Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, August 30, 2015

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-08-2015

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30-08-2015

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2015, PÀ®A 392, 308 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ®PÀëĪÀiÁt ºÀ®§UÁð ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw:  PÀ§â°UÀ, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) ªÁr gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 28-08-2015 gÀAzÀÄ ªÀgÀªÀĺÁ®Qëöä ¥ÀÆeÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-08-2015 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉJ-25/©-9619 £ÉÃzÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 28-08-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ¯ÁjUÉ ªÀgÀªÀĺÁ®Qëöä ¥ÀÆeÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ 30-08-2015 gÀAzÀÄ G¸ÀPÀÄ ¸ÁV¸À®Ä ±ÁºÀ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 29-08-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 1130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄÆägÀ ªÀiÁvÁ zÀÄUÁðzÉë zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj ¤°è¹ zsÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ F±ÀégÀ vÀAzÉ WÁ¼ÉÃ¥Áà L£Á¥ÀÆgÉ gÀªÀjUÉ £À£ÀUÉ ¨ÉÃUÀ J©â¹ £Á£ÀÄ £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄ®UÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ¢£ÁAPÀ 29-08-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¯ÁjAiÀÄ°è ¨ÁV® ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 30-08-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 0030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MvÀÄÛ »rzÀÄ ¯Áj¬ÄAzÀ PɼÀUÉ E½¹ CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀAzÀ ºÀUÀ΢AzÀ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ PÀnÖ CzÉà ºÀUÀ΢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ¸ÀÄwÛ ©VAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ agÁqÀĪÁUÀ CzÀgÀ°è£À M§â ªÀåQÛ C¯Éèà ©¢ÝgÀĪÀ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀÄ£À mÁPÀÄvÀ CAvÀ ºÉâgÀĸÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §qÀªÀ¤zÉÝÃ£É £Á£ÀÄ £À£Àß ¯Áj ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ Gfë¸ÀÄvÉÛÃ£É £À£ÀUÉ ¨ÉÃgÉ DzsÁgÀ E¯Áè CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ CgÀ°è£À M§â ªÀåQÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ°è£À §mÉÖ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è vÀÄjQzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ°è£À E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¥ÁåAl eÉç£À°èzÀÝ 5000/- gÀÆ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀnÖzÀ ºÀUÀ΢AzÀ¯Éèà PÀÄwÛUÉUÉ eÉÆÃgÁV ©ÃVzÀÄ C¯Éèà gÉÆÃr£À ¨ÁdÄ ¥ÉÆÃzÉAiÀÄ°è ºÁQ  ¯Áj Qð vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¯Áj ZÁ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ CAzÁdÄ CzÀð vÁ¹£À £ÀAvÀgÀ zsÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ F±ÀégÀgÀªÀgÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀgÀ¼ÀĪÀ ±À§Ý PÉý ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀnÖgÀĪÀ ºÀUÀÎ ©aÑ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è£À §mÉÖ vÉÃUÉzÀÄ UÀÄgÀÄw¹ J£ÁVzÉà CAvÀ «ZÁj¹zÀgÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀqÉzÀ WÀl£É w½¹zÀÄÝ, CAvÀ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

