Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 6, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06/03/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 06-03-2010

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ : UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2010, PÀ®A 279,304(J) L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 05/03/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ gÁªÀÄzÁ¸À ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: SÉÃgÀqÁ vÁ: OgÁzÀ(©) ¸ÀzÀå vÉîUÁAªÀ vÁ:¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¸ÀA¥ÀAUÉ ªÀ: 22 ªÀµÀð eÁw:ªÀqÀØgÀ ¸Á:d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ©üªÀÄuÁÚ gÁªÀÄ¯É ªÀÄvÀÄÛ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ dUÀ¥ÀmÉ gÀªÀgÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ¨sÁ°ÌAiÀÄ mÁæPÀÖgï £ÀA PÉ.J-39 n-860 mÁåç° £ÀA PÉ.J-39 n-495 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÉ®UÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÀ°è£À RtÂÃUÉ PÀ°è£À ¯ÉÆÃqÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ mÁæPÀÖgïzÀ°è ªÁ¥À¸À ¨sÁ°ÌUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA, PÉ.J-39 n-860 mÁæöå° £ÀA, PÉ.J.-39 n-495 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹zÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgÀ ¥ÀnèAiÀiÁV CzÀgÀ°èzÀÝ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¸ÀA¥ÀAUÉ eÁ: ªÀqÀØgÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JzÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÝjzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉìUÁV ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É C®èzÉ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁ±ÀAzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2010 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 05/03/10 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.«gÉÃAzÀæ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ UÁzÀV UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀÄĸÀÄ¥sï vÀAzÉ £ÀªÁ§ ªÀÄZÀPÀÄj EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, aÃgÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr, ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÉ.PÉ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr ±ÁAvÀvɨsÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2010 PÀ®A 279 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05/03/2010 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ PËlUÉ ¸Á; eÉÆÃd£Á gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ £ÀªÀÄÆäjUÉ §gÀ®Ä DgÉÆæ ±ÀQî CºÀäzÀ vÀAzÉ «ÄÃgÁd CºÀäzÀ mÁmÁ ªÉÄÃfÃPÀ £ÀA. PÉJ-25/n¹-13 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ªÉÄÃfÃPÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ªÉÄÃfÃPÀ £ÀA. PÉJ-39/JªÀiï-837 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ £À£ÀUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï«í JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04/03/2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzsÀªÀVgÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀiÁtVÃgÀ UÉÆøÁ¬Ä ªÀ: 22ªÀµÀð eÁ: UÉÆøÁ¬Ä ¸Á: PÉÆÃlUÁå¼À ªÁr vÀ£Àß JwÛ£À §Ar vÉUÉzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ eÉƼÀzÀ gÁ¹AiÀÄ aî vÀgÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÉÆÃgÀPÀ vÀAzÉ ¹AUÀgÁªÀ SÉÃqÉ eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: PÉÆÃlUÁå¼À ªÁr »A¢¤AzÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J-38, n-383 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JwÛ£À §ArUÉ rQ ªÀiÁr vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï ¤°è¸ÀzÉ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. DgÉÆævÀ£ÀÄ rQ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ JwÛ£À §ArAiÀÄÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ CAzÁdÄ gÀÆ. 15000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVzÉ. CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 27/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ 04/03/2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzsÀªÀVgÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀiÁtVÃgÀ UÉÆøÁ¬Ä ªÀ/22ªÀµÀð G/MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ/UÉÆøÁ¬Ä ¸Á/PÉÆÃlUÁå¼À ªÁr.gÀªÀgÀÄ JwÛ §Ar vÉUÉzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ UÉÆÃgÀPÀÛ vÀAzÉ ¹AUÀgÁªÀ SÉÃqÉ eÁ/PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á/PÉÆÃlUÁå¼À ªÁr. mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J 38 n 383 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JwÛ£À §ArUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï ¤°è¸ÀzÉ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JwÛ£À §ArAiÀÄÄ ¥ÀÄwð ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ C.Q 15000/- gÀµÀÄÖ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀµÀÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 279 L¦¹ ¸À.