Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, April 18, 2015

Raichur District Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             C¥ÀjavÀ ªÀÄ£ÀµÀå£ÀÄ PÀȵÀÚ £À¢AiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà wÃgÀzÀ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV PÁ®Ä eÁj DPÀ¹äPÀªÁV ºÉƼÉAiÀÄ°è ªÀÄļÀV ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ¸ÀvÀÄÛ §AzÀ ±ÀªÀªÀÅ EzÀÄÝ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀªÀÅ DVzÀÄÝ CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 45-50 ªÀµÀð EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀÈqÀªÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ EzÀÄÝ PÉA¥ÀÄ §tÚªÀ£ÁVzÀÄÝ,zÉúÀzÀ J¯Áè ¨sÁUÀ GvÀAvÉ DVzÀÄÝ PÉƼÉwgÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ vÉgÉ¢gÀÄvÀÛªÉ,£Á°UÉ ºÉÆgÀZÁagÀÄvÀÛzÉ,  PÀÆzÀ®Ä ªÀÄÄA¨sÁUÀ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è EgÀĪÀÅ¢¯Áè,vɯÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ PÀÆzÀ®Ä EgÀÄvÀÛªÉ. zÉúÀzÀ ªÀÄÄR ZÀºÀgÉ, ªÉÄð£À  ZÀªÀÄð d®ZÀgÀUÀ¼ÀÄ wAzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ,ªÀÄÄRªÀÅ  PÀÆqÀ UÀÆvÀÄð »rAiÀÄĪÀ ¸ÁzÁåvÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè, EvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¤Ã° §tÚzÀ ZÀrØ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CA¨ÁzÁ¸À eÁw-¨ÁªÀ¸ÁgÀ PÀëwæAiÀÄ,ªÀ-37  ªÀµÀð,GzÉÆåÃUÀ ºÉÆêÀÄUÁqÀð ¸ÀASÉå 356, zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ  °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 08/2015 PÀ®A 174 ¹Dg惡.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À  ZÀºÀgÉ
ªÀAiÀĸÀÄì :- 45-50 ªÀµÀð          JvÀÛgÀ  : 5-6
ªÀÄÄR :- CUÀ®ªÁVzÉ              ªÉÄÊPÀlÄ:Ö- ¸ÀzÀÈqÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ
§tÚ  -PÉA¥ÀÄ §tÚ                  §mÉÖ :- ¤Ã° §tÚzÀ ZÀrØ
       F ªÉÄîÌAqÀ ZÀºÀgÉ UÀÄgÀÄw£À ªÀåQÛAiÀÄ ¨sÁªÀ avÀæ F jÃwAiÀiÁV EgÀÄvÀÛzÉ


PÁgÀt F ªÉÄð£À C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À sಶವದ  §UÉÎ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ°è  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉUÉ CxÀªÁ F PɼÀV£À £ÀA§gïUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
1] zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA. 08531-260333                                                                         2] gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï ¥ÉÆÃ£ï £ÀA.08532-235635.   
