Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, June 14, 2013

Raichur District Reported Crimes

    
 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ»¼ÀAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1) CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ, 2) vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ,3) ªÀÄÆPÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ,4) ºÀÄ°UÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄÆPÀ¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: J®ègÀÆ ºÀgÉl£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ü²æêÀÄw. ¥ÁªÀwð UÀAqÀ CAiÀÄå¥Àà, 26 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ°, ¸Á: ºÀgÉl£ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.ªÀÄPÀ̼ÁV®è §AeÉ EgÀÄwÛ CAvÁ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 12-06-2013 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 178/2013 PÀ®A, 498(J), 504, 323, 506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 20.05.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱Á»Ã£ï UÀAqÀ ªÀĺÀäzï ±À¦üà ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¥ï FPÉUÉ UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁ«Ä®è CAzÀgÉ zÀÄrzÀÄ ºÁPÀÄ CAvÀ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛAiÉÄãÀ¯Éà ¸ÀƼÉà CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀªÀÄqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀªÀÄqÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj PÉÆAzÀÄ ºÁQ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 13.06.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 180/2013 PÀ®A: 143, 147, 323, 504, 506, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 11-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ°è£ÁAiÀÄPÀ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ: ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ, 22ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð ¸Á: ªÀįÉè£ÁAiÀÄPÀ£ÀzÉÆrØ FPÉAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¦æÃw¹zÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, vÁ£ÀÄ ¦æÃw¹ ®UÀߪÁzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è 1) ºÀA¥ÀAiÀÄå, vÀAzÉ: gÀAUÀAiÀÄå PÉÆgÀ«, 2) ²ªÀgÁd vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå PÉÆgÀ«, 3) C¤Ã¯ï vÀAzÉ; §¸ÀªÀgÁd ºÀgÀ«, 4) ²ªÀgÁd vÀAzÉ: §ÄgÀAiÀÄå vÀÄUÀή¢¤ß, 5) §¸ÀªÀgÁd ºÀgÀ«, 6) ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: ©üêÀÄAiÀÄå £ÁUÉÆð, 7) gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ: ªÀÄ®èAiÀÄå PÉÆgÀ«, 8) AiÀÄ®è¥Àà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï 9) ©üêÀıÀ¥Àà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï 10) ©üêÀÄtÚ f£ÁߥÀÆgÀ vÀAzÉ: ²ªÀAiÉÆÃV, 11) DgÀÆqÀ ¸Áé«Ä vÀAzÉ: §¸ÀìAiÀÄå, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉʵÀªÀÄåªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ `` ¤Ã£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV £ÀªÀÄÆäj£À°è ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄwÛAiÉÄãÀ¯É '' CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ F HgÀ°è CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉðAiÀiÁV ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛ £ÀªÀÄUÉ «gÀÄzÀÞªÁV ¤£Àß UÀAqÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ£ÉÆA¢UÉ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄwÛ ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 187/2013 PÀ®A. 143,147,341,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-13-06-13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¨ÉtPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CzÀȵÀÖzÀ Dl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀÀð ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀÀð gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀܼÀPÉÌ vÉgÀ½ ¸ÀÆUÀ¥Àà vÀAzÉ: ±ÀAPÀæö¥Àà PÁqÀÆègÀÄ, 50ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉtPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ JA§ CzÀȵÀÖzÀ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr SÁwæ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ 11-50 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä CªÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ d¦Û ªÀiÁrzÀ 1) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn CA.Q E¯Áè 2) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï CA.Q E¯Áè 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 810/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîÌAqÀ D¥Á¢vÀ£ÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 186/2013 PÀ®A.78 (3) PÉ.¦.DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 13-06-2013 gÀAzÀÄ 4-45 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ¹Ì ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ ¥ÀUÀqÀ¢¤PÁåA¦£À°ègÀĪÀ §¸ÀªÀtÚzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è zÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ©ªÀÄgÁAiÀÄ PÉ.J¸ï.DgÀ.n.¹. ¸ÉÃqÀA r¥ÉÆà §¸ï £ÀA. PÉJ 33 J¥sï 38 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ.J¸ï.DgÀ.n.¹.§¸ï £ÀA.PÉJ 33 J¥sï.38 £ÉzÀÝ£ÀÄß ªÀÄ¹Ì PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÉqÀ¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà §ªÀ° 30ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB UËqÀ£À¨Á« vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀAiÀÄå¸Áé«Ä EªÀgÀÄ ºÉÆgÀl ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA.PÉJ 36 J¸ï 9279 £ÉzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆmÁÖUÀ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è »AzÉ PÀĽwzÀÝ ²ªÀAiÀÄå¸Áé«ÄUÉ §®¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ, §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƼÀPÉÊUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DV®è. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è dPÀAUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 179/2013 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ 13/06/13 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æÃZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ CrªÉAiÀÄå »gɪÀÄoÀ 71ªÀµÀð,dAUÀªÀÄ ¸Á- eÉÃgÀgÀ§Ar FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ qÁ//gÁd±ÉÃRgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀßzÉÆAzÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄÆvÀæ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzï £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ Dgï.JA.¦ qÁPÀÖgÀ DV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ,PÀA¥ËAqÀgÉAzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝUÀ qÁPÀÖgÉÆA¢UÉ ¸À®ÄUɬÄAzÀ EzÀÄÝ ºÀtPÁ¹£À «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉÆøÀ J¸ÀUÀÄvÁÛ §AzÀÄ zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ J¯Áè dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß vÁ£É ¤ªÀð»¸ÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è £É¥ÀºÉÆrØ «±Áé¸À vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ J¯Áè ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀzÉ vÁ£É ¸ÀévÀºÀ ¸Á®UÁgÀgÀ°è aÃn zÀÄqÀÄØ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÈvÀ gÁd±ÉÃRgÀ£ÀÄ w½¹zÀÄÝ, ZÀAzÀÄæ JA§ AiÀÄĪÀPÀ£ÀÄ ¥ÀzÉ¥ÀzÉ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §AzÀÄ ªÀÄÈv¤UÉ ¨ÉzÀj¸ÀÄvÁÛ vÀ£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄqÁPÀÖgÀ£ÀÄß ¨ÉzÀj¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ°è ªÀiÁrzÁÝUÀÆåAiÀÄÄ PÀÆqÀ ©qÀzÉ ¤Ã£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦Ãr¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ PÉ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ gÁd±ÉÃRgÀ£À ºÉ¸Àj£À°è aÃn ªÀåªÀºÁgÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, vÁ£É ¸Á®UÁgÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¸Á®UÁgÀgÀÄ PÀlÄÖwÛ¯Áè CAvÁ K¼ÀÆvÁÛ §AzÀÄ ¤Ã£É ºÀt PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉý ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ MvÁ۬ĹzÀÝjAzÀ QjQj vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤rÃzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ .zÉêÀzÀÄUÀð oÁ£É AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 11/2013 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-06-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 14-06-2013

