Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, June 21, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ:20.06.2011gÀAzÀÄ gÉʯÉéà Dgï.¦.J¥sï gɸïÖgÀƪÀiï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ©PÀëÄPÀ£ÀAwgÀĪÀ M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ CAzÁdÄ 75-80 ªÀµÀð, JvÀÛgÀ CAzÁdÄ 5.4 ¦üÃmï, PÀ¥ÀÄà§tÚ zÀÄAqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR, §qÀPÀ®Ä zÉúÀ FvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ GqÀzÁgÀ, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ 1/2 ¥ÁåAmï, MAzÀÄ ©½ zÉÆvÀgÀ zsÀj¹zÀÄÝ, §ºÀ¼À ªÀAiÀĸÁìV ¸ÉÆÃgÀV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀĪÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀ §UÉÎ ²æà gɺÀªÀÄvïSÁ£ï vÀAzÉ C¥sÀÓ¯ï SÁ£ïgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. EAvÀºÀ ªÀåQÛ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è ¥sÉÆÃ£ï £ÀA§gïUÀ¼ÁzÀ-9080803820, 9480803831, 9480803847/08532-232570, 08532-235635(100) EªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.


 

    PÁgÀºÀÄtÂÚªÉÄ ºÀ§â ªÀiÁr ªÀÄgÀÄ¢£À ¢£ÁAPÀ:18-06-11gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄ.®°vÁ @ ®°vÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, 11 ªÀµÀðzÀ «zÁåyð¤ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀrUÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ PÀÆr ¸À¹ DqÀ°PÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ £ÀªÀ° ¹ÃªÀiÁzÀ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ gÁA¥ÀÆgÀÄ KvÀ ¤ÃgÁªÀj eÁPÉéïï PÉ£Á® zÀqÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVzÀÄÝ, ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¹UÀzÉà ¢:20.06.2011gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉUÉ ¥ÀA¥ïºË¸ï ºÀwÛgÀ ±ÀªÀ vÉïÁrgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ ¨Á®QAiÀÄ vÁ¬Ä ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀÄägÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

     ¢£ÁAPÀ 19.06.2011gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÆqÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æà §¸ÀtÚgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è zÉêÀjUÉ ºÀaÑzÀ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉPÀÄÌ PɼÀUÉ PÉqÀ«zÀÝjAzÀ §mÉÖUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ zÉêÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀ 1] gÀÆ.2,20,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2] 9ªÀgÉ vÉÆ¯É §AUÁgÀ C.Q.gÀÆ.1,33,000/- 3] §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.30,000/- 4] UÉÆÃzÉæd PÀA¥À¤AiÀÄ ¦æeï C.Q.gÀÆ.10,000=00 MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ.3,93,000/- ®ÄPÁë£ÁVzÀÄÝ DzÀgÉ WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤AiÀiÁV®èªÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:20.06.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30UÀAmÉUÉ ¤rUÉƼï PÁåA¥ïzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ºÉêÀÄtÚ vÀAzÉ eÁÕ£À¥ÀàgÀªÀgÀ UÀÄr¸À°UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ CPÀ¹äPÀªÁV ºÀwÛPÉÆArzÀÝ ¨ÉAQ¬ÄAzÀ UÀÄr¸À®Ä, QgÁt CAUÀr, ºÀÄ°è£À §tªÉ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀ 2 d£ÀgÀ ºÀÄ°è£À §tªÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃV CzÀgÀ°èzÀÝ ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, 40 aî £É®Äè, ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï, n«/r«r, ªÀÄzÀÄªÉ §mÉÖ QgÁt¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, 24vÉÆ¯É ¨É½îZÉÊ£ÀÄ, 3vÉÆ¯É §AUÁgÀ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ ¸ÉÃj gÀÆ.3,62,500/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:20.06.2011gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ±ÀA±ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï ºÀĸÉãïgÀªÀgÀÄ JªÀiïJ¸ï «Ä¯ïzÀ°è vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀÝjAzÀ C°èUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ UÉÆñÁ® gÉÆÃr£À ªÀÄAZÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÝ ¯Áj ZÁ®PÀ vÁºÉÃgÀ£ÀÄ §AqÁj «Ä¯ïUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ CzÀ£ÀÄß ¤°è¹ ºÀvÀÄÛªÁUÀ PÁ°£À°èzÀÝ ZÀ¥Àà¯ï PɼÀUÉ ©zÀÄݺÉÆÃVzÀÝPÉÌ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄÄ PɼÀV½zÀÄ ºÁQPÉƼÀÄîªÀµÀÖgÀ°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÉÌ £ÀqɹzÀÝjAzÀ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:20.06.2011gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ©Ã©Ã ¥sÁwêÀiÁ UÀAqÀ ªÀ°¨ÁµÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ zÀ¸ÀÛVÃj ¸Á§£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä §Ä£Á¢ vÉÆÃrzÀ PÀ®Äè ªÀÄtÚ£ÀÄß ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄÄ £ÁªÀÅ E°è ªÀÄ®VPÉƼÀÄîªÀ eÁUÀ«zÀÄÝ ¸Àé®à §¢UÉ ºÁPÀ®Ä ºÉýzÀÝPÉÌ CgÉÆæAiÀÄÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ¯ÉPÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr PɼÀUÉ PÉqÀ« fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÁR°¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

