Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, February 8, 2014

Raichur District Reported Crimes

                                                                    
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ಈ ದಿನ ದಿನಾಂಕ:07/02/2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-50 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ UÀAUÀ¥Àà vÀAzsÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà, eÁ: ºÀqÀ¥ÀzÀ,¸Á:gÁªÀÄzÀÄUÀð gÀªÀರು ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ್ ಜಿನ್ನಾಪೂರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಾಕುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1] SÁeÁ¥Á±À ¦.r.N. gÁªÀÄzÀÄUÀð ºÁUÀÄ EvÀgÉ 15 d£À J®ègÀÄ ¸Á:gÁªÀÄzÀÄUÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗಬ್ಬೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ .ಸಂ. 22/2014 ಕಲಂ: 143,147,341, 504 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

                ¢.07-02-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ FgÀ¥Àà vÀAzÉ DzÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ.21 ªÀµÀð, eÁ.PÀÄgÀħgÀ, G.PÀÆ° ¸Á.ªÉAPÀmÁæAiÀÄ£À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ DzÀ¥Àà PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀ ªÀAiÀiÁ.60 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 05 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÉAPÀmÁæAiÀÄ£À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï.  gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà¤UÉ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ AiÀiÁgÉÆà ºÉýzÀÝ£ÀÄß PÉý CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §ArUÀÆl, ¨Á¬Ä§qÀUÀzÀ PÁªÀÅ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÝ ¦ügÁå¢UÉ PÀÄ¥ÀàtÚ & ZÀAzÀ¥Àà PÀÆrPÉÆAqÀÄ §ArUÀÆl¢AzÀ JqÀUÉÊ & §®UÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. FgÀ¥Àà£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢ vÀAzÉUÉ UÀzÉÝ¥Àà£ÀÄ ¨Á¬Ä§qÀUÀzÀ PÁ«¤AzÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzÀÄUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀæUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ZÀAzÀ¥Àà & PÀÄ¥ÀàtÚ EªÀgÀÄ §ArUÀÆl¢AzÀ ªÉÄÊUÉ, PÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀgÀÄ. dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý aÃgÁqÀÄvÁÛ §AzÀ ¦ügÁå¢ vÁ¬Ä FgÀªÀÄä½UÉ ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £É®PÉÌ £ÀÄVÎ EªÀgÀ£ÀÄß ©qÀ¨Áåræ E¯Éèà ªÀÄÄV¹j CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/14 PÀ®A.143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                   ದಿನಾಂಕ 07.02.2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಬಸವನಗೌಡ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸಾ: ಹೊಸೂರು gÀªÀgÀÄ vÀನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬದುವಿನ ನಾಲೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೋ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂದಂತಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ತನ್ನ ಹೊಲದ ದಕ್ಷಿಣ ಬದುವಿನ ಒಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಂಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ಅಂದಾಜು 30 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಗಂಡಸು ಬಿಳಿ ಲುಂಗಿ ಪಂಚೆಯಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತೆ ಇದ್ದು ಎರಡೂ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ನಾಲೆಯ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮಡಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಳೆದ ಆರೇಳು ದಿನಗಳಿಂದ ಸದರಿ ಶವ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸತ್ತು ಕೊಳೆತು ಡಿ.ಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಶವದ ಮೈಮೇಲೆ ಒಂದು ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಅಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯ ಟೀ ಶರ್ಟ, ನಾಸಿ ಕಲರ್ ಅಂಡರ್ ವೇರ್ ಇದ್ದು ಮುಖ ಊದಿಕೊಂಡಿರುವದರಿಂದ ಚಹರೆ ಗುರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೃತನ ಮರಣದ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ 01/2014 ಕಲಂ 174 (ಸಿ) ಪ್ರ.ದಂ.ಸಂ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                   ¢£ÁAPÀ: 07.02.2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ ¸ÉÃvÀÄªÉ PɼÀUÉ £À¢AiÀÄ £ÀqÀÄUÀqÉØAiÀÄ°è CAzÁdÄ 30 jAzÀ 35 ªÀµÀðzÀ ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ªÀ±À PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, ªÀÄvÀÄÛ CAf£ÉÃAiÀÄå, ºÀĸÉãÀ¥Àà, PÀÆr ¨Áålj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀÄ AiÀiÁgÉA§ÄzÀÄ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄÈvÀ£À JvÀÛgÀ 5 Cr, 5 EAZÀÄ, PÀ¥ÀÄà §tÚ, zÀÄqÀÄ ªÀÄÄR, PÀÄgÀÄZÀ®Ä UÀqÀØ vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä, vɼÀî£ÉAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ EzÀÄÝ ªÉÄʪÉÄ¯É ©½ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ZÉPïì CAV £Á¹ PÀ®gï ¸Éélgï, PÀj §tÚzÀ ¥ÁåAmï, £Á¹ PÀ®gï eÁAUÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ¤Ã° §tÚ PÀgÀªÀ¸ÀÛç¢AzÀ PÀtÂÚUÉ UÀnÖAiÀiÁV PÀnÖPÉÆArzÀÄÝ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. §ºÀıÀºÀ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀt ¢AzÀ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÉÄðAzÀ £À¢AiÀÄ £ÀqÀÄUÀqÉØAiÀÄ°è fVzÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸ÀÆAiÀÄð ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ¸Á: zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.  £ÀA: 03/2014 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿ:07-02-2014 ರಂದು  ಸಾಯಂಕಾಲ 06-20 ಗಂಟೆಗೆ ಫಕೀರಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೊನ್ನುರ ಸಾಬ್ @ ಖಾಸಿಂ ಸಾಭ್ 65-ವರ್ಷ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ :ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಅಶೋಕ ಡಿಪೋ ಸರ್ಕಲ್ ಕಮೇಲ್ ಹತ್ತಿರ ರಾಯಚೂರು gÀªÀgÀÄ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ  ಅಶೋಕ ಡಿಪೋ ಸರ್ಕಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಜಾಲಿ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ದಕ್ಷಿಣ ಮುಖವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಈಕೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಮಹ್ಮದ ಇರ್ಫಾನ್ ಅಹೆಮದ್ 23 ವರ್ಷ ಈತನು ತೀನ್ ಖಂದೀಲ್ ಸರ್ಕಲ ಕಡೆಯಿಂದ  ತನ್ನ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ BAJAJ PLATINA M/C NO.KA.36.V.2217 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಯ ಹಿಂಬಾಗದ ಬಲಗಡೆ ತೂತು ಬಿದ್ದ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ, ಬಲಮೊಣಕೈಗೆ,ಎಡಗಾಲು ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದುದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ.  UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2014 PÀ®A:279, 338. L¦¹    ಮೇಲಿನಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
                 ದಿನಾಂಕ 07.02.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05.30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಇಬ್ಬರೂ ಬಂದು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟನಲ್ಲಿ ಮರಳು(ಉಸುಕು) ತುಂಬಲು ಹೋದ ನಿನ್ನ ಮಗ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರಯತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಸಂತೆಕೆಲ್ಲೂರು-ಮಾರಲದಿನ್ನಿ ರಸ್ತೆಯ ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ ಿವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ ಕೆಎ-36/ಟಿ,ಸಿ.1228 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮರಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಸದರ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ  ತಿರುವಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ರಬಸಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಿದ್ದು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುಅವನ ಮೇಲೆ ಮರಳುಬಿದ್ದು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ತಲೆಗೆ ಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೈಯಾಲ್ಲಾ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೆ. ಅಂತಾ ಶೇಖರಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಉಳಿಪ್ಪನವರು  60 ವರ್ಷ ಲಿಂಗಾಯತ ಉಃ ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾಃಕಸಬಾಲಿಂಗಸ್ಗೂರು .ತಾಃಲಿಂಗಸ್ಗೂರು.  gÀªÀgÀÄ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ  20/14 ಕಲಂ 279,304() ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
d®zÀÄUÀð PÉÆÃmÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀUÀßUÉƽ¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