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2013, PÀ®A 98 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13-06-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà VgÀuÉ gÀªÀgÀ UÉÆÃzÁ«Ä£À°è UÀÄmÁÌ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ EzÉ CAvÀ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ OgÁzÀ gÀªÀjAzÀ ±ÉÆÃzsÀ£Á ªÁgÀAl ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ¨sÁ°Ì, ¹¦L OgÁzÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É OgÁzÀ J.¦.JA.¹. AiÀiÁqÀðzÀ ¤ªÉñÀ£À ¸ÀASÉå 40 ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà VgÀuÉ gÀªÀgÀ UÉÆÃzÁªÀÄ ±ÉÃlgÀUÉ Qð ºÁQzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ Qð MqÉzÀÄ vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ C°è UÀÄmÁÌ ºÉÆA¢zÀ aîUÀ¼ÀÄ EgÀ°®è, CzÀgÀ §zÀ°UÉ UÀÄmÁÌ vÀAiÀiÁåj¸À®Ä CUÀvÀå EgÀĪÀ PÀZÁÑ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÁzÀ CrPÉ ¥ÀÄr aîUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ PÀA¥ËAqÀ ¥ËqÀgÀ («Ä±Àæt) ºÉÆA¢zÀ aîUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ, CrPÉ ¥ÀÄr vÀÄA©zÀ 244 aîUÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ aîzÀ°è C.vÀÄ 50 PÉ.f. AiÀĵÀÄÖ CrPÉ ¥ÀÄr EzÀݪÀÅ ºÁUÀÄ PÀA¥ËAqÀ ¥ËqÀgÀ ºÉÆA¢zÀ aîUÀ¼ÀÄ 95 EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ aîzÀ°è C.vÀÄ 30 PÉ.f CµÀÄÖ ¥ËqÀgÀ EvÀÄÛ F jÃwAiÀiÁzÀ ¸ÀévÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gɬĹPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ, F ¸ÀéwÛ£À ªÁgÀ¸ÀzÁgÀgÀÄ / ªÀiÁ°PÀzÁgÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ CAvÀ EzÀĪÀgÉUÉ w½¢gÀĪÀÅ¢®è, £À£ÀßzÀÄ C£ÀÄߪÀgÀÄ CAvÀ AiÀiÁgÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è F PÁgÀt ¸ÀzÀj d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß CzÉà UÉÆÃzÁ«Ä£À°èlÄÖ ±ÉÃlÖgÀ §AzÀ ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß Qð ºÁQ CzÀ£ÀÄß PÁªÀ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ, F d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/2013, PÀ®A 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

