Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, October 7, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

     ¢£ÁAPÀ 06-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ªÀĹÌ-°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ CAzÁdÄ 30 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ §®UÁ® vÉÆqɬÄAzÀ ªÉÆtPÁ®ÄªÀgÉUÉ J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁºÀÄ §A¢zÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 07-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 0220 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ
±ÉÃgÀ¥ÁóµÀ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§, ªÀ:40, ªÀÄĹèA. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 18-09-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04-00 UÀAmÉUÉ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB »gɺÀtV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgï £ÀA PÉJ-36 «-2437 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ªÀAiÀÄB 28 ªÀóµÀð eÁwB £ÁAiÀÄPÀ GBMPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB PÁZÁ¥ÀÆgÀÄ vÁB ªÀiÁ£À« FvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀĤUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽwzÀÝ °AUÀgÁd¤UÀÆ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀð ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ . N¥ÉPï D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è E¯Áeï ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¸À¢æ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÛ 06-10 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 05-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄºÉ§Æ§Ä ¸Á§ vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§ ªÀÄĹèA ªÀAiÀÄB40 ªÀµÀð GBMPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ªÀÄgÀPÀªÀÄ¢¤ß vÁB ªÀiÁ£À«.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ ±ÀÄPÀÆgï¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§,SÁ¹ÃA¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§, ªÀÄºÉ§Æ§Ä ¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§, C«ÄÃgï ¥Á±Á vÀªÀÄzÉ SÁeÁ¸Á§, SÁzÀgÀ ¸Á§ vÀAzÉ §AzÉøÁ§, ºÁUÀÆ SÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ §ÄqÀØ£À¸Á§ gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ, PÀ°è¤AzÀ,PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄºÉ§Æ§Ä ¸Á§gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 6/10/11 gÀAzÀÄ DAf£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀÄAPÀ¥Àà, 35 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉÊ®ªÀÄZÀðqïFvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ GgÀÄPÀÄAzÁ FgÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸À §gÀĪÁUÀ gÁd®§Ar¬ÄAzÀ dÆPÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ AiÉÄøÀÄ vÀAzÉ qÁå¤AiÀįï FvÀ£À ºÉƸÀ DmÉÆÃzÀ°è §gÀĪÁUÀ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀætUÉƼÀ¹¯ÁUÀzÉà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CAd£ÀAiÀÄå¤UÉ DvÀ£À ºÉAqÀÀw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ½UÉ ºÁUÀÆ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ E£ÀÆß £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀªÀgÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.AvÁ CAd£ÀAiÀÄå gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.10.2011 gÀAzÀÄ 144 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 24,000-/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಕುಂಚಾವರಂ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಗಂಡ ರಾಮಲು ಸಾಃ ಪೋಚಾವರಂ ರವರು ನಮಗೆ 6 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು ನನ್ನ ಗಂಡ ರಾಮಲು ಕುಂಚಾವರಂ ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳಹಿಂದೆ 82,000/- ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಳೆದಿರುವದಿಲ್ಲಾ. ಹಾಗು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ 06 ತಿಂಗಳಹಿಂದೆ ಬೋರ ಹಾಕಿಸಿದ್ದು ಬೋರನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೀಳದ ಕಾರಣ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಗೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಾಗ ಕ್ರಿಮಿನಾಷಕ ಎಣ್ಣೆ ಸೆವನೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕುಂಚಾವರಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮೊಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ :ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಜೇವರ್ಗಿ ರವರ ಎಸ್.ಬಿ. ಖಾತೆ ಸಂ 52184385197 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಸರಕಾರದಿಂದ ತಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವರ್ಷಾಶನ ಭತ್ಯೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸುವಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಛೇರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೇಯ ಸಹಾಯಕರಾದ ಮಾರುತಿ ಪವಾರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ತಹಸೀಲ ಅಪೀಸ ಜೇವರ್ಗಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 20-09-2010 ರಿಂದ 29-09-2011 ರವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 19 ಚಕ್ಕಗಳಿಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಸುಳ್ಳು ರುಜು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೈಜವೆಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಯಾಂಕ ಖಾತೆ ಸಂ 52184385197 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ 11,00,000-00 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಡಿ.ವ್ಹಾಯಿ.ಪಾಟೀಲ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಜೇವರ್ಗಿ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಗೊವಿಂದಪ್ಪ @ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಕರಂಟಿ ಸಾ: ಗೊಲ್ಲರ ಗಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 06-10-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಗರದ ತಿರಂದಾಜ ಟಾಕೀಜ್ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯವ್ವ ಗಂಡ ಗೊವಿಂದಪ್ಪ @ ಚಿನ್ನಪ್ಪ್ ಇವಳಿಗೆ ಹೊಂಡಾ ಎಕ್ಟಿವಾ ಮೊ/ಸೈಕಲ್ ನಂ;ಕೆಎ 32 ವಿ 9036 ಚಾಲಕಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಇವಳು ಎಸ್.ಟಿ.ಬಿ.ಟಿ.ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವೆಇ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 07-10-2011