               ¢: 03-02-14 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.30 UÀAmÉUÉ   d®zÀÄUÀð UÁæªÀÄzÀ PÉÆmÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ   ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà  »mÁa ZÁ®PÀ ¥ÉÊQ MAzÀ£ÉzÀݪÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 £ÉÃzÀݪÀgÀ ºÉýzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA-2 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß »mÁaAiÀÄ£ÀÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä DgÉÆæ £ÀA-1 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ w½¹zÀÝjAzÀ D ¥ÀæPÁgÀ vÀ£Àß »mÁa¬ÄAzÀ £ÀqɹzÀÝgÉAzÀÄ J.¹. °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀgÀªÀjAzÀ  ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ zsÀ£À®Qëöäà CªÀiÁä¼À PÀÆågÉlgï  ¸ÀgÀPÁj ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ    gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½zÀÄ  WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ  ¢£ÁAPÀ 04-02-2014 gÀAzÀÄ ¨ÉÃn ¤Ãr ¥Àj²°¹ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «tªÀÄw CAvÁ EzÀÄÝzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/13 PÀ®A. 427 L.¦.¹   & PÀ®A 26(1)(1) PÀ£ÁðlPÀ ¥Áæa£À ªÀÄvÀÄÛ LwºÁ¹PÀ ¸ÁägÀPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀvÀvÀé  ¸ÀܼÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ±ÉõÀUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1961   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                  
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.02.2014 gÀAzÀÄ  70 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    13,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.