ಫಿರ್ಯಾದಿ CZÀð£Á UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÉƸÀA EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÉ ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ ಜೊತೆ ಧರ್ಮದ ಪದ್ದತಿಯಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದ್ದು, DgÉÆævÀgÁzsÀ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯವರು ಕೂಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿAiÀĪÀgÀ ಗಂಡನಿಗೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ತಲೆ ತುಂಬಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡದೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ d£ÁzsÀð£À vÀAzÉ ±ÀA¨sÀÄgÁªÀ eÉÆò ¸Á: eÉÆò £ÀUÀgÀ alUÀÄ¥Áà, ¸ÀzÀå : vÀÄgÀPÀ AiÀĪÀÄäeÁ¯ï gÀAUÁgÀrØ, f¯Áè : ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå ¨ÁV®zÀ  ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀtÚ PÀ©âtzÀ ¥ÉnÖAiÀÄ°èzÀÝ 1) 4 vÉÆ° §AUÁgÀzÀ §½UÀ¼ÀÄ C.Q 12,000/- gÀÆ, 2) CzsÀð vÉÆ°AiÀÄ 2 §AUÁgÀzÀ GAUÀgÀUÀ¼ÀÄ C.Q 3,000/- gÀÆ, 3) 2 vÉÆ° §AUÁgÀ ®Qëöäà ¸ÀgÁ C.Q 6,000/- gÀÆ, 4) 1 vÉÆ° §AUÁgÀ ¯ÁåPÉÃl C.Q 3,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ 24,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmɬÄAzÀ 0300 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåCªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £É® ªÀĺÀrAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ aPÀÌ¥Àà QæõÀÚ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Q° ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2013, PÀ®A 498(J) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: «ÄÃgÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ PÉÆ£É ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥À«vÁæ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, EªÀ½UÉ ªÉÄà 2012 £Éà ¸Á°£À°è DgÉÆæ gÀƨɣï vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: UÁzÀV UÁæªÀÄ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-15 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ, ¥À«vÁæ EPÉAiÀÄÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆAzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ PÁgÀtPÁÌVAiÉÄà ¢£ÁAPÀ 13-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß Dj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ DgÉÆæAiÀÄ JgÀqÀÄ CAUÉÊUÉ, JzÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ C®è°è ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2013, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÉÄʯÁgÉ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAd ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ M§â C¥ÀjÃavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:

ಮಹಿಳಾ ಪೋಲಿಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲೀತಾ @ ಪಿಂಕಿ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗ್ ಸಾ:ಕರನಕೋಟ್ ತಾ:ತಾಂಡೂರ್ ಹಾ:ವ:ಉಪ್ಪರ ಗಲ್ಲಿ  ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನಗೆ ನರಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ಪೆಂಟೋಜಿ  ಸಾ:ಕರನಕೋಟ್ ತಾ: ತಾಂಡೂರ್ ಜಿ: ರಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜ್ಯ: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇತನ ಸಂಗಡ 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಸಮಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು 10 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ  ಎಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡ,ಅತ್ತೆ,ಮಾವ,ಮೈದುನರರು ವಿನಾಃಕಾರಣ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುವುದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡದಲ್ಲಾದೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದನ ಮಾಡುತ್ತಾ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದಿದೇ ಅಂತಾ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.ನೀನು ತವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರದಿದ್ದರೆ ಮತೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದನು, ಈ ವಿಷಯ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತೇ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ತಂದು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಗೊಸ್ಕರ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ದಿನಾಂಕ:08.06.2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ತವರು ಮನೆಗೆಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಂದು ವಾಹನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅತ್ತೆ, ಮಾವ, ಮೈದುನರರು  ಮತ್ತು ಮಾವನ ತಮ್ಮನಾದ ಬಾಲಕೀಶನ ಇವರು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:34/2013 ಕಲಂ 498 (ಎ).323.504.506 ಸಂಗಡ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3&4 ಡಿ.ಪಿ.ಎಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.