ªÁ. 187 LJªÀiï« JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ 5/3/2010 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.J SÁ°ÃPÀ vÀAzÉ JªÀiï.J gɺÀªÀiÁ£À RÄgÉò ªÀ-38ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA G-¯Áj £ÀA J¦-13/JPÀì-1372 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ ¸Á-²ªÀ¥ÀÄgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. gÀªÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà G--¯Áj £ÀA J¦-13/JPÀì-1372 £ÉÃzÀgÀÀ ZÁ(r)PÀ ¸Á-gÉÃPÀļÀV ¸ÀzsÀå vÁ¼ÀªÀÄqÀV. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è zÁgÀzÀ GArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è ¯ÉÆÃqÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Qè£Àgï EgÀzÀ PÁgÀt ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ PÁ¯ÉƤUÉ ºÉÆV vÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ M§â Qè£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÀĨÁzÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ gÁªÀÄuÁÚ PÀwÛgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzsÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄð£À »rvÀ vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¯Áj dRA UÉÆrgÀÄvÀÛzÉ, AiÀiÁjUÀÄ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 42/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ CPïÖ:-
¢£ÁAPÀ 05-03-2010 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL OgÁzÀgÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ 38 f 136 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀAZÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÀgÉ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á// OgÁzÀ.gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 28/2010 PÀ®A 324,326,307, eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(i) (x) J¸ï¹/J¸ïn ¦J CPÀÖ 1989 :-
¢£ÁAPÀ 05/03/2010 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ¸Á/vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ).gÀªÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ §UÉÎ JªÀiï.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ vÀPÀët ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnPÉÆqÀ®Älll UÁAiÀÄ®Ä ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ §UÉÎ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉgÀªÁV ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ° 0 EgÀzÀ PÁgÀt ªÉÊzsÁå¢üÃPÁjUÀ¼À°è °TvÀ ªÀÄ£À« ¸À°è¹ ªÉÊzsÀågÀÄ ¥ÀæªÀiÁt¹zÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÁdjzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À CtÚ ¦üAiÀiÁ𢠯ÉÆÃPɱÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À £Ë¨ÁzÉ ¸Á/vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ).gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À £Ë¨ÁzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÉ eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ gÀªÀgÀÄ vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÀ²¯Á ¥ËæqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ºÁUÀÆ C±ÉÆÃPÀ£À ªÀÄzÀå dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ CzÉ dUÀ¼À CªÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀAiÀÄQÛPÀ ¥ÀæwµÉ×UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥Àæw ¤vÀåzÀAvÉ gÁwæ ±Á¯ÉUÉ gÁwæ 700 UÀAmÉAiÀÄ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ CAzÁdÄ gÁwæ 800 UÀAmÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀqÉzÀÄ ¨ÉgÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
Raichur District Reported Crimes