    ¢£ÁAPÀ 20.06.11gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ²æøÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ PÁA§¼É ¦.J¸ï.L ¹gÀªÁgÀgÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUï ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ Lr D¦Ã¸ï ºÀwÛgÀ ¹gÀªÁgÀ-PÀ«vÁ¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆæ C¨Áâ¸À C° vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀæ¸Àgï fÃ¥ï £ÀA PÉJ-36/5258 £ÉÃzÀÝgÀ mÁ¥ï ªÉÄÃ¯É d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ ¥ÀÄmï gɸÀÖ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:20.06.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-15 UÀAmÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ °AUÁAiÀÄvÀ SÁ£ÁªÀ½ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CgÉÆæ UÀeÁ£À£À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁªÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L.²æÃ.CdgÀÄ¢ÝãïgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.260/- ºÁUÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß §¼ÀUÁ£ÀÆj£À zsÀ±ÀgÀxÀ¤UÉ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÝjAzÀ F E§âgÀÆ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆAqÀÄ CgÉÆæ UÀeÁ£À£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 20.06.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ eÉÊ£ï ªÀÄA¢gÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §ÄqÀØtÚ vÀAzÉ ¨ÁµÀ¸Á§ ºÁUÀÄ EvÀgÀ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CAzÀgÀ -¨ÁºÀgï E¸ÉÖÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ²æà CdgÀÄ¢ÝÃ£ï ¦.J¸ï.L §¼ÁUÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀ gÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁr CgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.18,530/- ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:21.06.2011 gÀAzÀÄ 111 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr, MlÄÖ gÀÆ:23,800/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ / ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 


 

    
 

 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ :

ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ಕುಮಾರಿ ದಿವ್ಯಾ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವ ಚವ್ಹಾಣ ರವರು ನನಗೆ ಶ್ಯಾಮ ತಂದೆ ಮೆಹರು ಪವಾರ ಸಾ|| ಹನುಮಾನ ತಾಂಡಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ದವನು ನನಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶಾಲೆ ಖಣದಾಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶ್ಯಾಮ ಈತನು ನನಗೆ ಕರೆದು ಸಾಮಾನುಗಳಿವೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತಾ ಶಾಲೆಯ 3ನೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ಬಾಥರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಕೊಂಡಿ ಹಾಕಿ ಜಬರಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಡ, ಹೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಾ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮೋಸ ಪ್ರಕರಣ :

ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರವಿಂದ್ರ ಆರ. ಕುಂದರವಾಡ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಸ.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ರವರು ಶಾಂತಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಕೋರೆ ಮತ್ತು ಈರಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಕೋರೆ ಸಾ|| ಇಬ್ಬರೂ ಪಡಸಾವಳಿ ರವರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೊಹರು ತಯಾರಿಸಿ ಮ್ಯಾನೆಜರ ರವರ ನಕಲು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :

ಚೌಕ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ತಂದೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಕೋರೆ ಸಾ|| ಕೈಲಾಸ ನಗರ ಆಳಂದ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 18-06-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ಟ ರೋಡ ಮೂನ್ ಲೈಟ್ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲಸವಿದ್ದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕೆಎ- 32 ಎಸ-9909 ನೇದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21/06/2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-06-2011

