Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 18, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
AiÀÄÄ.r.Dgï ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
¢£ÁAPÀ-17/01/2014 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ UÀ®UÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀiÁAvÀ¥Àà 38 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-PÉ.F.© AiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£ï [UÀ®UÀ ¸ÉPÀë£ï] ¸Á-KUÀ£ÀÆgÀÄ vÁ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁ/ªÀ ¸Á-UÀ®UÀ UÁæªÀÄ     FvÀ£ÀÄ UÀ®UÀ UÁæªÀÄzÀ°è P.W.D I.B  ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ n.¹. ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äÃPÀªÁV «zÀÄåvï ªÉÊgï vÀ®ÄVzÀÝjAzÀ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà£À zÉúÀPÉÌ «zÀÄåvï ¸ÀàµÀðªÁV zÉúÀzÀ°è ºÀgÀr, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ, JqÀUÁ°£À vÉÆqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÁzÀ ¦ügÁå¢ ªÀUÉÊgÀ EgÀĪÀ¢®è ,CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw ®Qëöäà UÀAqÀ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà ±ÁRªÁ¢ 35 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-KUÀ£ÀÄgÀÄ vÁ-gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ   FPÉAiÀÄÄ  ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  eÁ®ºÀ½î oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA-01/2014 PÀ®A-174 ¹ Dgï ¦ ¹ CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.       
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ಪಿರ್ಯಾದಿ ªÀÄĤ¸Áé«Ä vÀAzÉ JA.ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ, 52 ªÀµÀð, eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢, G:CmÉAqÀgï, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.1-6-122 EA¢gÁ £ÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ  zsÀ£ÀgÁeï vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Ä, 26 ªÀµÀð, eÁ:J¸ï¹, G:gÉʯÉéà PÁAmÁæPÀÖgï PÉ®¸À ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.1-6-122 EA¢gÁ £ÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.FvÀ£À ತಂದೆ-ತಾಯಿಯವರು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ.17-01-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮಗಳು ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಮೃತಳು ಸಮಾದಾನ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು, ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಿತನು ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಸಮಾದಾನಪಡಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲಾವೆನು ನಿನಗೆ ಅಂತಾ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೂಗಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೃತಳು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನೀನೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತನು ಈ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಆಕೆಯ ಸಂಗಡ ಆಗಾಗ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದೇ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಲಗಡೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಆಕೆಯನ್ನು ಓಪೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2014 ಕಲಂ.302 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢: 17-01-2014 gÀAzÀÄ  ¨É¼ÀUÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ  UÀÄqÀzÀ£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå ¸Á: §ÄAPÀ®zÉÆrØ, (mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gÀ: PÉJ-36 n©-9465 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA§gÀ: EgÀĪÀÅ¢¯Áè)2) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ (mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gÀ PÉJ-36 n©-9759  ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA§gÀ: EgÀĪÀÅ¢¯Áè.)3) £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ (mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gÀ PÉJ-53 n-1076, mÁæöå° £ÀA§gÀ PÉJ-53 n-1077)4) ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á: aAZÉÆÃr (mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gÀ PÉJ-36 n©-8982  ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA§gÀ: EgÀĪÀÅ¢¯Áè.)EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À ¥ÁªÀw¸ÀzÉà §ÄAPÀ®zÉÆrØ ºÀ¼Àî¢AzÀ C:Q: 12,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀĺÁAvÀ¥Àà  PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ £Á®ÄÌ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼ÀÄ, £Á®ÄÌ d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  09/2014 PÀ®A. 3, 42, 44 PÀ£ÁðlPÀ ªÉÄÊ£Àgï «Ä£ÀgÀ¯ïì PÀ¤ì¸ÉÖ£ïì gÀƯï 1994 & PÀ®A  379 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀUÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                  ದಿನಾಂಕ;-17/01/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ದೇವಪ್ಪ ಈತನು ಪೋನ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಣ್ಣಿಕೇರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಲಾರಿ ನಂ.ಕೆ..25-ಬಿ-9558 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕನು ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರಾದ ದೇವಪ್ಪ ಈತನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, 17/01/2014 ರಂದು 19-30 ಗಂಟೆಗೆ, ಸಿಂಧನೂರು-ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಣ್ಣಿಕೇರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತಿರ  .ನಂ.2. ಮೌನೇಶ ತಂದೆ ಉಮೇಶ ದೇವದುರ್ಗ 12 ವರ್ಷ,6-ನೇ ತರಗತಿವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ.ನಾಯಕ,ಸಾ:ಆಲ್ದಾಳತಾ:-ಮಾನ್ವಿ,  ಈತನು ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಣ್ಣಿಕೇರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತಿರ ಲಾರಿಯ ಮುಂದಿನ ಬಲಗಡೆಯ ಟೈರ್ ಪಂಕ್ಚರ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು,ಆಗ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಆ.ನಂ.1. ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕೆ.ಎ.37-ಆರ್-9270. ನೇದ್ದರ ಹಿಂದೂಗಡೆ ಮೃತ ಮೌನೇಶ ಈತನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಲಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆ.ನಂ.1. ಪ್ಲಾಟಿನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.37-ಆರ್-9270 ರ ಚಾಲಕ ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಹೊಸೂರು. ವಯಾ 23 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ನಾಯಕ,ಸಾ;-ಇಂಧಿರಾ ನಗರ ಗಂಗಾವತಿ   ಈತನ ತಲೆಯೆ ಹಿಂದೂಗಡೆ ಮತ್ತು ಎಡಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೂಗಡೆ ಕುಳಿತ ಮೌನೇಶ ಈತನನ್ನು 108-ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಂಧನೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA; 14/2014.ಕಲಂ,279,304(J),283 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

zÉƼÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà  ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ  ¸Á: ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ FvÀ¤UÉ ಕುಡಿಯುವ ಚಟವಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ :             17-01-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 7.30 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ±ÁgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÉÆ®-ªÀÄ£ÉPÉ®¸ÀÀ ¸Á: ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ FPÉAiÀÄÄ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು  ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದುಕೈ ಮುಷ್ಠಿಯಿಂದ ಮುಗಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ರಕ್ತ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳಾದ ಗುಂಡಮ್ಮ Fಕೆಗೂ ಕೈಯಿಂದ  ಮುಖಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:07/2014 PÀ®A: 323, 324, L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2014 gÀAzÀÄ  51 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-01-2014

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-01-2014

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2014, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä vÀAzÉ CA§uÁÚ §gÀUÀ¯É ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ vÁ¬Ä ªÀÄÄvÀÛöªÀÄä EªÀgÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ªÉƸÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃV AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀ®Ä C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/6505 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj C¦à DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹ AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À zÁn ªÀÄÄA¢£À wgÀÄ«¤AzÀ AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀzÀ°è ºÉÆÃUÀ®Ä ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆë£À ªÉÄðAzÀ »rvÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DmÉƪÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À §®§¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ JqÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ JqÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, DgÉÆæUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè, £ÀAvÀgÀ CzÉà DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ Hj£À ¦AlÄ vÀAzÉ ªÁUÀA§gÀ dªÀiÁzÁgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆæ E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸Àì ¤¯ÁÞtzÀ ºÀwÛgÀ vÀAzÀÄ C°èzÀÝ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÁV £ÉÆÃrzÁUÀ C°è AiÀiÁªÀzÉà D¸ÀàvÉæUÀ¼ÀÄ vÉgÉ¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, £ÀAvÀgÀ CªÀjUÉ ¥Ánî D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬ÄUÉ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr CªÀgÀÄ FUÁUÀ¯Éà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬ÄUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀ PÀÆqÀ¯Éà vÀ£Àß DmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-01-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀPÁæAwæ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠮vÁ UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥Àl£É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: C°A§gÀ, gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÀªÀgÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¥Àl£É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð EªÀÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É amÁÖ ªÁr¬ÄAzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è CªÀÄ°£À°è ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÀiÁä UÀAzÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 78 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÉÆÃmÁð(©) gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÉÆÃ¸É C¥ÀuÁð PÀÆr §¹ì£À°è ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ UÉÆmÁð (©) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ §¹ì£À°è ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ CªÀgÀ §AUÁgÀzÀ £Á£ï C.vÀÆ 32 UÁæA C.Q. 95,000/- gÀÆ. zÀµÀÄÖ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉÆgÀ¼À°è EgÀ°è®, §¸Àì JgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §AUÁgÀzÀ £Á£ï PÀrzÀÄ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ »AzÉ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤AwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2014, PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-01-2014 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ zÉë PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉʵÀÚ« vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ zÉñÀ¥ÁAqÉ, ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät, ¸Á: UÀÄgÀÄ£Áxï ¸ÀÄvÁgÀÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ, DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ, ªÉÆmÉÖ ¯ÉÃOmï, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÀ¥Áp ¥ÀÆeÁ EªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DPÉ Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀ¼À ºÀwÛgÀ EzÀÝ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UɼÀw UÀÄrAiÀiÁ JA§ÄªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ªÉÆzÀ® ªÀĺÀr¬ÄAzÀ PɼÀUÀqÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è UÉÃn£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ  ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UɼÀw UÀÄrAiÀļÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ M§â ºÀÄqÀÄV ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄìªÀżÀîªÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¸ÁÌ¥ïð §mÉÖ ¸ÀÄwÛPÉÆArzÀÄÝ §AzÀªÀ¼É »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ NwÛ »rzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉgÀ¼À°èzÀÝ MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ¼ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ ºÉzÀj ªÉÆzÀ® ªÀĺÀrAiÀÄ°èzÀÝ vÀ£Àß UɼÀw ¥ÀÆeÁ½UÉ «µÀAiÀÄ w½¹ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PɼÀUÉ §gÀĪÀgÀµÀÖgÀ°è DPÉ MAzÀÄ ¢é ZÀPÀæªÁºÀ£ÀzÀ°è M§â ºÀÄqÀÄUÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ£À »AzÉ PÀĽvÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ¼É, zÉÆaPÉÆAqÀ ºÉÆzÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÉÆÃQAiÀiÁ EzÀÄÝ, L.JA.E.L £ÀA. 354608054631645 ªÀÄvÀÄÛ 354608054631652 EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ªÉƨÉÊ¯ï ¨É¯É C.Q 4,500/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ 3 UÁæA C.Q 8,000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2014, PÀ®A 143, 147, 148, 353, 332, 333, 504 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-01-2014 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¥ÉÆð¸ï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤ÃµÉzsÀ «¨sÁUÀ F±Á£Àå ªÀ®AiÀÄ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzÉñÀzÀ£ÀéAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉêÀ¥Áà ¹¦¹-503 C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤ÃµÉzsÀ «¨sÁUÀ UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹-495 ¸À£ÀÄäRgÀªÀgÉÆA¢UÉ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ºÉÆÃgÀlÄ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ PÀ¼Àî ¸ÁUÀtÂPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀæºÀuÉ ºÁUÀÆ ªÀiÁgÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸ÀÄvÁÛ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt vÁ®ÆQ£À ªÀÄÄqÀ© oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ PÀ®èSÉÆÃgÁ UÁªÀÄzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ®èSÉÆgÁ UÁæªÀÄzÀ°è eÉÆåÃw gÀªÀgÀ ZÀºÁ ºÉÆÃl®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆl®zÀ°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄĪÀ £ÉÃ¥ÀzÀ°è ªÀiÁ»w RavÀ ¥Àr¹PÉÆüÀî®Ä ¸ÀzÀj ºÉÆÃl®zÀ°è ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ UÀªÀĤ¸ÀÄvÁÛ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃl® ªÀiÁ°PÀ¤UÉ ZÀºÁªÀ£ÀÄß vÀgÀ®Ä ºÉý CzÀgÉÆA¢UÉ MAzÀÄ ¤Ãj£À ¨Ál® vÀgÀ®Ä ºÉýzÀgÉ ºÉÆÃl¯ï ªÀiÁ°PÀ£ÀÄ ¤Ãj£À ¨Ál® EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¨ÉgÉAiÀĪÀjUɯÁè ¤Ãj£À ¨Ál®UÀ¼ÀÄ PÉÆÃqÀÄwÛ¢ÝgÀ¯Áè £ÀªÀÄUÉ E¯Áè CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄwÛ¢Ýj £ÀªÀÄä JzÀÄjUÉ ¤Ãj£À ¨Ál® PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ PÁtÄwÛªÉAiÀįÁè CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ºÉÆÃl® ªÀiÁ°PÀ£ÀÄ GzÉÝñÀ ¥ÀĪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¥ÉÆð¸ÀgÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹ EªÀgÀÄ E¯Éè PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀgÉ C£À¢üPÀÈvÀÛ ªÀÄzsÀåzÀ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C°èAiÉÄ ºÉÆÃl®zÀ°è PÀĽvÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀÌuÁÚ, 2) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ FgÀuÁÚ, 3) eÉÆåÃw UÀAqÀ FgÀuÁÚ J®ègÀÆ ¸Á: PÀ®èSÉÆÃgÁ ºÁUÀÆ E£ÀÄß EvÀgÀgÀÄ PÀÆr JPÉÆÃzÉݱÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ F ¥ÉÆð¸ï ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ MAzÀÄ vÁ¸À¢AzÀ ºÉÆÃl®zÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄzsÀå ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä vÁæ¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ agÀÄvÁÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¹¦¹-495 ¸À£ÀÄäR EªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ §®ªÁV ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, PÀnÖUɬÄAzÀ ¹¦¹ ¸À£ÀÄäR EªÀjUÉ §®ªÁV JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ, PÁ®ÄUÀ½AzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨ÉäߣÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ §UÉÎ w½zÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-01-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÁgÁ¹AUÀ vÀAzÉ §£À¹¯Á® ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ¹AzÉÆî vÁAqÁ, vÁ & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀPÀÄAzÁ¢AzÀ ¹AzÉÆî vÁAqÁUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¹AzÉÆî ²ªÁgÀzÀ ©æÃeï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/ºÉZï-2596 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀiÁå ¸Á: ¹AzÉÆî EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ Á£ÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢ÝzÀÄÝ & JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ ºÀuÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫İAzÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ UÀĨÉâ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: §PÀZËr EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Hj£À ¸ÀĤî vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¨sÀPÁÌ¼É E§âgÀÆ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ §PÀZËr gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Hj£À CªÀÄævÀ¥Áà zsÀ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ ºÀÆ®zÀ §½ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ Hj£À PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¨sÁ«PÀnÖ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆ £ÀA. PÉJ-38/3696 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CAPÀÄ qÉÆAPÁV vÀ£Àß DmÉÆ ºÀvÉÆlAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀîzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ »rvÀ vÀ¦à DmÉÆ ¥À°Ö ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÁÝUÀ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ WÀl£É £ÉÆÃr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV UÁAiÀÄUÀÆAqÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ CmÉÆ¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ vÉUÀzÀÄ £ÉÆqÀ®Ä CªÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÌUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ ¥ÉmÁÖV vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj DmÉÆzÀ°è AiÀiÁgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ EgÀ°¯Áè, £ÀAvÀgÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀt DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¨sÁ«PÀnÖ ¸Á: §PÀÌZËr EªÀ£À ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ¯É F WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ  17-01-2014 ರಂದು ಶ್ರೀ  ಚಿದಾನಂದ ತಂದೆ ಸಂಗಮೇಶ ಬಿಸನಾಳ, ಸಾಃ ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ ಮಿಲ್ ರೋಡ ಅಶೋಕ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು  ತನ್ನ ಹೊಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರೋ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಹಿಂದ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ ಈತನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆರಾಧನಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ಶಿವರಣಪ್ಪಾ ಹರಳಯ್ಯಾ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಇಇ 7254 ನೇದ್ದನ್ನು ಶಹಾ ಬಜಾರ ನಾಕಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ  ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಪಾಟೀಲ ರವರು ದಿನಾಂಕ:  17-01-2014 ರಂದು  ರಾತ್ರಿ  21-30 ಗಂಟೆಗೆ   ತನ್ನ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಎಸ್ 9380 ರ ಮೇಲೆ ಗೆಳೆಯನಾದ ಸಾಗರ ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ನ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶರಣಬಸವೆಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆನಂದ ಹೊಟೇಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕಾರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು  ಹೋಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೋ/ಸೈಕಲಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಗೆಳೆಯ ಸಾಗರ ಇವರಿಗೆ  ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಕಾರ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಇವರು ಸಧ್ಯದ ಪರಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರ ಗಂಡ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಾಕಾಂತ ತಂ, ಮಲ್ಕಪ್ಪ ಕರಮಲಕರ್ ಸಾ||ಹೋಳಕುಂದಾ ತಾ|ಜಿ||ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ತಮ್ಮನಾದ ಹಣಮಂತ ಇತನು ಹೋಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಗಾದ ಸಿಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಸೀರ ಇತನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ನೀರಿನ ಟಾಕಿಗೆ ನೆನ್ನೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥ ಇದ್ದ ಆ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಪೈಪನ್ನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹಣಮಂತ ಇತನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದ್ವೇಷ ಹೊಂದಿ 1.ಬಸೀರ ತಂ, ಖಾದರಸಾಬ ಹೂಗಾರ 2. ವಜೀರ ತಂ, ಬಸೀರ ಹೂಗಾರ, 3. ಹುಸೇನ್ ತಂ, ಬಸೀರ ಹೂಗಾರ, 4. ಬಾಬಾ ತಂ, ಮಶಾಖ ಪಟೇಲ ಕೌನಳ್ಳಿ, 5. ಮದರ ಪಟೇಲ ತಂ, ಬಾಬುಸಾಬ ಹೂಗಾರ 6. ಮಶಾಖಪಟೇಲ ತಂ, ಹುಸೇನ್ ಪಟೇಲ ಕೌನಳ್ಳಿ 7. ಖಾಸಿಂ ಪಟೇಲ ತಂ, ಶಾಖುಪಟೇಲ ಖಾನಗಾರ, 8. ಮಹಿಬೂಬ ತಂ, ಅಮೀನಪಟೇಲ ಖಾನಗಾರ, 9.ಅಜರಪಟೇಲ ತಂ, ಶಮೀರಪಟೇಲ  ಸಾ||ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಳಕುಂದಾ ತಾ||ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ: 16-01-2014 ರಂದು 7:45 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದವರೇ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ವಾಸಿಸುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತ ಹಣಮಂತ ಇತನಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ  ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಇವಳಿಗೆ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ತುಟ್ಟಿ ಹರಿದು ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.