Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, October 27, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-10-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27-10-2010
ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-10-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà zÁ¸ÀgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆ®è, ¸Á: ªÀÄÄqÀ© ªÁr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà zÁ¸ÀgÉ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄqÀ© ²ªÁgÀzÀ ¨ÉÆãÀPÉÃgÉ AiÀÄ°è JªÉääUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖ PÀ¼Àa PÉgÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¤Ãj£À D¼ÀzÀ°è ¹®ÄQ ¤Ãj£À°è DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 33/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ zË®¥Áà azÁPÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ¹¹ð [J] EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃV vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ªÀÄUÀ ¸ÁְãÀUÉ ¨sÉÃnAiÀiÁV £À£ÀUÉ zsÀUÉ DUÀÄwÛzÉ £Á£ÀÄ PÀÄ®PÀtÂðAiÀĪÀgÀ vÉÆlzÀ ¨Á«UÉ ºÉÆV ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆV ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆV DPÀ¹äPÀªÁV eÉÆ° ºÉÆV ¨Á« ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀÄÄvÀÛªÀÄä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ azÁPÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ¹¹ð [J] EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 200/2010 PÀ®A 109, 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(111) PÉ.¦.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/10/2010 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, 3) w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ J®ègÀÄ ¸Á : ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß §¤ß §¤ß MAzÀÄ gÀÄ¥Á¬ÄUÉ 100 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gɬĹj CAvÁ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ J¸À.JZÀ. eÉUÀgÀPÀ® ¦.L. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ` 1520/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀ MAzÀÄ ¯ÁAUÀ ¥ÀzÁäªÀw £ÉÆl §ÄPÀ ºÁUÀÄ CzÀgÀgÀ°èzÀÝ PÁ§ð£À ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj aÃn §gÉAiÀÄ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¨Á® ¥ÉãÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ PÁ¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: WÉÆÃgÀªÁr, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄ WÀÆgÀªÁrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä UÉÆÃPÀļÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §¹ì£À zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/JZï-9617 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ°£À ªÉÆüÀPÁ°£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 169/2010 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 18-8-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄPÀ§Æ®¥Á±Á vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀĺÉvÀ§, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ EArAiÀÄ£ï UÁå¸ï ¹°AqÀgÀ C.Q. 1000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 26-10-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ C°A ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ CRÛgÀ, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ UÁå¸À ¹°AqÀgï ªÀ¸À¥Àr¹ PÉÆArgÀĪÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆvÁÛV oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÁå¸À ¹°AqÀgï UÀÄwð¹ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2010 PÀ®A 324, 504, 355 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ¸ÀAdÄ PÁgÀ¯ÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: ®Qëöäà £ÀUÀgÀ, vÁ: OgÁzÀ (©) EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CgÀÄuÁ EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¥ÀAqÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ¥ÀAqÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ ¤£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ KPÉ? §A¢¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ªÀÄvÀÄÛ C²è® ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß CgÀÄuÁ EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆeÉUÁV §A¢zÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÀ EPÉUÀÆ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ w½¹zÀ¼ÀÄ DUÀ ¸ÀAVÃvÀ FPÉAiÀÄÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæ gÁºÀÄ® EvÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ »ÃUÉ ¨ÉÊ¢gÀÄªÉ CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀAVÃvÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀåªÁV ªÀÄvÀÄÛ C²è® ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ, DUÀ »ÃUÉUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PɽzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß §®UÁ°£À°èzÀÝ ZÀ¥Àà°¤AzÀ ¸ÀAVÃvÀ FPÉUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÀƽ¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀ½UÀÆ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©Ã¹ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ºÉ½PÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 148/2010 PÀ®A 354, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/10/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «zÁåªÀw UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ²ªÀ±ÀnÖ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ, ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è