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ §AUÁjPÁåA¥ï ¤ªÁ¹, J£ï.¨sÁ¸ÀÌgïgÁªï vÀAzÉ PÀæµÀÚgÁªï EªÀgÀ 23 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄvÀæ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄzsÀå¸ÉêÀ£É ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV, ¥Àæw¢£À PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀtPÉÆqÀĪÀAvÉ vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ, ¢£ÁAPÀ:04.03.2010 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁ¬ÄAiÀÄÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢ÝºÉý ªÀÄ®V¹zÀÄÝ, 23.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ J£ï.¨sÁ¸ÀÌgïgÁªï EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÝ ªÀÄUÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ£À PÀÄwÛUÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ ©VzÀÄ J¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ±À§Ý PÉý JZÀÑgÀUÉÆAqÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀgÁªï£À ¥Àwß UÀAqÀ¤UÉ JµÀÄÖ §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀzÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¨sÁ¸ÀÌgÀgÁªï£À ¥Àwß ¢£ÁAPÀ:05.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:04.03.2010 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀævÁ¥À vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ 23 ªÀµÀð, ¸Á: D±Á¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ¢AzÀ DmÉÆÃzÀ°è D±Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ PÀAPÀgï «ÄµÀ£ï ºÀwÛgÀzÀ ¤ªÁ¹ UÉÆëAzÀ EªÀgÀ ¥Àwß 19 ªÀµÀðzÀ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ CzÉà DmÉÆÃzÀ°è §AzÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉPÀqÉUÉ è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ ºÉÆÃV CªÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, vÀ£ÉÆßA¢UÉ zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆAzÀ®Ä §gÀĪÀAvÉ PÀgÉzÁUÀ ¤gÁPÀj¹zÀÝPÉÌ ¤£ÀߣÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ PÉÊ»rzɼÉzÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, CvÁåZÁgÀ ªÉ¸ÀUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, CzÉà ªÉüÉUÉ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¸Á: D±Á¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ PÀAPÀgï«ÄµÀ£ï PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß vÀAzÉUÉ w½¹zÁUÀ vÀAzÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ªÀÄAiÀiÁðzÉ ºÉÆìÄvÀÄ CAvÁ w½zÀÄ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£Ár »jAiÀÄgÀ ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ¢£ÁAPÀ:05.03.2010 gÀAzÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 24.05.2002 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä ¸Á: PÁåzÀUÀÄA¦ vÁ: PÀĵÀÖV FPÉAiÀÄ£ÀÄß aPĘ́ÉÃjUÉ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw EªÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ 2-3 ªÀµÀð C£ÀÆå£ÀåªÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÁUÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 20,000/-gÀÆ ¤ÃrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 24.02.2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÁgÀ¼À vÀAzÉAiÀÄÄ aPĄ̀ÉÃjUÉ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ FUÁUÀ¯Éà ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¤ÃrzÉÝêÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÀAzÉUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¢£ÁAPÀ:05.03.2010 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀéAiÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 05.03.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ AiÀÄ®è¥Àà vÁ¬Ä ¤AUÀªÀÄä ¸Á: £ÁgÀ§AqÁ FvÀ£ÀÄ ºÉÆÃl°UÉ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ ºÁPÀÄ CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ AiÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: £ÁgÀ§AqÁ EªÀgÀÄ ¤£ÀUÉ ¤ÃgÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀ£À¯Éà JwÛ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ PÀÄr CAvÀ CAzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ AiÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ 05.03.2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀA:PÉJ.17, JªÀiï.5273 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ PÁgÀnV¬ÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¨sÁUÀðªÀ ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA: PÉJ.17,PÉ 6058 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁUÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ »AzÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÉƧâ¤UÉ rQÌ PÉÆnzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨sÁUÀðªÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 05.03.2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå ¸Á: ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ 36 J¥sï 433 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ºÀ¸À£À¨Á§ ¸Á: ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 04.03.2010 gÀAzÀÄ2130 UÀAmÉUÉ ²æà ©üêÀÄgÀrØ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: ªÀÄrØ¥ÉÃl EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA: PÉJ.36,J¯ï.4361 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨Á¬ÄzÉÆrجÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ UÀzÁé® gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æäªÁ¸À gÉÊ¸ï «Ä¯ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ fÃ¥ï £ÀA§gÀ J¦ 07/J.J¥sï 5491 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°èUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ©üêÀÄgÀrØ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:05.03.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÉÆÃvÁß¼ï ¸ÉÃvÀÄªÉ ºÀwÛgÀ ZÀ£ÀßAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á: §¤ßUÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀÄå¸Áé«Ä EªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹,¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ SÁ°eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß Rjâ¹zÀgÉ, ªÀÄÄmÉõÀ£ï ªÀiÁqÀzÀAvÉ vÀPÀgÁgÀÄ Cfð ¸À°è¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÉÊ£ï¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå¸Áé«Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 05.03.2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀĸÁé«Ä ºÁUÀÄ ¥ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀÄ FgÀ¥Àà ¸Á: £ÀA¢ºÁ¼À vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «ZÁj¹zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀj§âgÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ DPÀæªÀÄ vÀqɪÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÀnÖUɬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ FgÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:07.02.2010 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀgÁd vÀAzÉ DªÀÄÄðUÀA, 28 ªÀµÀð, ¸Á: UÁtzsÁ¼ÀUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ ªÉÄïÉEnÖzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV aªÀÄtÂUÉ PÉÊvÀUÀÄ° aªÀÄtÂGgÀĽ CªÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¸ÀÄlÄÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:05.03.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ªÀÄAdļÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:05.03.2010 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÀäzïgÀ¦ü vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á§, ¯Áj QèãÀgï ¸Á: JA.J¸ï.PÉ.«Ä¯ï UÀÄ®§UÁð EªÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ EAd£ï gÉÃrAiÉÄÃlgï »Ãl DVzÀÝjAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð-ºÀwÛgÀ UÀÄqÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ eÉÆüÀzÀqÀV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÀȵÀÚ £À¢AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®ÄeÁj vÀVΣÀ°è ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀĺÀäzï RĶÃðzï ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: JA.J¸ï.PÉ.«Ä¯ï UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ ºÀgÀqÀzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV dUÀ£ÁßxÀ QjAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, gÁªÀÄtÚ ¥Àæ¨sÁj ºÉ¯ïÛ E£ïì¥ÉPÀÖgï, ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¢Ã±À gÀªÀgÀÄ ¸ÀéZÀÑvÉ PÁ¥ÁqÀĪÀAvÉ £ÀUÀgÀzÀ°è UÀ¸ÀÄÛªÀiÁqÀÄvÀÛ PÉƼÀZÉ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉaÑ£À vÁådåªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ°è wgÀÄUÁr, vÁådåªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è ºÁPÀĪÀAvÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÁ, gÉÆÃUÀ ¤gÉÆÃzsÀPÀ ¤¨sÀðAzÀUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹, ¢£ÁAPÀ:04.03.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±À²ªÀĺÀ¯ï ªÀÈvÀÛ PÀqɬÄAzÀ gÉÃrüAiÉÆà ¸ÉÖõÀ£ï PÀqÉUÉ mÁA,mÁA DmÉÆøÀASÉå: PÉJ.36, 8782 ªÉÄÃzÀÝgÀ°è ºÀtÂÚ£À vÁådåªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ dUÀ£ÁßxÀ QjAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¤jÃPÀëPÀgÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À f.©.¥Àj¸ÀgÀ gÀPÀëuÁ C¢üPÁj £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯É ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÝjAzÀ dUÀ£ÁßxÀ QjAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¤jÃPÀëPÀgÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ L.r.J¸ï.JA.n. gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è vÁådåªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀ ªÀĺÀäzï ¸Á©ÃgÀ vÀAzÉ ¸À°ÃªÀÄ¥ÁµÁ 23 ªÀµÀð, ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgï ¥Àr¹zÁUÀ «ZÁgÀuÉ PÁ®PÉÌ ªÀĺÀäzï ¥sÁgÀÆPï ºÀtÂÚ£À ªÀÄAr ªÁå¥ÁjAiÀÄÄ ºÉýzÀAvÉ vÁ£ÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÀtÂÚ£À vÁådåªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, ºÁQgÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆArzÀÝjAzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À f.©.¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁj £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    