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 175/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 06/10/2011 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ±ÉªÀĸÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀĺÀäzÀ 32 ªÀµÀð, J¯ÉQÖçµÀ£À PÉ®¸À, ªÀÄĹèA ¸Á: ªÉÄÃgÁd PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ a¢æ ¨ÉÊ¥Á¸À ªÀvÀÄð® gÀ¸ÉÛAiÀÄ ZËgÁ¸ÀÜzÀ°è EgÀĪÀ ZÀºÁ ºÉÆmÉ°UÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¥ÁåUÉÆà CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38 3917 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ CmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ M«Ää¯Éè wgÀÄV¹zÁUÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVAiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, JqÀ JzÉAiÀÄ PɼÀ¨sÁUÀPÉÌ, JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉƼÀ PÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ CmÉÆÃzÀ°èzÀÝ £ÁUÀ±ÉnÖ J£ÀÄߪÀªÀjUÉ §®UÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ, JqÀUÁ°£À CAUÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀ PÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÀÄ ¨É£Àß°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/11 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/10/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄwãÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÉÆëģÀ FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38J¯ï1312 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ a¢ægÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ §UÀzÀ®UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ¸ÉÊqÀ¢AzÀ vÁªÀÅ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ a¢æ §ÄwÛ§¸ÀªÀtÚ UÀÄrAiÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-23PÀÆå6892 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀÄzÀ±Àð£À vÀAzÉ §PÁÌgÀrØ ¸Á: zsÀ£Á²æà [J¦] FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AAiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ ¸ÀÄzÀ±Àð£À EªÀ¤UÉ C®à ¸Àé®à UÁAiÀiÁªÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/11 PÀ®A 448, 341, 504, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/10/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. dAiÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀt¥Àw gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ HlªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ DAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÁUÀ CªÀgÀ zÁAiÀiÁ¢UÀ¼ÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdÄ, ¢UÀA§gÀ, ¥ÁgÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤvÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ RįÁè eÁUÀ £ÀªÀÄä¢zÀÄÝ, D eÁUÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ JPÉ PÀÄqÀĪÀÅ¢®è? DAvÀ J®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/11 PÀ®A 279, 429 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁíºÀß 1500 PÁgÀ £ÀA JªÀÄ JZÀ 02 J£ïJ: 1989 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÀwzÁÝUÀ PÀ©gÁ¨ÁzÀªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JªÉÄäUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ JªÉÄä ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄß vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄ ¤°è¸ÀzÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ gÉÃPÀļÀV ¸Á: PÀ©gÁ¨ÁzÀªÁr gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 448, 323, 324, 504, 506, 342 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 06/10/2011 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀUÉÆAqÀ. ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁåw: PÀÄgÀħ, G:ªÀÄ£ÉPÉî¸À, ¸Á: Gd¤ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ, P˪À¼Á¸É E£ÀÆß 5 d£À J®ègÀÄ ¸Á: Gd¤ EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/11 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 109, 324, 504 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/10/2011 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ PÉÆÃgÁ¼ÉÉ ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ²ªÁgÀzÀ°è EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ±Á°ªÁ£À vÀAzÉ gÉêÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÄ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ MAzÀÄPÉÆAzÀÄ ºÀwÛ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ¸ÀA§AzÀzÀ°è FUÀ 6 wAUÀ½AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ EAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¸ÀºÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ CzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ MwÛ »rzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀaÑ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/11 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/10/2011 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ §¼ÀvÉ ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ PÉÆÃgÁ¼É ºÁUÀÄ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÄ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ ºÀwÛ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ¸ÀA§AzÀzÀ°è FUÀ 6 wAUÀ½¤AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬ÄªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ CzÉ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ aPÀ̪ÀÄä ºÁUÀÄ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£À¤UÉ MwÛ »rzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ವರದಕ್ಷಣೆ ಕಿರುಕಳ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಜಿಯಾ ಗಂಡ ಖುರ್ಷಿದ ಪಟೇಲ ಸಾ: ಯಳವಂತಗಿ ಇವರ ಗಂಡ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ನಾದನಿ ಲಗ್ನವಾದ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೇ ತನಗೆ ಲಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಮಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿ ರಂಜಾನಕ್ಕೆಂದು ತವರು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕರೆಯಲು ಬರದ ಕಾರಣ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 06-10-2011 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಗಂಡನ ಮನೆಯಾದ ಯಳವಂತಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ 1.ಖುರ್ಷಿದ ಪಟೇಲ 2.ರಾಜಾಪಟೇಲ 3.ಜೈಬೂನ ಬೀ 4.ರಜೀಯಾ ಬೇಗಂ ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಯಳವಂತಗಿ (ಬಿ) ಎಲ್ಲರು ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಾ ಅಂತಾ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಭಯ ಹಾಕಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಮೋತಿರಾಮ ಜಾಧವ ಸಾ|| ಸಣ್ಣೂರು ತಾಂಡಾ ತಾ|| ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ ದಿನಾಂಕ05-10-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅನುಸುಬಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಬಾಭು ತಂದೆ ಮೋತಿರಾಮ ಜಾದವ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ರುಕ್ಮಿನಿಬಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದವನೇ ನನಗೆ ಅವಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಮೂರು ಪೀಟ್ ಜಾಗಾ ಬೀಡು ಅಂದರೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅಂದವನೇ ವಿ:ನಾಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗಾಆಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 06-10-11 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೇಶ್ವಾರ ಸಾ:ಹಡಗಿಲ ಹಾರುತಿ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳುಗಳು ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಟಂ ಟಂ ನಂ ಕೆಎ 32 ಬಿ 3821 ನೇದ್ದು ಗೂಡ್ಸ್‌ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಮಾರಲು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಮಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಬಂದ ಬಸ್ಸ ಚಾಲಕ ನಿಂಗಪ್ಪ ಗುನ್ನಾಪೂರ ಇತನು ತನ್ನ ಬಸ್ಸ ನಂ ಕೆಎ 32 ಎಪ್‌ 1276 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದರಿಂದ ಟಂ ಟಂದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಂಈಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.