Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, May 1, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:01/05/2013 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 10:15 ರಿಂದ 10:45 ರ ವರೆಗೆ ಗಾಜಿಪುರದಲ್ಲಿ ಪರೀವಿಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಬಾಬುರಾವ ಮುಡಬಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು  ಮತ್ತು ಗಾಜಿಪೂರ ನಗರದ ಜನರನ್ನು ನಾಟಿಕಾರಗಲ್ಲಿಯ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಆವರಣದ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಕೋರಿ ಪ್ರಚಾರ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ,  ಸದರಿ ಪ್ರಚಾರವು ರಿರ್ಕಾಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 10:50ಕ್ಕೆ ಡಾ|| ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಗಾಜಿಪೂರದಲ್ಲಿಯು ಸಹ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಉಲಂಘನೆ ಆಗಿರುವದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆಅಂತಾ ಶ್ರೀ.ವಿ.ಆರ್ ಗಂಗಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜನಿಯರ ಮತ್ತು ಎಮ್.ಸಿ.ಸಿ ಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ದಕ್ಷೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:81/2013 ಕಲಂ: 123133 ಆರ್.ಪಿ. ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ

Raichur District Reported Crimes

¤Ãw ¸ÀA»vÉ »£ÉßïÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¦ügÁå¢ ²æÃ. Dgï.J¸ï £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ ¢:JA. ±ÁAvÀªÀÄÆwð ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤AiÀÄgï £ÀA 4 PÁ®ÄªÉ G¥À-«¨sÁUÀ ªÀÄ¹Ì ºÁUÀÆ Flying Squad-3 vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À, UÀÄAd½î ºÉÆç½ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ¹Ì «zsÁ£À ¸À¨sÁ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAd½î ºÉÆç½AiÀÄ Flying Squad-3 vÀAqÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:-30-4-2013 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JAPÉÌ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ G¥À-PÁ®ÄªÉ 40 gÀ PÀqÉ AiÀiÁgÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÀPÀëzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ Hl ªÀiÁr¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrgÀĪÁUÀ ¸ÀܼÀPÉÌ zsÁ«¹ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀĪÀÅzÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ 2013 ªÀÄ¹Ì «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ -59 AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀAiÀiÁa¸À®Ä ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2013 PÀ®A 171 (ºÉZï). 188 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¦ügÁ墲æÃ. Dgï.J¸ï £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ ¢:JA. ±ÁAvÀªÀÄÆwð ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤AiÀÄgï £ÀA 4 PÁ®ÄªÉ G¥À-«¨sÁUÀ ªÀÄ¹Ì ºÁUÀÆ Flying Squad-3 vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À, UÀÄAd½î ºÉÆç½gÀªÀgÀÄ ªÀÄ¹Ì «zsÁ£À ¸À¨sÁ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAd½î ºÉÆç½AiÀÄ Flying Squad-3 vÀAqÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:-30-4-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10-00 UÀAmÉUÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ±ÀAPÀgÀ°AUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀwÛgÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà £ÁAiÀÄPï ªÀ: 32, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ 2013 ªÀÄ¹Ì «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ -59 PÁAUÉæøï (L) ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀAiÀiÁa¸À®Ä ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 94/2013 PÀ®A 171 (ºÉZï). 188 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ : 30-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04:45 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄzïU˸ï AEE PMGSY Project Sub-Division Raichur zÉêÀzÀÄUÀð «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ UÀ§ÆâgÀÄ KjAiÀiÁzÀ ¥ÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï D¦ü¸Àgï gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀAqÀzÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¯ÉÃrÃ¸ï ºÁ¸ÉÖ¯ï ºÀwÛgÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÄÝ, ºÉÆÃUÀħgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ »AzÉ MAzÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gï ¥ÉèÃmï C¼ÀªÀr¸ÀzÉ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħAzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CzÀgÀ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gï ¥ÉèÃmï C¼ÀªÀr¸ÀzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ C®èzÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ qÉæöʪÀgï ¹Ãmï ºÀwÛgÀ §eɦ ¥ÀPÀëzÀ aºÉß ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ MAzÀÄ ±Á®Ä, ºÀjzÀ mÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ©eɦ ¥ÀPÀëzÀ aºÉß ªÀÄvÀÄÛ C§åyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ 45 PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæAiÀÄÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ DAiÉÆÃUÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, G½zÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß ZÁ®PÀgÀÄUÀ½UÉ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀĪÀAvÉ PÉüÀ¯ÁV, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉåAiÀÄ ¨ÉÆÃqÀð ºÁPÀzÉà EzÀÄÝzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀiÁzÀ F ¸ÀAzsÀ§ðzÀ°è, ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÉÆ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëPÉÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ N¯ÉÊPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀt, ºÉAqÀ, ¹ÃgÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ F jÃw £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå ºÁPÀzÉà EgÀĪÀ §UÉÎ PÀAqÀħAzÀ PÁgÀt F 1] Mohammad Rafi S/o Khasimsab Age: 19 B/c MuslimOcc:Driver of Tata Magic Vehicle Chessie no. MAT445117CVPB3755 R/o Rajiv Gandhi Nagar Arakera

2] Driver of Hero Honda Passion Pro M/c Chessie no. MBLHA10AWDHC66143 3] Driver of Hero Honda Passion Pro M/c Chessie no. MD625MF52D1461026 ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÁuÉUÉ M¦à¹ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2013 PÀ®A: 171(ºÉZï), 188 L¦¹, 123 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ-1951 ¸À»vÀ 177 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:30.04.2013 gÀAzÀÄ PÀ®ªÀ®zÉÆrØ vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ CAd£ÀAiÀÄå ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ£ÀÄ PÀÆr ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À ZÀAzÀæ ªÀi˼ÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 23.85 °Ãlgï ªÀÄzÀå C.Q.gÀÆ: 6,572/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀå ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ Special P.S. Excise Enforcement and Lottery Prohibition Wing, Raichur.UÀÄ£Éß £ÀA; 61/2013 U/sec.171 (e) IPC and 32, 34, 43 K.E.Act CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ:-30/04/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 23-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀgÁzÀ ²æÃ.¹gÁdÄ¢ÝãÀ J.F.F. £ÀA.2. dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ºÁUÀÆ ¥Áè¬ÄAUï ¸Áé÷Ìqï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £ÀA.58.¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀÄgÀPÀnÖ PÁåA¦£À PÁæ¸ÀzÀ°è £ÁªÀÅ ºÁUÀÆ PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉêÀÄPÀªÁzÀ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ 1).PÁ½zÁ¸À vÀAzÉ ¥Àæ±ÁAvÀ 30 ªÀµÀð, eÁ:-£ÀªÀ±ÀÆzÀæ G:-¸ÉÃnæAUï PÉ®¸À, 2).vÀ¥ÉÆøï vÀAzÉ ¢ÃgÉãÀ 34 ªÀµÀð, eÁ;-±ÀÆzÀæ, G:-¸ÉÃnæAUï PÉ®¸À, E§âgÀÄ ¸Á:-Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA.5. vÁ:-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï.£ÀA PÉ.J.36-«-3260. £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É .180 JA.J¯ï.G¼Àî 48-eÁ£ïì Njf£À¯ï ZÉÆÃAiÀiïì rîPïì «¹ÌAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ CA.Q.2112/-gÀÆ¥Á¬Ä. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåzÀ ¥ÁPÉÃlUÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ DgÉÆæüvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀåzÀ ¥ÁPÉÃmï ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ EzÀÝ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2013.PÀ®A.171.ºÉZï.188 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32,34 .PÉ.E.PÁ¬ÄzÉ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

  ¢B30-04-13 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ d£ÀvÁzÀ¼À ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð ²æêÀÄw ¸ÀIJîªÀÄä EªÀgÀÄ £ÀÄUÀÄqÉÆÃt ºÉƸÀÆgÀÄ §½ JgÀqÀÄ mÁmÁ J.¹ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ 1) mÁmÁ J.¹ £ÀA PÉJ-36/J 4057 2) mÁmÁ J.¹. £ÀA PÉJ36/J 2034 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ½UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁjUÀ¼À C£ÀĪÀÄw E®èzÉà ¥ÀPÀëzÀ aºÉ߬ÄAzÀ ªÀÄÄ¢ævÀUÉÆAqÀ 3 nà ±ÀlðUÀ¼ÀÄ , ¥ÀPÀëzÀ aºÉ߬ÄAzÀ ªÀÄÄ¢ævÀUÉÆAqÀ 6 mÉÆæUÀ¼ÀÄ , 2 ¨ÁåqÀÓUÀ¼ÀÄ , 16 PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ 6 ¨Áå£ÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁtzÀ UÀÄwð£À 4 ¨ÁªÀÅlUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæZÁgÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ²æà gÀAUÀ¥Àà.JA.¹.¹ nêÀiï PÀ«vÁ¼À-ªÀÄ®èl ºÉƧ⽠ªÀiÁ£À« «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ   ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2013 PÀ®A: 171 [ºÉZï], 188 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

