Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, November 22, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 22/11/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 22-11-2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/2010, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/11/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ CAiÀÄÆå§SÁ£À vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ¸Á§ ¥ÀoÁt ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨ÁgÀ EªÀiÁªÀÄ UÀ°è ²ªÁf ZËPÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ¸ÁzÉÃgÀªÁ ¥ÀÄeÁj C¦à CmÉÆ £ÀA PÉJ-39/ 2153 ¸Á: WÉÆÃmÁ¼À vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÉÊ ¨sÀÄdUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ : 21/11/2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ±ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀ zÉÆüÀ¥Áà zÀªÀuÉ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀiÁvÀ EªÀgÀÄ §ZÀÑ°£À ¤ÃgÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄw®è JAzÀÄ ¸ÉÆÃrؤAzÀ ¤ÃgÀÄ ºÉÆrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ZÀAzÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ZÀAzÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð, E§âgÀÆ eÁw: °AUÁAiÀiÁvÀ ¸Á: ªÉÆÃgÀA© EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ feÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁqÀÄwÛzÁUÀ CªÀ¼À UÀAqÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2010, PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 21/11/2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ZÀAzÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀiÁvÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ªÉÆÃgÀA© EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ zÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀįÉè¥Àà zɪÀuÉ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð ºÁUÀÄ ±ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀÀ zÉÆüÀ¥ÁàzÀªÀuÉ ªÀAiÀÄ: 48ªÀµÀð E§âgÀÆ eÁw: °AUÁAiÀiÁvÀ ¸Á: ªÉÆÃgÀA© EªÀgÀÄ §ZÀÑ°£À ¤ÃgÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄw®è JAzÀÄ ¸ÉÆÃrؤAzÀ ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉPÀqÉ £ÀÄPÀÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ¤ÃgÀÄ §gÀÄwÛªÉ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ feÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr £É®PÉÌ £ÀÆQzÀݼÀÄ CªÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÀÝ DgÉÆævÀ zÀƼÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/2010, PÀ®A 279, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/11/2010 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ gÁªÀÄzÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄ ¸ÀzÁ£ÀAzÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÄ SÁnÃPï ¯ÁjZÁ®PÀ ¸Á: £À¼ÀzÀÄUÀð vÁ: vÀļÀeÁ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è PÀ¼À« vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¢AzÀ ¨ÁgÀªÀÄwUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉƼÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ¯ÁjAiÀÄ°è EAzsÀ£À ªÀÄÄVzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀPÀÌzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤°è¹ EArPÉÃlgÀ ºÁQ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀĺÀäzÀ ªÉÄúÀ¢ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CR¯ÁR ºÀĸÉãÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ºÉZï.Dgï.-55, ºÉZï-6115 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: eÉÆãÀ¥ÀÄgÀ (AiÀÄÄ.¦) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2010, PÀ®A 32, 35 PÉ.E.JPïÖ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/11/2010 gÀAzÀÄ ªÀĺÁgÁµÁÖç UÀr¬ÄAzÀ ªÉÆÃgÀRAr UÁæªÀÄPÉÌ M§â ªÀåQÛ J£ï.JZï-9 gÉÆÃqÀ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlPÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ¸ÀvÀåªÁ£À vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ 2) ²æà ªÀiÁzsÀªÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀrØ ¸Á ZËQªÁr gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¸À¸ÀìvÁ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ E¸Áä¯Á ¸ÉÆãÀPÁA§¼É ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð, eÁw, zÀ°vÀ ¸Á ªÉÆÃgÀRAr EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¯Áj ¬ÄAzÀ E½zÀÄ ªÉÆÃgÀRAr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 10 °Ãlgï ¥Áè¹ÖPï PÁå£ï£À°è 6 °Ãlgï£À PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q `.1200/- d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ 2245 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2010, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 20/11/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1200 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ EAzÀªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð ¸Á: ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ¹zÀÄÝ ªÀÄoÀ¥Àw gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ OµÀ¢ü ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ £ÉÆìĸÀÄwÛzÀݪÀÅ AiÀiÁªÁUÀ®Ä ¨É£É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝgÀÄ ¨É£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÀ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ. C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°èAiÀÄÆ PÀÄqÁ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁzÉà ¢£ÁAPÀ 21/11/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ EªÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2009, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 16/10/2010 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÀqÀ¥ÁzÀ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð, eÁw ºÀqÀ¥ÁzÀ ¸Á vÀqÉÆüÁ EªÀgÀ ºÉAqÀw ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ºÀqÀ¥ÁzÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, eÁw ºÀqÀ¥ÁzÀ, ¸Á vÀqÉÆüÀ EvÀ¼ÀÄ vÀqÉÆüÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ DPÉ 5 ¦üÃmï JvÀÛgÀ PÉA¥ÀÄà ªÉÄÊ §tÚ , PÉA¥ÀÄà RrØ ¹ÃgÉ GnÖzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÀAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ J¯Áè PÀqÉ ºÉÆrQzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 22.11.2010 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À J.JªÀiï gÉÊvÀ £ÀUÀgÀ PÁåA¦£À ªÀiÁgɪÀÄä zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ PÉÆAqÀ®gÁªÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¸ÉÖÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ ¦J¸ï.J¸ï gÀªÀgÁzÀ ²æà PÀgÀÄuÉñUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr , DgÉÆævÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀgÀ ºÀt gÀÆ.3485/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï ºÀtªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

        ¢£ÁAPÀ 21.11.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0330 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ZÉÊvÀ£Àå D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ 36/4934 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ °AUÀ¥Àà ¸Á:gÁA¥ÀÄgÀ vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɬŬÄzÀÝjAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À PÀÄrð UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 19.11.2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 1930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ¼ÀªÁgÀ ®ZÀªÀÄtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÄzÀݪÀÄä ºÁUÀÆ PÁqÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ wªÀÄ䮪ÀÄä EªÀgÀÄ ¸ÀAqÁ¹UÉ ºÉÆÃzÁUÀ PÀÄrð UÁæªÀÄzÀ ±ÉPÁë vÀAzÉ ºÀ¤Ã¥sï FvÀ£ÀÄ wªÀÄ䮪ÀÄä½UÉ ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ wªÀÄ䮪ÀÄä¼À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ DvÀ¤UÉ ¨ÉÊzÀÄ ¹lÄÖ ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ , F »£À߯ÉèAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 21.11.2010 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄįÁè¸Á§ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀ 19 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÉÆqÀØ FgÀtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ,PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ §Ar UÀÆlUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁgÁuÁAwPÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æà zÉÆqÀØ FgÀtÚ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À PÀÄrð UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 19.11.2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wgÀĪÀÄ®ªÀÄä vÀAzÉ PÁqÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ §ÄdѪÀÄä vÀAzÉ ®ZÀªÀÄtÚ vÀ¼ÀªÁj EªÀj§âgÀÄ ¸ÀAqÁ¹UÉ ºÉÆÃzÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ±ÉPÁë vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ºÀ¤Ã¥sï FvÀ£ÀÄ wgÀĪÀÄ®ªÀÄä£ÀÄß PÉÊ»rzÀÄ dVÎzÀÄÝ F «µÀAiÀÄzÀ°è wgÀĪÀÄ®ªÀÄä:¼À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¨ÉÊzÀÄ §Ä¢Ý ªÁzÀ ºÉýzÀÄÝ , F »£À߯ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 21.11.2010 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ºÀ¤Ã¥ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä PÁqÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ PÁqÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀZÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ²æà ¹PAzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 20.11.2010 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ-UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ 39-5171 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á: D¼ÀAzÀ gÀ¸ÉÛ UÀÄ®¨UÁð FvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §®§¢UÉ ¤°è¹zÀ ¯ÁjUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ UÀÄgÀıÁAvÀAiÀÄå EªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀÄgÀıÁAvÀAiÀÄå EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ 39-5171 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAZÁgÀPÀÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ 25 r.9325 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ w¥ÀàtÚ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 21.11.2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »AzÀÄUÀqÉAiÀÄ ºÁ°£À°è ¸ÀħæªÀÄtåA EªÀgÀÄ CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ UÁå¸ï ¹°AqÀgÀ£À gÉUÀÄå¯ÉÃmgï ¸ÀqÀįÁV ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ , ¥ÀPÀÌzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£À°èzÀÝ ¥ÉÊgï JPÀëmÉUÀµÀgïì ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Dj¸À®Ä gÁdÄ JA§ÄªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÁ°£À°è HjAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁå¸ï ¹°AqÀgï M«ÄäAzÉƪÀÄä¯É ¹r¢zÀÝjAzÀ ºÁ°£À ¨ÁV®Ä MqÉzÀÄ CzÀgÀ ºÀ®UÉAiÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ ZÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹rzÀÄ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ gÁdÄ , PÁå¶AiÀÄgï dgÀ¥Àà ,£ÀgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á§Ä EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀħæªÀÄtåA vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀªÀÄt gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ CZÀðPÀ EªÀgÀÄ 5 PÉ f ¹°AqÀjUÉ 15 PÉfAiÀÄ UÁå¸À ¹°AqÀj£À gÉUÀÄå¯Émï eÉÆÃr¹zÀÝjAzÀ CzÀÄ ¸Àr®ªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÀÝjAzÀ F WÀl£ÉAiÀÄÄ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà D£ÀAzÀ gÁWÀªÉAzÀæ ¦ü°èAUï ¸ÉÖõÀ£ï EªÀgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉ :²æà vÀÄPÁgÀªÀÄ vÀAzÉ ¥sÀQgÀ¥Àà §rUÉgÀ ¸Á|| CA¨ÉªÁqÀ gÀªÀgÀÄ, ªÀÄ°è£ÁxÀ vÀAzÉ CtÚ¥Àà PÁA§¼É ¸Á|| CA¨ÉªÁqÀ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiË£ÉñÀégÀAiÀÄ£ÀÄß fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÉA§ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ §®ªÀAvÀªÁV £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ UÀÄgÀ°AUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä, G: §¸ï ZÁ®PÀ ¦.£ÀA: 3261 r¥ÉÆà £ÀA (2) UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 21-11-2010 gÀAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.J¸ï. §¸ï £ÀA: PÉJ.32 J¥sï.732 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß D¼ÀAzÀ jAUï gÉÆÃqÀ ¢AzÀ ±ÀºÁ§eÁgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ±ÀºÁ§eÁgÀ £ÁPÁ PÀqɬÄAzÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ ¯Áj £ÀA: PÉJ.32 J.9573 CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ£ÀÄ MªÀÄä¯Éà PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ §¹ì£À §®UÀqÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉÀ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà C©ü£ÀAiÀÄ © zÉÆò, DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03/11/10 gÀAzÀÄ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðlzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAPï ¯ÁPÀgï¢AzÀ 1) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ £ÉPÉè¸ï 30 UÁæA, 2) MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ §¼É 50 UÁæA, 3) MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ §¼É 40 UÁæA, 4) JgÀqÀÄ ¯ÁPÉÃl 40 UÁæA, 5) §AUÁgÀzÀ ªÉƺÀ£À ªÀiÁ¯Á 20 UÁæA, 6) 4 §AUÁgÀzÀ §¼É 50 UÁæA, 7) §AUÁgÀzÀ ºÀÆ 5 UÁæA, 8) ªÀÄÆgÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ Q« ºÀÆUÀ¼ÀÄ 30 UÁæA, 9) JgÀqÀÄ ¨É½î ¸ÀªÉÄ 1 PÉ.f, 10) MAzÀÄ ¨É½î ¥ÉèÃmï 1/2 PÉ.f MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 2.50 ®PÀëöjAzÀ 3.00 ®PÀë QªÀÄäwÛ£À ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉUÀ°UÉ ºÁPÀĪÀ PÉÊ aîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðlzÀ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAQ£À°è ºÉÆÃV ¥É£À±À£ï ¥ÉÃ¥ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß £À«ÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É D¼ÀAzÀ PÁ®¤UÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉ£ÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgïUÉ ºÁQzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ EzÀÝ ¨ÁåUÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ²ªÀªÀÄÆwð vÀAzÉ «oÀ×® £ÁAiÀÄPÀ ¸Á|| ºÀ£ÀĪÀiÁ£À vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ, fÃ¥À £ÀA:PÉ.J-35/4137 £ÉÃzÀÝgÀ »A¢£À ¹Ãl£À°è PÀĽvÀÄ UÀÄ®âUÁð ¢AzÀ ±ÀºÀ¨ÁzÀ PÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉʯÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ fæ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀ¦ÃPÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Æ® ±Á ¸Á|| ºÀ¼É ±ÀºÁ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ fæ£À »A¢£À ¨ÁV®Ä MªÉÄäÃ¯É vÉgÉ¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.