EzÀÝ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ gÀWÀÆ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà ºËzÀSÁ¤ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvï, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EvÀ£ÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄAUÉÊ »rzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ £ÀÆQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/10/10 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀåªÀw UÀAqÀ gÁd±ÉÃRgÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¸ÀAPÀµÀÖ ZÀvÀÄyð EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÉdAvÀ¯ï ¹¢Ý «£ÁAiÀÄPÀ UÀuÉñÀ£À zÀ±Àð£À PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d»gÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀrØ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀrØ UÁæªÀÄ¢AzÀ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ rQÌ ªÀiÁr UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £À 232/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 448, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzsÀ 1] ªÉÊf£ÁxÀ, 2] gÀvÀߪÀiÁ, 3] gÁdªÀiÁä, 4] ¯Á®¥Áà, 5] ¥Àæ±ÁAvÀ J®ègÀÄ ¸Á: PÉÆüÁgÀ(PÉ) EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð, ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ gÁqÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £À 231/2010 PÀ®A 498(J), 494, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀuÁð UÀAqÀ ²ªÀgÁd ±ÀgÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ±ÀgÀUÁgÀ EvÀ£À ºÁUÀÄ £À£Àß ªÀÄzÀå ¦æw ¥ÉæêÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd ±ÀgÀUÁgÀ E§âgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ M¦à £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üÃPÀgÀ ªÀÄzÀå ²ªÀgÁd ±ÀgÀUÁgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ ¥Á¥À£Á±À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä gÀªÀgÀÄ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä gÀªÀgÀÄ £À£Àß UÀArUÉ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ gÀf¹Öçà ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 23-03-2009 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛêÉ. £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ CAzÁdÄ 8 wAUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ £À£Àß UÀAqÀ ²ªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ªÀiÁºÁzÉë, ªÉÄÊzÀÄ£À ¸ÀAvÉÆõÀ, £ÁzÀt CAdªÀiÁä, EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà, 2) ªÀiÁºÁzÉë UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Áà, 3) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà, 4) CAdªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Áà, 5) ¸À«vÁ @ vÀÄPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÁd J®ègÀÄ ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV E¯Áè ¤£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤r ºÁUÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ UÀAqÀ £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛUÀzÀ ºÁUÉ JgÀqÀ£É ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃqÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÆ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¦æPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2010 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-10-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ¸Á: PÁqÀªÁzÀ xÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃmï ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛj §AzÀÄ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉƪÀįÁ® vÀAzÉ ¥sÀvÉÆgÁªÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 03 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: PÁqÀªÁzÀ xÁAqÁ EªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÁ¯ÉÃdzÀ PÉÆuÉUÀ½UÉ C¼ÀªÀr¹zÀ 15 PÀ©âtzÀ ªÉAl¯ÉÃgïìUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà vÀAzÉ PÁªÀÄt¥Áà ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, G: ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ, ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃd (¨Á®PÀgÀ) ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A 504, 324, 506 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 26-10-2010 gÀAzÀÄ UÉƯÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀ £ÀÆå mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠯ÉÊPÀ vÀAzÉ ¹gÁeï CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 5-4-39, zÀÄ®í£À zÀªÁðeÁ, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ªÉĺÀ§Æ§ qÉæöʪÀgÀ ¸Á: vÀ¯ÉÆÃr ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ ` 10/- PÉÊ PÀqÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwßzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁV, E£ÉÆߪÉÄä F jÃw ºÀt PÉýzÀgÉà fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

