Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, June 4, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-06-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 04-06-2018

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2018, PÀ®A. 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-06-2018 gÀAzÀÄ ¸ÀA¥ÀvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄ PÀgÀuÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: UÉÆPÀļÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ªÉÆêÀÄäUÀ¼ÁzÀ PÀÄ.CA©PÁ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ªÀÄÄ¼É ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀA¨Áf EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ gÉÆnÖ §ÄwÛ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è C±ÉÆÃPÀ gÁªÀtUÁAªÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÁ¢UÉ ºÀwÛPÉÆArgÀĪÀ CA©PÁ EPÉAiÀÄÄ ¨Á«AiÀÄ°è ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ. CA©PÁ EªÀ¼À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 73/2018, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 03-06-2018 gÀAzÀÄ UÀĪÀiÁä UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ CªÀ£À ºÉÆmÉïï JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àmï J¯ÉAiÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ CRÛgÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ¦.J¸ï.L ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É UÀĪÀiÁä UÁæªÀÄzÀ ²®Ä¨É ZËPï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃV ²ªÀgÁd gÀªÀgÀ ºÉÆmÉïï JzÀÄgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà gÁAiÀÄ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï, 2) GªÉÄñÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ UÁzÀV ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: QæòÑAiÀÄ£ï, 3) ²ªÀgÁd vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, 3) ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ±ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ 5) ªÉĺÀ§Æ§ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á: UÀĪÀiÁä UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 3, 4, 5 ªÀÄƪÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, H½zÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 & 2 EªÀj§âjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1040/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj E§âgÀÄ DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 68/2018, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 03-06-2018 ರಂದು ಲಾಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಾ: ಬೀದರ ಈತನು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಎಲ್-4838 ನೇದನ್ನು ಶಹಾಪೂರ ಗೇಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾರೂರಗೇರಿ ಕಡೆಗೆ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಟೆಕಮಾರ್ ವಯ: 54 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಹಳ್ಳದಕೇರಿ ಬೀದರ ರವರ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ವಿದ್ಯಾವತಿ ರವರು ಸದರಿ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಜಹೀರಾಬಾದ ರೋಡ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ಎಪಿಎಂಸಿ) ಹತ್ತಿರ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ ಹತ್ತಿರ ಜಂಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾವತಿ ರವರು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ, ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಅವರ ತಲೆಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗುಪ್ತಗಾಯ, ಬಲಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 04-06-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.