                                       
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಹುಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಿರಿಯಪ್ಪ - 35 ವರ್ಷ ಜಾ-ಲಮಾಣಿ -ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ-ಮುರಾನಪೂರ ತಾಂಡಾ . ಮತ್ತು 1] ಪೋಮ್ಯಾ ತಂದೆ ಟೋಪ್ಯಾ ಲಮಾಣಿ2] ರಮೇಶ ತಂದೆ ಟೋಪ್ಯಾ ಲಮಾಣಿ3] ಈರಮ್ಮ ಗಂಡ ಪೋಮ್ಯಾ ಲಮಾಣಿ4] ಮುನಿಸಿ ಗಂಡ ಟೋಪ್ಯಾ ಲಮಾಣಿ5] ನೀಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಟೋಪ್ಯಾ ಲಮಾಣಿ ಎಲ್ಲಾರೂ ಸಾ-ಮುರಾನಪೂರ ತಾಂಡಾ6] ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ ತಂದೆ ದಾರ್ಯ ಸಾ- ಸೀಕಲ್ ತಾಂಡಾ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ನಡುವೆ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ 60/ಬಿ-2 ರಲ್ಲಿ ತಕರಾರು ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಜಮೀನು ಸಂಬಂಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.ದಿನಾಂಕ :24.08.15 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ 10-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲಾರೂ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ-60/ಬಿ-2 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಣ್ಣ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲಾರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ, ಕೈಗಳಿಂದ ಭುಜಕ್ಕೆ,ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 237/2015 PÀ®A-143,147,148,447,323,324,504,506 ರೆ/ವಿ 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ತಾಯಪ್ಪ ವಯಸ್ಸು 55 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ನಾಯಕ್   ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ : ಸಿಂಗಡದಿನ್ನಿ ತಾ:ಮಾನವಿ EªÀgÀ ಮತ್ತು 1) ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ 40 ವರ್ಷ,ಲಿಂಗಾಯತ್, ಸಾ:ಶಾಖಪೂರು 2) ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪ 35 ವರ್ಷ,ಮಾದಿಗ ಸಾ:ಶಾಖಾಪೂರು3) ಶರಣಬಸವ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ 28 ವರ್ಷ 4) ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ 28 ವರ್ಷ 5) ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಡಿವೆಪ್ಪ 55 ವರ್ಷ 6) ವಿರೇಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ 26 ವರ್ಷ 7) ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ 29 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಾರು ಜಾತಿ ಮಾದಿಗ ಸಾ: ಶಾಖಾಪೂರು EªÀgÀ ನಡುವೆ ಶಾಖಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಲದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯಾಜ್ಯವಿದ್ದುಇಂದು ದಿ.29-08-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08-35 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಸರಕಾರಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ.42 ರ 18 ಗುಂಟೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ  ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಜಗಳ ತೆಗದು, ದಬ್ಬಾಡಿ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಕಾಲಿನಿಂದ  ಒದ್ದು ಎಲೇ ಬ್ಯಾಡರ್ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀ ಎಂದು ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ನೀಡಿದ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2015 ಕಲಂ: 143,147,323,504,506 ಸಹಿತ 149 .ಪಿಸಿ  ಮತ್ತು ಕಲಂ: 3[1][10]ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಯ್ದೆ 1989. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.          
ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ¦üAiÀiÁ𢠲æà CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 51 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: ºÀnÖ £ËPÀgï ¸Á: ºÀnÖ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «zÁå²æà EªÀ¼À£ÀÄß FUÉÎ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ J- 1) ±ÀgÀvï PÀĪÀiÁgï vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 30 ªÀµÀð, eÁw:  ªÀiÁ¢UÀ G:SÁ¸ÀV £ËPÀgÀ ¸Á: ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, 2 ªÀµÀð ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è 1) ±ÀgÀvï PÀĪÀiÁgï vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 30 ªÀµÀð, eÁw:  ªÀiÁ¢UÀ G:SÁ¸ÀV £ËPÀgÀ ¸Á: ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆEvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ°®èªÉAzÀÄ «zÁå²æà UÀAqÀ ±ÀgÀvïPÀĪÀiÁgÀ 24 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G:ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ½UÉ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ   28/8/15 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÉÆgÀ½UÉ GgÀÄ®Ä ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.    CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 208/15 PÀ®A 498(J) 304(©), 143,147,302 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹,CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2015 gÀAzÀÄ  51 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    5100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported CrimesAiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 252/2015 PÀ®A.420 L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ:29-08-2015 ರಂದು 12-30 ಗಂಟೆಗೆ  ಫಿರ್ಯಾಧಿ  ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಗಂಡ ಕೆ.ರಮೇಶ ಸಾ: ಆನಂದನಗರ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಟೈಪ ಮಾಡಿಸಿದ ದೂರು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ವೇನಂದರೆ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಮಿಲಿಟರಿಇಂದ ಬಂದ ನಂತರ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಬೂಷಣ ಲದ್ದಿ ಮತ್ತು ರಘುರಾಜ ತಂದೆ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಇವರಿಬ್ಬರ ಹತ್ತಿರ ಯಾದಗಿರಿಯ ಸವೆ ನಂ.141/ ಇದರ ಪ್ಲಾಟ ನಂ.18 5030  ಇದನ್ನು 18000/- ರೂ.  (ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ) ಖರೀದಿಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ:07-05-2015 ರಂದು ಯಾದಗಿರಿಯ ಸಬರಜಿಷ್ಟಾರ ಆಫಿಸಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆನು ನಂತರ  ಸದರಿ ಪ್ಲಾಟು  ಪುರಸಬೆಕಾಯರ್ಾಲಯ  ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:12-02-2015 ರಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ವಗರ್ಾವಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಸದರಿ ಪ್ಲಾಟು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾ ಕಲಬುಗರ್ಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಇಬ್ಬರೂ ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಪ್ಲಾಟದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಂಗನೂರ  ಸಾ: ಯಾದಗಿರಿ ಇವರು ಮನೆಕಟ್ಟಿದ್ದು ಇತ್ತು ಆಗ ನಾವು ಸದರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಇವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅವನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂದರೆ ನಾನು ಶೀಲವಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಭೂಷಣ  ಲದ್ದಿ ಮತ್ತು ರಘುರಾಜ ತಂದೆ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಇವರಿಂದ ಪ್ಲಾಟನ್ನು ಖರೀದಿ ರಜಿಸ್ಟ್ರಾರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಶೀಲವಂತ ಮತ್ತು ರಘುರಾಜ ಇವರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಯಾಕೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಿರಾ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಅದು ಹಾಗೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಧಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಲಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:23-01-2008 ರಂದು ಶಿಲಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಬೂಷಣ  ಲದ್ದಿ , ರಘುರಾಜ ತಂದೆ ಬಸವಂತಪ್ಪ  ಇವರು ನನಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲಾಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಂಗನೂರ ಇವರಿಗೆ 53000/-(ಐವತ್ತುಮೂರುಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ) ಮಾರಾಟಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಗರ್ಾವಣೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿತು ಸದರಿ ಶಿಲಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಬೂಷಣ  ಲದ್ದಿ , ರಘುರಾಜ ತಂದೆ ಬಸವಂತಪ್ಪ  ಇವರು ನನಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲಾಟನ್ನು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಂಗನೂರ ಇವರು ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾರಾಟಮಾಡಿದ ಪ್ಲಾಟ ನಂ.18 ನೇದ್ದನ್ನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಂಗನೂರ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರಾಟಮಾಡಿ  ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿ ನಮಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಶಿಲಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಬೂಷಣ  ಲದ್ದಿ , ರಘುರಾಜ ತಂದೆ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಂಗನೂರ ಮೂರು ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಗುನ್ನೆ ನಂ.252/2015 ಕಲಂ.420 .ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಧಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.

   
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 253/2015 PÀ®A.78(3) PÉ.¦.DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:28-08-2015 gÀAzÀÄ 5-45 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æà ªÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-08-2015 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ UÁA¢ZËPÀ KjAiÀiÁzÀ ZËPÀªÀÄfÃzÀ  ºÀwgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ¦üAiÀÄÄ¢ÝãÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁðgÀSÁ£À ddÓ® ªÀAiÀÄ:38 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄĹèÃA¥ÀÄgÀ AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀªÀÄzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: D±À£Á¼À vÁ:AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ £ÀA§ÀgÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ ²æà ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á:UÁA¢ZËPÀ AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ ¸Á: zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄUÀ¼À ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹.84.50 ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹.236 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 1910/- gÀÆ.£ÀUÀzÀÄ ºÀt  JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAl ¥É£ïUÀ¼ÀÄ EªÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß  vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ ªÁVzÀÝjAzÀ  ¥ÀgÀªÁ£ÀÄUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:29-08-2015 gÀAzÀÄ 4-30 UÀAmÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.253/2015 PÀ®A.78(3) PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 210/2015 PÀ®A:341,323,355,504,506  L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 23/08/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ ¸Á§tÚ UÀqÀ¯ï EªÀgÀ PÁA¥ÉèPÀì ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁrPÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀ¤UÉ PÉýzÁUÀ ªÀiÁwUÉ ªÀiÁvÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ dUÀ¼ÀªÁV DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁåZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ  PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
  