27-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ PÁåA¥ï£À ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï »A¨ÁUÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è 2013 «zsÁ£À¸À¨Á ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°è EzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ ²æà gÀAUÀ£ÁßxÀ ¥ÀPÉëÃvÀgÀ C¨sÀåyð °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄvÀPÉëÃvÀæ (UÁ½¥Àl aºÉß) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁAiÀÄðPÀvÀðgÉÆA¢UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ DAiÉÆÃUÀ¢AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢ÃPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄvÁÛ, WÉÆõÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀÆUÀÄvÁÛ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/13 PÀ®A 171(ºÉZï), 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:30-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄîÌAqÀ ¦ügÁ墲æà ªÉÆãÀ¥Àà JEE f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ºÁUÀÄ ¥ÉèöʬÄAUï ¸Áé÷Ìqï nêÀiï °ÃqÀgï «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ zÉêÀzÀÄUÀð-56, ºÁUÀÄ vÀAqÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹zÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ.30-04-2013 gÀAzÀÄÀ F±Á£Àå mÉʪÀÄì ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAX¹zÀ PÉÆ¥ÀàgÀzÀ ¨ÁUÀåªÀAw ªÉÊ£ï±Á¥ï ªÉÄÃ¯É ©eɦ ¥ÀPÀëzÀ PÀªÀÄ®zÀ UÀÄgÀÄw£À ¨ÁªÀÅlªÀ£ÀÄß PÀnÖzÁÝgÉ C£ÀÄߪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ «ZÁj¸À¯ÁV 1) zsÀ£ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ: UÀAUÀtÚ, 33 ªÀµÀð, F½UÉÃgÀ, ¸Á: £ÁgÀ§Ar ºÁ.ªÀ. PÉÆ¥ÀàgÀ. FvÀ£ÀÄ ©eɦ ¥ÀPÀëzÀ zÀédªÀ£ÀÄß PÀnÖzÀ §UÉÎ vÁ£ÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨sÁUÀåªÀAw ªÉÊ£ï±Á¥ï ªÉÄîÄUÀqÉ ©eɦ ¥ÀPÀëzÀ zÀédªÀ£ÀÄß PÀnÖzÀ §UÉÎ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2013 PÀ®A. 188, 171 (ºÉZï) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 30.04.2013 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ UÉÆãÁí¼ï - ¥ÀvÉÛ¥ÀÆgÀ¢AzÀ CzsÀð Q.«Äà zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀgÉrØ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÁAiÀÄĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÉæ¥Àà 21 ªÀµÀð ¸Á: eÁVÃgÀªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉøÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: eÁVÃgÀ ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ CmÉÆà £ÀA: PÉ.J.36/J549 £ÉÃzÀÝgÀ°è Njf£À¯ï ZÀ¬Ä¸ï «¹ÌAiÀÄ ¥Àæw¨ÁPÀì£À°è 180 JA.J®ß 48 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 15 ¨ÁPïì UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ:31,910.40/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.L. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀÆgÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƪÀÄqÀÄ oÁuÉUÉ §ªÀÄzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/2013 PÀ®A: PÀ®A: 32 34 PÉ.E DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                             

¢£ÁAPÀ 05-05-2013 gÀAzÀÄ gÁdåzÀ°è «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV ªÀÄvÀzÁ£À dgÀÄUÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀå ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ C£ÀĪÀÄw E®èzÉà AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV §¼À¸ÀĪÀAw¯Áè. DzÀgÉ 1) EArPÁ «¸ÁÛ PÁgï £ÀA. PÉJ-36-J£ï-0066 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 2) ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgï £ÀA. PÉJ-36-JA-3192 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw E®èzÉà ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ J¯ÉPÀë£ï D§ìªÀðgï ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ²æà PÉ.J£ï.zsÀªÉÄÃðAzÀæ, JA.¹.¹ nêÀiï ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 45/2013 PÀ®A 171 (ºÉZï), 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                                                                  ¢£ÁAPÀ:30.04.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉUÉ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆj£À d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ DAf£É¥Àà vÀAzÉ UÀÄAmÉ¥Àà ªÀ||32ªÀµÀð, eÁ||PÀ¨ÉâÃgï G||MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á||PÉÆvÀðPÀÄAzÁ vÁ||f||gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J.36 PÉ-8831 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ (10.44 °Ãlgï) 180 JA.J¯ï.£À MlÄÖ 58 Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 2610/- ºÁUÀÆ ªÉÄîÌAqÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2013 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