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 20-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀgÀÄuÁzÉë UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀAUÀªÀiï, ¸ÀzÀå: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀ¸Á§ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ JzÉ£ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 14/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥À¢äÃt¨Á¬Ä UÀAqÀ zɪÉÃAzÀæ ¥ÉzÉÝ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: UËAr, ¸Á: UËAr UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ zɪÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¥ÉzÉÝ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¨ÉîÆgÀ ²ªÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA-66 £ÉÃzÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ §gÉzÀ °TvÀ Cfð ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ PÀAmÉÃ¥Áà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, G: §¸ï ¤ªÁðºÀPÀ, ¸Á: ªÀÄzÀgÀV EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ dUÀzÉêÀ¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà, G: §¸ï ZÁ®PÀ, ¸Á: UÀÄ®§UÁð EªÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §¸ï £ÀA§gÀ PÉJ-38/J¥sï-711 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁUÀðªÁV UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁåAPÀgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-38/4628 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±À©âÃgÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¹ì£À §®¨sÁUÀPÉÌ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉUÉ, vÉÆqÉUÉ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ §¸Àì ZÁ®PÀ dUÀzÉêÀ¥Áà EªÀjUÉ ¸ÉÖÃjAUÀ eÉÆÃgÁV JzÉAiÀÄ°è ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ §¹ì£À°èzÀÝ PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ §¸ï ZÁ®PÀ dUÀzÉêÀ¥Áà EªÀgÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À ªÉÄÊwæ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 10-08-2011 ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ¢£ÁAPÀ 21-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¯ÉPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆä gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/2023 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ U˸ÉƢݣÀ vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ªÉÆd£À, ¸Á: ±ÁºÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠻gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/E-7982 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀĺɧƧ vÀAzÉ C§ÄÝ® RAiÀÄĪÀÄ ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀiÁ±ÀĪÀÄ ¥Á±Á PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÄ ªÉƼÀPÉÊUÉ ¨sÀÄdPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ºÀlPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÉAPÀgÉ¥Áà ºÀlPÀgÀ ¸Á: ªÀĸÀ̯ïUÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£É ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£Àß w¥ÉàUÉ ¤Ã£É ¨ÉAQ ºÀaÑ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ »UÉÃPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý £Á£ÀÄ ¤£Àß w¥ÉàÃUÉ ¨ÉAQ ºÀaѯÁè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ CA¢zÀPÉÌ E¯Áè ¤Ã£É ºÀaÑ¢Ý CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »A¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19,20/06/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ UËj±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ZÁPÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: »gɪÀÄoÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ ±Élj£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr UÀ®èzÀ°è£À 20,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ 27 ªÉÆèÁ¬Ä®UÀ¼ÀÄ C.Q 65,630/- »ÃUÉ MlÄÖ 85,630/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2011 PÀ®A 354, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/6/2011 gÀAzÀÄ £ÉgÉ¼É ºÀtÄÚ §ÄnÖUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ªÀiÁgÀ®Ä PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ EzÀUÀ¥Áà ºÉüÀªÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: ºÉüÀªÀ, ¸Á: ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ ºÁUÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ£À ºÉAqÀw CA©PÁ EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ r.¹.¹.