Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, September 21, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ನರಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ದೋಟಿಕೊಳ ಸಾಃ ಶಾಂತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಗಂಜ ಏರಿಯಾ ಜಡಿಮಠ ರೋಜಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು  ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ:20-09-2012 ರಂದು 11-15 ಗಂಟೆಗೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ ಕಂಪನಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ  ಇನೊವಾ ಕಾರ ನಂ. ಕೆಎ-32 ಎನ್-1399 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವನೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 47/2012 ಕಲಂ, 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ Kr ªÀAiÀÄ.36 ªÀµÀð eÁw.UÉÆÃAzÀ½ G.PÀÆ° ¸Á.¸ÀªÉð.£ÀA.8 d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ªÀÄÄzÀUÀ¯ï.FvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥Àæ¯ÁízÀ FvÀ£À ºÉAqÀw ¨sÁgÀw EªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ C¼Éî¥Àà ªÉÄÃzÁgÀ ¸Á.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀ£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ, FUÉÎ 3-4 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ »jAiÀÄgÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ.19-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ¥Àæ¯ÁízÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ¨sÁgÀw ºÁUÀÆ CªÀ¼ÉÆqÀ£É C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÝ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr ªÀÄÈvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 112/12 PÀ®A.302 ¸À»vÀ 34 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
J¸ï.¹./ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 19.09.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.30 UÀAmÉUÉ ²æà ²æúÀj vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 516 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖwÛzÁÝUÀ 01)  «PÀæªÀÄUËqÀ eÁ: gÉrØ ¸Á: ¥ÀvÉÛ¥ÀÆgÀ02)  ±ÉÃR¥Àà ªÀqÀØgÀ ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CzÀgÀ°è «PÀæªÀÄUËqÀ FvÀ£ÀÄ ¨Áè¸ïÖ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ£É ¤Ã£ÀÄ E°èAzÀ zÀÆgÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ DvÀ£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà ¤ªÀÄUÉ ¥ÉưøÀgÀÄ UÀÄqÀØzÀ°è ¨Áè¸ïÖ ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉðzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¤ÃªÀÅ ¨Áè¸ïÖ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝÃj EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÁ¤AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÀÄzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ J¯Éà ¤Ã£ÉãÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ ªÀiÁrPÉÆà AiÀiÁjUÀÆ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ºÉðPÉÆà CAvÁ CªÀÄzÀÄ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CªÀÄzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ  ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÀvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2012 PÀ®A: 447, 323, 355, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï.¹ J¸ï.n ¦.J PÁAiÉÄÝ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
               ¢£ÁAPÀ: 19-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À §¸ÁÖöåAqï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÀAvÉÆÃµï ªÉÊ£ï±Á¥ï ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸Àj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40-45 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄ®VzÀ¯Éè ¦ümïì §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉbÀvÀæ¥Àà,ªÀAiÀÄ:30ªÀ,eÁ;£ÁAiÀÄPïªÉÊ£ïì£À°èªÀiÁå£ÉÃdgï,¸Á:GªÀÄgïSÉÃqï,vÁ:°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ,ºÁ.ªÀ: £ÀlgÁeïPÁ¯ÉÆä¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.12/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                ¢£ÁAPÀ.20-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁd¥Àà ZɮĪÁ¢ ªÀAiÀÄ.33 ªÀµÀð eÁ.ZɮĪÁ¢ G.n.JA.¹ ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀ ¸Á.SÁ¢æAiÀiÁ PÁ¯ÉÆä ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ºÁUÀÆ C§Äݯï gÀ¸ÀƯï PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÁqÀð.£ÀA.11 PÀjUÁgÀ NtÂAiÀÄ°è £À¼À zÀÄgÀ¹Û ªÀiÁqÀĪÁUÀ C°è£À ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ ²PÀëPÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¤ÃªÀÅ ºÉÃUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛÃj JAzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ CqÀvÀqÉ ªÀiÁr ¦ügÁå¢UÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/12 PÀ®A.341.504.324 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ:20-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå¸Áé«Ä, 22ªÀµÀð, eÁ:dAUÀªÀÄ, »gÉÆà ºÉÆAqÁ £ÀA.PÉ.J.36/ºÉZï.9297 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:ElV. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.36/ºÉZï.9297 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀÆUÀ¯ï UÁæªÀÄ¢AzÀ ElV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ElV ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÀAUÁzsÀgÀ UÁUÀ¯ï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁr ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉÃ, M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É JqÀPÉÌ PÀmï ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ ¹Ìqï DV E§âgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ ºÀuÉUÉ, JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, vÀÄnUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀUÉÊUÉ, JqÀ vÉÆqÉUÉ, vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁV, JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀAvÉ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ FvÀ¤UÉ UÀzÀÝPÉÌ ºÀuÉUÉ, gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄÄRPÉÌ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 77/2012 PÀ®A:-279, 337, 338 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 20-09-2012 gÀAzÀÄ ¨Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¸ÉàÃlÄ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ §UÉÎ r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ ¨Áwäà §A¢zÀÄÝ, CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¨Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÀÅzÁV ¦.J¸ï.L AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¨Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀ®Ä ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀÄÝ, ¦.J¸ï.L AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA.PÉJ-36/f-29 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹-428, 608, 350, 677, gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èUÉ r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-16, 235, ¦.