CªÀÄgÉñÀ ¢¤ß eÉ.r.J¸ï. C¨sÀåyð ªÀÄ¹Ì «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/04/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄʺÉAzÀæ ªÀiÁåVìªÉÆà «Ä¤ ªÁå£À £ÀA§gÀ E®èzÀ ZÉ¹ì £ÀA -MATFB2MCRD6B34621 ªÀżÀî ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ C¢üPÁjUÀ½AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà JA.©.C±ÀéxÀAiÀÄå ¥ÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqÀ «ZÀPÀët vÀAqÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄ¹Ì «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ¸ÁB°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/13 PÀ®A 123 Dgï.¦ PÁAiÉÄÝ 188 L.¦.¹. ¸À»vÀ 177 L.JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 30/04/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 16.45 UÀAmÉUÉ ªÉÄîÌAqÀ 1] ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ®ªÀiÁt 25 ªÀµÀðMPÀÌ®ÄvÀ£À 2] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¥ÀÆ®¥Àà 22 ªÀµÀ𠮪ÀiÁt MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| E§âgÀÄ AiÀÄgÀzÉÆrØ vÁAqÁ. AiÀÄgÀzÉÆrØ vÁAqÁzÀ DgÉÆæ £ÀA§gÀ 1 gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢PÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÀl ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ 05-05-13 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨Á ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀAUÀ滹lÄÖ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£ÉªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ. ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ 180 JA.J¯ï C¼ÉvÉAiÀÄ Crown fine wisky ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ MlÄÖ 95 mÁæöål ¥ÁåPÀUÀ¼ÀÄ CQ 3515=00 ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀªÀÅ. d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁ½ PÁ®PÉÌ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä, ºÁUÀÆ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 76/13 PÀ®A 32,34 PÉ,E PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 171 (E),188 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÉ£ÀÄ. zÁ½ PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ NrºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A:107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 01 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.CrAiÀÄ°è MlÄÖ 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 01 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:01.05.2013 gÀAzÀÄ 145 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,400/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-05-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-05-2013

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2013,   PÀ®A 457, 380, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-04-2013 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAiÀÄåzï E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ±ÁºÁ§Ä¢ÝãÀ ¸Á; eÁAiÀÄUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ zÀÆgÀÄ ºÉý §gÀ¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ; 28/4/13 gÀAzÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ gÁwæ CAzÁdÄ 2;30 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä zÉÆrØÖAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ §AzÀAvÉ ±À§Ý PÉý¹vÀÄÛ. CUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JzÀÄÝ DPÀqÉ EPÀqÉ £ÉÆÃr AiÀiÁgÀÄ PÁt¸ÀzÀ PÁgÀt ªÀÄvÉÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÀÄ®VzÀgÀÄ. ¥ÀÄ£À; 2;45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ PÉÆAr ±À§Ý PÉý §AvÀÄ C®ªÀiÁj ºÀwÛgÀ £ÁªÀÅ ºÁQzÀÝ G¼ÁîUÀrØAiÀÄ ±ÀÀ§Ý ¸ÀļÀÄ-¸ÀļÀÄ CAvÁ Pɽ¸ÀzÁUÀ PÀÆqÀ¯É £Á£ÀÄ £À£Àß ºÀAqÀwUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀÄgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ §AzÀºÁUÉ EzÉ CAvÁ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¯ÉÊmï EgÀ°¯Áè. C®ªÀiÁj ºÀwÛgÀ ºÁUÉ PÀvÀÛ®°è ºÉÆÃV ªÉÆèÁ¬Ä®¢AzÀ ¨Áålj ºÁQ £ÉÆÃqÀ®Ä C®ªÀiÁjAiÀÄ PÉÆAr vÉUÉzÀÄ ¨ÁQ®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ, PÀAqÀÄ §AvÀÄ. CzÉà PÉÆÃuÉAiÀÄ°è CzÉà ªÉÆèÁ¬Ä® ¨Áålj ºÁQ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉÆÃuÉAiÀÄ ªÀÄƯÉAiÀÄ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ¤AwzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ DvÀ¤UÉ AiÀiÁgÀÄ ¤Ã£ÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ NqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÁ NqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV CªÀ¤UÉ »rzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ EzÀÝ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ CzÉ Hj£À ¥ÀÄAqÀ°PÀ @¥ÀArvÀ vÀAzÉ «oÀ® ªÉÄÃvÉæ  EªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr vÀ£Àß ZÀ¥Àà° C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¯ÉÊn£À ¥sÀÄåeï vÉUÉ¢zÀÄÝ EvÀÄÛ £ÁªÀÅ ¸ÀzÀj ¥sÀÄåeï ºÁQ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è C®ªÀiÁgÀ ZÉPÀÌ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°èzÀÝ ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛ CxÀªÁ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀĪÀÅ¢¯Áè . ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÉ EzÀݪÀÅ. PÁgÀt £ÀªÀÄÆäj£À ¥ÀÄAqÀ°PÀ @¥ÀArvÀ vÀAzÉ «oÀ® ªÉÄÃvÉæ EªÀ£ÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ¯ÉÊmï vÉUÉzÀÄ C®ªÀiÁj ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ £ÀªÀÄUÉ £ÉÆÃr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/2013 PÀ®A 317 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ: 29/04/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 1930 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾಲ್ಕಿಯ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ಯಾಂಟಿನ ಹೋಟೆಲಿನ ಮಗ್ಗಲಿಗೆ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತನ್ನ ಇಂದು ಜನಸಿದ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಸೆಟರ ಅಂಗಡಿಯ ಎದುರಿಗೆ ನಿಸ್ಕಾಳಜಿ  ವಹಿಸಿ  ಆ  ಮಗುವನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ  ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ  ಶ್ರೀ ಮುಖೇಶ ತಂದೆ ಮಾರುತಿರಾವ ಖೇಡಕರ ಸಾ: ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ನೀಡಿದ ಲಿTತ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2013 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-04-2013 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ CQð ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÁ GB n. «. ªÉÄPÁå¤PÀ ¸Á// ¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ FUÀ 5 wAUÀ¼À »AzÉ ¥Áî¹ÖPÀ ¥ÉÊ¥À Rjâ ªÀiÁrzÀ ºÀt 500=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÁQ EzÀÄÝ F §UÉÎ MAzÀÄ wAUÀ¼ »AzÉ ªÉÆù£À vÀAzÉ ªÀÄPÀÆâ® EªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ PÉÆqÀĪÀ 500=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À°è 300=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ E£ÀÄß 200=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¨ÁQ EgÀÄvÀÛªÉ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÄPÁå¤PÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ vÀgÀ®Ä ªÉÆù£À EªÀgÀ CAUÀr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÆù£À EªÀ£ÀÄ CgÉà ªÀiÁPÉ ¯ËqÉ 200=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ zÉÃgÉà CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ ¢AiÉÄãÁgÉà CAvÁ CAzÁUÀ C© zÉÆøÉÆà gÀÆ¥Á¬Ä zÉãÁ  ºÉÊgÉà CAvÁ ¨Á¬ÄAzÀ ºÉÆ®¸ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ CgÉà ªÀiÁPÉà ¯ËqÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÉÄà §®¨sÁUÀzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. F dUÀ¼ ªÉÆù£À EªÀ£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ ¸ÀwõÀ ªÉÄPÁå¤PÀ EªÀ£ÀÄ £ÉÆÃr ©r¸ÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ CAUÀrAiÀÄ ±À©âÃgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ §AzÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2013 PÀ®A 171(ºÉZï) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-04-2013 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥sÁè¬ÄAUï C¢üPÁjAiÀĪÀgÁzÀ ²æÃ. f. gÁªÀÄzÁ¸ï gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä MAzÀÄ °TvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ²æÃ. zÁªÉÆÃzÀgÀ ºÉZï¹-658 UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV ©.J¸ï.Dgï PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-38 - 2346 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ. EzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 29-04-2013 gÀAzÀÄ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹, PÀmï OlUÀ¼À C£ÀĪÀÄw ¥ÀgÀ²Ã°¹zÀÄÝ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ°è PÉêÀ® 4 PÀmï OlUÀ¼ÀÄ ºÀZÀÄѪÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÀÄÝ DzÀgÉ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀPÉÌ CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ E£ÀÄß 3 zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¥ÀæZÁgÀ ¥ÉÆøÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß CAn¹ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»wAiÀÄ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ªÁºÀ£À