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 201/2015 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :- ¢£ÁAPÀ 29/08/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ±ÀªÉÆÃð¢Ý£À vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ ¸ÁB LPÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉÃUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 22/08/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw P˸ÀgÀ ¨Á£ÀÄ E§âgÀÆ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀPÉÌ vÀgÀPÁj Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ©lÄÖ M§â£É ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ vÀgÀPÁj ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ ºÉÆÃV vÀgÀPÁj Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß ºÉAqÀw EzÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß ºÉAqÀw D ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°®è DUÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ »AzÉ-ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃrzÀÄÝ vÀ£Àß ºÉAqÀw J°èAiÀÄÆ PÁt°®è £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢ vÀ£Àß ºÉAqÀw §UÉÎ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀªÀÅ¢®è vÀ£Àß ºÉAqsÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÁV «£ÀAw¹PÉÆAqsÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 201/2015 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/2015 PÀ®A. 379 L¦¹ & 21(1),(2),(3),(4),(4a),(5) MMRD Act 1957 :- ¢£ÁAPÀ: 29/08/2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÉÆãÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ºÀ¼ÀîzÀ°è AiÀiÁgÉÆà mÁæöåPÀÖgÀ£À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA© ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 10 J.JªÀiï.PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-33n.J-23 mÁæöå° £ÀA: PÉ.J-33n.J-24 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß »rzÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁAiÀÄ°Ö §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï FgÀAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á: ªÀqÀUÉÃgÁ FvÀ£À¢zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA© ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà ¸Á: ªÀqÀUÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ FvÀ£ÀÄ PÉÆãÀ½î ºÀ¼Àî¢AzÀ G¸ÀÄPÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
  
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 251/2015 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ :- ಮಾನ್ಯರವಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೌನೇಶ್ವರ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ಕಾಸು) ಯಾದಗೀರ ನಗರ ಠಾಣೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೆನೆಂದರೆ, 2013 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ. 18/09/2013 ರಂದು 10 ದಿನಗಳ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೈಲಾಪೂರ ಬೇಸ್ ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ನಗರದ ಚಕ್ರಕಟ್ಟಾ ಎರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ನೂರಾರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತರೀತಿಯಿಂದ ಚಕ್ರಕಟ್ಟಾ ಸಮೀಪ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೈಲಾಪೂರ್ ಬೆಸ್ ಜನರಾದ 1) ಪ್ರಮೊದ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಜಗದೀಶ ಗೌಡ ಮಾನಸಗಲ್ ವಯ: 34 ಜಾ; ಇಡಿಗ ಉ: ವ್ಯಪಾರ ಸಾ; ಮೈಲಾಪೂರ ಬೇಸ್ ಯಾದಗಿರಿ 2) ಭರತ ಗೌಡ ತಂದೆ ಖಾಜನಗೌಡ ಮಾನಸಗಲ್ ವಯ: 25 ಜಾ: ಈಡಿಗ ಉ:ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ; ಮೈಲಾಪೂರ ಬೇಸ್ ಯಾದಗಿರಿ 3) ಮಹಾವೀರ ತಂದೆ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಲಿಂಗೇರಿ ವಯ; 26 ಜಾ: ಕಬ್ಬಲಿಗ ಉ: ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಮೈಲಾಪೂರ ಬೆಸ್ ಯಾದಗಿರಿ ರವರು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡುತ್ತಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡದೆ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಡೆದು ಅಡೆ ತಡೆ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತತೆಗೆ ಭಂಗ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ 171/2013 ಕಲಂ 151, 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.      ಸದರಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಜನರು ಈ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿಭಂಗ ಮಾಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ದೊಂಬಿ ಹೆಬ್ಬಿಸುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಮನೋಭಾವದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ನನ್ನದ್ದು ಸರಕಾರಿ ತರ್ಪೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಇದ್ದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಕಲಂ.107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯರವರಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.