Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, April 1, 2015

Raichur District Special Press Note

-:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ £ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ºÀÄzÉÝUÀ¼À vÀvÁÌ°PÀ £ÉêÀÄPÁw DAiÉÄÌ ¥ÀnÖ:-
             gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ 35  £ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ªÀÄvÀÄÛ 09 ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï MlÄÖ 44 £ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ïUÀ¼À vÀvÁÌ°PÀ £ÉêÀÄPÁw DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß EAzÀÄ  ¢£ÁAPÀ: 01.04.2015 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¹ f¯Áè ¥Éưøï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀzÀ°è CAn¸À¯ÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨ÁèUïzÀ°è ¸ÀºÁ  ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ. JAzÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æÃ. JA.J£ï. £ÁUÀgÁd L.¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ.


(A)   FIRST PROVISIONAL SELECT LIST FOR THE POST OF  POLICE CONSTABLE (CIVIL)
SL. NO.
Application
No.
Roll No.
Name
DOB
Category
Claimed
Marks Secured


Total
Marks

Category
Under which
selected
% of Marks
in Qualifying
Examination
(PUC/Equivalent)
Written
Exam. Marks
(CET)
1
1950741
5230600
VIRUPAKSHAPPA
01-06-1992
3B
80.83
89.25
170.08
GM_KAN_M
2
1952570
5230155
HULIGESH
21-02-1993
2A
87.5
79
166.5
GM_OTHERS_M
3
1951504
5230598
GUNDAPPA
01-06-1992
CAT-1
86.17
79
165.17
GM_RUR_M
4
1952317
5230486
MALLAPPA
02-08-1989
2A
78.83
86.25
165.08
GM_RUR_M
5
1951575
5230354
RANGANATH
01-06-1989
ST
86.67
72.75
159.42
GM_RUR_M
6
1951655
5230005
UDAYA KUMAR G
01-06-1989
3A
80.5
78.25
158.75
GM_RUR_M
7
1951075
5230504
VIRUPAKSHI
01-08-1988
2A
75.67
81.5
157.17
GM_OTHERS_M
8
1950862
5230051
CHANNAPPA
08-06-1994
ST
82.33
74.75
157.08
GM_PDP_M
9
1950172
5230235
VIJAYAKUMARA
01-06-1989
3B
84
73
157
GM_OTHERS_M
10
1951158
5230404
GIRIJAPATHI
10-04-1994
ST
85.5
68.25
153.75
GM_OTHERS_M
11
1951993
5230479
GOURISHANKARA
01-06-1991
3B
83.5
70
153.5
GM_OTHERS_M
12
1951164
5230338
SADDAMHUSEN
01-06-1991
2B
81.67
71
152.67
GM_OTHERS_M
13
1950536
5230614
BASAVARAJA
01-05-1991
3B
79.67
72.5
152.17
GM_OTHERS_M
14
1952481
5230064
HANAMAPPA
01-06-1992
SC
81.33
69.5
150.83
GM_OTHERS_M
15
1951425
5230596
MALLIKARJUNA
04-10-1992
ST
75.67
75
150.67
GM_OTHERS_M
16
1952540
5230256
CHANDRAKANT
01-06-1995
ST
89
61.5
150.5
GM_OTHERS_M
17
1951060
5230063
MALLAPPA
01-06-1990
3B
80.17
70
150.17
GM_OTHERS_M
18
1951664
5230613
SHIVARAJ
15-07-1988
3B
74
76
150
GM_OTHERS_M
19
1951028
5230465
VEERESHA
02-06-1988
3B
83
65.75
148.75
GM_OTHERS_M
20
1950788
5230490
SATHISH N G
15-06-1991
CAT-1
76.17
72.5
148.67
GM_OTHERS_M
21
1950378
5230529
LATEEFA
01-06-1989
2B
74.5
73.75
148.25
2B_OTHERS_M
22
1952173
5230130
SURESH
01-06-1992
ST
73.17
74.75
147.92
ST_OTHERS_M
23
1950621
5230359
NINGAPPA
25-02-1988
3B
87.25
59.75
147
3B_OTHERS_M
24
1951004
5230252
GOPAL
21-09-1990
CAT-1
77.5
69
146.5
CAT-01_OTHERS_M
25
1952188
5230455
MALLIKARJUN
01-10-1989
2A
83.63
61.25
144.88
2A_OTHERS_M
26
1951136
5230232
BASAVARAJA
01-06-1988
2A
78
63.5
141.5
2A_RUR_M
27
1952456
5230417
NINGAYYA
24-05-1995
ST
80
61.5
141.5
ST_OTHERS_M
28
1951579
5230093
DODDABASAPPA
05-10-1990
3A
66.67
73.75
140.42
3A_OTHERS_M
29
1951858
5230373
VISHWARADHYA S
11-04-1992
3B
82.33
56.5
138.83
3B_OTHERS_M
30
1950442
5230274
SOPISAHEBA
01-06-1993
CAT-1
72.83
64.75
137.58
CAT-01_OTHERS_M
31
1951431
5230327
MUNIYAPPA
13-04-1994
SC
80.17
54.75
134.92
SC_OTHERS_M
32
1951673
5230281
BHIMANNA
01-06-1992
SC
82.83
52
134.83
SC_RUR_M
33
1951958
5230485
SANTOSH
03-08-1988
SC
70.33
64
134.33
SC_RUR_M
34
1952272
5230386
ADIVAPPA
26-01-1990
3A
82.75
47.75
130.5
3A_OTHERS_M
35
1952313
5230370
NIJALINGAPPA
05-08-1992
SC
69.17
59
128.17
SC_OTHERS_M(B) FIRST PROVISIONAL SELECT LIST FOR THE POST OF  WOMEN POLICE CONSTABLE (CIVIL)

SL.
NO.
Application
No.
Roll No.
Name
DOB
Category
Claimed
Marks Secured


Total
Marks

Category
Under which
selected
% of Marks
in Qualifying
Examination
(PUC/Equivalent)
Written
Exam. Marks
(CET)
1
1951219
5230056
SANGEETA BARAGI
18-06-1995
2A
86.5
60
146.5
GM_OTHERS_F
2
1950808
5230457
RANGOJI
01-11-1991
ST
79.83
65.5
145.33
GM_OTHERS_F
3
1950337
5230033
SOUMYA
22-03-1992
3B
71.17
72.5
143.67
GM_OTHERS_F
4
1950376
5230323
BHEEMARATI
10-03-1993
2A
75.17
67.5
142.67
GM_OTHERS_F
5
1950731
5230135
AMRUTHABINDU
10-06-1991
ST
80
60
140
ST_OTHERS_F
6
1951310
5230315
SWETHA
09-01-1994
SC
73.67
61.25
134.92
SC_OTHERS_F
7
1951099
5230379
VIJAYALAXMI
15-06-1995
2A
76.33
51.25
127.58
2A_OTHERS_F
8
1950770
5230021
RUBINA KHTOON
21-07-1992
2B
70.83
37.5
108.33
2B_OTHERS_F
9
1952028
5230146
POOJA G H
11-11-1993
CAT-1
66.33
37.5
103.83
CAT-01_OTHERS_F