Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, August 17, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 17-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-08-2011

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 06/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 9-8-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ £ÁUÀªÀÄt UÀAqÀ £ÁUÉñÀ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀįÉÆ° ¸ÀÆÖªÀzÀ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁj CPÀ¹äPÀªÁV ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀjAzÀ ªÉÄÊAiÀįÁè ¨sÁj ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸ÀÆnÖgÀÄvÀÛzÉÝ, DzÀÝÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÀæAiÀÄ°è zÁR® ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 15-8-2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÀæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ C¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è aQvÉì ¥sÀ¯ÁPÁj CUÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ªÀÄgÀ½ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀÆ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÁAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÁzÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ PÀgÀ¨Áj, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀÆgÁ (PÉ), vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èAiÀiÁå vÀAzÉ ªÉÆUÀ®AiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á; ªÀÄAoÁ¼À EªÀ¤UÉ CA©æõï vÀAzÉ zÁ£À¥Áà PÀ¸ÀÆÛgÉ EªÀ£ÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/eÉ-3108 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ CA©æõï EªÀgÀ C®UÀÆqÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¨sÉÃn ªÀiÁr C°èAzÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýUÉ PÉE© PÀbÉÃjUÉ £ËPÀj ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÉÆÃt £ÀqÉ CAvÀ vÀ£Àß eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀÄ®èAiÀÄå¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄAoÁ¼Á ¸À®UÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ PÀÆædgÀ mÁæöåPïì £ÀA PÉJ-47/JªÀiï-321 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ C«£Á±À vÀAzÉ ªÀÄ°è£ÁxÀ ªÀiÁ° ¥Ánî ¸Á: JPÀ®ÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CA©æõÀ PÀ¸ÀÆÛgÉ EªÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ CA©æõÀ PÀ¸ÀÆÛgÉ EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀ¤UÉ §®PÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉƼÀPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ JqÀPÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁwðPÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀßAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38 2714 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: C®èA ¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃjPÁëzÀ°è gÉÆûvÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ UÀÄA¥Á PÀqɬÄAzÀ-§¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. J¦-24/E-3961 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ eÉÊ©üêÀÄ vÀAzÉ ¸ÀA¨sÉÆÃf ¸Á: «ÄÃgÁ UÀAd ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÄPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CmÉÆÃjPÁëPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA§«¹ gÉÆûvÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2011 PÀ®A 279, 33 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà §UÀzÀ®PÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: §UÀzÀ®, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀȶÖ, ªÉÄÃUÀgÁUÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ D±Á PÁAiÀÄðPÀvÉðAiÀÄgÀ PÉÃAzÀæzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr¸À®Ä gÀ¸ÉÛìAiÀÄ §¢AiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38/5340 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ±ÀȶÖUÉ ªÉÄÊvÀÄA§ vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÆbÉð ºÉÆVgÀÄvÁÛ¼É DgÉÆæ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.JªÀiï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.L. r.¹.L.©. ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£ÀÄßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ PÀÆr PÀnÖvÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðf£ÀPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ§¸À¥Áà aAZÉÆüÉ, 2] ±ÁªÀÄuÁÚ PÀÄ®PÀtÂð E§âgÀÄ ¸Á: PÀnÖvÀÄUÁAªÀ EªÀj§âgÀÆ C£À¢üPÀȪÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀV 1 gÀÆUÉ 80/- CAvÉ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ d£ÀjUÉ ºÉý d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn £ÀA§gÀ §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlUÁgÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ§¸À¥Áà aAZÉÆÃ¼É EvÀ¤UÉ »qÀÄzÀ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 3 ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,210/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥sÁ«Äð PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÁAiÀÄ¯ï ¥sÉÆãÀ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À
vÁ®ÆQ£À PÀªÀrªÀÄnÖ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªï gÁoÉÆÃqï JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ FUÉÎ 6 ªÀµÀðzÀ »AzÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À dAVÃgÁA¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ dAiÀIJæà ®A¨ÁtÂ, FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ²ªÁ£ÀAzÀ£ÀÄ FUÉÎ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ »A¢¤AzÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆAqÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw dAiÀIJæÃUÉ
"¤Ã£ÀÄ ZÉ£ÁßV®è, ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è". CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀ¼À ¤ÃqÀÄvÁÛ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÁUÀ »jAiÀÄjAzÀ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý¹zÀgÀÆ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁVgÀ°®è. £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ®°vÁ JA§ÄªÀªÀ¼À£ÀÄß JgÀqÀ£Éà ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:08-08-11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀQÌAvÀ ¥ÀƪÀðzÀ°è vÀ£Àß ªÉÆzÀ®£ÉKAiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ dAVÃgÁA¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁPÉÌ gÁªÀÄ¥Àà ZÀªÁíuï ¸Á: ±ÀgÀt ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À vÁ: §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr FvÀ£ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ "J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄvÉÛ ¤Ã£ÉãÁzÀgÀÆ AiÀiÁjAzÁzÀgÀÆ §Ä¢üݪÁzÀ ºÉý¹zÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß R¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ"É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ dAiÀIJæà FPÉAiÀÄÄ 16-08-11 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JªÀiïUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À PÉ. §¸Áì¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ CAiÀÄå¥ÀàAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀªÀtÚAiÀÄå¸Áé«Ä dAUÀªÀiï FvÀ£À R¨ÉÓAiÀÄ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 58/1 £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ 13 JPÀgÉ d«Ää£À°è ¢£ÁAPÀ:-11-8-2011 gÀAzÀÄ ¨sÀvÀÛ £Án ªÀiÁrgÀĪÁUÀ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÀA¥ÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀªÀtÚAiÀÄå¸Áé«Ä dAUÀªÀiï EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-15-8-2011 gÀAzÀÄ d«ÄãÀ£À°è vÀ£ÀUÉ 16 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ElÄÖ £Án ªÀiÁrzÀ d«ÄãÀ£À°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀð JPÀgɵÀÄÖ £Án QwÛ CAzÁdÄ 2 ¸Á«gÀ gÀÆ £ÀµÀÖ ªÀiÁr PÉüÀ®Ä §AzÀ DvÀ£À CtÚ CAiÀÄå¥ÀàAiÀÄå¸Áé«Ä EªÀjUÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ 16-8-2011 gÀÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ DAiÀÄå¥ÀàAiÀÄå ¸Àé«Ä gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

                                

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À gÉÆÃqÀ®§AqÁ PÁåA¦£À ªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ SÁeÁ ªÉÆ»£ÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 22, eÁw: ªÀÄĹèA FvÀ£ÀÄ CzÉ PÁåA¦£À «dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ: 24, eÁw: dAUÀªÀÄ, G: SÁ¸ÀV ²PÀëQ FPÉUÉ vÀ£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦Ãr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 02-08-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ CzÉ PÁåA¦£À°è vÀÀ£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ:- 16-08-11 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JªÀiïUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ®Qëöäà ªÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ: 15.08.2011 gÀAzÀÄ ¥ÀÆ®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨sÀƸÀ£ÀzÁ¸À ¸Á: ¸À¨Á¸À ¥ÀÆgÀÄ f: ªÀįÁÝ PÀ®ÌvÁÛ ºÁ:ªÀ: J.¦.JA.¹. PÀA¥ËAqï ªÀiÁ£À«. EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁgÁAiÀÄt PÀÆr PÀgÀrUÀÄqÀØ PÁæ¸ï£À°ègÀĪÀ PÁ¬Ä¥À¯Éè CAUÀrUÉ §AzÀÄ PÁ¬Ä¥À¯Éè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï 7.30 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ ªÀiÁ£À«AiÀÄ J.¦.JA.¹. ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀiÁ£À« PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢£À lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¥ÀÆ®PÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 16.08.2011 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉUÉ
:D£ÀAzÀ ªÀÄÄgÀÄUÀ£À mÁæ¸Àà¥ÉÆlð gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ zÀ°è E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆV¹ CAzÀgï §ºÁgÀ CAvÁ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ dÆeÁl DqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzɪÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¦.J¸ï.L. ªÀiÁPÉðmï AiÀiÁqÀð ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ¨sÁµÀ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä§ ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: ¯ÁjqÉæöʪÀgï ¸Á¸ÉÃÉ®A[ vÀ«Ä¼À£ÁqÀÄ,] ±ÉÃRgï vÀAzÉ ªÉ®Ä ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð eÁw: ¨ÉƼÉƼÀ G: ¯Áj qÉæöʪÀgï ¸Á: ¥ÀÄ°vÀ¯Éé f: PÀgÀÆgï [ vÀ«Ä¼À £ÁqÀÄ] ºÁUÀÆ ¸ÀªÀð£ï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸É¯ïé gÁd ªÀAiÀiÁ: 31 ªÀµÀð ¸Á: £ÀA¢¥Àw f: wgÀÄa [ vÀ«Ä¼À£ÁqÀ ] EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀjAzÀ

dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆV¹zÀ DgÉÆæUÀ½AzÀ MlÄÖ 4,230/- UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmï AiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.08.2011 gÀAzÀÄ 110 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 25,600/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ : ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 16/08/11 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಶ್ರೀ.ಮಹಾಂತೇಶ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ ರವರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಗುನ್ನೆಗಳ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ಹೋದಾಗ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸಂಶಯ ಬಂದು ಸದರಿಯವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಚರಿಸಲಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ತಿಳಿಸದೇ ಇರುವದರಿಂದ ಅನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸ್ವತ್ತಿನ ಅಪರಾದ ಮಾಡಬುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆ ತಂದು ಕೂಲಕೂಂಶವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸಾಗರ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ @ ವಕೀಲ ಕಾಳೆ, ಸಾ|| ಮಾಂಗರವಾಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಬಾಪೂನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ : ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯುಬಶಾಹ ತಂದೆ ರುಕುಮಶಾಹಾ ಬಿಯಾಬಾನಿ ಸಾ: ಭೀಮಳ್ಳಿ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ರುಕುಮಶಹಾ ವ:65 ವರ್ಷ ಇವರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಭೀಮಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶೇಖರೋಜಾ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಭೀಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 16-8-2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ ಸಮೀಪ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಣ್ಣ ಗೇಟ ಎದುರುಗಡೆ ರುಕುಮಶಹಾ ಇವರು ಕೆಎ 32 ಎಫ 1093 ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರುವಾಗ ಬಸ್ಸ ಚಾಲಕ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಮನ್ಸಪ್ಪಾ ಯಂಕಂಚಿ ಇತನು ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ಸಿನ ಕೆಳೆಗೆ ಬಿದಿದ್ದು ಬಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಟೈರ ಬಲಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಪಚಾರದಲ್ಲಿ ಗುಣ ಮುಖನಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.