²æà ªÀiÁgÀÄw J¸ï.UÀļÁîj ¦J¸ïL ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:05.03.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ dAvÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢PÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ZËr ¸Á: dAvÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ: 40,800/- ªÀiË®åzÀ ««zÀ §UÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ªÉAPÀmÉñÀ ¨Ágï£À ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸Á: aPÀÌ£ÁUÀ£ÀÆgÀÄ EªÀjAzÀ Rjâ¹ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 05.03.2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå ºÁUÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà E§âgÀÄ ¸Á:£ÀªÀ®PÀ¯ï EªÀgÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ¹gÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁr MAzÀÄ §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï . MAzÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¥sÉÆÃ£ï £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1100/- gÀÆ:: d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 05-03-2010 gÀAzÀÄ ²æà ²æñÉÊ® vÀAzÉ. zË®vÀgÁAiÀÄ ©gÁzÁgÀ ¸Á; §¼ÀÄîAqÀV ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁ£É ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ. ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀAPÉÆAqÀ ¸Á; §¼ÀÄîAqÀV 3-4 ªÀµÀðUÀ¼À »A¢£À ºÀt ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ F «µÀAiÀÄzÀ°è E§âjUÀÆ ¨Á¬Ä vÀPÀgÁgÀÄ DV HgÀ°è £ÁåAiÀÄ DVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ gÉÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄĤV¹PÉÆAqÁ£À CAvÀ HgÀUÀ ªÀfÓ ªÀiÁqÀwà ªÀÄUÉ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ , PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ:04-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà ªÀĺÀäzÀ SÁeÁ vÀAzÉ UÀÄqÀĸÁ¨ï ¸Á:E¸ÁèªÀiÁ¨ÁzÀ PÁ®¤ UÀÄ®§UÀð EªÀjUÉ 1.¸ÀzÀÄ梣ï, 2.¸À°ÃªÀiï, 3.CºÀªÀÄzÀ EªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ Qj-Qj PÉÆqÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥ÀrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

gÀÆeÁ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ:04-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀĺÀäzÀ AiÀiÁ¹Ã£À vÀAzÉ ±ÉÃPÀ «ÄÃgÁ ¸Á:¸Á°AiÀiÁ£À ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆëģÀ¥ÀÄgÁ UÀÄ®§UÀð EªÀjUÉ 1.±ÉÃPï ªÀÄPÀ§Ä®, 2.ªÀÄĸÁÛPÀ ºÀĸÉãï 3.±À¨Á£Á 4.¥sÀgÀeÁ£Á EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀ¸ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, M¼ÀV£À ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ:04-03-2010 gÀAzÀÄ ²æà ªÀĺÀäzÀ ªÀÄPÀ§Æ® vÀAzÉ ªÀÄĸÁÛPÀ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á:¸Á°AiÀiÁ£À ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆëģÀ¥ÀÄgÁ UÀÄ®§UÀð EªÀjUÉ 1.ªÀĺÀäzÀ AiÀiÁ¹£ï 2.CPÀÛgÀ©Ã

3.±À¥ÉÆÃð¢Ý£ï 4.±À»Ã£À¨ÉÃUÀA EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀ¸ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ:18-02-2010 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ qÁ: fãÀvï ¨ÉÃUÀA ¸Á:SÁeÁ PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð EªÀjUÉ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA: 8088837629 EzÀjAzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ, ªÀÄvÀÄÛ C²èî ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, J¸ï.JA.J¸ï. PÀ¼ÀÄ»¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁAzÀ ªÉÄðAzÀ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

gÀlPÀ¯ï oÁuÉ :²æà £ÀgÀ¹AUÀ vÀA ±ÀAPÀgÀgÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ¥sÀvÀÄÛ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ HlvÀgÀ®Ä ºÉýzÀÄÝ HlvÀA¢gÀĪÀ¢¯Áè. gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ AiÀiÁPÉ HlvÀgÀ°¯Áè CAvÁ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ CªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ NrºÉÆÃV CtÚ vÀªÀÄäQÌÃAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ CªÀ½UÉ C°èAzÀ vÀAzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÊAiÀÄÄåªÁUÀ 1.gÁªÀıÉnÖ vÀA ¥sÀvÀÄÛgÁoÉÆÃqÀ 2.eÉÊgÁªÀÄ vÀA gÁªÀıÉnÖ gÁoÉÆÃqÀ 3.¸ÀAvÉÆõÀ vÀA gÁªÀıÉlÖ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ªÀÄÆgÀÄ d£À ¥sÀvÀÄÛ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¨Á¬ÄAzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÀlPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ. 

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.«ÃgÀtÚ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ, ¸Á|| ºÁUÀgÀUÁ vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß £Á£ÀÄ ¸ÀgÁ¥sÀ §eÁgÀzÀ°è gÀĪÀ £À£Àß ¸ÀgÁ¥sÀ CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß CtÚ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ©gÁzÁgÀ JA¨ÁvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è£À PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è ºÁQPÉÆArgÀĪÀ «ZÁgÀzÀ°è £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ° vÀÄA©¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Àr¹ ¨Á¬ÄAiÀÄ ºÀ®ÄèUÀ½AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É PÀaÑ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ s¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà C§ÄÝ® gÀ¥sï. vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ ¸Á: ®Qëöä UÀAd ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ eÉ.¹.¹. PÁ¯ÉÆä ±ÀºÁ¨ÁzÀ zÀ°è EgÀĪÀ vÀªÀÄä QgÁt CAUÀrAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼ÀVzÀÝ 1. 52 f.DgÀ.©. vÀÄ¥ÀàzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 2. §ÄæPï ¨ÁAqÀ ZÀºÁ ¥ÀÄr 50 ¥ÁåPÉÃlUÀ¼ÀÄ, 3. 20 PÉƧâj JtÂÚ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 4. 5 °ÃlgÀ ¥ÁªÀiï JtÂÚ 5. EvÀgÉ QgÁt a®ègÉà ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 6. £ÀUÀzÀÄ 200/- gÀÆ. MlÄÖ 10.160/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 05-03-2010 gÀAzÀÄ ²æà CA§AiÀiÁå vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ gÀÄzÁæQë ¸Á: gÁuÉÃd ¦ÃgÀ zÀUÁð UÀÄ®§UÁð EvÀ¤UÉ UÀÄ®§UÁð- D¼ÀAzÀ gÉÆÃqÀ CVæPÀ®Ñgï D¦üøÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃrUÉ PÁ®ßrUɬÄAzÀ ºÉÆgÀmÁUÀ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ PɼÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 26-02-10 gÀAzÀÄ gÁwæ
²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀAiÀÄå ªÀÄoÀ ¸Á: DzÀ±Àð £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð ªÀÄUÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ QgÁuÁ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁUÀ jAUï gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. PÉJ.32/AiÀÄÄ.6355 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®Q vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

AiÀiÁzÀVÃgÀ f¯Éè ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw. £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà £ÀrUɪÀÄä, ¸Á||vÀAUÀqÀV, vÁ||ªÀÄPÀÛ¯ï, f||ªÀĺɧƧ£ÀUÀgï EªÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 04-03-2010 gÀAzÀÄ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸Á¬Ä§tÚ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀVPÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 38 J¸ï 8444 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀuÉPÀ¯ïUÉ ºÉÆÃV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ AiÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà£ÀÄ »AzÉ PÀĽwzÀÄÝ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® AiÀiÁzÀVÃgÀ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ±ÉnÖºÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ §¢AiÀÄ°è ¹ÌqïDV ©zÀÄÝ zÉêÀ¥Àà £ÀrUɪÀÄä FvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ, PÁ®Ä, PÉÊUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/10 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ

¢: 05-03-2010 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØAiÀÄ gÀÆmïì & gÁPïì UɸïÖ ºË¸ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 1] CAf£ÀAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ 2] ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ZÁ¥É ºÀ£ÀĪÀÄA¥Àà ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØ 3] EªÀiÁªÀiï¸Á§ vÀAzÉ SÁzÀgï ¸Á§ ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ 4] ±ÁAvÀÄ vÀAzÉ AiÀiÁPÀƧ ¸Á: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »r¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 34,140-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aî ¹QÌzÀÄÝ, zÁ½AiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è E§âgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 5] ¥ÀA¥Á vÀAzÉ ºÀ¼ÀzÀ gÁAiÀÄ¥Àà 6] ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ, CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/10 PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« DåPïÖ

¢£ÁAPÀ: 05-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄgÀ½zsÀgÀ vÀ£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/PÀÆå-4635 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÀuÉñÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ M§â£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï jÃPÁëzÀ°è PÀ©âtzÀ gÁqïUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÀØ §AzÁUÀ ¥ÀA¥Á¥ÀwAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §®PÉÌ wgÀÄV¹zÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA. PÉJ-17/JªÀiï-1693 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¥ÀA¥Á¥Àw EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¥ÀA¥Á¥ÀwAiÀÄ vɯÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊUÉ ºÁUÀÆ ¨sÀÄdPÉÌ M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÁWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÁÝ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2010 PÀ®A. 279, 337, 304 [J] L¦¹. ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.