²æÃ.ªÀiÁgÀÄw J¸ï.UÀļÁîj ¦J¸ïL ªÀÄÄzÀUÀ¯ïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.10.2010 gÀAzÀÄ 01.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DzÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²æà ¸ÀzÁ²ªÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ DªÀgÀtzÀ ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ dgÀ¼À¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ£ÀUËqÀ ¸Á: DzÁ¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:650/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ 26.10.2010 gÀAzÀÄ 1410 UÀAmÉUÉ UÀÄ®§UÁð-°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀiË£ÉñÀégÀ §UÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ SÁeÁºÀĸÉãï vÀAzÉ C§Äݯï SÁzÀgï¸Á§ ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gÀ PÉJ 36 /n©-1606 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà MªÉÄä¯É JqÀPÉÌ wgÀÄV¹zÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà EªÀiÁªÀÄÄ¢ÝÃ£ï ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀÖ£ï ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw C£ÀĨÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ¸À°ÃA EªÀgÀÄ zÉÆrØUÉ ºÉÆÃzÁUÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ »AzÉ ºÉÆÃV §VÎ §VÎ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ.ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀĽUÉ ¨ÉøÀgÀªÁV F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß UÀAqÀ¤UÉ ºÉýzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ 25.10.2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw C£ÀĨÉÃUÀA EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ¸À°ÃA FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ F jÃw vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj C¯Áè CAvÀ ºÉýzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj §¸ÀªÀgÁd, ±ÀA§Ä°AUÀ ºÁUÀÄ ²ªÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà C£ÀĨÉÃUÀA EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 24.10.2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 25.10.2010 gÀ ªÀÄzÁåºÀß 1400 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ²æà ¥ÀjªÀļÁZÁj eÉÆö vÀAzÉ ©üêÀiÁZÁj ¸Á: d»ÃgÀÄ¢ÝÃ£ï ¥ÁµÁ zÀUÁð ºÀwÛgÀ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ ªÉÃ¼É AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV®zÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁè ¦°è ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æà ¥ÀjªÀļÁZÁj eÉÆÃó¶ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 26.10.2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀ PÁåA¦£À ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ZÁAzÀ¦ÃgÀ vÀAzÉ ¨ÁµÁ ,11 ªÀµÀð , 5 £Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ±À©âÃgÀ£ÉÆA¢UÉ ZÉAr£À DqÀªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ , ZÀAqÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ eÁUÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉzÀ ¹Ã¼ÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ ZÉAqÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ZÁAzÀ¦ÃgÀ FvÀ£À JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£À«AiÀÄ §¸ÀªÀ¥Àæ§Ä EªÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 1600 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä ²æêÀÄw zÀgÀd©Ã UÀAqÀ ¨ÁµÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                     

    ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ,32 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ , ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ. ¹gÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£É ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 24.10.2010 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 25.10.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉ G¥À PÁ®ÄªÉ £ÀA 92 ºÀwÛgÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ©¢ÝzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ , UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 25.10.2010 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¤AUÀªÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 26.10.2010 gÀAzÀÄ 1130 jAzÀ 1330 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀgÉ¥Àà ¸Á: ¥À®PÀªÀiïzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA§gÀ J¦02/«-4462 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄAZÁè¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ®Qëöäà ªÉà ©æqïÓ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÀZÀuÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà CªÀÄgÀ¥Àà J.J¸ï.L £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2010 PÀ®A 307, 504, 506 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ©üêÀĪÀé½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ZÀ¼ÀUÉÃj UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀ¥Àà eÁ°VqÀzÀgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÉêÀ¥Àà£ÉÆâUÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj LzÁgÀÆ wAUÀ¼À UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÀ£ÁßVzÀÄÝ CªÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ «£Á:PÁgÀt CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ DPÉUÉ CªÁZÀå ±À¨sÀÝUÁ½0zÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ ¨ÉÊzÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¹lÖ ¹lÖ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ PÀÆr ©üªÀĪÀé½UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ C¯Éè ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ aPÀÌUÉÆuÁÚUÀgÀzÀ¯ÉèAiÉÄ EgÀÄvÁÛ¼É. DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀƪÀÄgÀÄ 6 wAUÀ½zÀ aPÀÌUÉÆuÁÚUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄ EgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ: 26-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ©üêÀĪÀé ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAdļÁ gÀªÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ DUÀ gÀªÉÄñÀ eÉÆò gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ¨ÁdÄ aPÀÌUÉÆ£ÁßUÀgÀ-PÀĵÀÖV gÉÆqÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ DUÀ MªÉÄä¯Éè ¦üAiÀiÁð¢ C½AiÀÄ£ÁzÀ gÉêÀ¥Àà£ÀÄ §AzÀÄ ©üêÀĽîUÉ `` ¯Éà ¸Àƽ ©üÃ«Ä £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀgÉ §gÀĪÀ¢®è CAwAiÀiÁ ¸ÀÆ¼É CAvÀ ºÉý DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ©üêÀĪÀé½UÉ ``¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£ÀUÉ G½¸ÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ºÉý PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ©üêÀĪÀé¼À §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ aªÀÄÄäwÛzÀÄÝ CzÉ. DUÀ gÉêÀ¥Àà£ÀÄ ©üêÀĪÀé½UÉ ¯Éà ©Ã«Ä ¤Ã£ÀÄ G½zÀgÉ E£ÉÆßêÉÄä ¤£ÀUÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr, vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.280/2010 PÀ®A 379 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 26-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà eÁ¹Û ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¸Á: CAiÉÆÃzÀå vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ: 26-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV UÀ¢ÝAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁr JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è PÀnÖ ºÁQzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ UÀ¢ÝAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ AiÀiÁªÀÅ£ÉÆà M§â ªÀåQÛ £ÀªÀÄä UÀ¢ÝAiÀÄ°è PÀnÖ ºÁQzÀ £À£Éß JªÉÄääAiÀÄ£ÀÄß ©aÑ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¤®Äè CAvÁ PÀÆUÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÉÄà EzÀÝ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ eÁ¹Û ²æäªÁ¸À ¨É£ÀÄß ºÀwÛ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà £ÁUÀ£ÀºÀ½î ªÀAiÀĸÀÄì: 35 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, ¸Á: qÀuÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ £À£Àß UÀ¢ÝAiÀÄ°è PÀnÖ ºÁqzÀ JªÉÄä CAzÁdÄ 15,000-00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.177/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:26-10-2010 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¸ÁööåAqÀ ªÀÄÄAzÉ ¦AiÀiÁ𢠥ÀÄgÀĵÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÁ®ßrUÉAiÀÄ°è ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ §eÁd ¥Áèn£Á ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA:PÉ.J-37/PÉÆå-3825 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ºÉÆgÀr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj ¸ÀégÀÄ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.80/2010 PÀ®A 147, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 1499 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 26-10-2010 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¦.¹ 42 ²æà «ÃgÉñÀgÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀªÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÀdð£Á¼À vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ UÀdð£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA. 133 £ÉÃzÀÝgÀ ºÉÆ®zÀ°è vÀªÀÄä DqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ªÉÄìĸÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DPÉëÃ¥ÀuÉ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ, ªÉÊAiÀÄQÛPÀ zÉéõÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ PÉÆrè PÁ«¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J®ègÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.23/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¨sÉÆë, ªÀAiÀiÁ-18 ªÀµÀð, ¸Á.§¸ÀjºÁ¼À EªÀ½UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄÄnÖ£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §AzÁUÀ §ºÀ¼À vÁæ¸À ¥ÀlÄÖPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉÆmÉÖ£ÉÆëUÉ C®è°è vÉÆÃj¹zÁUÀÆå CzÀÄ UÀÄtªÁUÀzÉà EzÀÄÝ, EzÀjAzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀjºÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, E¯Ád PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀPÀVj,UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÀÛgɬÄAzÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 25-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ E¯Ád ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.181/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 25-10-2010 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ dįÉÊ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ®Qëöäà ªÉƨÉÊ®ì CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄvÉÛ CAUÀr ¨ÁV®£ÀÄß vÉgÉAiÀįÉAzÀÄ £ÉÆrzÁUÀ ©ÃUÀ EgÀ°®è £ÀAvÀgÀ ±Àlgï JwÛ M¼ÀUÉ ºÉÆV £ÉÆqÀ¯ÁV ªÀiÁgÁlPÁÌV EzÀÝ ºÉƸÀ ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ j¥ÉÃjUÉAzÀÄ UÁæºÀPÀgÀÄ PÉÆlÖ ««zsÀ PÀA¥À¤UÀ¼À CA.Q.24,500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MlÄÖ 35 ªÉƨÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ ªÉÊd£ÁxÀ ¨sÁªÉ ¸Á|| ¨ÉÆÃgÁ¨Á¬Ä £ÀUÀgÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, UɼÉAiÀÄgÁzÀ ±ÀgÀtÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉÃAzÀæ eÉÆvÉ, «±Á® ¸Á|| ¯Á®Vj PÁæ¸À EªÀjUÉ ±ÀgÀtÄ FvÀ£ÀÄ PÉÊUÀqÀ CAvÀ PÉÆnÖzÀÝ ` 2000/- C£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä J£ï.«í UËæAqÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ «±Á® FvÀ£ÀÄ ¸ÀwñÀ, ªÀÄ®Äè , gÀ«, ¸ÀÄgÉñÀ, »ÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ 8-9 d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £À£Àß PÉÆgÀ¼À°è EzÀÝ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¯ÁQl ªÀĺÉÃAzÀæ£À PÉÆgÀ¼À°è EzÀÝ 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¯ÁQl eÉé£À°èzÀÝ ` 2000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ ` 56,000/- ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr £ÀªÀÄä §AUÁgÀªÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÉ.