162 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-08-2013This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-08-2013

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ U˸À ±ÁºÀ vÀAzÉ ªÀÄÄ£ÁßC° ±ÁºÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: gÉÃPÀļÀV, ¸ÀzÀå: UÀAr zÀUÁð gÁ.ºÉ £ÀA. 9 EªÀgÀÄ UÀAr zÀUÁð ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-04/©PÉ-1440 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁªÀÄ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ªÀqÀØgÀjArPÁ ¸Á: §UÀzÀ® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉUÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: §UÀzÀ¯ï, EvÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ªÀiÁ£ÀPÁj, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀnÖvÀÄUÁAªÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ aPÀÌ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ ²gÀt¥Áà ªÀiÁ£ÀPÁj, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ°è §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀnÖvÀÄUÁAªÀUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28-08-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ PÀnÖvÀÄUÁAªÀUÉ §AzÀÄ J®ègÀ eÉÆÃvÉ HlªÀiÁr ªÀÄ®ÄUÀĪÁUÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ DUÀÄwÛzÉ CAvÀ w½¹gÀÄzÀgÀÆ ºÁUÉ J®ègÀÄ ¥ÀqÀ¯Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V PÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 29-08-2013 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ vÉÃdªÀiÁä EªÀgÀÄ zÉêÀgÀ ªÀÄ£É PÀ¸ÀUÀÄr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÁUÀ gÀ« EvÀ£ÀÄ zÉêÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Dgï.¹.¹. bÁªÀtÂAiÀÄ PÉÆArUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÀAqÀÄ §AzÀÄ ajzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÁAvÀªÀiÁä J®ègÀÄ £ÉÆÃr gÀ« EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.   

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2013, PÀ®A 379 L¦¹ eÉÆvÉ 41(r), 102 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 28-08-2013 ರಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಕಳ್ಳರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಂದು ಆಟೋವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದ£ÀÄß ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಬೆಲದಕುಂಡಿ ರವರ ಬೀಳು ಬಿದ್ದ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ನೀಲಗಿರಿ ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À C¯Áè¥ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಇಬ್ಬರೂ ಪಂಚgÀ£ÀÄß ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಬೆಲದಕುಂಡಿ ರವರ ಬೀಳು ಬಿದ್ದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ನೀಲಗಿರಿ ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಎರಡು ಆಟೋಗಳು ನಿಂತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಕಳ್ಳರು ಆಟೋಗಳ ಪೈಕಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಆಟೋದ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅದರ ಇಂಜಿನ್  ಬಿಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಿದರು, ಆಗ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ಸಮಕ್ಷಮ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥sÀAiÀiÁd vÀAzÉ ±ÀgÀ¥ÉƢݣÀ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: GqÀħ£À½î, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 2) ªÀÄzÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, 3) ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, E§âgÀÄ ¸Á: ZÀZÀð PÁ¯ÉƤ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ, 4) ¸ÀĤî vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, 5) ¸ÀaãÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, E§âgÀÄ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É ದಾಳಿ ಮಾಡಿ CªÀjUÉ ಆಟೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಆಟೋ ನಂ. ಎಪಿ-23/ವಾಯ್-1319 ನೇದನ್ನು ಹೈದ್ರಾಬಾದನ ಬಿಎಚ್ಎಲ್ ನಿಂಗಂಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಂದ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದರ ಇಂಜಿನ್ ಸುನಿಲ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಧೂಂಪಾ ಇವನ ಆಟೋ ನಂ. ಕೆಎ-39/3065 ನೇದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸದರಿ ಆಟೋ ನಂ. ಕೆಎ-39/3065 ನೇದರ ಇಂಜಿನ್ ಚಿಚ್ಚಿರುತ್ತೆವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು, ನಂತರ ಸದರಿ ಆಟೋಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಆಟೋ ನೋಡಲು 1) ಬಜಾಜ್ ರಿಯರ್ ಆಟೋ ನಂ. ಎಪಿ-23/ವಾಯ್-1319 ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಟಾಪ್ ಅದರ ಅ.ಕಿ 1 ಲಕ್ಷ 50 ಸಾವಿರ ರೂ, 2) ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ನಂ. ಕೆಎ-39/3065 ಕಪ್ಪು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಟಾಪ್ EzÀgÀ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಜಿನ್ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಇಂಜಿನ್ ನಂ. ಬಿಎಲ್ಎಚ್27806 ºÁUÀÆ .ಕಿ 80,000/- ರೂ, 3) ಬಜಾಜ್ ರಿಯರ್ ಆಟೋ ನಂ. ಎಪಿ 23-ವಾಯ್-1319 ನೇದರ ಇಂಜಿನ್ ನಂ. ©JJ«ÄnE13903 ಇರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾನಾಗಳು, ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಪಾನಾ, ಒಂದು ಪಕ್ಕಡ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಕೂ ಡ್ರೈವರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಂನಾಮೆಯ ಮೂಲಕ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾr, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga Distric Reported Crimes

ಅನಧಿಕೃತ ಆಯುಧ ಹೊಂದಿದ ಆರೋಪಿತರ ಬಂಧನ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 28/8/2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ಡಾ: ರಾಮ.ಎಲ್.ಅರಸಿದ್ಧಿ ಡಿವೈಎಸ್‌ಪಿ ಪ್ರೋಬೆಶನರಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ.28-8-2013 ರಂದು 11-45 ಎ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ಡಬರಾಬಾದ ಕ್ರಾಸ ರಿಂಗರೋಡ ಹತ್ತಿರ  ಮಹಮ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ @ ಜಗ್ಗು ದಾದಾ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾಡ ಪಿಸ್ತೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಯಾವುದೋ ಅಪರಾಧ ವೆಸಗುವ ಕುರಿತು ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ  ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಜನರು ಬಂದಿದ್ದು ಹಿಡಿದು ಚಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿ ಮಹಮ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ @ ಜಗ್ಗು ದಾದಾ  ತಂದೆ  ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಖಾದರ ಸಾ;ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ. ಮಿಲ್ಲ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ಇತನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ನಾಡ ಪಿಸ್ತೂಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲಿಯಾಜೊದ್ದಿನ  ತಂದೆ ಖುರ್ಷಿದ ಪಟೇಲ ಸಾ;ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ. ಮಿಲ್ಲ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಹರಿತವಾದ ಚಾಕು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಈ ನಾಡ ಪಿಸ್ತೂಲನ್ನು ಪೈಯೂಮ ಶಾಹಾಪೂರ ಎಂಬುವನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನು  ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು , ಇಂದು ದಿನಾಂಕ.28-08-2013 ರಂದು 12-30 ಪಿ.ಎಂ.ದಿಂದ 1-30 ಪಿ.ಎಂ.ದವರೆಗೆ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಪ್ರಕಾರ ಜಪ್ತಿ ವಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು , ಒಂದು ನಾಡ ಪಿಸ್ತೂಲು, 2 ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳು , ಒಂದು ಚಾಕು, ಒಂದು ಬಜಾಜ ಪಲ್ಸರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರದೋಂದಿಗೆ ಜೋತೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.