ºÁUÀÆ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÀ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2013 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 30-04-2013 ರಂದು 1230 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÉrØ  ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: »gÀ£ÁUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è   EªÀgÀÄ oÁಣೆಹಾಜರಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶªÉ£ÉAzÀgÉ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮೂರ ಶರಣಪ್ಪಾ ನೀಲೆ ರವರ ಹತ್ತೀರ 20,000=00 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಕೈ-ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು ಮರಳಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿzÀÄÝ, DzÀgÉ ಶರಣಪ್ಪಾ ನೀಲೆ ಇವನು ಜನರ ಮುಂದೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ಸದರಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ ವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತೀದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 29-04-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಶರಣಪ್ಪಾ ನೀಲೆ ಇವರಿಗೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ಬೇಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೀಮ್ಮ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರಿತ್ತೇನೆ. ಜನರ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತೀದಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾಗ ಶರಣಪ್ಪಾ ನೀಲೆ ರವರು ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ವಾದ -ವಿವಾದ ಮಾಡಿ ವೈಮನಸ್ಸು  ಬೆಳಸಿರುತ್ತಾನೆ. ದಿನಾಂಕ 30-04-2013 ರಂದು 11 00 ಗಂಟೆಗೆ ಸದರಿ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಹಾಕುವ ಕುರಿತು ಹಿರನಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರದ  ದಶರಥ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಭಾಸ ದೇವಕರ್ ಇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಹಣದ ಕೊಡುವದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಚಸುವಾಗ  1)  ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಾಯಬಣ್ಣಾ .2) ಸಂಜು ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ , 3) ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ . 4) ಸುಗಂಧಾ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪಾ ಇವರು ಎಲ್ಲರು ಬಂದು ನನಗೆ  ಏ ಬೋಸಡಿ ಮಗನೆ ನಿನು ನನ್ನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದಿ ಅದರ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟೀಲ್ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಸುಗಂಧಾ ಇವಳು ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ±Àlð£Àಕಾಲರ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿದ್ದಾಗ ಶರಣಪ್ಪಾ ಮvÀÄÛ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಇವರು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ-ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜುಕುಮಾರ ನೀಲೆ  ಇವನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ತೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿ ಜಗಳ ನೋಡಿ Hj£À ಸುಭಾಸ ದೇವಕರ, ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಜಮಾದಾರ ಹಾಗೂ ದಶರಥ ನಾಗೋರೆ ರವರು ಬಂದು ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2013 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/04/2013 gÀAzÀÄ 03:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÁfgÁªÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ©gÁzÀgÀ 40 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄÄzsÉÆüÀ vÁ|| OgÁzÀ f|| ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §¸À £ÀA PÉJ38J¥sï747 £ÉÃzÀÝgÀ° ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj §¸À ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀgÁªÀ 42 ªÀµÀð ¸Á|| §¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ §¸À£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ J¸À.©.ºÉZï. ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ §¹£À°è PÀĽvÀ E£ÀÆß 12 d£ÀjUÉ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉƪÀÄrgÀÄvÁۣɠ CAvÀ PÉÆlÖ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 06:00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2013 PÀ®A 323, 447, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/04/13 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¸Àa£À ¹.¦.¹ 1210 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå  ºÉÃZÀѪÀj  JMFC  JgÀqÀ£ÉAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA.804/13 ºÁUÀÆ CzÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦üÃAiÀiÁ𢠠²æà gÁªÀÄt vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ 58 ªÀµÀð GB ªÁå¥ÁgÀ ¸Á// UÁzÀV zÀÆgÀ ®UÀwÛ¹zÀÄÝ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀÅUÀ¼ÀÄ ¹éPÀj¹PÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16/10/2012 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ CqÉ¥Áà PÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ 62 ªÀµÀð  2)UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ 30 3) gÁdgÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð J®ègÀÄ ¸Á// UÁzÀV EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÀ ¸ÀA¨sÀzÀ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄß.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2013, PÀ®A 498(J), 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-04-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¢°Ã¥À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÀjd£À, ¸Á: £ÉªÀÄvÀ¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ 2) ¯Á®ªÀiÁä ¸Á: £ÉªÀÄvÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà ¨ÉÃUÀj ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÀjd£À, ¸Á: qÀ¥ÀÆàgÀ £Áå®PÀ® ªÀÄAqÀ®, vÁ: d»gÁ¨ÁzÀ, f¯Áè: ªÉÄÃzÀPÀ (J.¦.) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ«vÁ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, EªÀ½UÉ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DV¯ÁèªÉAzÀÄ “¤Ã£ÀÄ UÉÆqÀÄØ E¢Ý” J°èAiÀiÁzÀgÀÄ ¸Á¬Ä, £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÀÛ §AzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ, PÀ«vÁ EPÉAiÀÄÄ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2013, PÀ®A 126, 127 Dgï.¦ DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 37 eÉÆvÉ 109, 92(L) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀiÁ£É UÉÆÃ¥Á¼É ¥Àæ¨sÁj PÁAiÀÄð¥Á®PÀ EAf¤AiÀÄgÀgÀÄ PÉ.¦.¹ «¨sÁUÀ ¸ÀASÉå 2 ¨sÁ°Ì, ¸ÀzsÀå: «zsÁ£À ¸À¨sÉ 2013 gÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÉèöʬÄAUÀ ¸ÁÌqÀ nêÀÄ£À°è PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ ªÉÄÃeɸÉÖçÃl EªÀgÀÄ ®R£ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¨sÁ°Ì «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð ¥ÀgÀ ¥ÀæZÁgÀ ¸À¨sÉà EnÖPÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀgÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmɬÄAzÀ 10-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¸À¨sÉ £ÀqɸÀ®Ä C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÀ, DzÀgÉ ¸À¨sÉAiÀÄÄ gÁwæ 10-05 ¤«ÄµÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ ¸À¨sÉ £ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ, DzÀÝjAzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄQÌAvÀ®Ä 5 ¤«ÄµÀ ºÉaÑ£À ¸ÀªÀÄAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ Cfð zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2013, PÀ®A 143, 148, 307, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¨ÁåPÀªÀqÀð, f¯Áè: ©eÁ¥ÀÄgÀ, ¸ÀzÀå: ºÁ®½î EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÁUÀgÁd ºÁUÀÆ vÀªÉÆäA¢UÉ qÁåªÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ zÀ±ÀªÀAvÀ ¸Á: §§¯ÁzÉ gÀªÀgÀÄ ºÁ®½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¤«Äð¸ÀÄwÛgÀĪÀ ©æqÀÓ PÀªÀiï ¨ÁågÉdzÀ°è Hl ªÀiÁr PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 2 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É 7-8 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ, gÁqÀ ºÁUÀÆ ©AiÀÄgÀ ¨Ál® »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸À®PɬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, CzÉà jÃw ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ ¸ÀºÀ gÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ ©AiÀÄgï ¨Ál®¢AzÀ JqÀ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ, JqÀªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

GULBARGA DISTRICT


                  :: ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ::

ದಿನಾಂಕ:02-05-2013 ರಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮಹಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾಗಾಂಧಿ ರವರು ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಕುರಿತು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ:02-05-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಜಿ.ಜಿ.ಎಚ್) ವೃತ್ತದಿಂದ ಹಳೆ ಡಿ.ಪಿ.ಓ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಗೋವಾ ಹೊಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮಸಿಂಗ ರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಭಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ಕುರಿತು ಸಂಚಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೃತ್ತದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಟೌನ ಹಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕುಳಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇರುವ ರಸ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವೆಂಕವ್ವ ಮಾರ್ಕೆಟ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಜಗತ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದ ಕಡೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.   

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ: 30/04/2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಂಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಚೆಕ್ಕ ಪೊಷ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಜೀಪ ನಂ ಎಮ್. ಹೆಚ್.15 ಕೆ-2880 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಮಾಹಾಂತಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಚಟ್ಟರಕಿ ಸಾಃ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಇವರು ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ. ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಡದವರು ವಾಹನ  ಚೆಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ. ಪಕ್ಷದ ಚಿನ್ಹೆವುಳ 3 ಟಾವಲಗಳು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಚುಣಾವಣೆ 2013 ಆಳಂದ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ. ಪಕ್ಷದ ಮಾದರಿ ಮತ ಯಂತ್ರವುಳ್ಳ ಕರ ಪತ್ರಗಳು ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯದೆ ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಟಿ. ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಿಂಬಾಳ ಚೆಕ್ಕ ಪೊಸ್ಟ, ತಾ:ಆಳಂದ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:37/2013 ಕಲಂ ಕಲಂ 133 ಆಪ್. ದಿ ರೀಪ್ರೀವೆನ್ಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಕ್ಟ 1951 ಮತ್ತು ಕಲಂ 188 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಫಜಲಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಚಿ-ಕುಮಾರ ಆಳಂದ ಇವರ ಅಂಗಡಿ ಶೆಟ್ಟರ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆ.ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರವುಳ ಸ್ಟಿಕರಗಳು ಅಂಟಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಿಕರಗಳು ಅಂಟಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಬಿ,ಜೆ,ಪಿ  ಪಕ್ಷದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದತ್ರಾತ್ರೇಯ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಸಾ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಶ್ರೀ,ಡಾ||  ಡಿ ಎಮ್ ಮಣ್ಣೂರ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ ಪ್ಲಾಯಿಂಗ ಸ್ವ್ಕಾಡ್‌  ಎಮ್ಸಿಸಿ ಮಾದರಿ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹೀತೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 221/2013 ಕಲಂ,[3] The Karnataka Open Places (Prevention of Disfigurement ) Act 1981  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಉನ್ಯಾ ಚವ್ಹಾಣ  ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ ಪ್ಲಾಯಿಂಗ ಸ್ವ್ಕಾಡ್‌  ಎಮ್ಸಿಸಿ ಮಾದರಿ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ ಪಕ್ಷದ   ಅಭ್ಯರ್ಥಿ  ಶ್ರೀ,   ಶಶೀಲ್ ಜಿನಮೋಶಿ , ಮತ್ತು ಹೆಚ.ಡಿ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾವ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು  ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆವುಳ್ಳ  ಸ್ಟೀಕರ್‌ ಪಾಂಪ್ಲೆಟಗಳು ಯಳವಂತಗಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ದೂರವಾಣಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು   ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:222/2013 ಕಲಂ, ಕಲಂ,[3] The Karnataka Open Places (Prevention of Disfigurement ) Act 1981  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.