¹-11, 298, 465, 605 J.¦.¹-73, 223 §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ²æäªÁ¸À 2) ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ] FgÀtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà, 40 ªÀµÀð, G-£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 10 d£À ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ CAUÀ dqÀw ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 54,540/-2) 7 ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ. 10,500/-3) 4 ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ, CA.Q. gÀÆ. 83,000/-4) 52 E¸ÉàÃl J¯É CA.Q. E¯Áè  £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ  DzsÁgÀzÀ   ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2012. PÀ®A. 79, 80 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
ªÀgÀzÀQëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¸ÉÆ£Á¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ºÀĸÉãï¸Á¨ï @ £À£ÉßøÁ¨ï, ªÀAiÀÄ: 20ªÀ, G: UÀȺÀPÉ®¸À,¸Á: ¹gÀÄUÀÄ¥Áà , ºÁ.ªÀ: UÀAUÁ£ÀUÀgÀ , §¸ÀAiÀÄå ªÀiÁ¸ÀÖgï ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛ , ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÀĸÉãï¸Á¨ï @ £À£ÉßøÁ¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¦ÃgÀ @ ªÀÄdÄð,ªÀAiÀÄ:23ªÀ, G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¹gÀUÀÄ¥Àà  FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ:10-11-2011 gÀAzÀÄ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 20,000-00 gÀÆ ªÀgÀzÀQëuÉ CzsÀð vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ ºÁUÀÆ 30,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ UÀȺÀ§¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ , DPÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß UÀAqÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸ÀA§A¢ü EªÀgÀÄ DPÉUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ¸À®ÄªÁV ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr 50,000-00 gÀÆ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ CPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:25-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁ£ÀUÀgÀzÀ°è vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj  §AzÀÄ DPÉUÉ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀA¢®è CAvÁ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPɺÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.369/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ   UÀÄ£Éß £ÀA.214/2012 PÀ®A.498(J) , 323 , 504 , 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 & 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ .
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.09.2012 gÀAzÀÄ 115 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  20,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-09-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21-09-2012

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 89/2012 PÀ®A: 32,34 PÉ.E DPïÖ::-
¢£ÁAPÀ 20-09-2012 gÀAzÀÄ ²æà ¦J¸ïL ªÀÄ£ÁßJSÉ½î ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuɬÄAzÀ 1230 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ CdÄð£À PÁmÉ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw J¸À.¹ ¸Á: ¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀ£ÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ ¯ÉʸÀ£Àì §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¯ÉʸÀ£Àì EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï UÀÄ£Éß ¸ÀA: 70/2012 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/09/2012 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÉÆmÉ DªÀgÀtzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ QñÀ£À ¥ÀªÁgÀ ªÀ:21 ªÀµÀð eÁ:®ªÀiÁt ¸Á:D®ÆgÀ(PÉ) vÁAqÁ ºÁUÀÄ E£ÀÆß EvÀgÀ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå ¹¦L £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¦J¸ïL(PÁ¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 79/2012 PÀ®A: 32, 34, PÉ. E DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-09-2012 gÀAzÀÄ ²æà J¸ï.J¸ï.EAUÀ¼É ¦J¸ïL ªÀÄÄqÀ© oÁuÉgÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉ£ÉAzÀgÉ °AUÀzÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ zsÀ£ÀgÁd dªÀiÁzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ° C£À¢üPÀÈvÀÛªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉA§ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj QÃgÁt CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ zÁ½ ªÀiÁr QÃgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ ªÀÄƯÉAiÀÄ°è EnÖzÀ MAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°è vÀÄA©nÖzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ JtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä QAUï¦üøÀgï ¸ÁÖçAUï 330 JªÀiï.J¯ï. G¼Àî 15 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CªÀÅ C.Q 750/- ªÀÄvÀÄÛ Old Tavern whisky 180 JªÀiï.J¯ï G¼Àî 28 gÀnÖ£À ¥ÁQlUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À C.Q 1419/- »ÃUÉ MlÄÖ 2169 /- gÀÆ¥Á¬Ä DUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁPÁgÀ ªÀw¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ¢®è C£À¢üPÀÈvÀÛªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÉ£ÀÄ CAvÀ M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಬಂದೆನವಾಜ ತಂದೆ ಫತ್ರುಸಾಬ ಕಟಬಾಣ ಸಾ||ಸಿಗರಥಹಳ್ಳಿ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 19/09/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-45 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾಳವಾರ ಗ್ರಾಮ ಕುಂಬಾರ ಇವರ ಹೊಲದ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-33 ಹೆಚ್.