              
     ¢£ÁAPÀ 17-04-2015 gÀAzÀÄ 11-45 J.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀgÀqÉØ¥Àà 24ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, JQìÃ¸ï ¨ÁåAQ£À°è PÉ®¸À ¸ÁB §ÆvÀ®¢¤ß ªÉƨÉÊ® £ÀA. 9980723283 FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, §ÆvÀ®¢¤ß ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¨É½UÉÎ ºÉÆÃzÁUÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è eÁ°VqÀzÀ PɼÀUÉ M§â ªÀåQÛ ªÀÄ®VzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, vÁ£ÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸À¢æ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DvÀ£À ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ©½ £ÉÆgÉ ºÉÆgÀ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ zsÀgÀ¹zÀÝ ®ÄAVAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ZÉ°zÀÄÝ, ªÁ¸À£É §gÀÄwÛvÀÄÛ, ¸À¢æAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ,  ¸À¢æ ªÀåQÛ C¥ÀjavÀ¤zÀÄÝ, CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. DvÀ£ÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É vÀÄA§ vÉÆý£À ©½ §tÚzÀ CAV, ©½ ®ÄAV , PÉA¥ÀÄ ¤Ã° zÀr G¼ÀîzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼À¢ eÁAUÁ zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 09/2015 PÀ®A 174 (ss¹) ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಫಿರ್ಯಾದಿ CA§ªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄzÉÝ¥Àà CjPÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FPÉAiÀÄ  ಮಗನಾದ ಮೃತ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄzÉÝ¥Àà CjPÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ಈತನಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಾಧೆ ಇದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 17-04-2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಬಾಧೆ ತಾಳಲಾರದೇ ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಯಾವುದೋ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲಾಜು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ   ದಿನಾಂಕ 18-04-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:13/2015 PÀ®A 174  ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 17-04-2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿ.ಪಿ.ಐ. ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತ ರಾಯಚೂರು ರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅ.ವಿ/ಪೂ.ವೃ.ರಾ/2015 ದಿನಾಂಕ 17-04-2015 ರ ಅನ್ವಯ ಮಾನ್ಯ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ 2ನೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರು ರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 71/2015 ನೇದ್ದು ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 581/ಸಿಆರ್.ಎಲ್/2015 ದಿನಾಂಕ 31-03-2015 ನೇದ್ದು ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಸೈಯ್ಯದ್ ತಹಸೀನ್ ಯಮನಿ ತಂದೆ ದಿ|| ಸೈಯ್ಯದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಯಮನಿ ವಯ: 55 ವರ್ಷ, ಉ: ಸಜ್ಜಾದೆ ನಶೀನ್ ದರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಖಾನಖಾ ಹಜರತ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ಸಹ ನಬಿ ಮೊಹಿನುದ್ದೀನ್ ಖಾದ್ರಿ (ಆರ್.ಹೆಚ್.) ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ. 2-1-54 ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೂನ್ ಕಿಲ್ಲಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಇವರು ತಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು  ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಅಂದ್ರೂನ್ ಖಿಲ್ಲಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಗಾ ಹಜರತ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ಶಹ ನಬಿ ಮೊಹಿನುದ್ದೀನ್ ಖಾದ್ರಿ ಖಾನಖಾ ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ನಂ. 01 ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ಆರೋಪಿ ನಂ. 2, 3 ಮತ್ತು 4 ರವರುಗಳು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದು ಸದರಿಯವರೆಲ್ಲರು ಅಪರಾಧಿಕ ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ:-17.05.2014 ರಂದು ಖೊಟ್ಟಿ ಅಫಿಡಿವಿಟನ್ನು ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ನೇದ್ದವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಆರೋಪಿ ಕ್ರ. ಸಂ. 2, 3 ಮತ್ತು 4 ನೇದ್ದವರು ಸುಳ್ಳು ವಖಫನಾಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ ಬೊರ್ಡ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂ ಬೊರ್ಡ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಕಡತ ನಂ. ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಆರ್.ಇ.ಜಿ /13/ಆರ್.ಸಿ.ಆರ್/14-15 ನೇದ್ದರ ಅನ್ವಯ ಖಾನಖಾ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜಾದ್  ನಸೀನ್ ದರ್ಗಾ  ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರು ತಾವುಗಳು ಸಜ್ಜಾದಾ ನಸೀನ್ ದರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಖಾನಖಾ ಮುತುವಲ್ಲಿ ಇರುವದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¸¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 76/2015 ಕಲಂ 120(ಬಿ), 415, 418, 420, 423, 425, 463, 464, 468, ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 17-04-2015 gÀAzÀÄ  21-30 UÀAmÉUÉ ¨ÁµÀ¸Á§ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVj PÁ¯ÉÃUÁgï 32 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:zÉêÀgÀUÀÄqÀØ (PÁ¯ÉÃUÁgï zÉÆrØ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀÄ PÉ J 36  E J¥ï 6690 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï ZÀqÀPÀ®UÀÄqÀØ £ÀqÀÄ«£À PÀZÀÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ PÀZÀÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹ÌÃqÁV ©¢zÀÝjAzÀ ¨ÁµÀ¸Á§£À §® Q«UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj §® PÀtÂÚ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É §® ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®ªÉÆtPÁ°£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀÄ DV CvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà ªÀÄw gÁdªÀÄä UÀAqÀ ¨ÁµÀ¸Á§ PÁ¯ÉÃUÁgï 25 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:zÉêÀgÀUÀÄqÀØ (PÁ¯ÉÃUÁgï zÉÆrØ)  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA.049/2015 PÀ®A 279 304(J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ:-17-04-2015 ರಂದು 11-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ®PÀÌA¢¤ß, 28 ªÀµÀð,eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À,  ¸Á-¹gÀªÁgÀ ºÁ.ªÀ.¨sÀƪÀÄ£ÀUÀÄAqÁ gÀªÀgÀÄ ತನಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಅತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಭೂಮನಗೂಂಡಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಅಳಿಯ ರಂಗಪ್ಪ ಹಾಗು ಅತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಅದೇ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಫಿತgÁzÀ 1]ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà UÁé¸ÀÀAiÀÄå, 55 ªÀµÀð,À ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ §UÉ£ÀÆgÀÄ 27 ªÀµÀð, §¸ÀªÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, 20 ªÀµÀð,CA§ªÀÄä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, 20 ªÀµÀð,£ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, 45 ªÀµÀð, J¯ÁègÀÆ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-¨sÀƪÀÄ£ÀUÀÄAqÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರ ಪೈಕಿ ಹನುಮಂತ್ರಾಯ ಈತನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಕೆಗೆ ಈ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರಿ ಅಂತ ತಕರಾರು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ, ಬಲಗೈ ಮೊಣಕೈ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲದೇ ರಂಗಪ್ಪನಿಗೆ ಮಾರೆಪ್ಪನು ಅದೇ  ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಬಲಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಬಾಗದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ ಉಳಿದವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಕೆಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿದಾಡಿ ಎಳೆದಾಡಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ PÉÆlÖ  ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA.50/2015 PÀ®A,143,147,323,324,504.506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  
           
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
       

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2015 gÀAzÀÄ   47 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  18400/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-04-2015

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 18-04-2015

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2015, PÀ®A 66(¹) L.n PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17-04-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÆ®¨sÁgÀw gÁdå ¸ÀAWÀl£Á ¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ zÀ°vÀ ¸ÀAWÀµÀð ¸À«Äw ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ «±ÀégÀvÀß ¸ÀA«zsÁ£À ²°à qÁ: ©.Dgï CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÀªÀgÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀºÉüÀ£ÀPÁjAiÀiÁV ¥sÉøÀ §ÄPÀ, ªÁåmïì Då¥ï £À°è ¸ÀAzÉñÀªÉÇAzÀÄ ºÀjzÁqÀÄwÛzÀÄÝ, QrUÉrUÀ¼ÀÄ «ªÁzÀ ¸À馅 ªÀiÁrzÀ®èzÉÃ, ¨sÁgÀvÀ zÉñÀ CyðPÀªÁV »AzÀĽAiÀÄ®Ä CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁgÀt, «zÁåªÀAvÀgÀÄ ¥Àæw¨sÁªÀAvÀgÀÄ EAzÀÄ CªÀPÁ±À ªÀAavÀgÁUÀ®Ä CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁgÀt JAzÀÄ ¥sÉøÀ§ÄPÀ£À°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤A¢¸À¯ÁVzÉ, ¨sÁgÀvÀ «gÉÆâü J£ÀÄߪÀ ºÉ¸Àj£À ¥sÉøÀ§ÄPï SÁvɬÄAzÀ DgÉÆæ jAiÀiÁd ¦AdgÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ F ¸ÀAzÉñÀ QrUÉrUÀ¼ÀÄ ºÀj©qÀ¯ÁVzÉ, CzÀgÀ EªÉÄÃd ªÁåmïì Då¥ï£À°è M¨ÉÆâçâjAzÀ M§âjUÉ ºÀjzÁqÀ®Ä PÁgÀtgÁVzÁÝgÉ, EµÉÖ C®èzÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ dAiÀÄAwAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁåAqÀ qÉà JAzÀÄ ¤A¢¸À¯ÁVzÉ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2015, PÀ®A 295 L¦¹ :-