¨ÁåAPÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AwzÁÝUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¯Áj §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢, ºÀtªÀÄAvÀ ºÁUÀÄ CA©PÁ 3 d£À PÀÆr ¯ÁjAiÀÄ°è £ÉÃgÀ¼É ºÀtÂÚ£À §ÄnÖUÀ¼ÀÄ ºÁPÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¢°Ã¥À vÀAzÉ ¨Á§Ä PÀ§â°UÉÃgÀ, 2] zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÀ§â°UÉÃgÀ E§âgÀÆ ¸Á: PÉÆýªÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀj§âgÀÆ ¸ÀºÀ £ÉÃgÀ¼É §ÄnÖ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä §A¢zÀÄÝ £ÁªÀÅ ªÉÆzÀ®Ä §ÄnÖ ºÁQÛë ¤ÃªÀÅ KPÉ ºÁPÀÄwÛÃj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §rUÉUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ CA©PÁ EªÀ¼À ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ jhÄAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ PÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UËj±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ZÁPÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: »gɪÀÄoÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ©.©. ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¸ÉAlgï £À°è AiÀÄgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ ±ÉÃlgÀPÉÌ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ±ÉÃlgï JwÛ CAUÀrAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°è UÀ®èzÀ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 20,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä¯ïUÀ¼ÁzÀ
1) ªÉÄÊPÉÆæà ªÀiÁåPïì L.JA.JA.E. £ÀA. 910004202929210. gÀÆ. 1900/-
2) ªÉÄÊPÉÆæà ªÀiÁåPïì L.JA.E.L. £ÀA. 910536701715858. gÀÆ. 2700/-
3) ªÉÄÊPÉÆæà ªÀiÁåPïì L.JA.E.L. £ÀA. 910004202925531. gÀÆ. 1900/-
4) ªÉÄÊPÉÆæà ªÀiÁåPïì L.JA.E.L. £ÀA. 910585805042635. gÀÆ. 1700/-
5) ªÉÄÊPÉÆæà ªÀiÁåPïì L.JA.E.L. £ÀA. 910569403110953. gÀÆ. 2450/-
6) ¸ÉàöÊ¸ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 910564901135594. gÀÆ. 290/-
7) PÁ§ð£ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 910002502423838. gÀÆ. 2300/-
8) PÁ§ð£ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 910501200113716. gÀÆ. 2700/-
9) PÁ§ð£ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L £ÀA. 910559600223667. gÀÆ. 2100/-
10) L.JA.E.L 910556701454606. gÀÆ. 2200/-
11) PÁ§ð£ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 910596900024460. gÀÆ. 2800/-
12) PÁ§ð£ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 910556508685500. gÀÆ. 2000/-
13) PÁ§ð£ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 911110200358492. gÀÆ. 1400/-
14) N¤qÁ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 910002095086547. gÀÆ. 1500/-
15) ªÀiÁåPïì ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 355805040217492. gÀÆ. 1080/-
16) ªÀiÁåPïì ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 354123040067961. gÀÆ. 1700/-
17) ªÀiÁåPïì ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 352439043703952. gÀÆ. 2200/-
18) ªÀiÁåPïì ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 356814040226619. gÀÆ. 1500/-
19) ªÀiÁåPïì ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 356126041111769. gÀÆ. 1600/-
20) ¥Éèà ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 910553300531891. gÀÆ. 2750/-
21) «rAiÉÆÃPÁ£ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 910001343454382. gÀÆ. 2500/-, 22) jhÄ£ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 354279014752739. gÀÆ. 1650/-, 23) CgÉÆêÀiÁ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 910040780162389. gÀÆ. 2150/- , 24) ±ÁåªÀĸÀAUï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 353045045635115. gÀÆ. 3650/-, 25) ±ÁåªÀĸÀAUï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 357277040857594. gÀÆ. 2600/- 26) ±ÁåªÀĸÀAUï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 352089045791784. gÀÆ. 2600/-, 27) ±ÁåªÀĸÀAUï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 352449044375882. gÀÆ. 6100/- »ÃUÉ MlÄÖ 85,630/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀªÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಅಲಕ್ಷತನ ಪ್ರಕರಣ :

ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷಚಂದ್ರ ತಂದೆ ವೀರಪ್ಪಾ ಕಾಳಗಿ ಸಾ|| ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗಲ್ಲಿ ಸೇಡಂ ರವರು ನನಗೆ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಅಂತಾ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದು, ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ವಿಠಲ ತಂದೆ ವಿಶ್ವಾನಾಥ ಐನಾಪೂರ ರವರ ಪಾಂಡುರಂಗ ದಾಲಮೀಲದಲ್ಲಿ ಕುಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 20-06-2011 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೆಸರಿನ ದಾಲಮಿಲಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ದಾಲಮೀಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ದಾಲ ಮಿಲ್ ದ ಬೇಲ್ಟನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ಪಾಂಡುರಂಗ ದಾಲಮೀಲದ ಮಾಲಿಕರಾದ ವಿಠಲ ತಂದೆ ವಿಶ್ವಾನಾಥ ಐನಾಪೂರ, ಅನೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸುರೇಶ ಐನಾಪೂರ ಸೇಡಂ ರವರು, ದಾಲಮೀಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಲೇಬರಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡದೇ ಅಲಕ್ಷತನ ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.