ಸಿ-2464 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ  ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ  ನಗದು 1500/- ರೂ , ಒಂದು ಕೈಗಡಿಯಾರ ಅ.ಕಿ 500-00 ರೂ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಮಾಕ್ಸ ಮೋಬೈಲ ಅ.ಕಿ 1000-00 ಹೀಗೆ ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ:142/2012 ಕಲಂ 394 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಮುದೋಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:20-09-2012 ರಂದು 7-00 ಪಿ.ಎಮ್.ದ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಗಾಣಿಗೇರ ವ||30 ಸಾ|| ಆಡಕಿ ಗ್ರಾಮ ಇತನು ಆಡಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಧೋಳ ಮೇನ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರಾಜು ಅನ್ನುವವರ ದಾಬಾದ ಎದರುಗಡೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಂತಾಗ ರಿಬ್ಬನಪಲ್ಲಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರ ನಂ ಎಪಿ-28 ಟಿ.ಇ-0820 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟ್ಯಾಂಕರನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿಶ್ವನಾಥನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದಾಗ ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಬಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಟ್ಯಾಂಕರ ಚಾಲಕನಾದ ರಾಜಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭೀಮಶಪ್ಪಾ ಇತನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ @ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಗಾಣಿಗೇರ ಸಾ|| ಆಡಕಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ|| ಸೇಡಂ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:108/2012 ಕಲಂ, 279, 304  (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ        ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 20-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà anÖ, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ MlÄÖ 41 ±ÉÃAUÁ aîUÀ¼À£ÀÄß vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ J.¦.JA.¹. AiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ LAiÀÄå¥Àà anÖ EªÀgÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ mÉæÃqÀgïì CAUÀrAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ MnÖ §A¢zÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd anÖ EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr "£ÀªÀÄä CAUÀr PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà ±ÉÃAUÁ aîUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ" CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà J.¦.JA.¹. AiÀÄ°è£À £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À CAUÀrUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ ±ÀlgïìUÀ½UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼À¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ £À£Àß 41 ±ÉÃAUÁ aîUÀ¼À ¥ÉÊQ 22 aîUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ, £À£Àß vÀªÀÄä ²ªÀgÁd anÖ EªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä "¤£Éß ¢£ÁAPÀ 19-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ CAUÀrAiÀÄ ±Àlgïì J¼ÉzÀÄ CzÀPÉÌ ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ¨sÀzÀæ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ §AzÀÄ CAUÀr vÉgÉAiÀįÉAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ©ÃUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ ¤£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÉ" CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 19-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ J.¦.JA.¹. AiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ mÉæÃqÀgïì CAUÀrAiÀÄ ±Àlgïì ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 22 aîUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 24,200-00 ¨É¯É G¼ÀîªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 208/2012 PÀ®0 323, 324, 504, 506 gÉ/«. 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n. ¦.J. AiÀiÁåPÀÖ 1989

¢£ÁAPÀ. 19-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è zÀ£À ªÉĬĸÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è MAzÀÄ JvÀÄÛ ªÉÄÃAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ ¤AUÀdÓ, AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà, ªÀÄ®èªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀªÀÄä EªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ PÉÆrè, PÀÄqÀUÉÆÃ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ ©¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 209/2012 PÀ®0 143, 147, 354, 323, 504, 506, 109 gÉ/« 149 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 19-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®. 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è M§â¼É EgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Hj£À°è »jAiÀÄjUÉ PÀÆr¹zÁUÀ »jAiÀÄgÀ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀAPÀgÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 167/2012 PÀ®A 279,337,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 20-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-00 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà UÉÆÃUÉÃj ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.¨Áå°ºÁ¼À vÁ.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ-PÀĵÀÖV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »gÉç¤ßUÉÆüÀ PÁæ¸ï¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ¥À¯ÁðAUï zÀÆgÀzÀ°è vÀªÀÄÆäj£À PÀqÉUÉ JqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr PɼÀUÉ ©½¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÝ C¥ÀWÁvÀÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ §®UÁ® «Ä£ÀUÀAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀAvÉ DV ¨ÁºÀÄ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ CzÉà PÁ°£À ºÉ§âgÀ½UÉ ¸Àé®Ä vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