vÉÆÃUÀ®ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ J¸À.¹ ºÀjd£À NtÂAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠧®©üêÀÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÁ£ÀSÉqÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ºÀjd£À, ¸Á: vÉÆÃUÀ®ÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¨sÁªÀ avÀæªÀżÀî ¨Áå£À ºÁQzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 18-04-2015 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmɬÄAzÀ 500 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà QqÀPÉrUÀ¼ÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÀªÀgÀ ¨sÁªÀ avÀæPÉÌ ¸ÀUÀtªÀgɹ C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀÄ ¤ÃrzÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2015, PÀ®A 304(J), 201 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ AiÀıÀªÀAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¨sÀdAwæ, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: C¯Áè¥ÀÆgÀ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ¸ÉÆ¸É C¤ÃvÁ UÀAqÀ gÉÆúÀ£À, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: OzÀvÀ¥ÀÆgï, vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ EªÀgÀÄ 6 wAUÀ¼À UÀ©üÃðt EzÀÄzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 14-04-2015 gÀAzÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À PÁgÀtPÁÌV ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 16-04-2015 gÀ ¸ÀAeÉAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÉÆÃzÀgÀ¸ÉÆ¸É ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ DgÉÆÃUÀåªÁVAiÉÄ EzÀݼÀÄ, 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ C¤vÁ EPÉAiÀÄÄ ºÉaÑUÉ ¸ÀAPÀl ¥ÀqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ eÁPÉÆÃ¨ï ºÁUÀÆ C¨ÁæºÀA vÀAzÉ zÉëAzÀæ JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ªÉÊzÁå¢üPÁj qÁ: GªÀiÁ zÉñÀªÀÄÄR EªÀjUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj PÀgÉ ªÀiÁr ¥Àj ¥ÀjAiÀiÁV CAUÀ¯Áa gÉÆÃV vÀÄA¨Á vÉÆAzÀgÉAiÀÄ°èzÁÝgÉ, ¥Àj¹Üw UÀA©üÃgÀªÁVzÉ CAvÁ ¨ÉÃrPÉÆAqÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¨É¼ÀUÉÎ 0800 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ aQvÉì ¤ÃqÀ®Ä §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, F ªÀÄzsÀå vÀÄvÀÄð aQvÁì ¤UÁ WÀlPÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è£À ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½UÉ ¸ÉÆÃzÀgÀ¸ÉƸÉAiÀÄ ¥Àj¹Üw UÀA©üÃgÀ EzÉ aQvÉì ¤Ãr CAvÁ PÉýPÉÆAqÁUÀ CzÀÄ £ÀªÀÄä ªÁå¦ÛUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÁjPÉ GvÀÛgÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, C¤vÁ EPÉUÉ AiÉÆÃUÀå aQvÉì zÉÆgÉAiÀÄzÉà ªÉÊzÁå¢üPÁj qÁ: GªÀiÁ zÉñÀªÀÄÄR EªÀgÀ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À ªÀ»¹zÀjAzÀ C¤vÁ EªÀ¼ÀÄ  ¢£ÁAPÀ 17-04-2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É, C¤ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ «µÀAiÀÄ qÁ: GªÀiÁ zÉñÀªÀÄÄR EªÀjUÉ w½zÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 18-04-2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀgÁvÀÄjAiÀÄ°è §AzÀÄ C¤ÃvÁ EªÀ¼À D¸ÀàvÉæAiÀÄ zÁR¯Áw (M¼ÀgÉÆÃV PÉøÀ ²Ãmï) vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2015, PÀ®A 447, 427, 504, 506, 379 L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄPÀÄ⮫ÄAiÀiÁå ¸Á: ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ 1998 gÀ°è ªÉÄÊ®ÆgÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 1 ªÀÄvÀÄÛ 25 £ÉÃzÀgÀ°è ¥Áèl £ÀA. 1890 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¥ÀƪÀð¥À²ÑªÀÄ 9 «ÄÃlgÀ GvÀÛgÀ zÀQët 12 «ÄÃlgÀ £ÉÃzÀ£ÀÄß ±ÀªÀıÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ C° ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ 28,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ Rj¢ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¥Áèl ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ vÀUÀqÀzÀ ±ÉqÀØ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ±ÉrØ£À ªÉÄÃ¯É 25 vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ, CzÀgÀ°è ¥sÀAPÀë£ï CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÀgÉ ¨Áågɯï, ¨sÉÆUÀtÂUÀ¼ÀÄ, ¥Éèmï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q 45,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ EnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-04-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¥Áèl PÀqÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ¥Áèl ªÉÄðzÀÝ vÀUÀqÀzÀ ±ÉqÀÄØ ºÁUÀÄ M¼ÀVzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ DdÄ ¨ÁdÄ d£ÀgÁzÀ C§ÄÝ® RAiÀÄĪÀÄ vÀAzÉ §ÄgÁ£ÉÆâݣÀ ¸Á: ¹JªÀiï.¹ PÁ¯ÉÆä EvÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¸ÀzÀj ±ÀªÀıÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÀÄ»ªÀÄÄzÀ C° EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 09, 10/04/2015 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀªÀıÉƢݣÀ, ¥sÁgÀÆR ºÁUÀÄ E£ÀÄß 2 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀj ±ÉqÀØ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ vÀ½¹zÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ¯É CªÀjUÉ PÀgÉ ªÀiÁr PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀªÀıÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ C° ºÁUÀÄ ¥sÁgÀÆR vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¥ÁèlzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ F ¥Áèl ¤£ÀUÉ F ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ, FUÀ ¤£ÀUÉ F ¥Áèl ¤£ÀUÉ PÉÆqÀĪÀ¢®è EzÀgÀ zÁR¯Áw £Á£ÀÄ ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîvÉÛ£É, ¤Ã£ÀÄ F ¥ÁèlzÀ°è §AzÀgÉÀ ¤£ÀUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, £ÁªÀÅ F ¥Áèl §UÉÎ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ £ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛzÉ CAvÁ CA¢gÀÄvÁÛgÉ, ¤£Àß ±ÀqÀÄØ £ÀªÀÄä PÀqɬÄAzÀ ºÉÃUÉ ªÀ¸ÀÆ® ªÀiÁqÀÄwÛ ªÀiÁqÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ±ÉrØ£À ¸ÀÄvÀÛ UÉÆÃqÉ PÀnÖzÀÄÝ PÉqÀ«gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-04-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2015, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17-04-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨ÉÃUÀA©Ã UÀAqÀ ºÀ©Ã§«ÄAiÀiÁå PÉÆøÀªÀĪÁ¯É, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: PÉÆüÁgÀ (PÉ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÁ®»¥ÀàgÀUÁðzÀ°è vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ ¸ÀªÀÄj£ï ªÀAiÀÄ: 09 ªÀµÀð, EªÀ½UÉ PÉÆüÁgÀ (PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ eÉÆvÉUÉ PÀgÉzÀPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÀ®è§UÁðPÉÌ §AzÀÄ C°èAzÀ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÉÆüÁgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¯Á®¨ÁUÀ gÉÆÃrUÉ ¸À«ÄÃ¥À«zÀÝ PÉÆüÁgÀ (PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®zÁj ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÁºÀ£À¢AzÀ E½zÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-36/JªÀiï-5940 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ GªÉÄñÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ¸Á: ºÉƤßPÉÃj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸ÁÌfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀªÀÄj£ï EªÀ½UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÄÝ, EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DPÉAiÀÄ JqÀPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¤°è¹ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ GªÉÄñÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ªÁºÀzÀ£À°è D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÉ aQvÉì ¥Àr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉAiÀÄ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ :
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 17/04/2015 ರಂದು ಭೂಸನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ನಿಂಬರ್ಗಾ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಭೂಸನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ  ಹಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ  ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸರಕಾರಿ ಭಾವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಡಾಂಬರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಓಪನ ನಂಬರ ಬಂದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ ನಂಬರ ಬಂದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಅಂತ ಕೂಗುತ್ತಾ ಮಟಕಾ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಗೈಬಗಿರಿ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದಗಿರಿ ಗೋಸಾಯಿ  ಸಾ: ಭೂಸನೂರ ಇತನ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಿಸಿರುವ ನಗದು ಹಣ 870/-,  ಒಂದು ಮಟಕಾ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಚೀಟಿ, ಒಂದು  ಬಾಲ ಪೆನ್ನ ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನೊಂದಿಗೆ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ :
ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:12-04-2015 ರಂದು ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಚಿಟ್ನಳ್ಳಿ ಸಾ:ಕೊಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ. ಈತನು, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇತನ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, 1] ಶಿಲ್ಪ ಗಂಡ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ನೂಲಿ, ಸಾ:ಕೊಡ್ಲಾ 2] ವಿಶಾಲ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ನೂಲಿ ಸಾ:ಕೊಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ. ಇವರನ್ನು ಬರದೇ ಹೋದರೆ ನಿನಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಇತಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ವಿಶಾಲಗೆ  ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇತನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪ ನೂಲಿ, ಸಾ:ಕೊಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ. ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2015  PÀ®A. 279,338, 304(J)L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 17/04/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 JJAPÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå  ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-41.«-6708 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁzÀVjUÉ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ D®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ZÁ®£É ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀÜ®zÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¦gÁå¢UÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.27/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ:- 17/04/2015 gÀAzÀÄ 16:50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ   ªÀiÁ¼À£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥sÁgɸÀÖ UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ºÉZï.¹ 92 ¦¹-415, 387, 171, 186 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 5 d£ÀjUÉ »r¢zÀÄÝ, DgÉÆævÀjAzÀ ºÁUÀÄ Rt¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 2950=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹áÃmï  J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2015 PÀ®A 279, 337, 338  L¦¹:-ದಿನಾಂಕ: 16-04-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಕುಳಿತ ಮೊ.ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆ.ಎ 32 ಇಸಿ 8006 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಹೊನಗೇರಾದಿಂದ ಕೋಟಗೇರಾ ಮುಕಾಂತರ ಕೋಡ್ಲಾಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ತನ್ನ ಮೊ.ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಕೋಟಗೇರಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆ.ಎ 33 ಎಲ್ 9022 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗದಿಂದಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎದುರು ಬದಿರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ 2 ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯಗಳಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾದ  
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2015 PÀ®A 323, 324, 504, 506 ¸ÀA 34  L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 16/04/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÀ¼É ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀÄUÀ£Éà ¤ªÀÄä vÁ¬Ä ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À KPÉ vÉUÉAiÀÄÄwÛj CAvÁ CAzÀªÀgÉ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.39/2015 PÀ®A323,324,504,506 ¸ÀA 34 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 16-04-2015 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ¼À vÀAV CqÀØ ºÉÆÃV KPÉ ¨ÉÊAiÀiÁÝqÀÄwÛj CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ CªÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦gÁå¢üUÉ  «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV C°èUÉ ºÉÆÃV DgÉÆævÀ¤UÉ ¦gÁå¢üUÉ KPÉ ¨ÉÊzÁrzÀÝj CAvÁ CAzÁUÀ ¦gÁå¢üUÉ JgÀqÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj CzÀgÀ°è M§â£ÀÄ UÀnÖAiÀiÁV ¦gÁå¢üUÉ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ E£ÉÆߧâ DgÉÆævÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ  PÉÊUÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.  
         ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA., 75/2014 PÀ®A 279,337 338 L¦¹:- ದಿನಾಂಕ 17/04/2015 ರಂದು   08.30 ಗಂಟೆಡ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಕೊಂಡು ಶಹಾಪೂರ ಹೊಸ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಡೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸರಕರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹತ್ತಿರ   ಶಹಾಪೂರ - ಸುರಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ  ಸೈಕಲ್ ¸ಮೋಟರ  ಹಿರೋಹೊಂಡಾ ಗ್ಲ್ಯಾಮರ ನಂ ಕೆಎ 33 ಹೆಚ್ -2607 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಪಘಾತ ಪಡೆಸಿದ ಚಾಲಕನ ವಿರದ್ದು ಕಾನುನೂ ಕ್ರಮ ಜರಗಿಸಲು  ಬೇಕುಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರ ಆದರ ಮೇಲೆ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 75/2015 ಕಲಂ 279.337.338 ,ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು